ویکی‌پدیا:تصحیح پیوند به صفحه‌های ابهام‌زدایی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شرح: پیوند به یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ممکن است مستقیم باشد، یا ممکن است از طریق تغییرمسیر باشد، یعنی در یک نوشتار به تغییرمسیری به یک صفحهٔ ابهام‌زدایی پیوند داده شود. پیوندهای نوع دوم از این جهت که ابزار مفید معرفی شده در مقدمه آنها را رنگی نشان نمی‌دهد خیلی سخت‌تر قابل شناسایی و اصلاح هستند.

مثال: مستقیم: پیوند به باز در فوارس باید به باز (پرنده) ویرایش شود.

از طریق تغییرمسیر: در استقرار سمت-ارتفاعی به عمود پیوند داده شده که تغییرمسیری به صفحهٔ ابهام‌زدایی تعامد است. پس در این صفحه عمود باید به تعامد (هندسه) ویرایش شود.

طبق:وپ:ازپیوندصاز

استثناء: ویکی‌پدیا:ازپیوندمجاز

توجه: پیش از آغاز هر گونه اصلاح پیوندها به صفحه‌های ابهام‌زدایی، از اینکه انتخاب کاربرد اصلی به درستی صورت گرفته اطمینان حاصل کنید، وگرنه ممکن است بعدها زحمت‌های شما بی‌فایده یا اشتباه از آب دربیاید.
مثال: اکنون نوشتارهای زیادی به صفحهٔ ابهام‌زدایی قرن پیوند دارند: ویژه:پیوند به این صفحه/قرن. اما اگر شروع کنیم به ویرایش «قرن» به سده در نوشتارها، راه را به اشتباه رفته‌ایم؛ چرا که کاربرد اصلی «قرن» همانا سده است. در نتیجه باید «قرن» به سده تغییرمسیر یابد و در سده از الگوی {{تغییرمسیر}} برای پیوند به قرن (ناهنجاری) استفاده شود (چون تنها یک کاربرد غیر اصلی وجود دارد). حال بجای اصلاح پیوندها به «قرن» تنها لازم است یک دور این پیوندها بررسی شوند مبادا مواردی باشد که لازم باشد پیوند به کاربرد غیر اصلی هدایت شود.

آمار:

آمار ماهیانه
 • پیوندهای مستقیم به صفحه‌های ابهام‌زدایی و مقایسهٔ آن با ویکی‌پدیای انگلیسی
تاریخ تعداد کل صفحه‌های ابهام‌زدایی تعداد صفحه‌های ابهام‌زدایی مقصد پیوند مستقیم تعداد پیوندهای مستقیم به صفحه‌های ابهام‌زدایی میانگین پیوند بر صفحه
۹۵/۰۱/۱۷
(ویکی‌پدیای انگلیسی)
269252 (29%) 76773 144289 0.54
۹۵/۰۱/۱۷
(ویکی‌پدیای فارسی)
11534 (64%) 7355 238038 20.64
۹۵/۰۲/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11525 (64%) 7388 234750 20.37
۹۵/۰۳/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11542 (63%) 7281 221936 19.23
۹۵/۰۴/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11584 (63%) 7271 157637 13.61
۹۵/۰۵/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11605 (60%) 6996 61883 5.33
۹۵/۰۶/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11633 (60%) 7023 62655 5.39
۹۵/۰۷/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11679 (60%) 7050 *59619 5.10
۹۵/۰۸/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11682 (60%) 6990 55935 4.79
۹۵/۰۹/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11729 (60%) 7032 54564 4.65
۹۵/۱۰/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11777 (60%) 7054 51366 4.36
۹۵/۱۱/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11836 (60%) 7107 48485 4.10
۹۵/۱۲/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11895 (60%) 7115 47334 3.98
۹۶/۰۱/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11982 (60%) 7147 47853 4.00
۹۶/۰۲/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17251 (50%) 8605 103567 6.00
۹۶/۰۳/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17264 (50%) 8657 104627 6.06
۹۶/۰۴/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17240 (50%) 8650 103840 6.02
۹۶/۰۵/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17442 (50%) 8711 83773 4.80
۹۶/۰۶/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17535 (50%) 8752 85454 4.87
۹۶/۰۷/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17616 (50%) 8867 86533 4.91

*از ۱۳۹۵/۷/۱ شیوهٔ محاسبه تغییر کرد و علاوه بر نوشتارها، پیوندها از رده، درگاه، جعبه کاربر و ویکی‌پدیا (یادبودهای برگزیده، انتخاب نگاره، نوشتار پیشنهادی هفته، آیا می‌دانستید که، گزیدن نگاره برگزیده) هم به حساب آمد و از این رهگذر حدود ۲۵۰۰ پیوند مستقیم به صفحه‌های ابهام‌زدایی به آمار پیشین اضافه شد.


 • پیوندهای از طریق تغییرمسیر به صفحه‌های ابهام‌زدایی (آمار ویکی‌پدیای انگلیسی قابل دستیابی نیست)
تاریخ تعداد کل صفحه‌های ابهام‌زدایی تعداد صفحه‌های ابهام‌زدایی مقصد پیوند از طریق تغییرمسیر تعداد پیوندهای از طریق تغییرمسیر به صفحه‌های ابهام‌زدایی میانگین پیوند بر صفحه
۹۵/۰۱/۱۷
(ویکی‌پدیای فارسی)
11534 (17%) 1928 43306 3.75
۹۵/۰۲/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11525 (16%) 1873 35381 3.07
۹۵/۰۳/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11542 (16%) 1822 31808 2.76
۹۵/۰۴/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11584 (14%) 1658 20623 1.78
۹۵/۰۵/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11605 (13%) 1511 6276 0.54
۹۵/۰۶/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11633 (13%) 1501 6479 0.56
۹۵/۰۷/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11679 (13%) 1514 6712 0.57
۹۵/۰۸/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11682 (13%) 1512 6797 0.58
۹۵/۰۹/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11729 (13%) 1521 7111 0.61
۹۵/۱۰/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11777 (13%) 1523 7189 0.61
۹۵/۱۱/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11836 (13%) 1521 6808 0.58
۹۵/۱۲/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11895 (13%) 1510 7419 0.62
۹۶/۰۱/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
11982 (13%) 1522 7997 0.68
۹۶/۰۲/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17251 (9%) 1602 8462 0.49
۹۶/۰۳/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17264 (9%) 1609 8524 0.49
۹۶/۰۴/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17240 (9%) 1605 8584 0.50
۹۶/۰۵/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17442 (9%) 1613 8679 0.50
۹۶/۰۶/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17535 (9%) 1598 8640 0.50
۹۶/۰۷/۰۱
(ویکی‌پدیای فارسی)
17616 (9%) 1591 8709 0.50

زیرزیرپروژه یکم: اصلاح پیوندهای مستقیم به صفحه‌های ابهام‌زدایی در مقاله‌ها[ویرایش]

شرح: به دو صورت می‌شود پیوندها به صفحه‌های ابهام‌زدایی را اصلاح کرد:

 • حمله به نوشتار: یک نوشتار را که می‌دانید حاوی پیوند به صفحه(ها)ی ابهام‌زدایی‌ست انتخاب می‌کنید و پیوندهای موجود در آن را اصلاح می‌کنید. مثلاً نوشتار لنج به کشتی، قلاب، شیر و ویر پیوند دارد که باید اصلاح شوند.
 • حمله به پیوند: یک صفحهٔ ابهام‌زدایی را که می‌دانید از نوشتارها پیوند گرفته را انتخاب می‌کنید و پیوندها به آن را در نوشتارهای مختلف (همهٔ نوشتارها!) اصلاح می‌کنید. مراحل کار به ترتیب این است:
 1. یک صفحهٔ ابهام‌زدایی از فهرست اول یا دوم زیر انتخاب کنید.
 2. صفحهٔ ابهام‌زدایی را بررسی کنید و پیوندهایِ ممکن را شناسایی کنید. توجه کنید که برخی پیوندها ممکن است در صفحهٔ ابهام‌زدایی نیامده باشند (صفحهٔ ابهام‌زدایی کامل نباشد).
 3. پیوندها به آن صفحهٔ ابهام‌زدایی را توسط ویژه:پیوند به این صفحه/مثال بیابید.
 4. به تک‌تک این صفحه‌ها بروید و پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی را با پیوند مناسب جایگزین کنید.

برتری حمله به پیوند نسبت به حمله به نوشتار این است که در طول مدت ویرایش تنها چند انتخاب محدود برای جایگزینی وجود دارد و در نتیجه احتمال خطا پایین و سرعت ویرایش بالاست. مثلاً در اصلاح پیوندها به ایتالیایی تنها با دو انتخاب مردم ایتالیا و زبان ایتالیایی روبرو هستیم و نیاز نیست برای هر صفحه دنبال امکان‌های مختلف بگردیم، در صورتی که برای اصلاح پیوندهای فقط صفحهٔ لنج لازم است پیوندهای مناسب را از میان بیش از ۱۵ پیوند انتخاب کنیم.

اقدام: در دو فهرست زیر صفحه‌های ابهام‌زدایی پرپیوند -به ترتیب تعداد پیوندهایی که گرفته‌اند- فهرست شده‌اند.

این بخش فعلاً غیرفعال است.

زیرزیرپروژه دوم: اصلاح پیوندهای مستقیم به صفحه‌های ابهام‌زدایی در الگوها[ویرایش]

پیوندهای مستقیم به صفحه‌های ابهام‌زدایی را در الگوهای زیر ویرایش و به نوشتار درست هدایت کنید. برای تشخیص پیوندها به صفحه‌های ابهام‌زدایی از ابزار مفید معرفی شده در مقدمه استفاده کنید. در صورتی که الگو محافظت شده است در ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه#درخواست‌های ویرایش در صفحهٔ محافظت شده درخواست دهید.

توضیح: اگر الگوی «الف» دارای پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی باشد و این الگو خود در الگوی «ب» تراگنجانش شده باشد آنگاه الگوی «ب» هم به عنوان الگویی دارای پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی شناسایی خواهد شد، بی‌اینکه دارای چنین پیوندی باشد. در نتیجه اگر در الگویی پیوندی به صفحهٔ ابهام‌زدایی ندیدید، رهایش کنید. بعدها با اصلاح الگوی دیگری این الگو از فهرست حذف خواهد شد.

زیرزیرپروژه سوم: اصلاح پیوندهای از طریق تغییرمسیر به صفحه‌های ابهام‌زدایی در مقاله‌ها[ویرایش]

شرح: درست مانند زیرزیرپروژهٔ اول، با این تفاوت که اینجا صفحه‌های تغییرمسیر به یک صفحهٔ ابهام‌زدایی هستند که در نوشتارها پیوند گرفته‌اند. مثلاً در نوشتار فریدا کالو به پرسپکتیو که به صفحهٔ ابهام‌زدایی ژرفانمایی تغییرمسیر دارد پیوند داده شده است.

اقدام: در دو فهرست زیر صفحهٔ تغییرمسیر، تعداد پیوندها به آن و صفحهٔ ابهام‌زداییِ مقصدِ تغییرمسیر فهرست شده‌اند.

این بخش فعلاً غیرفعال است.

زیرزیرپروژه چهارم: اصلاح پیوندهای از طریق تغییرمسیر به صفحه‌های ابهام‌زدایی در الگوها[ویرایش]

پیوندهای از طریق تغییرمسیر به صفحه‌های ابهام‌زدایی را در الگوهای زیر ویرایش و به نوشتار درست هدایت کنید. در صورتی که الگو محافظت شده است در ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه#درخواست‌های ویرایش در صفحهٔ محافظت شده درخواست دهید.

توضیح: اگر الگوی «الف» دارای پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی باشد و این الگو خود در الگوی «ب» تراگنجانش شده باشد آنگاه الگوی «ب» هم به عنوان الگویی دارای پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی شناسایی خواهد شد، بی‌اینکه دارای چنین پیوندی باشد. در نتیجه اگر در الگویی پیوندی به صفحهٔ ابهام‌زدایی ندیدید، رهایش کنید. بعدها با اصلاح الگوی دیگری این الگو از فهرست حذف خواهد شد.

زیرزیرپروژه پنجم: ترکیبی از موارد بالا، با کمک ربات و ویرایشگر خودکار[ویرایش]

شرح: پیوندهایی که به صفحه‌های ابهام‌زدایی داده شده اما در واقع مقصدشان باید یک صفحهٔ غیرمبهم باشد، در این زیرپروژه شناسایی و اصلاح می‌شوند. مثلاً پیوندها به فرانسوی شناسایی می‌شوند و بر اساس متن اطراف پیوند، یا رده‌ای که صفحه در آن قرار دارد، پیوند به شکل [[مردم فرانسوی|فرانسوی]] یا [[زبان فرانسوی|فرانسوی]] یا نظایر آن اصلاح می‌شود.

اقدام: صفحه‌ها از طریق ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/صفحه‌های ابهام‌زدایی پرکاربرد و ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/صفحه‌های ابهام‌زدایی استفاده شده در الگو شناسایی می‌شوند. رده‌های مناسب با کمک کوئری‌هایی نظیر آنچه در ویکی‌پدیا:سیاست ربات‌رانی/درخواست مجوز/HujiBot/وظیفه ۳ توضیح داده شده انتخاب می‌شوند. ویرایش‌ها عمدتاً با استفاده از ربات یا ویرایشگر خودکار انجام می‌شوند.

زیرزیرپروژه ششم: مقاله‌هایی که پیوند به صفحهٔ ابهام‌زدایی دارند[ویرایش]

مقاله‌هایی که در این فهرست قرار دارند دارای پیوند به صفحه‌های ابهام‌زدایی هستند. با قرار دادن {{ابهام‌دار}} در بالای آنها می‌توانید دیگران را از وجود این مشکل آگاه کنید و یا با استفاده از ابزارهای پیشنهاد شده در زیر می‌توانید پیوندهای ابهام‌دار درون آنها را اصلاح کنید. کوئری

ابزارها[ویرایش]

 • به کمک ویکی‌پدیا:ابزار تمیزکننده
 • به کمک این ابزار می‌توانید پیوندهای ابهام‌زدایی در مقاله رفع کنید. در صفحهٔ ویرایشی که به شما ارائه می‌دهد پیوندهای ابهام‌دار را به رنگ قرمز نشان می‌دهد که با کلیک بر روی آن مواردی را که می توان جایگزین کرد ارائه می‌دهد. اگر پیوند مورد نظر در مجموعهٔ ابهام‌زدایی‌ها نبود، با کلیک بر روی delink می‌توانید آن را از حالت پیوند خارج کنید.([[]] حذف شود)

نمونه ویرایش[ویرایش]

 • در این نمونه چند مورد پیوندها زدوده شده‌اند و در چند مورد هم الگوی رفع ابهام بعد از پیوند قرار داده شده‌است.

فهرست[ویرایش]

آمار ماهیانه
 1. احمد_قوام : 47 اصلاح
 2. مسعود_میرزا_ظل‌السلطان : 47 اصلاح
 3. حسن_پیرنیا : 47 اصلاح
 4. امیر_مفخم_بختیاری : 47 اصلاح
 5. خسرو_خان_سردار_ظفر : 47 اصلاح
 6. محمد_میرزا_کاشف‌السلطنه : 46 اصلاح
 7. میرزا_ملکم_خان : 46 اصلاح
 8. امیرکبیر : 46 اصلاح
 9. حسن_اسفندیاری : 46 اصلاح
 10. ابراهیم_حکیمی : 46 اصلاح
 11. سلطان_محمد_خان_سردار_اشجع : 46 اصلاح
 12. زندخت_شیرازی : 46 اصلاح
 13. مهدی‌قلی_هدایت : 46 اصلاح
 14. حسن_وثوق : 45 اصلاح
 15. تاج‌الدوله : 45 اصلاح
 16. علی‌محمد_فره‌وشی : 45 اصلاح
 17. لقب : 45 اصلاح
 18. سالارالدوله : 45 اصلاح
 19. سدیدالسلطنه_کبابی : 45 اصلاح
 20. احمدعلی_سپهر : 45 اصلاح
 21. اعتضادالملک : 45 اصلاح
 22. عضدالملک : 45 اصلاح
 23. پرنس_ارفع : 45 اصلاح
 24. انیس‌الدوله : 45 اصلاح
 25. سید_الدوله : 45 اصلاح
 26. ابوالحسن_اقبال‌آذر : 45 اصلاح
 27. سالار_(نام) : 45 اصلاح
 28. محمدعلی_فروغی : 45 اصلاح
 29. محمدتقی_حسام‌السلطنه : 45 اصلاح
 30. ابوالقاسم_ناصرالملک : 45 اصلاح
 31. حسین_سمیعی : 45 اصلاح
 32. اکبر_صارم‌الدوله : 44 اصلاح
 33. عبدالحسین_صنیع_همایون : 44 اصلاح
 34. حسام‌السلطنه_مراد : 44 اصلاح
 35. امیرخسرو_دارایی : 44 اصلاح
 36. قائم‌مقام : 44 اصلاح
 37. مشیر_همایون_شهردار : 44 اصلاح
 38. سیروس_آتابای : 44 اصلاح
 39. رضا_حکمت : 44 اصلاح
 40. نجم‌السلطنه : 44 اصلاح
 41. احمد_ملک_ساسانی : 44 اصلاح
 42. ضرغام_السلطنه : 44 اصلاح
 43. آقا_رضا_خان_اقبال‌السلطنه : 44 اصلاح
 44. مستوفی‌الممالک : 44 اصلاح
 45. عبدالمجید_عین‌الدوله : 44 اصلاح
 46. پادشاهی : 44 اصلاح
 47. ابوالفضل_میرزاعضدالسلطان : 44 اصلاح
 48. عبدالغفار_نجم‌الدوله : 44 اصلاح
 49. نجفقلی_صمصام‌السلطنه : 44 اصلاح
 50. عصمت‌السطنه_تیمورتاش : 44 اصلاح
 51. تاج‌السلطنه : 44 اصلاح
 52. علی_منصور : 44 اصلاح
 53. حسن_مشار : 44 اصلاح
 54. مجدالملک_سینکی : 44 اصلاح
 55. ابراهیم_عمیدالسلطنه : 44 اصلاح
 56. صولت‌الدوله_قشقایی : 44 اصلاح
 57. محمد_حجازی : 44 اصلاح
 58. بهمن_میرزا_بهاءالدوله : 44 اصلاح
 59. نایب‌السلطنه : 44 اصلاح
 60. جلال‌الدوله : 44 اصلاح
 61. ایرج_میرزا : 44 اصلاح
 62. محسن_مظاهر : 44 اصلاح
 63. حسین_دادگر : 44 اصلاح
 64. امان‌الله_میرزا_جهانبانی : 44 اصلاح
 65. زینت‌الملوک : 44 اصلاح
 66. معیرالممالک : 43 اصلاح
 67. نصیرالملک : 43 اصلاح
 68. موسی_حکیمی : 43 اصلاح
 69. فیروز_فیروز : 43 اصلاح
 70. یوسف_مستشارالدوله : 43 اصلاح
 71. ابوالقاسم_نجم : 43 اصلاح
 72. افتخارالسلطنه : 43 اصلاح
 73. موثق‌الدوله : 43 اصلاح
 74. واژه‌نامه_دیوانی_در_دوره_قاجار : 43 اصلاح
 75. اخترالدوله : 43 اصلاح
 76. صنیع‌الملک : 43 اصلاح
 77. صادق_مستشارالدوله : 43 اصلاح
 78. جواد_سعدالدوله : 43 اصلاح
 79. فضل‌الله_خان_وکیل‌الملک : 43 اصلاح
 80. سرورالسلطنه : 43 اصلاح
 81. علیقلی_میرزا_اعتضادالسلطنه : 43 اصلاح
 82. میرزا_علی‌اصغر_اتابک : 43 اصلاح
 83. مریم_عمید : 43 اصلاح
 84. تاج‌ماه_آفاق‌الدوله : 43 اصلاح
 85. محمدعلی_علاءالسلطنه : 43 اصلاح
 86. ارشدالدوله : 43 اصلاح
 87. مرادمیرزا_حسام‌السلطنه : 43 اصلاح
 88. لقب‌های_قاجاری : 43 اصلاح
 89. محمدناصر_صفا : 43 اصلاح
 90. حسنعلی_مستشار : 43 اصلاح
 91. غلامعلی_خان_سردار_اشرف : 43 اصلاح
 92. ابوالفتح_والاتبار : 43 اصلاح
 93. مهدی‌خان_غفاری_کاشانی : 43 اصلاح
 94. امین‌الملک : 43 اصلاح
 95. آقامحمدابراهیم_ارباب : 43 اصلاح
 96. محمدعلی_سردار_افخم : 43 اصلاح
 97. رضا_رفیع : 43 اصلاح
 98. عصمت‌الدوله_(دختر_فتحعلی‌شاه) : 43 اصلاح
 99. محمدحسن_اعتمادالسلطنه : 43 اصلاح
 100. مرد : 43 اصلاح
 101. سراج‌الدین : 43 اصلاح
 102. مصطفی_عدل : 43 اصلاح
 103. عزت‌الدوله : 43 اصلاح
 104. خازن‌الدوله : 43 اصلاح
 105. میرزا_محمدعلی_سیوندی : 43 اصلاح
 106. نگارالسلطنه : 43 اصلاح
 107. فخرالدوله : 43 اصلاح
 108. مرتضی‌قلی_خان_وکیل‌الملک : 43 اصلاح
 109. ابراهیم_معتمدالسلطنه : 43 اصلاح
 110. احترام‌السلطنه : 43 اصلاح
 111. سردار_همایون : 43 اصلاح
 112. تاج‌الملوک_(قاجار) : 43 اصلاح
 113. فروغ‌الدوله : 43 اصلاح
 114. لقمان_ادهم : 43 اصلاح
 115. همدم‌السلطنه_پهلوی : 43 اصلاح
 116. آصف‌الدوله : 43 اصلاح
 117. فخرالمحققین : 43 اصلاح
 118. حسین_پیرنیا : 43 اصلاح
 119. سلطان_احمد_میرزا_عضدالدوله : 43 اصلاح
 120. حسن_ارفع : 43 اصلاح
 121. رکن‌الملک : 43 اصلاح
 122. محمدعلی_معین‌السلطنه : 43 اصلاح
 123. محمود_علامیر : 43 اصلاح
 124. ابوالحسن_خان_مشیرالملک : 43 اصلاح
 125. محمدباقر_سعدالسلطنه : 43 اصلاح
 126. اسعدالدوله : 42 اصلاح
 127. معتضدالدوله : 42 اصلاح
 128. معین‌السلطنه : 42 اصلاح
 129. سعدالدوله_(ابهام‌زدایی) : 42 اصلاح
 130. وکیل‌الملک : 42 اصلاح
 131. قوام‌الدوله : 42 اصلاح
 132. معتمدالملک_(ابهام‌زدایی) : 42 اصلاح
 133. معاون‌الدوله : 42 اصلاح
 134. اسعدالملک : 42 اصلاح
 135. معتمدالدوله : 42 اصلاح
 136. خلاصه_تاریخ_ایران : 38 اصلاح
 137. فهرست_روستاهای_استان_بوشهر : 36 اصلاح
 138. فهرست_نمایندگان_دوره_هشتم_مجلس_شورای_اسلامی : 31 اصلاح
 139. آریایی : 30 اصلاح
 140. نام_فارسی : 30 اصلاح
 141. نام‌های_خدا_در_اسلام : 29 اصلاح
 142. استان_فارس : 28 اصلاح
 143. فهرست_نمایندگان_دوره_نهم_مجلس_شورای_اسلامی : 27 اصلاح
 144. بوکان : 26 اصلاح
 145. فهرست_وام‌واژه‌های_فرانسوی_در_فارسی : 26 اصلاح
 146. فهرست_گیاهان : 26 اصلاح
 147. ولایت‌های_افغانستان : 26 اصلاح
 148. چوب : 24 اصلاح
 149. فهرست‌های_شهرهای_جهان : 24 اصلاح
 150. فهرست_رده‌بندی_دهدهی_دیوئی : 24 اصلاح
 151. فهرست_کوه‌های_ایران : 23 اصلاح
 152. فشارقوی_جریان_مستقیم : 23 اصلاح
 153. فهرست_روستاهای_استان_مازندران : 23 اصلاح
 154. تاریخ_افغانستان_(پیش_از_اسلام) : 23 اصلاح
 155. بهمن : 22 اصلاح
 156. اصفهان : 22 اصلاح
 157. زردین : 21 اصلاح
 158. فهرست_شهرهای_ایالات_متحده_برپایه_جمعیت_متولد_شده_در_خارج_از_کشور : 21 اصلاح
 159. کلبعلی : 21 اصلاح
 160. پیشوا_(شهر) : 21 اصلاح
 161. شهرستان_تفت : 20 اصلاح
 162. فهرست_نمایندگان_دوره_هفتم_مجلس_شورای_اسلامی : 20 اصلاح
 163. انقراض_زبان‌ها : 20 اصلاح
 164. فهرست_ویکی‌پدیاها : 20 اصلاح
 165. طزرجان : 20 اصلاح
 166. بنادکوک_دیزه : 19 اصلاح
 167. چشمه_نو : 19 اصلاح
 168. دره_گازه : 19 اصلاح
 169. نیشابور : 19 اصلاح
 170. زیرباغ_شاه : 19 اصلاح
 171. رعدآباد : 19 اصلاح
 172. رودبزان : 19 اصلاح
 173. رمه_کوه : 19 اصلاح
 174. لای_کره : 19 اصلاح
 175. سبز_وحدت : 19 اصلاح
 176. لای_شورونه : 19 اصلاح
 177. دشت‌آباد_(فهرج) : 19 اصلاح
 178. حسین‌آباد_شورابه : 19 اصلاح
 179. لای_احمد : 19 اصلاح
 180. محمودآباد_ناصری : 19 اصلاح
 181. حاجی_حسین : 19 اصلاح
 182. تنگادهانه : 19 اصلاح
 183. حسن‌آباد_کوار : 19 اصلاح
 184. ده_بالا_(تفت) : 19 اصلاح
 185. کوکب‌آباد : 19 اصلاح
 186. شیخ_علیشاه : 19 اصلاح
 187. خامس‌آباد : 19 اصلاح
 188. بخ : 19 اصلاح
 189. وقفک : 19 اصلاح
 190. باغ_کهله : 19 اصلاح
 191. دربباغ : 19 اصلاح
 192. لای_فراشاهی : 19 اصلاح
 193. بیده_سرک : 19 اصلاح
 194. بشری : 19 اصلاح
 195. دربه : 19 اصلاح
 196. حسین‌آباد_نواب : 19 اصلاح
 197. جان_برازان : 19 اصلاح
 198. سادات : 19 اصلاح
 199. باغ_مهدی : 19 اصلاح
 200. خداآباد_پایین : 19 اصلاح
 201. خداآباد_بالا : 19 اصلاح
 202. اسپیداروک : 19 اصلاح
 203. دیزران : 19 اصلاح
 204. بیداخوید : 19 اصلاح
 205. ترلا : 19 اصلاح
 206. بردستان_(تفت) : 19 اصلاح
 207. بحرالغریب : 19 اصلاح
 208. لای_بیدون : 19 اصلاح
 209. اسپیدر : 19 اصلاح
 210. نام‌های_تاریخی_افغانستان : 19 اصلاح
 211. راستی : 19 اصلاح
 212. علی‌آباد_نوابی : 19 اصلاح
 213. بازوک_ارباب : 19 اصلاح
 214. بین‌آباد : 19 اصلاح
 215. گاریز_سفلی : 19 اصلاح
 216. عبدالرضاخانی : 19 اصلاح
 217. پودونه : 19 اصلاح
 218. استارج : 19 اصلاح
 219. گودبید : 19 اصلاح
 220. حاجی‌آباد_بالا : 19 اصلاح
 221. فهرست_کشورها_و_مناطق_تحت‌الحمایه_و_پایتخت_آن‌ها_در_زبان_محلی : 19 اصلاح
 222. برزوک : 19 اصلاح
 223. دامک_علی‌آباد : 19 اصلاح
 224. باغ_میان : 19 اصلاح
 225. دره_سیر : 19 اصلاح
 226. گاریز_علیا : 19 اصلاح
 227. محمدآباد_فلاح : 19 اصلاح
 228. محله_بغل : 19 اصلاح
 229. شواز : 19 اصلاح
 230. میرهاشم : 19 اصلاح
 231. درچنارک : 19 اصلاح
 232. بازوک_ملک : 19 اصلاح
 233. سانیج : 19 اصلاح
 234. حسین‌آباد_کلاگوشی : 19 اصلاح
 235. خود_بالا : 19 اصلاح
 236. صدیق‌آباد : 19 اصلاح
 237. ترکان‌آباد : 19 اصلاح
 238. سنگدراز : 19 اصلاح
 239. یوردک_بالا : 19 اصلاح
 240. حاجی‌_مراد_(رمان) : 19 اصلاح
 241. احمدآباد_رشتی : 19 اصلاح
 242. خوره_سفلی : 19 اصلاح
 243. بامسار : 19 اصلاح
 244. لای_مهدی : 19 اصلاح
 245. دره_زرشک : 19 اصلاح
 246. حسن‌آباد_مرشد : 19 اصلاح
 247. مریوان : 19 اصلاح
 248. گویجک : 19 اصلاح
 249. برخون : 19 اصلاح
 250. مزرعه_پسند : 19 اصلاح
 251. فهرست_نمایندگان_دوره_ششم_مجلس_شورای_اسلامی : 19 اصلاح
 252. سورآباد : 19 اصلاح
 253. گلویک_سفلی : 19 اصلاح
 254. صمصام‌آباد : 19 اصلاح
 255. شورآب_مور : 19 اصلاح
 256. حسین‌آباد_پشمی : 19 اصلاح
 257. خسکک : 19 اصلاح
 258. گزومه : 19 اصلاح
 259. کهتوک : 19 اصلاح
 260. لاخواجه : 19 اصلاح
 261. لادرک : 19 اصلاح
 262. مورلاک : 19 اصلاح
 263. لای_لندر : 19 اصلاح
 264. توران‌پشت : 19 اصلاح
 265. بزگ‌آباد : 19 اصلاح
 266. لای_تاریک : 19 اصلاح
 267. کهدوئیه : 19 اصلاح
 268. حسن‌آباد_دره_زرشک : 19 اصلاح
 269. بندازون : 19 اصلاح
 270. محمدجانی : 19 اصلاح
 271. سلطانب : 19 اصلاح
 272. نیر_(یزد) : 19 اصلاح
 273. اهرک : 19 اصلاح
 274. باغ_خاتون : 19 اصلاح
 275. خود_پایین : 19 اصلاح
 276. صفویان : 18 اصلاح
 277. مانی : 18 اصلاح
 278. شاه_عباس_بزرگ : 18 اصلاح
 279. قشقایی : 18 اصلاح
 280. تاریخ_گیلان : 18 اصلاح
 281. فهرست_زبان‌های_هندواروپایی : 18 اصلاح
 282. مردم_بختیاری : 18 اصلاح
 283. ادبیات_فارسی : 18 اصلاح
 284. کرج : 18 اصلاح
 285. استان_بوشهر : 18 اصلاح
 286. همدان : 17 اصلاح
 287. شاهنشاهی_اشکانی : 17 اصلاح
 288. هنر_اسلامی : 17 اصلاح
 289. تاریخ_بروجرد : 17 اصلاح
 290. شهرستان_شمیرانات : 17 اصلاح
 291. فهرست_مراکز_دهستان‌های_استان_آذربایجان_شرقی : 17 اصلاح
 292. ناپل : 17 اصلاح
 293. ـستان : 16 اصلاح
 294. فرهنگ_افغانستان : 16 اصلاح
 295. ابن_سینا : 16 اصلاح
 296. فهرست_واژگان_انگلیسی_واردشده_به_زبان_فارسی : 16 اصلاح
 297. کوروش_بزرگ : 16 اصلاح
 298. فردوسی : 16 اصلاح
 299. جی‌ام‌ال : 16 اصلاح
 300. پنج_رساله_(کتاب) : 16 اصلاح
 301. طراحی_باغ : 16 اصلاح
 302. اصطلاحات_دارویی_پزشکی_سنتی : 16 اصلاح
 303. جنگ_بیولوژیک : 15 اصلاح
 304. رشت : 15 اصلاح
 305. فهرست_ورزشگاه‌ها : 15 اصلاح
 306. ۷_(عدد) : 15 اصلاح
 307. تشان_(خوزستان) : 15 اصلاح
 308. مردم_لر : 15 اصلاح
 309. معاونت_برون‌مرزی_صدا_و_سیما_ایران : 15 اصلاح
 310. استان_لرستان : 15 اصلاح
 311. فهرست_خوشنویسان_ایرانی : 14 اصلاح
 312. نوروز_در_ایران_باستان : 14 اصلاح
 313. جی‌کیو : 14 اصلاح
 314. ملات : 14 اصلاح
 315. پیشینه_کاغذ : 14 اصلاح
 316. شهرستان_کوثر : 14 اصلاح
 317. یزد : 14 اصلاح
 318. ۲۶_ژانویه : 14 اصلاح
 319. فهرست_نمایندگان_دوره_دوم_مجلس_شورای_اسلامی : 14 اصلاح
 320. فهرست_روستاها_و_دهستان‌های_استان_هرمزگان : 14 اصلاح
 321. استان_کرمان : 14 اصلاح
 322. پیوند_ریه : 14 اصلاح
 323. ۲۵_ژانویه : 14 اصلاح
 324. جنبش_مشروطه_ایران : 14 اصلاح
 325. ۲۳_ژانویه : 13 اصلاح
 326. بخش_کوهسرخ : 13 اصلاح
 327. لاهیجان : 13 اصلاح
 328. عجم : 13 اصلاح
 329. قم : 13 اصلاح
 330. ساتیا_سای_بابا : 13 اصلاح
 331. یوتیوب : 13 اصلاح
 332. فهرست_جاده‌های_ایران : 13 اصلاح
 333. ۲۸_نوامبر : 13 اصلاح
 334. اراک : 13 اصلاح
 335. زنجان : 13 اصلاح
 336. کازرون : 13 اصلاح
 337. نظامی_گنجوی : 13 اصلاح
 338. تنظیم_منابع_آب_در_افغانستان : 13 اصلاح
 339. پارس : 13 اصلاح
 340. مل_گیبسون : 13 اصلاح
 341. محمد : 13 اصلاح
 342. چهره‌های_تاریخی_ایران_باستان : 13 اصلاح
 343. امپراتوری_روم : 13 اصلاح
 344. تحفه_حکیم_مؤمن : 13 اصلاح
 345. جنگ_شوروی_در_افغانستان : 13 اصلاح
 346. استان_قم : 13 اصلاح
 347. فرهنگ : 13 اصلاح
 348. تاجیک‌ها : 13 اصلاح
 349. آمل : 13 اصلاح
 350. کرمان : 13 اصلاح
 351. اسفند : 12 اصلاح
 352. تاریخ_لرستان : 12 اصلاح
 353. معنی_نام_کشورها : 12 اصلاح
 354. تاریخ_ادبیات_فارسی : 12 اصلاح
 355. لینکدین : 12 اصلاح
 356. ۲۹_نوامبر : 12 اصلاح
 357. جستارهای_اخترشناسی : 12 اصلاح
 358. ۲۲_ژانویه : 12 اصلاح
 359. ژاپن : 12 اصلاح
 360. خوراک_انسان : 12 اصلاح
 361. زبان‌های_افغانستان : 12 اصلاح
 362. محمدتقی_بهار : 12 اصلاح
 363. داریوش_سوم : 12 اصلاح
 364. منطقه_۱_شهر_تهران : 12 اصلاح
 365. استان_همدان : 12 اصلاح
 366. آیین_مانوی : 12 اصلاح
 367. استان_گیلان : 12 اصلاح
 368. مردم_تبری : 12 اصلاح
 369. اهل_حق : 12 اصلاح
 370. باختر_(بلخ) : 11 اصلاح
 371. شاهنشاهی_هخامنشی : 11 اصلاح
 372. علی_دیواندری : 11 اصلاح
 373. سبزوار : 11 اصلاح
 374. ۲۸_ژانویه : 11 اصلاح
 375. خان‌کندی_(گرمی) : 11 اصلاح
 376. محمدجواد_غروی : 11 اصلاح
 377. پاریس_تورس_و_شمشیر_اهریمن : 11 اصلاح
 378. سید_روح‌الله_خمینی : 11 اصلاح
 379. هوشنگ_سیحون : 11 اصلاح
 380. شهرستان_لارستان : 11 اصلاح
 381. اختلاف_بر_سر_نامیدن_دریای_خزر : 11 اصلاح
 382. فرانسوا : 11 اصلاح
 383. فهرست_شهرهای_هند : 11 اصلاح
 384. علی_بن_ابی‌طالب : 11 اصلاح
 385. نژادهای_اسب : 11 اصلاح
 386. درجه_نظامی : 11 اصلاح
 387. مردم_فیلی : 11 اصلاح
 388. کریم_مولاوردیخانی : 11 اصلاح
 389. تعزیه : 11 اصلاح
 390. مگاآپلود : 11 اصلاح
 391. گندالف : 11 اصلاح
 392. تولون_(اردبیل) : 11 اصلاح
 393. یزدگرد_یکم : 11 اصلاح
 394. خط_(نوشتار) : 11 اصلاح
 395. فارابی : 11 اصلاح
 396. استان_مازندران : 11 اصلاح
 397. مخابرات : 11 اصلاح
 398. ریشه‌یابی_نام_شهرهای_ایران : 11 اصلاح
 399. ذوالقرنین : 11 اصلاح
 400. کاکائو_تاک : 11 اصلاح
 401. کهکشان : 11 اصلاح
 402. تفرش : 11 اصلاح
 403. پاکسازی_قومی : 11 اصلاح
 404. سلجوقیان : 11 اصلاح
 405. فهرست_دهستان‌های_استان_آذربایجان_شرقی : 11 اصلاح
 406. رادیو_محلی : 10 اصلاح
 407. تاریخ_روسیه : 10 اصلاح
 408. بی‌پی : 10 اصلاح
 409. یزدگرد_سوم : 10 اصلاح
 410. شیخ_محمد_بستکی : 10 اصلاح
 411. موسیقی_سنتی_ایرانی : 10 اصلاح
 412. کیمری : 10 اصلاح
 413. کانون_تکواندوکاران_ایران : 10 اصلاح
 414. اوکراین : 10 اصلاح
 415. استان_خراسان_رضوی : 10 اصلاح
 416. استان_چهارمحال_و_بختیاری : 10 اصلاح
 417. حمله_مغول_به_ایران : 10 اصلاح
 418. جعفرقلی‌خان_بختیاری : 10 اصلاح
 419. بابک_خرمدین : 10 اصلاح
 420. سیستان : 10 اصلاح
 421. موسیقی_کردی : 10 اصلاح
 422. اردبیل : 10 اصلاح
 423. شهرستان_داراب : 10 اصلاح
 424. مزدیسنا : 10 اصلاح
 425. بردستان : 10 اصلاح
 426. ناصرالدین‌شاه_قاجار : 10 اصلاح
 427. پرستش : 10 اصلاح
 428. کریم‌خان_زند : 10 اصلاح
 429. محمدرضا_علیقلی : 10 اصلاح
 430. ۱۸_دسامبر : 10 اصلاح
 431. مشهد : 10 اصلاح
 432. پیامدهای_انتخابات_ریاست_جمهوری_دهم_ایران : 10 اصلاح
 433. زرافه : 10 اصلاح
 434. خوشنویسی : 10 اصلاح
 435. نظام‌الدین_فقیه : 10 اصلاح
 436. فهرست_روستاهای_شهرستان_شادگان : 10 اصلاح
 437. وی‌چت : 10 اصلاح
 438. خبرگزاری_ابنا : 10 اصلاح
 439. گرجستان : 10 اصلاح
 440. ساری : 10 اصلاح
 441. هنر_و_صنعت_در_ایران_باستان : 10 اصلاح
 442. فهرست_شخصیت‌ها_و_اعلام_قرآنی : 10 اصلاح
 443. تبریز : 10 اصلاح
 444. سیوند : 10 اصلاح
 445. تمدن_مایا : 10 اصلاح
 446. مصر : 10 اصلاح
 447. محمدرضا_شاه_پهلوی : 10 اصلاح
 448. قمر : 10 اصلاح
 449. استان_سیستان_و_بلوچستان : 10 اصلاح
 450. ملایر : 10 اصلاح
 451. کرکبود : 10 اصلاح
 452. آجر : 10 اصلاح
 453. تاریخ_یهودیان_در_ایران : 10 اصلاح
 454. فهرست_واژگان_نظامی_کاربردی : 9 اصلاح
 455. بهداروند : 9 اصلاح
 456. سارگون_دوم : 9 اصلاح
 457. احمد_پاکتچی : 9 اصلاح
 458. معین_بسیسو : 9 اصلاح
 459. صلیب_شکسته : 9 اصلاح
 460. سید_موسی_صدر : 9 اصلاح
 461. ۱_دسامبر : 9 اصلاح
 462. نارنج‌بندبن : 9 اصلاح
 463. جایزه_اسکار_بهترین_بازیگر_نقش_اول_زن : 9 اصلاح
 464. فهرست_زنان_ایرانی : 9 اصلاح
 465. زبان_فارسی : 9 اصلاح
 466. ایکاریم : 9 اصلاح
 467. انتخابات_مجلس_افغانستان_(۱۳۸۹) : 9 اصلاح
 468. گوگرد : 9 اصلاح
 469. خراسان : 9 اصلاح
 470. میرزا_آقاخان_کرمانی : 9 اصلاح
 471. تیم_ملی_والیبال_مردان_ایران : 9 اصلاح
 472. زیست‌شناسی : 9 اصلاح
 473. حافظ : 9 اصلاح
 474. دراسرا : 9 اصلاح
 475. صنایع_افغانستان : 9 اصلاح
 476. جغرافیای_تهران : 9 اصلاح
 477. فلسطین : 9 اصلاح
 478. کوشک : 9 اصلاح
 479. خلط‌های_چهارگانه : 9 اصلاح
 480. بخش_عمارلو : 9 اصلاح
 481. ایل‌های_کرد_ایران : 9 اصلاح
 482. خلافت_راشدین : 9 اصلاح
 483. مقوله_وجود : 9 اصلاح
 484. بخش‌های_کردنشین_ایران : 9 اصلاح
 485. کودتای_۳_اسفند_۱۲۹۹ : 9 اصلاح
 486. مردمان_کرد : 9 اصلاح
 487. نگارگری_ایرانی : 9 اصلاح
 488. بیضا : 9 اصلاح
 489. اهواز : 9 اصلاح
 490. آدم_در_اسلام : 9 اصلاح
 491. خلاصه_تاریخ_افغانستان : 9 اصلاح
 492. تصوف : 9 اصلاح
 493. هرات : 9 اصلاح
 494. جشن‌های_زرتشتی : 9 اصلاح
 495. حزب_کمونیست_ایران_(دهه_۱۹۲۰) : 9 اصلاح
 496. فهرست_خوانندگان_اهل_ایران : 9 اصلاح
 497. زبان_تاتی_ایران : 9 اصلاح
 498. بازی‌های_المپیک : 9 اصلاح
 499. احمد_کسروی : 9 اصلاح
 500. سلحشور : 9 اصلاح
 501. حجت_بن_الحسن : 9 اصلاح
 502. آش : 9 اصلاح
 503. ۲۱_ژانویه : 9 اصلاح
 504. بخش_خانمیرزا : 9 اصلاح
 505. نارنج‌داربن : 9 اصلاح
 506. مریادوک_برندی‌باک : 9 اصلاح
 507. توبن : 9 اصلاح
 508. دین : 9 اصلاح
 509. محمد_بن_موسی_خوارزمی : 9 اصلاح
 510. تخت_سلیمان : 9 اصلاح
 511. آپ‌تاک : 9 اصلاح
 512. جغرافیای_ایران : 9 اصلاح
 513. نصرالله_مشیرالدوله : 9 اصلاح
 514. فهرست_نمایندگان_دوره_سوم_مجلس_شورای_اسلامی : 9 اصلاح
 515. نیمباز : 9 اصلاح
 516. سوریه : 9 اصلاح
 517. رنگرزی : 9 اصلاح
 518. شاهسون‌ها : 9 اصلاح
 519. زرتشت : 9 اصلاح
 520. رمان : 9 اصلاح
 521. بوشهر : 9 اصلاح
 522. صوفیان_(شهر) : 9 اصلاح
 523. پیشینه_قم : 9 اصلاح
 524. آرایه_نمایش_تصویر : 9 اصلاح
 525. اشغال_ایران_در_جنگ_جهانی_دوم : 9 اصلاح
 526. استان_زنجان : 9 اصلاح
 527. مین_(ایالت) : 9 اصلاح
 528. فتح_تهران : 9 اصلاح
 529. افغانستان : 9 اصلاح
 530. شیعه : 9 اصلاح
 531. بغداد : 9 اصلاح
 532. خلخال_(اردبیل) : 9 اصلاح
 533. عبدالحسین_میرزا_فرمانفرما : 9 اصلاح
 534. رز : 9 اصلاح
 535. تاریخ_نیشابور : 9 اصلاح
 536. سی++ : 9 اصلاح
 537. مسابقه_آواز_یوروویژن_۲۰۱۲ : 9 اصلاح
 538. گرجی‌های_ایران : 9 اصلاح
 539. گلستان‌محله : 8 اصلاح
 540. اسماعیل_نواب_صفا : 8 اصلاح
 541. لشگرک_(تنکابن) : 8 اصلاح
 542. خلخال‌محله_قدیم : 8 اصلاح
 543. حیدرآباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 544. تاریخ_کرمانشاه : 8 اصلاح
 545. دهستان_بلده : 8 اصلاح
 546. دهستان_تمشکل : 8 اصلاح
 547. عربستان_سعودی : 8 اصلاح
 548. سیدمحله_(تنکابن) : 8 اصلاح
 549. جاذبه‌های_گردشگری_استان_فارس_بر_پایه_نوع : 8 اصلاح
 550. سکه‌های_ساسانی : 8 اصلاح
 551. نعیم‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 552. چالو_(تنکابن) : 8 اصلاح
 553. درگذشته‌ها_در_۲۰۰۸ : 8 اصلاح
 554. تشکون : 8 اصلاح
 555. استخرسر_(تنکابن) : 8 اصلاح
 556. خضرآباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 557. ولی‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 558. گرجی‌سرا : 8 اصلاح
 559. الکله : 8 اصلاح
 560. عبداله‌آباد : 8 اصلاح
 561. سلوکیان : 8 اصلاح
 562. کشکو_(تنکابن) : 8 اصلاح
 563. جیرسرا_(تنکابن) : 8 اصلاح
 564. کرمانشاه : 8 اصلاح
 565. پرچور : 8 اصلاح
 566. لشتو : 8 اصلاح
 567. پیش‌ششار : 8 اصلاح
 568. گلور_بالا : 8 اصلاح
 569. صادق‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 570. سید_محمود_طالقانی : 8 اصلاح
 571. سرتاکرات : 8 اصلاح
 572. آخوندمحله_(تنکابن) : 8 اصلاح
 573. ایرج_افشار : 8 اصلاح
 574. میانکوه‌محله : 8 اصلاح
 575. خم‌گردن : 8 اصلاح
 576. هلوان_بالا : 8 اصلاح
 577. کیش_کهن_آریایی : 8 اصلاح
 578. دهستان_کترا : 8 اصلاح
 579. پلطداربن : 8 اصلاح
 580. عباس‌آباد_(شهر) : 8 اصلاح
 581. مسعود_کیمیایی : 8 اصلاح
 582. حبیب‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 583. قزاقستان : 8 اصلاح
 584. استان_مرکزی : 8 اصلاح
 585. آبکوله‌سر_بزرگ : 8 اصلاح
 586. طاهرک‌محله : 8 اصلاح
 587. امین‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 588. رستم‌پشته : 8 اصلاح
 589. بااوج‌خیل : 8 اصلاح
 590. هراتبر_(تنکابن) : 8 اصلاح
 591. پاسارگاد : 8 اصلاح
 592. میرشمس‌الدین : 8 اصلاح
 593. اکبرآباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 594. فهرست_واژه‌های_متفاوت_در_فارسی_افغانستان_و_ایران : 8 اصلاح
 595. کلنگه : 8 اصلاح
 596. لوله‌ده : 8 اصلاح
 597. همرودبن : 8 اصلاح
 598. هلوکله_(تنکابن) : 8 اصلاح
 599. زردکند : 8 اصلاح
 600. ستارخان : 8 اصلاح
 601. رضامحله_(تنکابن) : 8 اصلاح
 602. برسیبور : 8 اصلاح
 603. همت‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 604. گندلی : 8 اصلاح
 605. سرن_(تنکابن) : 8 اصلاح
 606. محمدآباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 607. ۳_دسامبر : 8 اصلاح
 608. فهرست_روستاهای_الموت : 8 اصلاح
 609. سعدی : 8 اصلاح
 610. کلاکرده_(تنکابن) : 8 اصلاح
 611. شیرج‌خیل : 8 اصلاح
 612. واچک : 8 اصلاح
 613. استان_سمنان : 8 اصلاح
 614. چلاسر : 8 اصلاح
 615. تیل‌پرده‌سر : 8 اصلاح
 616. اسرائیل : 8 اصلاح
 617. تقی‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 618. آش‌محله : 8 اصلاح
 619. کترا : 8 اصلاح
 620. کترولات : 8 اصلاح
 621. فهرست_روستاهای_شهرستان_طالقان : 8 اصلاح
 622. دهگاه_(تنکابن) : 8 اصلاح
 623. جنبش_جنوب_ایران : 8 اصلاح
 624. پلنگ‌کلا : 8 اصلاح
 625. فرهنگ_مردم_آذری : 8 اصلاح
 626. نبرد_ماراتون : 8 اصلاح
 627. کشاورزی_در_افغانستان : 8 اصلاح
 628. پلهم‌دشت : 8 اصلاح
 629. نورالدین‌محله : 8 اصلاح
 630. استان_کرمانشاه : 8 اصلاح
 631. نصیرآباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 632. سی‌بن : 8 اصلاح
 633. شهرستان_اسدآباد : 8 اصلاح
 634. مازولنگاسر : 8 اصلاح
 635. کرف_(تنکابن) : 8 اصلاح
 636. کبودکلایه : 8 اصلاح
 637. هند : 8 اصلاح
 638. فلک‌ده : 8 اصلاح
 639. نعمت‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 640. اغوزکتی_(تنکابن) : 8 اصلاح
 641. رمج‌محله : 8 اصلاح
 642. سلیم‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 643. میانکوه_سادات : 8 اصلاح
 644. چارز : 8 اصلاح
 645. پروین_اعتصامی : 8 اصلاح
 646. فقیه‌آباد : 8 اصلاح
 647. اسپی‌رود : 8 اصلاح
 648. پان‌ترکیسم : 8 اصلاح
 649. شریف‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 650. قاضی‌محله : 8 اصلاح
 651. میانکوه_حسین‌آباد : 8 اصلاح
 652. کندسر_(تنکابن) : 8 اصلاح
 653. باغ‌نظر : 8 اصلاح
 654. سربود : 8 اصلاح
 655. احمدسرا_(تنکابن) : 8 اصلاح
 656. شهر_ری : 8 اصلاح
 657. منصورآباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 658. فهرست_سرگرمی‌ها : 8 اصلاح
 659. شهرستان_طالقان : 8 اصلاح
 660. محمد_اکبر_شورماچ_نورستانی : 8 اصلاح
 661. دهستان_لنگارود : 8 اصلاح
 662. انسان_معلق : 8 اصلاح
 663. سرپل_(روستا) : 8 اصلاح
 664. طالش‌محله_(تنکابن) : 8 اصلاح
 665. ققنوس : 8 اصلاح
 666. مرعشیان : 8 اصلاح
 667. توساکتی : 8 اصلاح
 668. یوسف‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 669. نوشا_(تنکابن) : 8 اصلاح
 670. کلیشم_(روستا) : 8 اصلاح
 671. نینوا : 8 اصلاح
 672. خانیان_(تنکابن) : 8 اصلاح
 673. معلم‌آباد : 8 اصلاح
 674. کاردگرمحله_(تنکابن) : 8 اصلاح
 675. لات‌سیاه‌مشته : 8 اصلاح
 676. شبخوس‌کول : 8 اصلاح
 677. فهرست_نیروگاه‌های_ایران : 8 اصلاح
 678. خزرکنار : 8 اصلاح
 679. نوروز : 8 اصلاح
 680. چکاده : 8 اصلاح
 681. کاظم‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 682. همش‌بور : 8 اصلاح
 683. شیرج‌محله_بزرگ : 8 اصلاح
 684. توبن_(تنکابن) : 8 اصلاح
 685. شجاع‌محله : 8 اصلاح
 686. سوای : 8 اصلاح
 687. بالاشیرود : 8 اصلاح
 688. شمس‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 689. مرزک : 8 اصلاح
 690. جیساکلارآباد : 8 اصلاح
 691. پلطان : 8 اصلاح
 692. پلت‌کله : 8 اصلاح
 693. سلسله‌های_ایران : 8 اصلاح
 694. اسدآباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 695. پائین‌شیرود : 8 اصلاح
 696. کراتکوتی : 8 اصلاح
 697. سی_سرا_(تنکابن) : 8 اصلاح
 698. اشکورمحله : 8 اصلاح
 699. سنگرده : 8 اصلاح
 700. چرخچی‌محله : 8 اصلاح
 701. کراجوب‌کنار : 8 اصلاح
 702. کوتی‌بازار : 8 اصلاح
 703. میان‌سرا : 8 اصلاح
 704. قاشق‌تراش‌محله : 8 اصلاح
 705. مزرعه_اشتیاس : 8 اصلاح
 706. مهران_(تنکابن) : 8 اصلاح
 707. تودارک : 8 اصلاح
 708. قرآن : 8 اصلاح
 709. لیه_(تنکابن) : 8 اصلاح
 710. تمی‌جانک : 8 اصلاح
 711. آرود : 8 اصلاح
 712. گراکو_(تنکابن) : 8 اصلاح
 713. کرات‌چال : 8 اصلاح
 714. ناحیه_صنعتی : 8 اصلاح
 715. شیخ : 8 اصلاح
 716. سیاورز : 8 اصلاح
 717. استان_خوزستان : 8 اصلاح
 718. داس‌دره : 8 اصلاح
 719. اسلام : 8 اصلاح
 720. کودتای_۲۸_مرداد : 8 اصلاح
 721. عسگری‌آباد : 8 اصلاح
 722. سیاه‌بند : 8 اصلاح
 723. تیلورسر_شرقی : 8 اصلاح
 724. هزار_و_یک_شب : 8 اصلاح
 725. ابراهیم : 8 اصلاح
 726. بابولات : 8 اصلاح
 727. مازندران_محله_(تنکابن) : 8 اصلاح
 728. پردارم : 8 اصلاح
 729. کارکوه : 8 اصلاح
 730. پسنده_علیا : 8 اصلاح
 731. شاه_اسماعیل_یکم : 8 اصلاح
 732. پس‌چال : 8 اصلاح
 733. سلیمان‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 734. شعیب‌کلایه : 8 اصلاح
 735. علی‌اکبر_دهخدا : 8 اصلاح
 736. چاره‌سر : 8 اصلاح
 737. قدمگاه : 8 اصلاح
 738. شهرستانک_(تنکابن) : 8 اصلاح
 739. تهران : 8 اصلاح
 740. خولیو_ولاسکو : 8 اصلاح
 741. آردکان : 8 اصلاح
 742. ولمرود : 8 اصلاح
 743. یالبندان‌سرا : 8 اصلاح
 744. دریاچه_اوان : 8 اصلاح
 745. امام‌دشت : 8 اصلاح
 746. بالا_اشتوج : 8 اصلاح
 747. فهرست_سوره‌های_قرآن : 8 اصلاح
 748. لیلی_و_مجنون : 8 اصلاح
 749. سجادیه_(تنکابن) : 8 اصلاح
 750. شاغوزکله : 8 اصلاح
 751. رودباری‌کنار : 8 اصلاح
 752. خشکلا : 8 اصلاح
 753. لوکس_تی‌وی : 8 اصلاح
 754. پسکلایه_بزرگ : 8 اصلاح
 755. فقیه‌محله : 8 اصلاح
 756. مرتع_پیازپشته : 8 اصلاح
 757. پرده‌سر : 8 اصلاح
 758. پائین‌اشتوج : 8 اصلاح
 759. کیان_ارثی : 8 اصلاح
 760. کنارور : 8 اصلاح
 761. شکارپشته : 8 اصلاح
 762. هاله‌کله : 8 اصلاح
 763. ملاعظیم‌رزگاه : 8 اصلاح
 764. سیف‌محله : 8 اصلاح
 765. آزادی : 8 اصلاح
 766. بالاس : 8 اصلاح
 767. شاهراه_حلقوی_افغانستان : 8 اصلاح
 768. کرات‌کله : 8 اصلاح
 769. گرداب_(تنکابن) : 8 اصلاح
 770. کاوه‌ملک : 8 اصلاح
 771. تیلاکنار : 8 اصلاح
 772. دینارسرا : 8 اصلاح
 773. گاوپل : 8 اصلاح
 774. مسلم‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 775. دیمرون : 8 اصلاح
 776. خشکرود_(خرم‌آباد) : 8 اصلاح
 777. سرلنگا : 8 اصلاح
 778. عسل‌محله : 8 اصلاح
 779. ملاحاجی‌محله : 8 اصلاح
 780. شهرک_صنعتی_(تنکابن) : 8 اصلاح
 781. برامسر : 8 اصلاح
 782. احمد_شاملو : 8 اصلاح
 783. نسل‌کشی_ارمنی‌ها : 8 اصلاح
 784. دهستان_سه‌هزار : 8 اصلاح
 785. جام_جم : 8 اصلاح
 786. مرودشت : 8 اصلاح
 787. درجان : 8 اصلاح
 788. بازارمحله_(تنکابن) : 8 اصلاح
 789. حاجی‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 790. رودگرمحله : 8 اصلاح
 791. تلوسرک : 8 اصلاح
 792. پلنگ‌آباد_علیا : 8 اصلاح
 793. طالش‌خیل : 8 اصلاح
 794. رایانه : 8 اصلاح
 795. روبنده : 8 اصلاح
 796. خشکرود_(تنکابن) : 8 اصلاح
 797. تازه‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 798. جل_آخوندمحله : 8 اصلاح
 799. گلیجان : 8 اصلاح
 800. گیل‌محله : 8 اصلاح
 801. جیسادانیال : 8 اصلاح
 802. قلعه‌سر_(تنکابن) : 8 اصلاح
 803. تمشکل : 8 اصلاح
 804. دهستان_گلیجان : 8 اصلاح
 805. سلچ‌انبار : 8 اصلاح
 806. زروج‌محله : 8 اصلاح
 807. فهرست_شهرهای_ایران_بر_پایه_جمعیت : 8 اصلاح
 808. خلخال‌محله_جدید : 8 اصلاح
 809. میان‌رود_(تنکابن) : 8 اصلاح
 810. مکرود : 8 اصلاح
 811. نیل‌کلایه : 8 اصلاح
 812. مردم_آذری : 8 اصلاح
 813. ویندوز_ویستا : 8 اصلاح
 814. سید_حسین_نصر : 8 اصلاح
 815. اغوزکله_(تنکابن) : 8 اصلاح
 816. شهنی : 8 اصلاح
 817. پشت‌جوب : 8 اصلاح
 818. پارک_ملی_تندوره : 8 اصلاح
 819. سلامت‌سرا : 8 اصلاح
 820. گلعلی‌آباد : 8 اصلاح
 821. هردوابرود : 8 اصلاح
 822. علی‌آباد_فقیه_محله : 8 اصلاح
 823. زوار_(تنکابن) : 8 اصلاح
 824. مشهدی‌سرا : 8 اصلاح
 825. گرافیک : 8 اصلاح
 826. نرس : 8 اصلاح
 827. مجتمع_مسکونی_فرهنگیان : 8 اصلاح
 828. ماشا_الله‌آباد : 8 اصلاح
 829. تلوسرمحله : 8 اصلاح
 830. راور_(تنکابن) : 8 اصلاح
 831. جیربالان : 8 اصلاح
 832. رشیدیه : 8 اصلاح
 833. ولیکستان : 8 اصلاح
 834. لتاک : 8 اصلاح
 835. شانه‌تراش‌محله : 8 اصلاح
 836. آبکوله_سرکوچک : 8 اصلاح
 837. داربار : 8 اصلاح
 838. مت‌آمفتامین : 8 اصلاح
 839. زیارت‌ور : 8 اصلاح
 840. کوه‌سر : 8 اصلاح
 841. درویش‌خان : 8 اصلاح
 842. برسه : 8 اصلاح
 843. شیرج‌محله_کوچک : 8 اصلاح
 844. ولایت_پنجشیر : 8 اصلاح
 845. جیساخضرآباد : 8 اصلاح
 846. عباس_خان‌مختاری : 8 اصلاح
 847. امام‌زمین : 8 اصلاح
 848. زمین‌بن : 8 اصلاح
 849. لیره‌سر : 8 اصلاح
 850. لپاسر : 8 اصلاح
 851. شهرستان_دشتی : 8 اصلاح
 852. پل‌سرا : 8 اصلاح
 853. تانزانیا : 8 اصلاح
 854. کمیلیه : 8 اصلاح
 855. دهستان_دوهزار : 8 اصلاح
 856. سرواش‌پشته : 8 اصلاح
 857. دانیال_(تنکابن) : 8 اصلاح
 858. حاتم‌سرا : 8 اصلاح
 859. پلط‌هاله : 8 اصلاح
 860. خشکبور : 8 اصلاح
 861. یوج_(تنکابن) : 8 اصلاح
 862. توساکله : 8 اصلاح
 863. لات‌کنار : 8 اصلاح
 864. فوبوس_(قمر) : 8 اصلاح
 865. درویش‌سرا : 8 اصلاح
 866. میاندج‌محله : 8 اصلاح
 867. مذهب_دیلمیان : 8 اصلاح
 868. عماریه : 8 اصلاح
 869. توکله : 8 اصلاح
 870. مرتع_مراد : 8 اصلاح
 871. روستای_امامزاده_قاسم_(تنکابن) : 8 اصلاح
 872. حمزه‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 873. موسی : 8 اصلاح
 874. امیرآباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 875. چناربن_(تنکابن) : 8 اصلاح
 876. گل‌محمدلنگه : 8 اصلاح
 877. علی‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 878. مغناطیس : 8 اصلاح
 879. درازلات : 8 اصلاح
 880. سرفقیه‌آباد : 8 اصلاح
 881. شهرستان_تنگستان : 8 اصلاح
 882. استبداد_صغیر : 8 اصلاح
 883. پرچین‌پشته : 8 اصلاح
 884. صالح‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 885. قائم‌مقام_فراهانی : 8 اصلاح
 886. رودپشت_(تنکابن) : 8 اصلاح
 887. کلاچ‌پا : 8 اصلاح
 888. تنگدشت : 8 اصلاح
 889. ذلم : 8 اصلاح
 890. کل‌لات : 8 اصلاح
 891. مقاومت_الکتریکی : 8 اصلاح
 892. دیزپشت : 8 اصلاح
 893. کچانک : 8 اصلاح
 894. جل_چلاسر : 8 اصلاح
 895. مران : 8 اصلاح
 896. سلیمان‌محله_(تنکابن) : 8 اصلاح
 897. فهرست_ره‌آوردهای_شهرهای_ایران : 8 اصلاح
 898. سفیداب_(تنکابن) : 8 اصلاح
 899. ورزمین : 8 اصلاح
 900. قالی_ایرانی : 8 اصلاح
 901. مهدی‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 902. آهک‌چال : 8 اصلاح
 903. بندبن_(تنکابن) : 8 اصلاح
 904. مهاجرآباد : 8 اصلاح
 905. طاهره_قرةالعین : 8 اصلاح
 906. کاسه‌گرمحله : 8 اصلاح
 907. دهستان_میرشمس‌الدین : 8 اصلاح
 908. دهستان_کلارآباد : 8 اصلاح
 909. مرتع_شلندان : 8 اصلاح
 910. عزیزآباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 911. عظیمیه_(تنکابن) : 8 اصلاح
 912. گرماپشته : 8 اصلاح
 913. آقامقیم‌محله : 8 اصلاح
 914. گیاهان_دارویی : 8 اصلاح
 915. انسان : 8 اصلاح
 916. حاجته : 8 اصلاح
 917. کامپایلر : 8 اصلاح
 918. اعتراضات_جنبش_سبز_در_۱_اسفند_۱۳۸۹ : 8 اصلاح
 919. لیچ‌کوه : 8 اصلاح
 920. کولی : 8 اصلاح
 921. نهاد-فعل-مفعول : 8 اصلاح
 922. سربالان : 8 اصلاح
 923. ولگ‌سر : 8 اصلاح
 924. کرن_(تنکابن) : 8 اصلاح
 925. خرماکله : 8 اصلاح
 926. قلعه_گردن_(تنکابن) : 8 اصلاح
 927. یاندشت_بالا : 8 اصلاح
 928. کتاله‌سرا : 8 اصلاح
 929. پیام‌رسان_کیک : 8 اصلاح
 930. حرآباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 931. نسام‌گام : 8 اصلاح
 932. کنسکو : 8 اصلاح
 933. شیروان‌محله : 8 اصلاح
 934. فهرست_روستاهای_استان_تهران : 8 اصلاح
 935. تکاب : 8 اصلاح
 936. چهارلنگ : 8 اصلاح
 937. کاظم‌کلا : 8 اصلاح
 938. مازوبن_سفلی : 8 اصلاح
 939. خوبان‌رزگاه : 8 اصلاح
 940. فهرست_شاهان_ایران : 8 اصلاح
 941. هلوان_پایین : 8 اصلاح
 942. مازوبن_علیا : 8 اصلاح
 943. بهکله : 8 اصلاح
 944. سراسبی‌لات : 8 اصلاح
 945. سورگلو : 8 اصلاح
 946. ۲_دسامبر : 8 اصلاح
 947. ایران_در_جنگ_جهانی_اول : 8 اصلاح
 948. جلیل‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 949. گل‌زاربن : 8 اصلاح
 950. ایثارده : 8 اصلاح
 951. شهرک_اسلام‌آباد_(تنکابن) : 8 اصلاح
 952. ریواس : 8 اصلاح
 953. شاهنامه : 7 اصلاح
 954. جنگ_ایران_و_عراق : 7 اصلاح
 955. اسکان_بشر_در_مریخ : 7 اصلاح
 956. امامت : 7 اصلاح
 957. قانون_اساسی_مشروطه : 7 اصلاح
 958. فهرست_شهرهای_ایلینوی : 7 اصلاح
 959. ابوبکر : 7 اصلاح
 960. بخش_گندمان : 7 اصلاح
 961. حاکمیت_ایران_بر_جزایر_سه‌گانه : 7 اصلاح
 962. خشایارشا : 7 اصلاح
 963. آتیلا : 7 اصلاح
 964. حسین_بن_علی : 7 اصلاح
 965. جزیره_قشم : 7 اصلاح
 966. جمعیت_روستاهای_شهرستان_عجب‌شیر : 7 اصلاح
 967. ۱_ژانویه : 7 اصلاح
 968. فهرست_شاهان_فرانسه : 7 اصلاح
 969. کد_منبع : 7 اصلاح
 970. شاهنشاهی_ایران : 7 اصلاح
 971. احمد_تفضلی : 7 اصلاح
 972. دگرگشت : 7 اصلاح
 973. هشجین : 7 اصلاح
 974. نهاد-مفعول-فعل : 7 اصلاح
 975. جلال_آل_احمد : 7 اصلاح
 976. مذهب_در_دوران_ساسانی : 7 اصلاح
 977. شهرستان_سالین،_ایلینوی : 7 اصلاح
 978. فروان : 7 اصلاح
 979. تغلق‌شاهیان : 7 اصلاح
 980. ۸_دسامبر : 7 اصلاح
 981. ۵_دسامبر : 7 اصلاح
 982. ۲۰۰۸_(میلادی) : 7 اصلاح
 983. زبان‌های_کردی : 7 اصلاح
 984. شهرستان_سوادکوه : 7 اصلاح
 985. علی‌اکبر_صدیف : 7 اصلاح
 986. دهستان_صائین : 7 اصلاح
 987. رمزنگاری_منحنی_بیضوی : 7 اصلاح
 988. نورآباد_(مهر) : 7 اصلاح
 989. بندر_ماهشهر : 7 اصلاح
 990. فرح_پهلوی : 7 اصلاح
 991. گیتی : 7 اصلاح
 992. زاگرس : 7 اصلاح
 993. تاریخ_پزشکی_در_ایران : 7 اصلاح
 994. صورت‌زخمی_(فیلم_۱۹۸۳) : 7 اصلاح
 995. علی_میری : 7 اصلاح
 996. سامانه_نهفته : 7 اصلاح
 997. زبان_آرامی : 7 اصلاح
 998. مرداد_۱۳۸۶ : 7 اصلاح
 999. فهرست_طایفه‌های_لرستان : 7 اصلاح
 1000. ایالات_متحده_آمریکا : 7 اصلاح
 1001. احمد_شاه_مسعود : 7 اصلاح
 1002. عشق : 7 اصلاح
 1003. آهک : 7 اصلاح
 1004. فشار_روانی : 7 اصلاح
 1005. فهرست_زبان‌ها_و_لهجه‌های_ایرانی : 7 اصلاح
 1006. فرش_ترنج‌دار_عصر_صفویه : 7 اصلاح
 1007. سربداران : 7 اصلاح
 1008. میرزا_آقاخان_نوری : 7 اصلاح
 1009. نقش_رستم : 7 اصلاح
 1010. باوندیان : 7 اصلاح
 1011. مراغه : 7 اصلاح
 1012. محمد_بهمن‌بیگی : 7 اصلاح
 1013. کهل : 7 اصلاح
 1014. برهان_نظم : 7 اصلاح
 1015. سامی_(قوم) : 7 اصلاح
 1016. شهرستان_بوکان : 7 اصلاح
 1017. محمدولی_تنکابنی : 7 اصلاح
 1018. عراق_عجم : 7 اصلاح
 1019. حدس_کولاتز : 7 اصلاح
 1020. دقیقی : 7 اصلاح
 1021. شهرستان_مشگین‌شهر : 7 اصلاح
 1022. بخش_وراوی : 7 اصلاح
 1023. کامران_میرزا : 7 اصلاح
 1024. زلقی : 7 اصلاح
 1025. عالی_محمودی : 7 اصلاح
 1026. نیل_آرمسترانگ : 7 اصلاح
 1027. مردمان_بومی_فلات_ایران_پیش_از_مهاجرت_آریاییان : 7 اصلاح
 1028. قزلباش : 7 اصلاح
 1029. میرزاده_عشقی : 7 اصلاح
 1030. شهرستان_ساوجبلاغ : 7 اصلاح
 1031. القاعده : 7 اصلاح
 1032. میرحسین_موسوی : 7 اصلاح
 1033. شهرستان_اهر : 7 اصلاح
 1034. سید_احمد_خاوری_کاشانی : 7 اصلاح
 1035. سید_حسن_ابطحی : 7 اصلاح
 1036. رمانتیسم : 7 اصلاح
 1037. ذکر_(نرم‌افزار) : 7 اصلاح
 1038. مردم_لک : 7 اصلاح
 1039. زمان_ظهور_زرتشت : 7 اصلاح
 1040. شهرهای_ساسانی : 7 اصلاح
 1041. مجوس : 7 اصلاح
 1042. فریبرز_عرب‌نیا : 7 اصلاح
 1043. خالو_حسین_بردخونی : 7 اصلاح
 1044. هپتالیان : 7 اصلاح
 1045. مایکل_فارادی : 7 اصلاح
 1046. ولایت_بدخشان_(افغانستان) : 7 اصلاح
 1047. شالو : 7 اصلاح
 1048. کلور : 7 اصلاح
 1049. فهرست_قطعات_خودرو : 7 اصلاح
 1050. بخش_لاریجان : 7 اصلاح
 1051. ایزو_۴۲۱۷ : 7 اصلاح
 1052. شوشتر : 7 اصلاح
 1053. داریوش_یکم : 7 اصلاح
 1054. شهرستان_خاتم : 7 اصلاح
 1055. راه‌آهن_ایران : 7 اصلاح
 1056. دبی : 7 اصلاح
 1057. ۹۰_(برنامه_تلویزیونی) : 7 اصلاح
 1058. مسیحیت : 7 اصلاح
 1059. بریتانیا : 7 اصلاح
 1060. سلمان_فارسی : 7 اصلاح
 1061. یوزپلنگ : 7 اصلاح
 1062. سوگواری_محرم : 7 اصلاح
 1063. ساترن : 7 اصلاح
 1064. فهرست_یکای_پول_رایج_کشورها : 7 اصلاح
 1065. زیبد : 7 اصلاح
 1066. فهرست_مناطق_نمونه_گردشگری_استان_اصفهان : 7 اصلاح
 1067. انرژی_در_افغانستان : 7 اصلاح
 1068. Dir : 7 اصلاح
 1069. آمیزش_جنسی_در_انسان : 7 اصلاح
 1070. راجیا_سابا : 7 اصلاح
 1071. آذربایجان_(ایران) : 7 اصلاح
 1072. ارمنستان_سلجوقی : 7 اصلاح
 1073. خمام : 7 اصلاح
 1074. اساطیر_ایران : 7 اصلاح
 1075. محمدجواد_شریعت : 7 اصلاح
 1076. یارمحمدخان_کرمانشاهی : 7 اصلاح
 1077. بریدن_آلت_زنانه : 7 اصلاح
 1078. شهرستان_اسفراین : 7 اصلاح
 1079. شیخ_فضل‌الله_نوری : 7 اصلاح
 1080. تات‌های_قفقاز : 7 اصلاح
 1081. مارس_۲۰۱۰ : 7 اصلاح
 1082. تاریخ_ساسانیان : 7 اصلاح
 1083. اتریش : 7 اصلاح
 1084. اقبال_لاهوری : 7 اصلاح
 1085. فهرست_سازها : 7 اصلاح
 1086. سید_جمال‌الدین_اسدآبادی : 7 اصلاح
 1087. رهام : 7 اصلاح
 1088. فهرست_شهرهای_آلمان : 7 اصلاح
 1089. رویال_داچ_شل : 7 اصلاح
 1090. محمد_محمدی_اشتهاردی : 7 اصلاح
 1091. انگلستان : 7 اصلاح
 1092. فتح‌الله_خان_اکبر : 7 اصلاح
 1093. روزشمار_ریاست‌جمهوری_حسن_روحانی_(۱۳۹۴) : 7 اصلاح
 1094. پرواز_شماره_۶۵۵_ایران_ایر : 7 اصلاح
 1095. ترانزیستور : 7 اصلاح
 1096. خرم‌آباد : 7 اصلاح
 1097. زکریا : 7 اصلاح
 1098. قطران_تبریزی : 7 اصلاح
 1099. منجزی : 7 اصلاح
 1100. ۳۰_نوامبر : 7 اصلاح
 1101. گریز_از_مرگ_(فیلم_۱۳۵۲) : 7 اصلاح
 1102. طایفه_راکی : 7 اصلاح
 1103. میرزا_زین‌العابدین_تهرانی : 7 اصلاح
 1104. نایین : 7 اصلاح
 1105. هنر_در_افغانستان : 7 اصلاح
 1106. گرگان : 7 اصلاح
 1107. نام_خانوادگی : 7 اصلاح
 1108. عارف_(خواننده) : 7 اصلاح
 1109. آل_بویه : 7 اصلاح
 1110. زن_در_اسلام : 7 اصلاح
 1111. قزوین : 7 اصلاح
 1112. عرفان_اسلامی : 7 اصلاح
 1113. تمدن : 7 اصلاح
 1114. فهرست_نام‌های_سنتی_ستارگان : 7 اصلاح
 1115. رودکی : 7 اصلاح
 1116. یوسف_خان_امیر_مجاهد : 7 اصلاح
 1117. پاکستان : 7 اصلاح
 1118. پرویز_وکیلی : 7 اصلاح
 1119. فهرست_شخصیت‌ها،_مکان‌ها_و_رویدادهای_افسانه‌ای_یونان_باستان : 7 اصلاح
 1120. استان_خراسان_شمالی : 7 اصلاح
 1121. قفقاز : 7 اصلاح
 1122. باورهای_بختیاری‌ها : 7 اصلاح
 1123. عراق : 7 اصلاح
 1124. جمهوری_آذربایجان : 7 اصلاح
 1125. دهستان_مرگور : 7 اصلاح
 1126. تجزیه‌طلبی : 6 اصلاح
 1127. قنات_بلند : 6 اصلاح
 1128. اداره_اطلاعاتی_افغانستان : 6 اصلاح
 1129. ترانه_جوانبخت : 6 اصلاح
 1130. قبچاق‌های_افغانستان : 6 اصلاح
 1131. علی_شریعتی : 6 اصلاح
 1132. سرلک : 6 اصلاح
 1133. افشاریان : 6 اصلاح
 1134. کورت_گودل : 6 اصلاح
 1135. ایشتوویگو : 6 اصلاح
 1136. جت‌های_افغانستان : 6 اصلاح
 1137. سده_۱۸_(میلادی) : 6 اصلاح
 1138. ریشه‌شناسی_عامیانه : 6 اصلاح
 1139. محمودآباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1140. ژو_دسن : 6 اصلاح
 1141. بندچنار : 6 اصلاح
 1142. اکبرآباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1143. هگزا_فلوراید_گوگرد : 6 اصلاح
 1144. مردگان_متحرک_(بازی_ویدئویی) : 6 اصلاح
 1145. مجارشین : 6 اصلاح
 1146. چاه_کامران : 6 اصلاح
 1147. تخت_جمشید : 6 اصلاح
 1148. سیاهوییه : 6 اصلاح
 1149. زالی_(اسفراین) : 6 اصلاح
 1150. آموزش_و_پرورش : 6 اصلاح
 1151. حسن‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1152. موسیقی_در_دوران_ساسانیان : 6 اصلاح
 1153. علاءالدین_(خاتم) : 6 اصلاح
 1154. اردشیر_دوم_(هخامنشی) : 6 اصلاح
 1155. ویندوز_۸ : 6 اصلاح
 1156. عبدالکریم_سروش : 6 اصلاح
 1157. فلیکر : 6 اصلاح
 1158. لر_بزرگ : 6 اصلاح
 1159. زمین‌لرزه_رودبار_و_منجیل_(۱۳۶۹) : 6 اصلاح
 1160. کمپین_یک_میلیون_امضاء : 6 اصلاح
 1161. جودکی : 6 اصلاح
 1162. محمدآباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1163. دهه_۱۳۴۰ : 6 اصلاح
 1164. بختیاروند : 6 اصلاح
 1165. قوم_تپور : 6 اصلاح
 1166. ژوئن_۲۰۰۹ : 6 اصلاح
 1167. پیچند : 6 اصلاح
 1168. ولادیمیر_لیاخوف : 6 اصلاح
 1169. قراملک : 6 اصلاح
 1170. حسنوند : 6 اصلاح
 1171. سان_مایکروسیستمز : 6 اصلاح
 1172. نیکلای_مارکف : 6 اصلاح
 1173. کردستان : 6 اصلاح
 1174. شهرستان_آمل : 6 اصلاح
 1175. زین‌العابدین_مراغه‌ای : 6 اصلاح
 1176. اشیای_ناشناس_پرنده : 6 اصلاح
 1177. شکرلو : 6 اصلاح
 1178. گاه‌شمار_قرن_اول_هجری : 6 اصلاح
 1179. مردم_آمارد : 6 اصلاح
 1180. یکسان‌سازی_فرهنگی_در_ایران_معاصر : 6 اصلاح
 1181. جاده_ابریشم : 6 اصلاح
 1182. ایسپره : 6 اصلاح
 1183. ناصر_پورپیرار : 6 اصلاح
 1184. دهستان_چاهک : 6 اصلاح
 1185. نماز : 6 اصلاح
 1186. مغ : 6 اصلاح
 1187. رابرت_هوک : 6 اصلاح
 1188. قصران : 6 اصلاح
 1189. سوکار : 6 اصلاح
 1190. امیرآباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1191. حاجی‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1192. بختیاری_(خاتم) : 6 اصلاح
 1193. فنیقی‌ها : 6 اصلاح
 1194. جاذبه‌های_گردشگری_استان_فارس_بر_پایه_شهرستان : 6 اصلاح
 1195. موگویی : 6 اصلاح
 1196. وشمگیر : 6 اصلاح
 1197. سلیم‌آباد_علیا : 6 اصلاح
 1198. شبکه_۳_سیمای_جمهوری_اسلامی_ایران : 6 اصلاح
 1199. اگزیستانسیالیسم : 6 اصلاح
 1200. آل_پاچینو : 6 اصلاح
 1201. ۹_دسامبر : 6 اصلاح
 1202. شهر : 6 اصلاح
 1203. روابط_ایران_و_چین : 6 اصلاح
 1204. گزدان_(بندر_لنگه) : 6 اصلاح
 1205. چاه_حسینی_(خاتم) : 6 اصلاح
 1206. الگوریتم_ژنتیک : 6 اصلاح
 1207. خرمی_خورشیدی : 6 اصلاح
 1208. تاریخ_ایران : 6 اصلاح
 1209. شهرزاد_کمال‌زاده : 6 اصلاح
 1210. نوح : 6 اصلاح
 1211. اسناد_نام_خلیج_فارس،_میراثی_کهن_و_جاودان : 6 اصلاح
 1212. احکام : 6 اصلاح
 1213. اریحا : 6 اصلاح
 1214. اولوالعزم : 6 اصلاح
 1215. فهرست_نمایندگان_دوره_چهارم_مجلس_شورای_اسلامی : 6 اصلاح
 1216. اسید_استئاریک : 6 اصلاح
 1217. آفریقای_جنوبی : 6 اصلاح
 1218. طرح‌های_پیشنهادی_برای_تقسیمات_کشوری_در_ایران : 6 اصلاح
 1219. چاه_سلمان : 6 اصلاح
 1220. اتابکان_لر_کوچک : 6 اصلاح
 1221. اورارتو : 6 اصلاح
 1222. پیشینه_نظریه‌های_آموزش_و_پرورش : 6 اصلاح
 1223. بستک : 6 اصلاح
 1224. قدمگاه_(خاتم) : 6 اصلاح
 1225. مردمان_ترک : 6 اصلاح
 1226. آدم : 6 اصلاح
 1227. علی‌آباد_شورشوری : 6 اصلاح
 1228. مقایسه_موضوعی_رده‌بندی_دیوئی_و_کتابخانه_کنگره : 6 اصلاح
 1229. چاهک_(خاتم) : 6 اصلاح
 1230. اقتصاد_محیط_زیست : 6 اصلاح
 1231. حاجی‌آباد_ناصری : 6 اصلاح
 1232. فهرست_فرودگاه‌ها_بر_پایه_کد_ایکائو:_L : 6 اصلاح
 1233. نظریه_یکسان_بودن_گئومات_مغ_و_بردیا : 6 اصلاح
 1234. آمار : 6 اصلاح
 1235. شیخ‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1236. خوانسار_(خاتم) : 6 اصلاح
 1237. نژاد_مدیترانه‌ای : 6 اصلاح
 1238. مارچلین_برتراند : 6 اصلاح
 1239. کوه‌های_سیوند : 6 اصلاح
 1240. سیف‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1241. حاجی‌آباد_فلاح : 6 اصلاح
 1242. فیض‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1243. پره‌گرین_توک : 6 اصلاح
 1244. سائورون : 6 اصلاح
 1245. قم‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1246. تیگلات-پیلسر_سوم : 6 اصلاح
 1247. اوت_۲۰۰۵ : 6 اصلاح
 1248. عیسی : 6 اصلاح
 1249. ارومیه : 6 اصلاح
 1250. حسین‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1251. داعش : 6 اصلاح
 1252. پاپ_لاتین : 6 اصلاح
 1253. روش_مونت‌کارلو : 6 اصلاح
 1254. عامر_خان : 6 اصلاح
 1255. کرزوس : 6 اصلاح
 1256. چاه_تنوره : 6 اصلاح
 1257. حروف_مقطعه : 6 اصلاح
 1258. بهار_(شهر) : 6 اصلاح
 1259. کوچ_(قوم) : 6 اصلاح
 1260. ۱۰_فراری_اصلی_بین‌المللی : 6 اصلاح
 1261. مدرسه_ژاندارک : 6 اصلاح
 1262. کلمبیا : 6 اصلاح
 1263. هفت‌کچلون : 6 اصلاح
 1264. دهستان_فتح‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1265. فهرست_وام‌واژه‌های_روسی : 6 اصلاح
 1266. زین‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1267. مبارکه_(خاتم) : 6 اصلاح
 1268. یحیی_کاشانی : 6 اصلاح
 1269. شهریاری_سفلی : 6 اصلاح
 1270. دولت‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1271. فهرست_شهرهای_فرانسه : 6 اصلاح
 1272. ترکان_(خاتم) : 6 اصلاح
 1273. طالب‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1274. چاه_مهدی‌آباد : 6 اصلاح
 1275. سده_۱۷_(میلادی) : 6 اصلاح
 1276. اندبیل_(خلخال) : 6 اصلاح
 1277. مش_مرداسی : 6 اصلاح
 1278. برویه_(خاتم) : 6 اصلاح
 1279. امین‌آباد_فلاح : 6 اصلاح
 1280. کرخنگان : 6 اصلاح
 1281. مکوندی : 6 اصلاح
 1282. آباد : 6 اصلاح
 1283. میرزا_کوچک_خان_جنگلی : 6 اصلاح
 1284. سید_حسن_مدرس : 6 اصلاح
 1285. علی‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1286. خاک‌شناسی_افغانستان : 6 اصلاح
 1287. انتزاع : 6 اصلاح
 1288. یکاهای_ایرانی : 6 اصلاح
 1289. کوشک_(خاتم) : 6 اصلاح
 1290. مسجد : 6 اصلاح
 1291. قائم‌شهر : 6 اصلاح
 1292. خلافت_علی_بن_ابی‌طالب : 6 اصلاح
 1293. روایت : 6 اصلاح
 1294. فتح‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1295. باغ_سید : 6 اصلاح
 1296. حسین_فاطمی : 6 اصلاح
 1297. انصار : 6 اصلاح
 1298. چاه_خدامرادبابری : 6 اصلاح
 1299. اسمولول : 6 اصلاح
 1300. چنارناز : 6 اصلاح
 1301. کشتی_(شناور) : 6 اصلاح
 1302. فهرست_روستاهای_شهرستان_تنگستان : 6 اصلاح
 1303. کندرود_(شبستر) : 6 اصلاح
 1304. فهرست_گیاهان_و_ادویه‌جات_مورد_استفاده_در_آشپزی : 6 اصلاح
 1305. شهریاری_علیا : 6 اصلاح
 1306. چاه_ولی‌عصر_کندر : 6 اصلاح
 1307. آل_فریغون : 6 اصلاح
 1308. فهرست_واژگان_تحقیرآمیز_مرتبط_با_معلولیت : 6 اصلاح
 1309. ارمنستان : 6 اصلاح
 1310. فرانک : 6 اصلاح
 1311. آلبانی : 6 اصلاح
 1312. سکه‌های_ایران : 6 اصلاح
 1313. مکتب_نقاشی_قاجار : 6 اصلاح
 1314. ایل_ملکشاهی : 6 اصلاح
 1315. فیلم_ترسناک : 6 اصلاح
 1316. قاضی_ارداقی : 6 اصلاح
 1317. فهرست_لوازم_خانگی : 6 اصلاح
 1318. ساغین : 6 اصلاح
 1319. فیلم‌شناسی_عارف_عارف‌کیا : 6 اصلاح
 1320. نور_آداد : 6 اصلاح
 1321. قاسم‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1322. عباس‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1323. زبان‌های_ایرانی : 6 اصلاح
 1324. سفرنامه_ابن_بطوطه : 6 اصلاح
 1325. بهاریه : 6 اصلاح
 1326. چاه_رضاآباد : 6 اصلاح
 1327. سازمان_ملل_متحد : 6 اصلاح
 1328. ایلات_قوم_لر : 6 اصلاح
 1329. تنکابن : 6 اصلاح
 1330. باشگاه_فوتبال_بارسلونا : 6 اصلاح
 1331. احمدآباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1332. بافت_(شهر) : 6 اصلاح
 1333. ژولیوس_سزار : 6 اصلاح
 1334. سید_محمدحسین_شهریار : 6 اصلاح
 1335. نادرشاه : 6 اصلاح
 1336. شارلیز_ترون : 6 اصلاح
 1337. ممبینی : 6 اصلاح
 1338. محمد_تقی_خان_بختیاری : 6 اصلاح
 1339. زیبایی_گوتیک : 6 اصلاح
 1340. باستان‌شناسی_افغانستان : 6 اصلاح
 1341. جعفرآباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1342. قلعه‌گنج : 6 اصلاح
 1343. عوامل_درونی_فروپاشی_ساسانیان_به‌دست_اعراب : 6 اصلاح
 1344. ابوسعید_ابوالخیر : 6 اصلاح
 1345. معانی_نام‌های_ایرانی : 6 اصلاح
 1346. زبان‌های_هندواروپایی : 6 اصلاح
 1347. چاه_جلال_کیوان : 6 اصلاح
 1348. جهت‌یابی : 6 اصلاح
 1349. رحمت‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1350. استرالیا : 6 اصلاح
 1351. شاهین‌دشت : 6 اصلاح
 1352. گل : 6 اصلاح
 1353. نیستان_(خاتم) : 6 اصلاح
 1354. جن : 6 اصلاح
 1355. سید_علی‌محمد_باب : 6 اصلاح
 1356. ۴_دسامبر : 6 اصلاح
 1357. فهرست_رشته‌های_ورزشی : 6 اصلاح
 1358. فهرست_روستاهای_گردشگری_ایران : 6 اصلاح
 1359. آستارا : 6 اصلاح
 1360. علی_مسیو : 6 اصلاح
 1361. ۲۶_نوامبر : 6 اصلاح
 1362. فهرست_نام‌های_کردی : 6 اصلاح
 1363. لوجیسیم : 6 اصلاح
 1364. زاهدان : 6 اصلاح
 1365. رام : 6 اصلاح
 1366. سکوی_جاوا : 6 اصلاح
 1367. پکت_تریسر : 6 اصلاح
 1368. چاه_ده_زهرا : 6 اصلاح
 1369. معماری_بافت_قدیم_بوشهر : 6 اصلاح
 1370. مولوی : 6 اصلاح
 1371. دهنو_دشت : 6 اصلاح
 1372. چاه_مبارکه : 6 اصلاح
 1373. سعید_نفیسی : 6 اصلاح
 1374. ۲۰۰۷_(میلادی) : 6 اصلاح
 1375. پزشکی : 6 اصلاح
 1376. چالمه : 6 اصلاح
 1377. علی‌آباد_ملکوتی : 6 اصلاح
 1378. انجیره_بالا : 6 اصلاح
 1379. فضانورد : 6 اصلاح
 1380. اسلام‌آباد_چاه_منج : 6 اصلاح
 1381. طراحی_مد : 6 اصلاح
 1382. نوکیا_اکس۲ : 6 اصلاح
 1383. فرهنگ_گرجی : 6 اصلاح
 1384. تنگه_بلاغی : 6 اصلاح
 1385. تمدن_۴ : 6 اصلاح
 1386. روزشمار_جنگ_جهانی_اول_در_ایران : 6 اصلاح
 1387. آذری‌های_ایرانی : 6 اصلاح
 1388. باورساد : 6 اصلاح
 1389. چاه_خورمیزی : 6 اصلاح
 1390. ابواسحاق_اطعمه : 6 اصلاح
 1391. کاظم‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1392. جنبش_جنگل : 6 اصلاح
 1393. شعر : 6 اصلاح
 1394. امپراتوری_روم_شرقی : 6 اصلاح
 1395. تاریخ_تهران : 6 اصلاح
 1396. یهودی : 6 اصلاح
 1397. سرزمین_موعود : 6 اصلاح
 1398. رشید_بهبودوف : 6 اصلاح
 1399. ۷_دسامبر : 6 اصلاح
 1400. ۲۴_ژانویه : 6 اصلاح
 1401. مالداری_در_افغانستان : 6 اصلاح
 1402. اورک : 6 اصلاح
 1403. آمیتاب_باچان : 6 اصلاح
 1404. خاقانی : 6 اصلاح
 1405. لیبون : 6 اصلاح
 1406. روز_ملی_خلیج_فارس : 6 اصلاح
 1407. سارا_(ابهام‌زدایی) : 6 اصلاح
 1408. چاه_ایبگی_میرزا_غلامعلی : 6 اصلاح
 1409. خوردنی‌های_تابو : 6 اصلاح
 1410. ترجمه : 6 اصلاح
 1411. سنچولی : 6 اصلاح
 1412. چاه_ثارالله : 6 اصلاح
 1413. مصر_باستان : 6 اصلاح
 1414. مهدی‌آباد_سرچشمه : 6 اصلاح
 1415. پاتک_(فیلم) : 6 اصلاح
 1416. مرزوقی : 6 اصلاح
 1417. عارف_قزوینی : 6 اصلاح
 1418. طرزی_افشار : 6 اصلاح
 1419. اسماعیل : 6 اصلاح
 1420. چای : 6 اصلاح
 1421. توان_خورشیدی_مبتنی_بر_فضا : 6 اصلاح
 1422. مخاچ‌قلعه : 6 اصلاح
 1423. منطق‌الطیر : 6 اصلاح
 1424. سعدویه : 6 اصلاح
 1425. پشتاب : 6 اصلاح
 1426. سرخ‌پوست : 6 اصلاح
 1427. استیو_وازنیک : 6 اصلاح
 1428. باغ_معدن : 6 اصلاح
 1429. الفبای_گلاگولیتی : 6 اصلاح
 1430. فهرست_جاذبه‌های_گردشگری_در_استان_لرستان : 6 اصلاح
 1431. فروردین_۱۳۹۰ : 6 اصلاح
 1432. رئونیون : 6 اصلاح
 1433. مردمان_ایرانی : 6 اصلاح
 1434. دونالد_برازول : 6 اصلاح
 1435. نوار_مغزی : 6 اصلاح
 1436. رضاآباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1437. قلعه_ایرج : 6 اصلاح
 1438. تاریخ_ایران_پیش_از_آریایی‌ها : 6 اصلاح
 1439. قناتو : 6 اصلاح
 1440. جاذبه‌های_گردشگری_استان_تهران : 6 اصلاح
 1441. کردی_مرکزی : 6 اصلاح
 1442. مهدی‌آباد_خاکپور : 6 اصلاح
 1443. جاوا_اف‌اکس : 6 اصلاح
 1444. بارسلون : 6 اصلاح
 1445. چاه_ابوالفضل : 6 اصلاح
 1446. کیمیا : 6 اصلاح
 1447. مدینه : 6 اصلاح
 1448. گاگریو : 6 اصلاح
 1449. چاه_غنچعلی_بقری : 6 اصلاح
 1450. فهرست_پایتخت‌ها : 6 اصلاح
 1451. جزیره_کیش : 6 اصلاح
 1452. منابع_زندگانی_کوروش_بزرگ : 6 اصلاح
 1453. کویر_قطرویه : 6 اصلاح
 1454. فرودو_بگینز : 6 اصلاح
 1455. یوسف : 6 اصلاح
 1456. مختار_ثقفی : 6 اصلاح
 1457. مریخ : 6 اصلاح
 1458. استان‌های_اسپانیا : 6 اصلاح
 1459. جنگ_جهانی_دوم : 6 اصلاح
 1460. استان_هرمزگان : 6 اصلاح
 1461. دی : 6 اصلاح
 1462. عبدالوهاب_تبریزی : 6 اصلاح
 1463. بجستان : 6 اصلاح
 1464. خسرو_پرویز : 6 اصلاح
 1465. غلامحسین_بنان : 6 اصلاح
 1466. لینوکس : 6 اصلاح
 1467. شیعه_دوازده‌امامی : 6 اصلاح
 1468. پی_(ساختمان) : 6 اصلاح
 1469. رضاقلی_خان_ایل_بیگی : 6 اصلاح
 1470. شهرستان_بافت : 6 اصلاح
 1471. شهرستان_ملایر : 6 اصلاح
 1472. فهرست_فرودگاه‌ها_بر_پایه_کد_ایکائو:_K : 6 اصلاح
 1473. امیرحسین_رستمی : 6 اصلاح
 1474. توتک_(خاتم) : 6 اصلاح
 1475. فهرست_شهرهای_جمهوری_آذربایجان : 6 اصلاح
 1476. سنچول_(کوه) : 6 اصلاح
 1477. استان_قزوین : 6 اصلاح
 1478. لر_کوچک : 6 اصلاح
 1479. خوانسار : 6 اصلاح
 1480. رباط_ترک_(دلیجان) : 6 اصلاح
 1481. دهانه‌های_ماه : 6 اصلاح
 1482. ایرانسل : 6 اصلاح
 1483. یحیی‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1484. شبکه_خصوصی_مجازی : 6 اصلاح
 1485. موسیقی_لری : 6 اصلاح
 1486. مروست : 6 اصلاح
 1487. چاه_باهنر : 6 اصلاح
 1488. شورویه : 6 اصلاح
 1489. نورآباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1490. طبرستان : 6 اصلاح
 1491. ممی‌وند : 6 اصلاح
 1492. محمدجواد_ظریف : 6 اصلاح
 1493. ساقی‌نامه : 6 اصلاح
 1494. دهستان_هرابرجان : 6 اصلاح
 1495. تنگک_زنگنه : 6 اصلاح
 1496. بروجرد : 6 اصلاح
 1497. هاشم‌آباد_(خاتم) : 6 اصلاح
 1498. فقه : 6 اصلاح
 1499. اورامان_(سروآباد) : 6 اصلاح
 1500. ایمانوئل_کانت : 6 اصلاح
 1501. رزن : 6 اصلاح
 1502. پیوند_کبد : 6 اصلاح
 1503. شیخ_احمد_روحی : 6 اصلاح
 1504. ۲۷_ژانویه : 6 اصلاح
 1505. طوایف_بختیاری : 6 اصلاح
 1506. مصطفی_چمران : 6 اصلاح
 1507. محاصره_تبریز : 6 اصلاح
 1508. دهستان_کفشکنان : 6 اصلاح
 1509. باقرخان : 6 اصلاح
 1510. امینی_از_اتاق_ابزار : 6 اصلاح
 1511. کشورهای_عضو_سازمان_بین‌المللی_استاندارد : 6 اصلاح
 1512. هرابرجان : 6 اصلاح
 1513. مهران_(طالقان) : 6 اصلاح
 1514. دهستان_ایثار : 6 اصلاح
 1515. قدمعلی_سرامی : 6 اصلاح
 1516. الیصابات : 6 اصلاح
 1517. چاکری_(خاتم) : 6 اصلاح
 1518. زبان_اسپرانتو : 6 اصلاح
 1519. شاهرخ : 6 اصلاح
 1520. ده‌نو_(خاتم) : 6 اصلاح
 1521. دینامیک_سیالات_محاسباتی : 6 اصلاح
 1522. بهاره_افشاری : 6 اصلاح
 1523. فهرست_ماه‌های_طبیعی : 5 اصلاح
 1524. حسین_پناهی : 5 اصلاح
 1525. خوانین_بیرانوند : 5 اصلاح
 1526. او_سس_ترکیه_(فصل_۴) : 5 اصلاح
 1527. کوه_صفا_و_مروه : 5 اصلاح
 1528. سلیمانلو : 5 اصلاح
 1529. تازی : 5 اصلاح
 1530. بقره_(سوره) : 5 اصلاح
 1531. باجلان : 5 اصلاح
 1532. سیرجان : 5 اصلاح
 1533. چلیپاسنگ : 5 اصلاح
 1534. حسین_مسرور : 5 اصلاح
 1535. مظفر_بختیار : 5 اصلاح
 1536. بابااحمدی : 5 اصلاح
 1537. سمبوسه : 5 اصلاح
 1538. روابط_ایران_و_بحرین : 5 اصلاح
 1539. طوس : 5 اصلاح
 1540. غلامحسین_مصاحب : 5 اصلاح
 1541. نعیم_فراشری : 5 اصلاح
 1542. رستم : 5 اصلاح
 1543. بخش_خمام : 5 اصلاح
 1544. نصیر_خان_سردار_جنگ : 5 اصلاح
 1545. دولت‌آباد_(نیشابور) : 5 اصلاح
 1546. فرشته : 5 اصلاح
 1547. تاریخ_اهل_حق : 5 اصلاح
 1548. چنای : 5 اصلاح
 1549. حصار_بوعلی : 5 اصلاح
 1550. توسعه_اقتصادی : 5 اصلاح
 1551. خالکوبی : 5 اصلاح
 1552. کتایون_ریاحی : 5 اصلاح
 1553. فهرست_شهرهای_آریزونا : 5 اصلاح
 1554. تبار_محمد : 5 اصلاح
 1555. جنگ_خلیج_فارس : 5 اصلاح
 1556. جایزه_اسکار_بهترین_بازیگر_نقش_اول_مرد : 5 اصلاح
 1557. ۲۶_دسامبر : 5 اصلاح
 1558. پارسا_پیروزفر : 5 اصلاح
 1559. کروماتوگرافی_ستونی : 5 اصلاح
 1560. آخرین_نبرد_(فیلم_۱۳۵۱) : 5 اصلاح
 1561. فروع_دین : 5 اصلاح
 1562. شهرستان_یونیون،_ایلینوی : 5 اصلاح
 1563. تاریخ_افغانستان_(پس_از_اسلام) : 5 اصلاح
 1564. هارون_الرشید : 5 اصلاح
 1565. آشنایی_با_نسبیت_عام : 5 اصلاح
 1566. سید_علی‌اصغر_کردستانی : 5 اصلاح
 1567. بهشت : 5 اصلاح
 1568. تهمینه_میلانی : 5 اصلاح
 1569. مسابقات_قهرمانی_بسکتبال_آسیا_۲۰۱۵ : 5 اصلاح
 1570. مهدی‌شهر : 5 اصلاح
 1571. شهرستان_دیر : 5 اصلاح
 1572. پولس : 5 اصلاح
 1573. نینا_هارتلی : 5 اصلاح
 1574. بیهوشی : 5 اصلاح
 1575. هارونی : 5 اصلاح
 1576. کبد : 5 اصلاح
 1577. لیگ_آزادگان_فوتبال_ایران_۹۵–۱۳۹۴ : 5 اصلاح
 1578. فهرست_واژگان_عربی_با_ریشه_فارسی : 5 اصلاح
 1579. بانک_مرکزی_جمهوری_اسلامی_ایران : 5 اصلاح
 1580. زنان_در_جنبش_مشروطه : 5 اصلاح
 1581. منظر_حسینی : 5 اصلاح
 1582. کاخ‌موزه_سعدآباد : 5 اصلاح
 1583. آنی_(شهر_باستانی) : 5 اصلاح
 1584. اورانوس : 5 اصلاح
 1585. عبدالرحیم_طالبوف : 5 اصلاح
 1586. خانه‌خراب : 5 اصلاح
 1587. ناصر_مکارم_شیرازی : 5 اصلاح
 1588. محمود_صالح : 5 اصلاح
 1589. استان_آذربایجان_غربی : 5 اصلاح
 1590. عدنان_مندرس : 5 اصلاح
 1591. جعفر_خامنه‌ای : 5 اصلاح
 1592. فهرست_طریقت‌های_تصوف : 5 اصلاح
 1593. سهراب_سپهری : 5 اصلاح
 1594. گرانولوماتوز_وگنر : 5 اصلاح
 1595. بابل_(شهر) : 5 اصلاح
 1596. اشتفان_گئورگه : 5 اصلاح
 1597. شهید : 5 اصلاح
 1598. آندره_آرزومانیان : 5 اصلاح
 1599. کونگ‌فو_توآ : 5 اصلاح
 1600. فهرست_باغ‌های_تاریخی_استان_فارس : 5 اصلاح
 1601. ایالت_آمریکا : 5 اصلاح
 1602. زبان_آلبانیایی : 5 اصلاح
 1603. تحلیف_حکم_ریاست‌جمهوری_در_ایران : 5 اصلاح
 1604. سده_۵_(پیش_از_میلاد) : 5 اصلاح
 1605. جمال‌الدین_واعظ_اصفهانی : 5 اصلاح
 1606. ارتفاعات_شهرستان_لار : 5 اصلاح
 1607. اوره : 5 اصلاح
 1608. فهرست_نام_دین‌ها : 5 اصلاح
 1609. تاریخ_پاکستان : 5 اصلاح
 1610. کعبه : 5 اصلاح
 1611. مسجد_النبی : 5 اصلاح
 1612. مصطفی_بروجردی : 5 اصلاح
 1613. سه_پادشاهی_کره : 5 اصلاح
 1614. مقیم_و_مسافر : 5 اصلاح
 1615. فهرست_شاعران_فارسی‌زبان : 5 اصلاح
 1616. محمد_اسماعیل‌خان : 5 اصلاح
 1617. اسماعیل_امیرخیزی : 5 اصلاح
 1618. خودای‌نامگ : 5 اصلاح
 1619. مریلا_زارعی : 5 اصلاح
 1620. سمیرم : 5 اصلاح
 1621. زهره_داود : 5 اصلاح
 1622. دانشگاه_ارجیس : 5 اصلاح
 1623. اخترشناسی : 5 اصلاح
 1624. سید_کاظم_رشتی : 5 اصلاح
 1625. تاجیکستان : 5 اصلاح
 1626. سنگ‌نبشته‌های_ساسانی : 5 اصلاح
 1627. شهرستان_قوبا : 5 اصلاح
 1628. دره‌های_افغانستان : 5 اصلاح
 1629. من_(ضمیر) : 5 اصلاح
 1630. دهستان_آلان_برآغوش : 5 اصلاح
 1631. شمیم_بهار : 5 اصلاح
 1632. امامزاده_سید_جمال‌الدین_(کهگیلویه) : 5 اصلاح
 1633. هتل_قدیم_رامسر : 5 اصلاح
 1634. معاویة_بن_ابی‌سفیان : 5 اصلاح
 1635. ضحاک : 5 اصلاح
 1636. انسان‌شناسی : 5 اصلاح
 1637. فتح_مکه : 5 اصلاح
 1638. ژاک_لویی_داوید : 5 اصلاح
 1639. قباد_یکم : 5 اصلاح
 1640. چهره‌های_موسیقی_ایرانی : 5 اصلاح
 1641. محمدعلی_سپانلو : 5 اصلاح
 1642. فهرست_سیاستمداران_و_کنشگران_سیاسی/اجتماعی_ایران : 5 اصلاح
 1643. عبدالحسین_تیمورتاش : 5 اصلاح
 1644. دوران_طلایی_اسلام : 5 اصلاح
 1645. تاریخ_اسرائیل : 5 اصلاح
 1646. فیلتر_تطبیقی : 5 اصلاح
 1647. منطقه_آزاد_تجاری-صنعتی_ارس : 5 اصلاح
 1648. فهرست_بخش‌های_ایران : 5 اصلاح
 1649. ارمنی‌ها_در_جنگ_ایران_و_عراق : 5 اصلاح
 1650. بنیامین : 5 اصلاح
 1651. تاریخ_بلوچستان : 5 اصلاح
 1652. طوفان_بزرگ : 5 اصلاح
 1653. ترانه‌شناسی_ویگن : 5 اصلاح
 1654. حموله : 5 اصلاح
 1655. نیو_کوآ : 5 اصلاح
 1656. بعل : 5 اصلاح
 1657. امیلی_دوشاتله : 5 اصلاح
 1658. هربرت_مارکوزه : 5 اصلاح
 1659. موسیقی_هوی_متال : 5 اصلاح
 1660. پرشیا_(ابهام‌زدایی) : 5 اصلاح
 1661. نرمین_کمال : 5 اصلاح
 1662. تاریخ_کتابخانه_در_ایران : 5 اصلاح
 1663. ایپکاک : 5 اصلاح
 1664. آلمان : 5 اصلاح
 1665. سرزمین_میانی : 5 اصلاح
 1666. ادبیات_کهن_ایران : 5 اصلاح
 1667. مجلس_شورای_ملی : 5 اصلاح
 1668. صدیقه_دولت‌آبادی : 5 اصلاح
 1669. نوامبر_۲۰۱۳ : 5 اصلاح
 1670. امامزاده_حسین_خشاب_شیرین : 5 اصلاح
 1671. تاکسیکوکینتیک : 5 اصلاح
 1672. خورشید_(ایزد) : 5 اصلاح
 1673. داودخانی : 5 اصلاح
 1674. باباطاهر : 5 اصلاح
 1675. اسدآباد_(همدان) : 5 اصلاح
 1676. توالت_ایرانی : 5 اصلاح
 1677. گئورگ_ویلهلم_فریدریش_هگل : 5 اصلاح
 1678. ایرانی‌ستیزی : 5 اصلاح
 1679. ابراهیم_حاتمی‌کیا : 5 اصلاح
 1680. معرفت‌شناسی : 5 اصلاح
 1681. علاسوند : 5 اصلاح
 1682. فهرست_واژگان_انگلیسی_با_ریشه_فارسی : 5 اصلاح
 1683. پرشین : 5 اصلاح
 1684. ساتی‌برزن : 5 اصلاح
 1685. روضة_الشهدا : 5 اصلاح
 1686. مینوسی‌ها : 5 اصلاح
 1687. اکتبر_۲۰۰۹ : 5 اصلاح
 1688. طایفه_تاج_طیب : 5 اصلاح
 1689. نرم‌افزارهای_رشته_مهندسی_مکانیک_شاخه_CAD_و_CAE : 5 اصلاح
 1690. امپراتوری_روسیه : 5 اصلاح
 1691. تیموریان : 5 اصلاح
 1692. معماری_ایرانی : 5 اصلاح
 1693. هبه_(قربانی) : 5 اصلاح
 1694. ایوان_(شهر) : 5 اصلاح
 1695. میرزا_احمد_دشتی_نجفی : 5 اصلاح
 1696. غرنابه : 5 اصلاح
 1697. صیدا : 5 اصلاح
 1698. سلطان_ابراهیم_میرزا_تیموری : 5 اصلاح
 1699. علی_امین‌الدوله : 5 اصلاح
 1700. ایل_افشار : 5 اصلاح
 1701. معادن_ذغال_سنگ_افغانستان : 5 اصلاح
 1702. هندوئیسم : 5 اصلاح
 1703. فولاد : 5 اصلاح
 1704. احمدآباد_(خلخال) : 5 اصلاح
 1705. ورزش : 5 اصلاح
 1706. طایفه‌های_بالاگریوه : 5 اصلاح
 1707. سروتونین : 5 اصلاح
 1708. نبی_و_رسول_در_قرآن : 5 اصلاح
 1709. گورو_نانک : 5 اصلاح
 1710. تقسیمات_کشوری_در_ایران : 5 اصلاح
 1711. باصری : 5 اصلاح
 1712. سیاه‌چاله : 5 اصلاح
 1713. آرایه‌های_فرش : 5 اصلاح
 1714. ژول : 5 اصلاح
 1715. عکاشه : 5 اصلاح
 1716. کرمانشاه_در_جنبش_مشروطه_ایران : 5 اصلاح
 1717. آزادی_بیان : 5 اصلاح
 1718. افشار_قاسملو : 5 اصلاح
 1719. دریاچه_گهر : 5 اصلاح
 1720. جغرافیای_تاریخی_استان_هرمزگان : 5 اصلاح
 1721. ۲۷_نوامبر : 5 اصلاح
 1722. آسیا : 5 اصلاح
 1723. بابادی_باب : 5 اصلاح
 1724. کعبه_زرتشت : 5 اصلاح
 1725. قطع_دست_در_جمهوری_اسلامی_ایران : 5 اصلاح
 1726. موسیقی_هیپ_هاپ : 5 اصلاح
 1727. مهاجرت : 5 اصلاح
 1728. شاه_سلطان_حسین : 5 اصلاح
 1729. نبرد_گوگمل : 5 اصلاح
 1730. شاخ_آفریقا : 5 اصلاح
 1731. ململی : 5 اصلاح
 1732. نیرو : 5 اصلاح
 1733. رباعیات_خیام : 5 اصلاح
 1734. اندیان : 5 اصلاح
 1735. خرده‌فرهنگ_گت : 5 اصلاح
 1736. تیمور_لنگ : 5 اصلاح
 1737. بهرام_میرزا_معزالدوله : 5 اصلاح
 1738. عبدالله_علیخانی : 5 اصلاح
 1739. ۲_آذر : 5 اصلاح
 1740. میرزای_شیرازی : 5 اصلاح
 1741. پلوتون : 5 اصلاح
 1742. سید_حسین_میرپور_طهرانی : 5 اصلاح
 1743. خورشید : 5 اصلاح
 1744. مهرگان : 5 اصلاح
 1745. دانشکده_فنی_کاسپین : 5 اصلاح
 1746. زابلستان : 5 اصلاح
 1747. حیات‌داوودی : 5 اصلاح
 1748. شهرام_ناظری : 5 اصلاح
 1749. حرم_کاظمین : 5 اصلاح
 1750. کاووس_حسن‌لی : 5 اصلاح
 1751. دینارانی : 5 اصلاح
 1752. کاروانسرا : 5 اصلاح
 1753. زیست‌توده : 5 اصلاح
 1754. شهرستان_فریدون‌شهر : 5 اصلاح
 1755. بی‌حس‌کننده_موضعی : 5 اصلاح
 1756. شهرستان_جانسون،_ایلینوی : 5 اصلاح
 1757. لگولاس : 5 اصلاح
 1758. عبدالعزیز_بن_باز : 5 اصلاح
 1759. موسیقی_آذربایجانی : 5 اصلاح
 1760. براق : 5 اصلاح
 1761. دانشگاه : 5 اصلاح
 1762. سی_(زبان_برنامه‌نویسی) : 5 اصلاح
 1763. آشپزی_افغانستانی : 5 اصلاح
 1764. اختلال_افسردگی_اساسی : 5 اصلاح
 1765. نامگان_سیارات : 5 اصلاح
 1766. روزشمار_تاریخ_ایالات_متحده_آمریکا : 5 اصلاح
 1767. بخش_مرکزی_شهرستان_خلخال : 5 اصلاح
 1768. حسن_مجتبی : 5 اصلاح
 1769. الی : 5 اصلاح
 1770. سید_عبدالله_بهبهانی : 5 اصلاح
 1771. جیمز_کامرون : 5 اصلاح
 1772. مهدی_اخوان_ثالث : 5 اصلاح
 1773. نبرد_دامغان_(۱۷۲۹) : 5 اصلاح
 1774. ناصر_حجازی : 5 اصلاح
 1775. دارالفنون : 5 اصلاح
 1776. شیخ_محمد_خیابانی : 5 اصلاح
 1777. فهرست_مجری‌های_مسابقه_آواز_یوروویژن : 5 اصلاح
 1778. امیر_نادری : 5 اصلاح
 1779. کتر : 5 اصلاح
 1780. ماهواره : 5 اصلاح
 1781. محمد_خزائلی : 5 اصلاح
 1782. خبرگزاری_فرانسه : 5 اصلاح
 1783. ولت‌آمپر_راکتیو : 5 اصلاح
 1784. اسلام_و_آیین_سیک : 5 اصلاح
 1785. اسفندیار_رحیم_مشایی : 5 اصلاح
 1786. جهانگیرخان_صور_اسرافیل : 5 اصلاح
 1787. تیره‌های_کرد : 5 اصلاح
 1788. فهرست_رودهای_افغانستان : 5 اصلاح
 1789. علی_ظهیرالدوله : 5 اصلاح
 1790. بابک_صحرایی : 5 اصلاح
 1791. شیمی : 5 اصلاح
 1792. مخابرات_بی‌سیم : 5 اصلاح
 1793. گنجینه_زندگان : 5 اصلاح
 1794. خیام : 5 اصلاح
 1795. تسوج : 5 اصلاح
 1796. مریانج : 5 اصلاح
 1797. استیون_هاوکینگ : 5 اصلاح
 1798. گهواره_(دالاهو) : 5 اصلاح
 1799. ایلئوستومی : 5 اصلاح
 1800. مصطفی‌لو : 5 اصلاح
 1801. مردم_تالش : 5 اصلاح
 1802. جانکی_سردسیر : 5 اصلاح
 1803. الفبای_فنیقی : 5 اصلاح
 1804. گرمی_(شهر) : 5 اصلاح
 1805. ایوب : 5 اصلاح
 1806. پرندگان_افغانستان : 5 اصلاح
 1807. تکیه_(زبان‌شناسی) : 5 اصلاح
 1808. سامری : 5 اصلاح
 1809. فهرست_سبک‌های_موسیقی : 5 اصلاح
 1810. کمپانی_هند_شرقی_بریتانیا : 5 اصلاح
 1811. کابل : 5 اصلاح
 1812. خط_نستعلیق : 5 اصلاح
 1813. جایزه_اسکار : 5 اصلاح
 1814. سگوند : 5 اصلاح
 1815. خلافت : 5 اصلاح
 1816. معماری_قدیمی_یزد : 5 اصلاح
 1817. دریاچه_زراومند : 5 اصلاح
 1818. شهرستان_بردسکن : 5 اصلاح
 1819. مدملیل : 5 اصلاح
 1820. هستی : 5 اصلاح
 1821. زراسوند : 5 اصلاح
 1822. آبادان : 5 اصلاح
 1823. پوریم : 5 اصلاح
 1824. آل_حسن : 5 اصلاح
 1825. تاریخ_کردها : 5 اصلاح
 1826. شهرستان_ایوان : 5 اصلاح
 1827. مخابرات_طیف_گسترده : 5 اصلاح
 1828. عزیزخان_مکری : 5 اصلاح
 1829. دم‌نوش : 5 اصلاح
 1830. وزن_شعر : 5 اصلاح
 1831. جامیان : 5 اصلاح
 1832. نفت_خام : 5 اصلاح
 1833. جی‌سی‌سی : 5 اصلاح
 1834. گله_(طایفه) : 5 اصلاح
 1835. ویکی‌خبر : 5 اصلاح
 1836. تاریخ_اروپا : 5 اصلاح
 1837. بنی‌اسرائیل : 5 اصلاح
 1838. شاهنشاهی_ساسانی : 5 اصلاح
 1839. درخت_گردو : 5 اصلاح
 1840. تاریخ_هند : 5 اصلاح
 1841. اقتصاد_افغانستان : 5 اصلاح
 1842. روسودان : 5 اصلاح
 1843. شلمنسر_سوم : 5 اصلاح
 1844. همجنس‌گرایی_زنانه : 5 اصلاح
 1845. ماه : 5 اصلاح
 1846. دانمارک : 5 اصلاح
 1847. ود : 5 اصلاح
 1848. اتم : 5 اصلاح
 1849. شهرستان_فرانکلین،_ایلینوی : 5 اصلاح
 1850. شهرستان_بابل : 5 اصلاح
 1851. اسکوروی : 5 اصلاح
 1852. مالت : 5 اصلاح
 1853. فهرست_استانداردهای_ایزو : 5 اصلاح
 1854. حریم_سلطان : 5 اصلاح
 1855. فهرست_شهرها_و_روستاهای_اسپانیا : 5 اصلاح
 1856. بهروز_وثوقی : 5 اصلاح
 1857. تونس : 5 اصلاح
 1858. لات_(بت) : 5 اصلاح
 1859. اتصال_کوتاه : 5 اصلاح
 1860. خاورمیانه : 5 اصلاح
 1861. جایزه_بفتای_بهترین_موسیقی_فیلم : 5 اصلاح
 1862. فهرست_ساتراپی‌های_هخامنشیان : 5 اصلاح
 1863. زبان‌های_ترکی : 5 اصلاح
 1864. گوساله_سامری : 5 اصلاح
 1865. دهستان_قهاب_صرصر : 5 اصلاح
 1866. قفل : 5 اصلاح
 1867. منطق : 5 اصلاح
 1868. مهندسی_مجدد : 5 اصلاح
 1869. مارتین_لوتر : 5 اصلاح
 1870. بیمارستان_دکتر_شریعتی_(تهران) : 5 اصلاح
 1871. شاهنشاهی_کوشان : 5 اصلاح
 1872. هارون : 5 اصلاح
 1873. بیرجند : 5 اصلاح
 1874. سهونی : 5 اصلاح
 1875. منبع‌شناسی_تاریخ_ماد_و_هخامنشی : 5 اصلاح
 1876. عبدالقادر_گیلانی : 5 اصلاح
 1877. آراگورن_دوم : 5 اصلاح
 1878. جسم_فیزیکی : 5 اصلاح
 1879. هفت_شهر_عشق : 5 اصلاح
 1880. محمد_علوی_مقدم : 5 اصلاح
 1881. دشت_مغان : 5 اصلاح
 1882. دماوند : 5 اصلاح
 1883. زبان_مازندرانی : 5 اصلاح
 1884. پیشینه_زبان_فارسی : 5 اصلاح
 1885. محمدتقی_پسیان : 5 اصلاح
 1886. اعتدالیون : 5 اصلاح
 1887. کرئو : 5 اصلاح
 1888. تکلیف_شرعی : 5 اصلاح
 1889. باغ‌موزه_قصر : 5 اصلاح
 1890. فهرست_شهرهای_استان_اردبیل : 5 اصلاح
 1891. زاموآ : 5 اصلاح
 1892. زن : 5 اصلاح
 1893. یدالله_سحابی : 5 اصلاح
 1894. تفلیس : 5 اصلاح
 1895. شهرستان_خمین : 5 اصلاح
 1896. انجمن‌های_جنبش_مشروطه : 5 اصلاح
 1897. فرهنگ_در_استان_فارس : 5 اصلاح
 1898. جغرافیای_تاریخی_سنگسر : 5 اصلاح
 1899. آل_(افسانه) : 5 اصلاح
 1900. سده_۲۵_(پیش_از_میلاد) : 5 اصلاح
 1901. ستاره : 5 اصلاح
 1902. آنیل_کاپور : 5 اصلاح
 1903. هلیوپلیسی‌ها : 5 اصلاح
 1904. ثواب_و_عقاب : 5 اصلاح
 1905. فهرست_فیلم‌های_آمریکایی : 5 اصلاح
 1906. جریان_الکتریسیته_در_ساختمان : 5 اصلاح
 1907. ابوحنیفه_نعمان_بن_ثابت : 5 اصلاح
 1908. لئوناردو_دا_وینچی : 5 اصلاح
 1909. بابادی : 5 اصلاح
 1910. سید_حسن_تقی‌زاده : 5 اصلاح
 1911. زبان_ترکی_آذربایجانی : 5 اصلاح
 1912. سفرنامه_ناصر_خسرو : 5 اصلاح
 1913. خانه_لیزی_تیم_اتریش : 5 اصلاح
 1914. والتر_هنینگ : 5 اصلاح
 1915. ایلام : 5 اصلاح
 1916. پوشاک_کردی : 5 اصلاح
 1917. حام : 5 اصلاح
 1918. جماعت‌های_تاجیکستان : 5 اصلاح
 1919. دیتافلکس : 5 اصلاح
 1920. کتیبه‌های_کرتیر : 5 اصلاح
 1921. پبدنی : 5 اصلاح
 1922. طالقان_(شهر) : 5 اصلاح
 1923. هوشنگ_اسدی : 5 اصلاح
 1924. شهرستان_وایت،_ایلینوی : 5 اصلاح
 1925. جاوا_اپلت : 5 اصلاح
 1926. تقسیمات_کشوری_جمهوری_آذربایجان : 5 اصلاح
 1927. گیلوان : 5 اصلاح
 1928. سم‌وایز_گمجی : 5 اصلاح
 1929. نسبیت_خاص : 5 اصلاح
 1930. فهرست_آذری‌های_ایرانی : 5 اصلاح
 1931. ناحیه‌های_تاجیکستان : 5 اصلاح
 1932. بابک_زنجانی : 5 اصلاح
 1933. تراشه‌های_هایبرید : 5 اصلاح
 1934. پاریس : 5 اصلاح
 1935. تابع : 5 اصلاح
 1936. خامنه : 5 اصلاح
 1937. هفت_شهیدان : 5 اصلاح
 1938. مروارید_خلیج_فارس_(مستند) : 5 اصلاح
 1939. کمزاری : 5 اصلاح
 1940. ابوبکر_کرجی : 5 اصلاح
 1941. نسبت‌های_خانوادگی : 5 اصلاح
 1942. تاریخ_پرستاری : 5 اصلاح
 1943. مرگ : 5 اصلاح
 1944. تابع_بولی : 5 اصلاح
 1945. آدام_اولئاریوس : 5 اصلاح
 1946. باشگاه_فوتبال_پرسپولیس_تهران : 5 اصلاح
 1947. شاهین : 5 اصلاح
 1948. موزه : 5 اصلاح
 1949. جی_(زبان_برنامه‌نویسی) : 5 اصلاح
 1950. کتاب‌سوزی : 5 اصلاح
 1951. طالبان : 5 اصلاح
 1952. شاپورخواست : 5 اصلاح
 1953. لیگ_برتر_فوتبال_ایران_۹۵–۱۳۹۴ : 5 اصلاح
 1954. مه_۲۰۰۹ : 5 اصلاح
 1955. تاریخ_طبرستان : 5 اصلاح
 1956. حقوق_بشر : 5 اصلاح
 1957. نیم‌ور : 5 اصلاح
 1958. ایلام_(تمدن) : 5 اصلاح
 1959. تاریخ_همدان : 5 اصلاح
 1960. هنر_نوگرا_و_معاصر_ایران : 5 اصلاح
 1961. سلما_ارگچ : 5 اصلاح
 1962. زرین‌شهر : 5 اصلاح
 1963. آرشام_پارسی : 5 اصلاح
 1964. شورش_فنیقیه_و_قبرس_در_زمان_اردشیر_سوم : 5 اصلاح
 1965. ریشه_نام_بوکان : 5 اصلاح
 1966. بازی‌های_اسلامی_بانوان : 5 اصلاح
 1967. سده_۸_(میلادی) : 5 اصلاح
 1968. لبنان : 5 اصلاح
 1969. ایل_ساکی : 5 اصلاح
 1970. کلاوس_شولتز : 5 اصلاح
 1971. کامران_شیردل : 5 اصلاح
 1972. نهضت_تنباکو : 5 اصلاح
 1973. محمد_قاضی : 5 اصلاح
 1974. اصطخری : 5 اصلاح
 1975. ترانه‌شناسی_ناصر_چشم‌آذر : 5 اصلاح
 1976. محلات_رشت : 5 اصلاح
 1977. ۱۸_ژانویه : 5 اصلاح
 1978. میرچا_الیاده : 5 اصلاح
 1979. چرخه_کربن : 5 اصلاح
 1980. خوشنویسی_در_جهان_اسلام : 5 اصلاح
 1981. یأجوج_و_مأجوج : 5 اصلاح
 1982. بغابوخش_یکم : 5 اصلاح
 1983. شهرستان_رستم : 5 اصلاح
 1984. گمار : 5 اصلاح
 1985. والیبال : 5 اصلاح
 1986. سالاروند : 5 اصلاح
 1987. سارا : 5 اصلاح
 1988. جاده_۳_ایلینوی : 5 اصلاح
 1989. محمدحسین_نائینی : 5 اصلاح
 1990. آنتروپی : 5 اصلاح