خدا در اسلام

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از نام‌های خدا در اسلام)
پرش به: ناوبری، جستجو

خدا یکی از مفاهیم کلیدی در اسلام است ونام او الله است وبقیه اسامی صفات او است

صفات ثبوتیه[ویرایش]

مراد آن دسته ازصفاتی است که یاعین ذات اوست ویا ناشی ازذات اوست

ذاتیه[ویرایش]

بخشی ازصفات مربوط به ذات حقتعالی است وعین ذات اومیباشد.مجموعه صفات ذاتی خداونددر4صفت اصلی قابل جمع است كه عبارتنداز

۱-واحد(وحدانیت):خداوندیگانه است بی مثل ومانندوشبيه ومركب ازاجزاءخارجی وعقلی نمی باشد.صفاتی كه باین صفت اصلی بازمیگرددعبارتنداز

احد-واحد-مشهور-معروف-غریب-فرد-كافی-وتر-موجود-غایت[۱]

۲-سرمد(سرمد یت):خداوندجاودانه ازلی وابدی است یعنی ازابتدابوده وخواهدبود.صفاتی كه باین صفت اصلی بازمیگرددعبارتنداز

اخر-اول-باخی-حی-دائم-سابق-سرمد-قدیم-قریب-قائم-قیوم-متین-مكین-حق-ازلی-ابدی-واجب الوجود[۲]

۳-عالم (عالمیت):خداوندداناست بهمه هستی وذات خودازازل تاابددرهرزمان وهرمكان وعلم اوحضوری است.صفاتی كه باین صفت اصلی بازمیگردندعبارتنداز

بصیر-باطن-برهان-جمیل-حسن-حكیم-محیط-خبیر-مدرك-دلیل-رای-سرور-سامع-سمیع-سند-شاهد-شهید-عالم-علیم-علام-فخر-قرهعین-ناطق-ناظر-نور-كاشف-كامل-كنز-معلن-عارف[۳]

۴-قادر (قادریت):خداوندتواناست بهرامری كه درهستی امكان پذیراست صفاتی كه باین صفت اصلی بازمیگرددعبارتنداز

باذخ-جبار-جلیل-محول-ذخز-رافع-رفیع-سریع-سالم-سید-شدید-شریف-صادق-عده-عز-عزیز-معز-عظیم-علی-عالی-اعلی-متعالی-فوق-عون-معین-مستعانغالب-غناء-غنی-مغنی-فاتح-فتاح-فالق-فارج-مفرج-فاتق-فائق-قادر-قدیر-مقنی-قاهر-قهار-ماجد-مجید-منیع-ناصر-نصیر-كبیر-متكبر-كثیر-واسع-موسع-مهیمن-مكین-مانع-مطلق-حق-فاصل-فارق-مفصل-قابض-مقدر نكته-دوصفت ذاتی وحدانیت وسرمدیت بدون اضافه بچیزی بذات باریتعالی اتصاف داردلیكن دوصفت قادریت وعالمیت بااضافه بمخلوق قابل اتصاف است

فعلیه[ویرایش]

بخشی ازصفات مربوط به افعال باریتعالی است اینگونه صفات حادث وناشی ازقدرت وعلم اویند مجموعه صفات فعل خداونددر4صفت اصلی قابل جمع است كه عبارتنداز

۱-خالق (خالقیت)(خلق دفعی):خداوندآفریدگارهستی است وهمه چیزبااراده اوحیات داردوصفاتی كه باین صفت اصلی بازمیگرددعباتنداز

بدی-مبدء-مبدل-بارء-باعث-جاعل-محیی-خالق-خلاق-مسبب-مسخر-صانع-مصور-مضعف-معید-مغیر-فاطر-فاعل-فعال-فالق-مغنی-مقلب-ماهی-ممكن-ممیت-منشئ-منور-مكون-موسع-ماهد[۴]و [۵]

۲-رب (ربوبیت)(خلق تدریجی):خداوندپروردگارومربی همه مخلوقاتست وجهان لحظه ای بدون توجه اوپیش نمیرود.صفاتی كه باین صفت اصلی برمیگرددعبارتنداز

امان-امین-مومن-انیس-مونس-مستانس-بر-بار-باسط-مبشر-مبین-مبین-تواب-مثیب-جابر-مجزل-جلیس-مجمل-مجیب-مجاب-جواد-جار-مجبر-حبیب-محبوب-محذر-داعی -مدعو-حفیظ-حافظ-حفی-حلیم-حامد-حمید-محمود-حنان-محیل-مخوف-خیر-مختار-مدبر-حرز-حاسب-حسیب-دافع-مدیل-دیان-ذارء-ذاكر-مذكور-رئوف-رب-مرتب-راتق-رجاء-راحم-رحیم-رحمان-ارحم-رازق-رزاق-راضی-رضی-مرضی-رضوان-مرغوب-مرغب-رفیق-رقیب-موهوب-مرتاح-مزین-ساتر-ستار-سلام-سامق-مسهل-شافی-شاكر-شكور-مشكور-صبور-صبار-صریخ-جبار-ضامن-طبیب-مطعم-طالب-مطلوب-مطور-عدل-عادل-عاصم-عصمت-عطوف-معطی-عفو-معافی-غآفر-غفار-غفور-غفران-غیاث-مغیث-مطرح-مفرغ-مفضل-قابل-قبیل-قاسم-مقسم-مقسط-مقیت-مقیل-ملجا-ملقن-ملهم-ملی-منان-ممهل-منجی-منذر-منزل-منزل-منعم-منفس-منول-منیل-كریم-اكرم-مكرم-كالئ-ودود-موسع-ماصل-موصوف-وافی-وفی-وقی-واقی-واهب-وهاب-

۳-حاکم (حاكمیت) :همه هستی تحت حكومت اوقراردارندواومقنن وقاضی ووالی اصلیست.صفاتی كه باین صفت اصلی برمیگردندعبارتنداز

اله-امر-حاكم-دلیل-راشد-مرشد-رشید-راعی-مسئول-معبود-معقب-عماد-غایت-مقصود-قاضی-منی-ناهی-منتهی-ولی-والی-مولی-هادی-حكم

۴-مالک (مالكیت) :همه مخلوقات وهستی ازان اوست واومالك علی الاطلاق است.صفاتی كه باین صفت اصلی برمیگردندعبارتنداز

جامع-سلطان-شافع-شفیع-صاحب-مالك-ملیك-ملك-مقدر-مقدم-كاسر-كفیل-وكیل [۶]

صفات سلبیه[ویرایش]

دوصفت قدوس وسبوح درقرآن كریم بعنوان صفت سلبی معروفندكه مفهوم اندوتنزیه حقتعالی ازصفات محدود ناقص وبشری است اولی تنزیه مادی ودومی تنزیه معنوی

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. 1اخلاس و105انبیا
  2. 257بقره
  3. وهوبكل شئی علیم
  4. 83یس
  5. لاموثرفی الوجودالاالله (حدیث)
  6. دعای جوشن کبیر ازمفاتیح الجنان