فهرست گیاهان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرستی از نام گیاهان اعم از درختان، بوته‌ها، گل‌ها، علف‌ها و غیره. برای فهرست‌های جداگانه این فهرست‌ها را ببینید:

ا[ویرایش]

- ابی - ارزن جویباری - ارزن مردابی - ارزنی - ارس - ارمک - از بوتک - از گند - ازمک - ازملک - اسب‌واش - اسپرزه - اسپرس تاج‌خروسی - اسپرک - اسپند - استبرق - اسفناج باغی - اسفناج - اسفند - اسکبینه - اسکنبیل - اسلیخ - اشنان درختی - اشنان نمک - اشنان - اشنه ایرلندی - اشنه دریایی - اشنه - اشورک - افسنتین - اقاقیا - اکالیپتوس - الجاره (دؤقوز دانه) - النا - امرود (گلابی وحشی) - اناریجه - اناغالیس - انبه - انجبار - انجیر - انجیلی - انچوچک - انگور توره - انگیون - آهو ماش زرد - آوری - اوشه - اویارسلام - آب‌بشقاب - آب‌بشقابی - آب‌تره - آتشک - آتشین - آجیل مزرعه - آدمک - آدونیس - آرالیا - آرتیشو - آرجون - آرناریا - آروکاریا - آزاد - آزالیا - آزربه - آزولا - آزولا - آزیل - آسمانی - آسه - آشیانک - آفتاب‌پرست - آفتاب‌پرست مزرعه‌روی - آگلونما - آلاله - آلو وحشی - آنغوزه - آوندول

ب[ویرایش]

- باباآدم - بابونه رومی - بابونه شوشی - بابونه گاوی - بابونه - بادام هندی - گارون زنگی - بادام - بادامک - بادآورد - بادرنجبویه - بادیان - بارهنگ ابی - بارهنگ کبیر - بارهنگ - باریجه (قصنی) - بالنگون - باور - بچیروک - بداغ (شونگ) - برگ سنا - برنج ارزنی - برنجاف - برهان - بروکلی - بسپایک - بستان‌افروز - بطوش - بلندمازو - بلوط - بن سرخ - بنت قنسول سرخ‌برگه - بنگرو - بنگله - بنه - به‌دانه - بودوک - بوف‌تاج - بومادران - بونی - بیدار - بیدمشک - بیعار - بیلهر - بولاغ اوتی (علف چشمه)

پ[ویرایش]

- پاپریا - پاپیتال - پامچال - پانیکوم - پای گرگ - پتومک - پده - پرپهن - پرتورو - پرخ - پرسیاوشان - پرند - پروانش (پیچ تلگرافی) - پریا - پسته - پس‌مه‌ناژ - پلاخور - پلاس مورچه - پلم - پلوش - پنجه مریم - پنیر باد - پنیرک گلریز - پنیرک - پوتوس - پونه - پونه‌سا (قطرم) - پی‌تی‌راخ - پیچ کانگورو - پیچک صحرایی - پیچک - پیر بهارکی - پیر پاییزی - پیرگیاه - پیرو

ت[ویرایش]

- تاج‌خروس سفید - تاج‌خروس - تاجریزی - تاغ - تایله (تاغوت) - ترخون - ترات - ترب شیر - ترب وحشی - ترتیزک (سپندان) - ترشک مواج - ترنجبین - تمشک درختی - توت پایابی - توری - توسکا - توسکای ییلاقی - توله - توج

-تاج الملوک

ج[ویرایش]

- جارو علفی - جاز - جعفری - جغجغه - جگرواش - جو دوسر - جو

چ[ویرایش]

- چالطاق - چای کوهی - چای - چاییر - چترک - چچم - چریش - چش - چشمه آله کو - چگرد - چمن گره‌ریش - چمن‌بز - چمنک - چندل - چنگکی - چوبک - چوچچوچاغ

ح[ویرایش]

- حرا - حسن یوسف - حلفه - حنظل

خ[ویرایش]

- خار غَشق - خاراگوش - خارپنبه - خارچرخه - خارخرون - خارخسک (نخودک) - خارخشت - خارشتر - خار عروس (گل چرخه‌ای) - خار لنگری - خار مریم - خار مقدس - خاکشیرخبرآورک یاخبرچی - خربق سیاه - خربق سفید - خردل بری - خردل سفید - خردل وحشی - خرزهره - خرفه - خرما - خرمندی (کلهو) - خطمی چینی - خطمی درختی - خنجری - خورشیدی - خوشاریزه - خولکیش - خونی‌واش - خیارک - خیزران - خینجوک

د[ویرایش]

- دارچین - دارگنده - دارمهر - داز - داغداغان - دانه قناری - درج - درخت عنبر - درخت گبر - درخت نوئل - درمشوک - درمنه دشتی - درمنه سیاه - درمنه کوهستانی - درمنه - دژگال - دغدغک - دم روباهک - دم عقربی - دم‌اسبی - دَنبلان - دیوخار

ر[ویرایش]

- رازک - رازیانه - راش (مرس) - راناس - رخشک - رژن (بخورک) - رملیگ - روناس - ریش میش - ریواس - «رز»

زعفران- زالزالک - زبان‌گنجشک - زدو - زربین - زردان - زردچوبه - زردشاه‌تره - زرده‌چمن - زرشک - زلف شیطان - زنجبیل - زنگوله‌ای تیغالی - زنگی‌دارو - زنیان - زوفا - زولنگ - زیتون - زیروک - زیره

ژ[ویرایش]

- ژاره

س[ویرایش]

- سازو - ساماری - سبزی سگانه - سپستان - سداب - سدر - سربال - سرخ‌بر - سرخدار - سرمائی - سرو - سِریمسریش - سقز - سگ‌انگور - سگ‌زبان - سلمه‌تره - سنا - سنبل‌الطیب - سنبنیج - سوختال - سورنجان - سوروف - سوزن‌چوپان کوهسری - سیاه‌اربه - سیاه‌دانه - سیاه‌فندق - سیاه‌مازو - سیاه‌ناو - سیرخرس - سیزاب - سیلن - سیکاس

ش[ویرایش]

- شالک (تبریزی سیاه) - شاه‌افسر - شاه‌پسند درختی - شاه‌تره - شب‌بوی صحرایی - شبدر - شبدرترشک - شِبرَم (گاوکشک) - شبه‌سرو - شقایق - شکرتیغال جنوبی - شکرتیغال - شلمبیگ - شن سنگ‌دانه - شنبلیله قلابدار - شنبلیله - شنکوک - شنگ - شور - شوکران کبیر - شوید - شویدی - شیان - شیرپنیر - شیرتلخک - شیرتیغک - شیرخشت - شیرین‌بیان - شیشعان

ص[ویرایش]

- صابونک

ط[ویرایش]

- طوق

ع[ویرایش]

- عاقرقرحا (تاغِندَست) - عروسک پشت پرده - عشقه - علد - علف آهو - علف خرس - علف شاخی - علف شوره - علف فرش - علف مار (کبر) - علف مبارک - علف هفت‌بند - عناب

غ[ویرایش]

- غازواش قورباغه

ف[ویرایش]

- فاخره - فاشرا - فاوانیا - فراسیون سفید - فراسیون اروپایی - فراسیون سیاه - فراسیون بدبو - فراسیون آبی - فرفیون - فرنجمشک - فرندل - فشفشه - فلفل سیاه - فلفل دراز - فلفل دلمه‌ای - فنجنگشت - فندق - فوفل - فیل زهره - فیل گوش - فسیل

ق[ویرایش]

- قاصد بهار - قدومه - قرصعنه - قرنفل - قره‌خزک - قمیش - قیچ -قاصدک

ک[ویرایش]

- کاجیره - کادی - کاسنی زرد - کاسنی - کاکائو - کاکتوس - کاکوتی - کاندول - کاه مکی - کاهو - کبر - کتان گرمسیری - کتور - کتیرا - کرت (چش) - کرتس - کرته - کرتوس - کرفس - کرکو - کرگزنه - کرمازو - کسور - کلاغک - کلاه میرحسن - کلپوره - کلم - کلم وحشی - کلمک - کما - کملیر - کنار - کنجد - کندل - کنگر - کنگر طلایی - کنگر فرنگی - کنگر گورخری - کنگر - کنگرگون - کهور پاکستانی - کهور - کهورک - کیسه کشیش - کیشدر - کیکم

گ[ویرایش]

- گاورس - گاوکشک - گراهانس - گردی - گرگ تیغ - گریفون - گز خوانسار - گز روغن - گز شاهی - گز - گزانگبین - گزنه - گزنه‌سا - گل انگشتانه - گل پوره - گل حنا - گل ختمی - گل خله - گل در - گل راسن - گل زرد - گل ساعتی - گل سرخ - گل صلح - گل عسلی - گل فیلی - گل قهرکنک - گل کبوتر - گل گاو زبان خوزستانی - گل گاوزبان - گل گندم خوزستانی - گل مغربی - گل مینا - گل نیلوفر - گل همیشه‌بهار - گلایول صحرایی - گلدباخیا - گلدر - گلدمی - گلرنگ مقدس - گلرنگ وحشی - گَندِواش - گون کتیرا (گون پنبه‌ای) - گون - گوه (چمیزک) - گیاه پلنگ‌کش - گیج - گیشتر

ل[ویرایش]

- لاتی - لاله چمنی - لاواند حقیقی (اسطوخودوس) - لباشیر - لعل کوهستان - لگجی (یاردون) - لور (کراک) - لویی جنوبی - لیلکی

م[ویرایش]

- مازوج - مامیران - مای‌مرز - مرزه - مرزه کوهی - مرغ شور - مرغ - مرمرشک - مرواریدی - مریم گلی - مریم‌گلی گرمسیری - مریم نخودی - مستور خوابیده - مشعلی - مشک - مشک طرامشک - مشگک - مصطکی - مُقِّل - مگس‌گیر هرز - منداب - مه‌ناژ - مو - موچسب (پیچک دیواری) - موچه - مور - مورت - مورد - موز - موسیر - مویزک - میخک

- میمونی بیابانی -((محمدی))

ن[ویرایش]

- ناترک - ناخنک - نارگیل - ناگرد - نخل - نرگس - نرم جر - نسرین - نعل اسبی - نعناع کوهی - نعناع - نگونسر (پنجه مریم) - نمدار - نوک‌لکلکی - نی قلم - نی - نیشکر نیلوفر

و[ویرایش]

- ورث ابی - ورک - وشا - ولیسنریا - ون

ه[ویرایش]

- هزاراسپند - هلیله زرد - هلیله سیاه - همیشه‌بهار - هندوانه ابوجهل (حنظل)

ی[ویرایش]

- یاس آبی - یولاف - یونجه سکه‌ای - یونجه - یونجه باغی

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]