فهرست نام‌های کردی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرستی از نام‌های زبان کردی که برای نامگذاری افراد به‌کار گرفته می‌شوند. این نام‌ها ریشهٔ کردی دارند..زن‌زیبا

نام‌های دخترانه[ویرایش]

اسم کردی

ئ[ویرایش]

☆ ئافرت (زن، آفریننده)

 • ئادان: زمین حاصلخی)
 • ئاران (آران: قشلاق)
 • ئاردا (آردا: نام فرشته‌ای در آیین زرتشت)
 • ئارژه‌ن (آرژَن)
 • ئاروا (آروا: نام فرشته‌ای در آیین زرتشت)
 • فه رهاد(عاشق،عاشق گلاله)
 • ئارینا (آرینا: آریایی)
 • ئاسکی (آسکی:آهو، زیبا و دلفریب)
 • ئاسو (شفق، هنگام طلوع خورشید)
 • ئاشتی (آشتی)
 • ئاگرین (آگرین: آتشین)
 • ئالند (آلند: اولین پرتو خروشید)
 • ئالووس (آلوس)
 • ئالین (آلین)
 • ئاڤان (آوان: نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاڤات (آوات: آرزو، خواسته)
 • ئاڤزه‌ن (آوزَن)
 • ئاڤبین (آوبین)
 • ئاڤشین (آوشین)
 • ئاڤین (آوین)
 • ئارگۆن (آرگُن: به رنگ آتش)
 • ئاژار (آژار: محصول زمین)
 • ئاژنا (آژنا)
 • ئاژین (آژین: زِبر)
 • ئاساره (آساره: ستاره)
 • ئاسکۆڵ (آسکُل: بچه آهو)
 • ئاسمین (آسْمین: یاسمین)
 • ئاشناو (آشْناو)
 • ئالشک (آلِشک: شب‌بو)
 • ئالیا (آلیا: غنچهٔ گل)
 • ئاڵا (آلا: پرچم)
 • ئاماژه (آماژه: اشاره)
 • ئامێز (آمِز: آغوش)
 • ئاناهیتا (آناهیتا=معبد باستانی در کنگاور،الهه آب)
 • ئانیتا (همان آناهیتاست)
 • ئایرین (آیرین: آتشین)
 • ئایگین (آیگین: ایل زیبا)
 • ئه‌توون (اَتون)
 • ئه‌دگار (اَدگار)
 • ئه‌رده‌لان (اَردلان: نام امارت و ولایتی سابق در کردستان)
 • ئه‌رده‌م (اَردَم)
 • ئه‌رمین (اَرمین)
 • ئه‌رنه‌واز (اَرنَواز)
 • ئه‌زموون (اَزمون: امتحان)
 • ئه‌ژین (باهم زیستن)
 • ئه‌سرین (اَسرین: اشکین)
 • ئه‌ستی (اَستی)
 • ئه‌ستیلان (اَستیلان)
 • ئه‌له‌گه‌ز (اَلَگَز)
 • ئه‌نوا (اَنوا: پناه)
 • ئه‌ورین (اَوْرین)
 • ئه‌وین، ئه‌ڤین (اَوین: عشق)
 • ئورامان (اورامان)
 • ئیرینا (اِرینا)
 • ئیلیان (اِلیان)
 • ئینانا (اینانا: الههٔ عشق)
 • ئیوان (ایوان: تراس)
 • ئامه ر (امور)

ب[ویرایش]

 • بابان (خانه پدری، نام امارت و ولایتی سابق در کردستان عراق بویژه سلیمانیه و اطرافش)
 • بابوس (نام پدر اورونت پادشاه سکایی)
 • بابیلان (نوازش دختر کوچک از روی محبت)
 • بابک(=پدر)
 • باپیو (باد سنج)
 • باتوف (گیاهی با گل‌های قرمز)
 • باتینک (غنچه تاز شکفته)
 • باتینوک (آلاله)
 • بادا (بادا)
 • بادر (حرکت باد، فرشته مأمور باد)
 • بارزان (نام بارزیا بارجان)
 • بارنگ (ریزش باران همراه باد)
 • باروشه (بادبزن)
 • باریز (میوه‌ای که به وسیله باد از درخت کنده می‌شود)
 • باریزان (رواج، برکت)
 • بارین (بارین: باریدن، بارندگی، بارش)
 • بازان (جمع باز پرنده شکاری)
 • بازنه (النگو)
 • بازور (پرنده کوچک خاکستری رنگ)
 • بازیان (بازیان)
 • بازین (بازین)
 • باژوران (جنوبیها)
 • باژیر (شهر)
 • باژیلان (محل وزش باد)
 • باستینک (گل نو شکفته)
 • باسکار (قدرتمند، توان مند در بحث و استدلال)
 • باشن (خوب است، عالی است)
 • * باشوک (نوعی شاهین شکاری)
 • باشو ( خوب ، درستکار )
 • باشیلا (خانه به دوش)
 • باغان (جمع باغ)
 • باکوت (میوه‌هایی که توسط باد ریخته باشند)
 • بالین (ستون، کلون)
 • بانواز (با خبر ساختن مردم با صدای بلند)
 • بانوورام (بانورام)
 • بانه (بانه: فلات، نام شهری در استان کردستان)
 • بانیا (بانیا)
 • باوان (باوان)
 • باوشین (پنکه)
 • باوند (اصیل)
 • باوێژان (باوِژان)
 • باوین (صاحب)
 • بایخ (پایداری)
 • بتمان (بتمان)
 • بتین (پرحرارت، قدرتمند)
 • بچکول (کوچک)
 • بختان (بد شانسی)
 • بختوان (مدینه فاضله)
 • بختور (بهروز، کامران)
 • بخشین (عفو کردن)
 • برزی (بلند قامت)
 • برزین (با شکوه)
 • برژان (کار)
 • برژانگ (مژه)
 • برژنگ (مژه)
 • برژول (برژول)
 • برسیل (برسیل)
 • برشیو (عصرانه)
 • برف آب (برافاب)
 • برقه (برقه)
 • بریا (بِریا: کاش)
 • بریوان (بریوان)
 • بزان (شکست دهنده)
 • بزین (بهزان)
 • بژدار (سهامدار، شریک)
 • بژن (قد و بالا)
 • بژول (برژانگ)
 • بژوین (بژوار)
 • بژیو (قوت، مایه زندگی)
 • بفران (معصوم و روپاک مانند برف)
 • بفرانبار (هنگام باریدن برف)
 • بلار (آدم شوخ‌طبع)
 • بلنجه (خرامان، صاحب خرام)
 • بلواژ (آبگینه)
 • بلیسه (لهیب، شراره)
 • بلین (عهد، قرار)
 • بناز (نازنین)
 • بناوان (کدبانو، خانهدار)
 • بنرخ (قیمتی)
 • بنین (نوعی گیاهی خوراکی که در بهار می‌روید)
 • بۆژانه (بُژانه: گلی خوشرنگ)
 • بۆکان (زیبارویان، عروس‌ها، نامی شهری کُردنشین در کردستان ایران)[۱]
 • بوکبویانی (نو عروس)
 • بوین (خوشبو)
 • بۆنه (بُنه: مناسبت)
 • بووژان (بوژان: احیا)
 • به‌ده‌و (بَدَو: زیبا)
 • به‌رافین (بَرافین)
 • به‌رامه (بَرامه: بوی خوش)
 • به‌دڵ (بَردل: محبوب)
 • به‌ربانگ (بَربانگ: افطار)
 • به‌رسنا (بَسنا:)
 • به‌رسین (بَرسین:)
 • به‌رکه‌ن (بَرکن)
 • به‌رما (بَرما)
 • به‌روار (بَروار: نام کوهستانی در کردستان)
 • به‌ژنا (بَژنا)
 • به‌ژین (بَژین)
 • به‌سیله (بَسیله)
 • به‌فران (بفران: برفان)
 • به‌فرین (بَفرین: برفی)
 • به‌ناز (بَناز: نازنین)
 • به‌نه‌ده‌ن (بَندَن: کوه)
 • به‌وران (بَوران)
 • به‌هیا (بَهیا)
 • به‌یان (بَیان: بامداد)
 • بیاره (بیاره)
 • بی خم (بیخم: آرامش)
 • بێری (بِری: شیردوش)
 • بێریڤان (بِریوان: شیردوش)
 • بێژا (بِژا)
 • بێژان (بِژان)
 • بێژین (بِژین)
 • بێستان (بِستان: بوستان)
 • بیکن (یگانه)
 • بێشه‌نگ (بِشَنگ)
 • بی ڤینه (بیوینه: بی نظیر)
 • بهلێن (بهلین: خوش قول)
 • بێواز (عالی و بسیار خوب)

پ[ویرایش]

په پوله(پروانه)

 • پاراو (پاراو)
 • پاکان (پاکان: نیکان)
 • پاکانه (پاکانه: تبرئه، مبری)
 • پاکاو (پاکاو)
 • پاکینه (پاکینه)
 • پرووشه (پُروشه: دانه‌های ریز برف)
 • پڕژین (پُرژین)
 • پرشنگ (اشعهٔ خورشید)
 • پڕناز (پُرناز)
 • پژال (پژال: جوانهٔ نازک)
 • په‌رژین (پَرژین: پرچین)
 • په‌رگوڵ (پَرگُل)
 • په‌روه (پَروه)
 • په‌ره‌نگ (پَرَنگ)
 • په‌ژنا (پَژنا)
 • په‌سار (پَسار: نسار)
 • په‌سنۆ (پَسنو)
 • په‌سیره (پَسیره)
 • په‌له‌ک (پَلَک)
 • په‌لشین (پَلْشین)
 • پێتۆ (پیتو)
 • پیفۆک (پیفُک)
 • پێلوو (پِلو: پلک)
 • په یمان (به یه که وه بون)

ت[ویرایش]

☆ تریکه (تلاءلو، درخشندگی)

 • ترووسکه (براق)
 • ترلال (زیبا، نوعی اسب)
 • مامه‌نی (منشأ خوبی) کلمهای بسیار قدیمی و رایج بین هورامانی‌ها
 • توار (نوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده)، نام محلی در دوسیور کشور فرانسه)
 • تووشیار (اشعهٔ خورشید)
 • تانیا
 • تارا (اسمی بین‌المللی؛ کردی: پارچه‌ای نازک و عمدتاً قرمز بر سر عروس، فارسی: ستاره و مردمک چشم، در اسکاتلندی و ایرلندی: ملکه، محل دیدار پادشاهان)

ج[ویرایش]

 • جیهان
 • چاوجوان (زیباچشم)
 • چاوره‌ش (سیه‌چشم)
 • چکاوک (نام پرنده‌ای)
 • چنور (نام گلی خوشبو)
 • چیا (اسم دخترانه و پسرانه، کوهستان بلند، سرد و خنک، اسم چشمه‌ای در شهر نودشه)

چیاکو (کوه بلند)

 • چرو (جوانه گوه)
 • چیمه‌ن (سبزه و طبیعت)
 • چوپی (نوعی رقص کردی)

خ[ویرایش]

 • خه‌زال (غزال)
 • خه‌زیم
 • خوزگه (آرزو، حسرت، اي كاش)
 • خوناو (شبنم)

د[ویرایش]

 • دامینه (دامنهٔ کوه)
 • دایان (مادر، جمع مادران، دایه)
 • دلژین (باصفا زندگی کردن)
 • زانا (دانا)
 • دیلان (نوعی رقص کردی)
 • دلنیا (دلگرم و مطمئن)
 • دلۆڤان (مهربان)
 • دیانا (اسم دخترانه نام شهری درعراق، نام الهه رومی)
 • دیمه‌ن (چشم‌انداز)
 • دژئاگر (آتش قلعه)
 • دلدار (عاشق-زنده دل)-تخلص شاعر
 • دینا (پسندیده)
 • دلکو (مهد و مرکز دل)
 • دلووان (مهربان)

ر[ویرایش]

 • رازاوه (آراسته، تروتمیز)
 • راژانه (نام گیاهی داروی)
 • راژِیس (درست کارترین)
 • رسپینا (پاییز)
 • روجا (آفتاب، در پارسی میانه مورد استفاده قرار می‌گرفت)
 • روجیار (جمع آفتاب)
 • ڕۆژآوا (غروب، غرب)
 • ڕۆژا (روزها)
 • ڕۆژان (دارای دو چشم رنگی زیبا همانند دو خورشید)
 • ڕۆژانو
 • ڕۆژبین (راهنما و هدایت‌کننده روز)
 • ڕۆژدا (مادر زندگی)
 • ڕۆژه (الماس)
 • ڕۆژیار (میانجی روز و روشنایی)
 • ڕۆژیا (یکی از روزها، اسم مشترک)
 • ڕۆژیتا (مانند روز و روشنی)
 • ڕۆژینا (چشم‌انداز روشنایی، روژین)
 • ڕۆژ (خورشید) Roj
 • رۆژین (خوروَش)
 • روناو (آب زلال)
 • رووناک (روشنا)
 • ڕێژنه (باران تند در هنگام آفتاب)
 • روناهی (تابناک)
 • رونیاس (روناس)
 • ڕۆیسا (چشمه آب زلال)
 • رێژین (هوش)

ز[ویرایش]

 • زارا (پسندیده)
 • زانیار (بسیار دانا)
 • زریان (بادجنوب)(بهمن)
 • زورزان (زياد دانا)
 • زوزان (ييلاق)
 • زێڕین

ژ[ویرایش]

 • ژوان (قرار عاشق و معشوق)
 • ژیا (زنده)
 • ژیانا (زندگی، حیات)
 • ژین (زندگی)
 • ژینا (زندگی)
 • ژیلا
 • ژینۆ (زنده)
 • ژینوس
 • ژینا (زندگی)
 • ژه نیار
 • ژاله
 • ژیله
 • ژیله مو (اخگر زیر خاکستر)
 • ژیوا (زندگی) دارای ریشه کردی هورامی
 • ژیندا (زندگی داد)
 • ژیکال زیبای کوچک. زندگی جدید)
 • روژین (مثل روز، روشن تابان
 • ژینورا (نور زندگی، نام گونه گل از خانواده مینا سانان)
 • ژیوان

س[ویرایش]

  • سارینا
 • ساریژ
 • سامال (هرکیانی: آسمان صاف و بدون ابر)
 • سامان (جمع کردن )
 • سانا (آسان)
 • سایدا (سایهٔ مادر)
 • سروه
 • سادیتا
 • سوژین
 • سازان
 • سه‌یران
 • سکالا
 • سرکوت:سربلند. پیروز
 • سروشت (طبیعت)
 • سروه (نسیم)
 • ستران
 • سوزان (عشقِ مبین ♡)
 • سویلا (عشقِ مبین ♡)
 • سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
 • سوماً (روشنایی)

ساریسا (کوشا -افق-کوهستانی در ترکیه-دختر زیبارو

ش[ویرایش]

 • شاین (شاهدانه)
 • شاهین (پرنده شکارچی)
 • شاهو (نام کوه)
 • شاه زنان (زن زیبا- زن شاه- زیباترین زن)
 • شنیان (وزیدن نسیم، آرزو کردن، خنده نوزاد)
 • شونا (نوعی گیاه، اثر)
 • شیلان (نسترن کوهی)
 • شلیر (۱. سوسن ۲. لاله)
 • شوخان (=شوخ و شنگ)
 • شنو (نسیم / اشنویه)
 • شنه (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
 • شه‌پول (موج، آبخیز)
 • شه‌مام (طالبی کوچکی که بسیار زیبا و خوش‌بو است)
 • شه‌مال (توفان)
 • شه‌رمین (شرمگین، با شرم و حیا)
 • شه‌وبو (شب بو، نام گل)
 • شه وین
 • شیلان (نام نوعی درخت)
 • شیروان

ف[ویرایش]

فرنگیز

 • فرمیسک (=اشک)
 • فوژان (=فریاد بلند، بانگ عظیم)
 • فینک (=خنک و دلچسب)
 • فرزانه (= بسیار دانا)

ق[ویرایش]

 • قاسپه(=آواز کبک)

ڤ[ویرایش]

 • ڤیان (=عشق)

ک[ویرایش]

 • کازیوه (سپیدی صبح تا آنجا که همه افق را فراگیرد)
 • کیژان (جمع دختران)
 • کیوان (نام یک سیاره)
 • کالێ (=دختر چشم آبی با گیسوان طلایی)
 • کانی (=چشمه)
 • کانیاو (چشمه اب)
 • که‌ژال (=آهو، بلوند)
 • کویستان (=کوهستان)
 • کوردستان (=کردستان)
 • کامیار
 • که‌ویار(= یار کوهستان)

کژال کیانا(=طبیعت)

گ[ویرایش]

 • گەشین (شاداب و سرزنده و سکسی)
 • گلاریس (زلف تابیده، موی بافته شده به زیبایی و آراستگی)
 • گیوا (جذاب و گیرا)
 • گلاره (چشم، حبهٔ انگور)
 • گه‌لاویژ (ستاره شباهنگ، نوعی ستاره که درشبهای تابستان نمایان می‌شود)
 • گولاله (لاله، گل)
 • گزنگ (پرتو خورشید)

ل[ویرایش]

 • لاوک (آهنگی کردی)
 • لاله (اسم گلی کوهی)
 • لاوین (نوازش دهنده)
 • لاویا (نوازش شده، اسم دخترانه در زبان هورامی)
 • لاوه (نوازش)
 • لوسیانا (نور، روشنی)
 • لورکی (طناز، نازنین)

م[ویرایش]

 • مژان (مژگان، مژه)
 • میدیا (سرزمین ماد)
 • مزگین (مژده)
 • مهرایین
 • مارال (آهو ، زیبا
 • مدیسا (ملکه زیبایی، ماه روی، دختر زیبا)

ن[ویرایش]

نظیر

 • نینا (اینها)
 • نازاره (نازنین، دوست داشتنی)
 • نالین
 • ناسکی
 • ناسکول
 • ناژیا (معجزه خدا)
 • نساره
 • نه‌شمیل (زیبا و دلکش، خوشگل، زیبا اندام)
 • نه شمین
 • نه‌رمین (دلپذیر، مهربان)
 • نیاز (دعا)
 • نیان (لطیف، دلپذیر)
 • نیشتمان (میهن، دیار)

و[ویرایش]

 • وریا (آگاه)
 • وارش (بارش)
 • وینه (تصویر، عکس، منظره)
 • وه نه وشه (نوعی گل)
 • ویانا (فرزانگی)
 • ویناس (خودشناس. واژه‌ای به زبان هورامی و به صورت مجازی برای نامگذاری اسامی فرزندان)
 • ویوین (شادی اور، پایان دهنده غم‌ها)

وریشه (براق، درخشان)

 • ویان(عشق-دلربا)

ه[ویرایش]

 • هالان (ویژیگی دختر به لخاظ زیبایی، سروصدا)
 • هانا (امید، بینایی، خواهش)
 • هانه (تحریک کردن، سرچشمه، اینک)
 • هایا (به هورامی هوشیار، زیرک و باهوش، دانا. اسم دختر هم هست)
 • هایکا:آرام، مرموز
 • هایما (در زبان اورامی(هورامی)(یکی از زبانهای کوردی و باستانی و نزدیک به زبان اوستا) به معنی بیدارهستم،هوشیارم،آگاهم)
 • هراله، هلاله (آلاله)
 • هورا (درکردی غوغا و در اوستایی به معنایی نوشیدنی مست‌کننده یادشده‌است)
 • هورین (صدای جریان شدید آب)
 • هێدی (آرام، صبور)
 • هێژین (ابدی جاودانه)
 • هێدیکا (به آهستگی)
 • هاوین (تابستان)
 • هتاو، هه‌تاو (آفتاب، خورشید)
 • هێرۆ (گل ختمی)
 • هیشو (خوشه)
 • هیوا (اگر روی پسرگذاشته بشه به معنی امید و اگر روی دختر گذاشته بشه به معنی آرزو هست. (تلفظ: hivā) (کردی، hiwā) امید)
 • هه نیسک (آرامش)
هوژین (دلیل زندگی )
 • هه ناسه (نفس)

نام‌های پسرانه[ویرایش]

ئا[ویرایش]

 • ئاراس (پاک و زلال، اشک، یکی از سرداران کرد زعفرانلو)
 • ئاسو (افق)
 • ئاسوس
 • ئاکار
 • ئاکام (عاقبت، سرانجام)
 • ئاکو (قلهٔ کوه)
 • ئاگرۆ (آگرو، همانند آتش، آتشین، نگهبان آتش)
 • ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان)
 • ئاورین (آتیشن، آتش) رایج در لهجه بوکانی
 • ئالان بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاوات (امید)
 • ئارتین (شعله و گرمای آتش)
 • ئارژین (آتش زندگی، گرمای زندگی)
 • ئارمین (منسوب به آرام-پسر کیقباد)
 • ئازا (دلاور، همریشه با آزاد)
 • ئاژوان (نماینده، مدیر)
 • ئه‌گید (دلاور،

)

 • ئه‌له‌ند (تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید)
 • ئه‌رده‌لان (اردلان)
 • ئه‌رده‌وان (اردوان)
 • ئه‌ژده‌ر (اژدر)
 • ئه‌ویندار (عاشق)
 • ئاهورا
 • اَهوَن (ئه‌هوه‌ن به معنای آرام)

آ[ویرایش]

 • آریاس (سخاوتمند .بخشنده .بزرگ مقام)
 • آریوس (دلاور- جاویدان- نامیرا - نام کوهستانی در کردستان باکور را از خاک ترکیە جدا می کند)
 • آریوبرزن (سردار کرد )
 • آروین (آتش عشق-اوین: به معنی عشق)
 • آرتین (گرمای آتش)
 • آرشین (شعله آبی آتش - نام يكی از سرداران قوم ماد - پهلوان باستان)
 • آستیاگ (آخرین پادشاه ماد)
 • آمیار
 • آوات (امید -آرزو)
 • افران
 • هورامان
 • آسو (افق)

=== ئ ===.

 • ئادان: زمین حاصلخیز).
 • ئادار (آدار)
 • ئاران (آران: قشلاق)
 • ئاردا (آردا: نام فرشته‌ای در آیین زردشت)
 • ئارژه‌ن (آرژَن)
 • ئاریمان (آریمان)
 • ئارینا (آرینا: آریایی)
 • ئاشتی (آشتی)
 • ئاگرین (آگرین: آتشین)
 • ئالووس (آلوس)
 • ئالین (آلین)
 • ئاڤان (آوان: نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاڤزه‌ن (آوزَن)
 • ئاڤبین (آوبین)
 • ئاڤشین (آوشین)
 • ئاڤین (آوین)
 • ئارگۆن (آرگُن: به رنگ آتش)
 • ئاژار (آژار: محصول زمین)
 • ئاژنا (آژنا)
 • ئاژوان (آژوان)
 • ئاژین (آژین: زِبر)
 • ئاساره (آساره: ستاره)
 • ئاسکۆڵ (آسکُل: بچه آهو)
 • ئاسمین (آسْمین: یاسمین)
 • ئاشناو (آشْناو)
 • ئالشک (آلِشک: شب‌بو)
 • ئالیا (آلیا: غنچهٔ گل)
 • ئاڵا (آلا: پرچم)
 • ئاماژه (آماژه: اشاره)
 • ئامێز (آمِز: آغوش)
 • ئایرین (آیرین: آتشین)
 • ئه‌توون (اَتون)
 • ئه‌دگار (اَدگار)
 • ئه‌رده‌لان (اَردلان: نام ولایتی در کردستان)
 • ئه‌رده‌م (اَردَم)
 • ئه‌رمین (اَرمین)
 • ئه‌رنه‌واز (اَرنَواز)
 • ئه‌زموون (اَزمون: امتحان)
 • ئه‌ژین (اَژین)
 • ئه‌سرین (اَسرین: اشکین)
 • ئه‌ستی (اَستی)
 • ئه‌له‌گه‌ز (اَلَگَز)
 • ئه‌نوا (اَنوا: پناه)
 • ئه‌ورین (اَوْرین)
 • ئه‌وین، ئه‌ڤین (اَوین: عشق)
 • ئینانا (اینانا: الههٔ عشق)
 • ئێلیان (اِلیان)
 • مهران

=== ب و پ ===واراس ☆ برا خاص (داداش خوب)

 • بنار (صخره ی کوه)
 • باوان (خانه ی پدری)
 • بیرکار (سخت کوش)
 • پایار (استوار،ماندگار)
 • پیمان (عهد) {یک شخصیت مهم بوده }
 • پژمان (هراسان و افسرده دل «همریشه با پ ه شیو»)
 • پارسیا (اهالی پارس)
 • په‌ژار (افسرده‌دل)
 • په‌شیو (هراسان و افسرده‌دل «همریشه با پژمان»)
 • پشتیوان (پشتیبان)
 • پشکو (شکوفه)
 • پیشه‌نگ

خ و ج[ویرایش]

 • خوشناو (نامدار، نیک نام)

☆ جووامیر (میر جوان، جوانمرد)

د[ویرایش]

 • داژیار (روزی، قدرت)
 • داوین (دامنه کوه)
 • دالاهو (برگرفته از کوهی در کرمانشاه)
 • دانیار (بخشنده)
 • دارا
 • ده‌رسیم (برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه)
 • دیار (دیار، پیدا)
 • دیاری (هدیه)
 • دیلمان (برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد)
 • دیمه‌ن (چشم‌انداز)
 • دیاکو (سرزمین، فردی پرهیزکار، لقب اولین پادشاه ماد)

ر[ویرایش]

 • راژۆر (جایی بالا، حاکم)
 • رۆژیار (آفتاب، زمانه)
 • رۆژمان (اندیشه نورانی، مانند روز)
 • رۆژهات (روزها)
 • رەشاد (راستگو، صادق، دلاور )
 • راژان
 • راوێژ (تدبیر)
 • راویار (رهرو، رهگذر) کردی هورامی
 • رۆژند (نور خورشید)
 • رامان (فکور. از خدایان بابل)
 • رێبوار (رهگذر)
 • رێوان (رهگذر)
 • رێباز (راه و شیوه)
 • رێناس (رهشناس)
 • رێبین (رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر)
 • رێکه‌وت (کردی)
 • رێزان (وارد، ماهر)
 • رزگار (رستگار، آزاد)
 • رۆژان

رێبین (راهنمای راه- بیننده راه)

رێژوان (راه عاشقان)

===*زەوەند ===زەوەند

 • زاگروس (زاگرس) کردی-یونانی «[ز] یونانی + [ئاگر] کردی (آتش) + [س] یونانی»
 • زال (حکمران، چیره)
 • زانا (دانشمند)
 • زانیار (دانشور)
 • زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)
 • زیلان (کردی)
 • زانکو (دانشکده؛ دانشگاه، دانش طلب)
 • زوران (تلاش، کشتی)
 • زوراب (کردی)
 • زریان (نام یک نوع باد)
 • زیبار
 • زه‌رده‌شت
 • زه مه ند

ژ[ویرایش]

 • ژیار (زندگی شهرنشینی. به هورامی مدنیت)
 • ژیکان (قطرهٔ باران)
 • ژیوار (زندگی) نام روستایی در منطقه اورامانات (وجه تسمیه روستا یعنی مکانی برای گذران بهتر زندگی)
 • ژاوه‌رو (ژاورود)
 • ژوان (گفتگوی عاشقانه)
 • ژیار (تمدن- شهرنشینی)
 • ژیر (هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»)
 • ژیله‌مو (اخگر)
 • ژیوار (مایه حیات، زندگی، گذر زمان یا زندگی)
 • ژیوان (نگهبان زندگی)
 • ژیهات (کاردان، ماهر)
 • ژیهات (شایسته، لایق)
 • ژیکو (از دو ریشه ژیر به معنای انسانی عاقل و اندشمند و ژین یعنی زندگی)
 • ژینکو ( زندگی ساز)(از دو ریشه ژین یعنی زندگی و کو یعنی جمع کننده سازنده)
 • کوژین ( رندگی اجتماعی)

س[ویرایش]

 • سامیار (ثروتمند)
 • سانیار (حامی- پرستار- همدم - دوست)
 • سامان (دارا بودن)
 • ساکو (کوه بدون گیاه، ساده و بی‌آلایش)
 • سایمان (مانند سایه)
 • سوران (نام یکی از منطقه‌های وسیع کردستان همچنین با اضافه شدن+ی=سورانی؛ نام یکی از لهجه‌های معروف در کردی)
 • سیپان (بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان)
 • سارو
 • ساکار (پاک و ساده)
 • ساکو (بی‌آلایش)
 • سامال (آسمان بی ابر)
 • سه یوان (کوهی در ایلام)
 • سامره‌ند
 • سه‌ردار (سردار)
 • سه‌نگاو
 • سه‌رکه‌وت (پیروز)
 • سه‌رکو
 • سیامه ند (برگرفته از افسانهٔ کردی «خَج و سیامند»، سیامند عاشق خَج (خدیجه) می‌شود و در راه این عشق هر دو جان می‌سپارند)
 • سیروان (نام شهرستانی در استان ایلام و همچنین نام رودی در منطقه هورامان تخت - کردستان)
 • سوران (نام نوعی لهجهٔ مادری کردی سورانی - کرد سوران)
 • سردشت (به مکانی رؤیایی گفته می‌شود همانند بهشت سرسبز، نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی)
 • سیوان (سایبان، چادر _ نام چشمه ای در استان ایلام)
 • سیروان

ش[ویرایش]

 • شالیار (همدم شاه)
 • شاهو (نام یک رشته کوه، که بلندترین قسمت آن در روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوه است)
 • شروین ( همچون شیر )
 • شیروان
 • شمِال
 • شیرکو
 • شورش
 • شیوان
 • شوان (چوپان)
 • شڤان
 • شاهان
 • شرمین
 • شاینا

ف[ویرایش]

 • فریبرز (کسی که بسیار بلند است، بلند بالا، بلند قد)
 • فەرهاد (عاشق، دارای شانس و اقبال)

فرشاد (پادشاه) شادی بی پایان

ک[ویرایش]

 • کاردو (کرد)
 • کارو(اسم زیبای کوردی به معنای موج دریا)
 • کاوه (برهان)
 • کاویار (مراد، آرزو)
 • کامیار (کمک، یاری)
 • کایران (سربلند، عزتمند)
 • کامبیز (عزتمند، باشکوه)
 • کامشوت (سربلند)
 • کامشیر (دلخروش، غرور)
 • کانیمانکا (سرسخت، قله کوه)
 • کامریز (آبی، چشمه جوشان)
 • کاڵان (بزرگی، مردانگی)
 • کژوان، کشوان (کوهنورد)
 • کواژین، ‌ تشکیل شده از "کوا"+"ژین" یعنی "باهم زندگی کردن".
 • کوین (فروتن)
 • کیومرث (اسم اولین پادشاه ماد)
 • کاوان
 • کایا(خلاق سخاوتمند)

م[ویرایش]

 • میرکان (یادگار کهن و با ارزش)
 • ماردین (نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه)
 • مامش (نام طایفه‌ای بزرگ در مکریان کردستان)
 • مامه‌دی (منشأ خوشی‌ها، افسانه‌ای قدیمی)
 • ماژان (بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند)
 • میتا (دوست)
 • میتاپاد (دوست افسانه ای)
 • میدیا (سرزمین ماد)
 • میشا (گل همیشه بهار)
 • ماکوان (محافظ و نگهدارنده مادر، همچنین نام منطقه ای در اورامانات کردستان روژهه لات)
 • مبین (عشقِ سویلا ♡)

ن[ویرایش]

 • نارین دختر
 • نیان (نازک و لطیف) دختر
 • نیها (نیت، قصد)
 • نیهاد (نهاد، هدف و مسیری)
 • نوژن (درخت کاج)
 • نودشه (نام شهری در هورامان که علمای بزرگی از آن برخاسته انداسم مردانه)
 • نیوان (مرد شجاع، دلیر،پهلوان)

و[ویرایش]

 • وریا (هوشیار)
 • وانیار (باسواد)
 • وارو (می‌بارد)
 • واریان/ ڤاریان (باریده شده‌است. رحمت نازل شده از آسمان: اسمی پسرانه هورامی)
 • ویوین (شادی آور، پایان دهنده غم)

ه[ویرایش]

☆ هناس (نفس)

 • هزار مچید (نام کوهی درشرق کشور)
 • هژیر (زیرک و باهوش، ساکت و آرام، فقیر)
 • هژار (بینوا، فقیر، تنگ دست. آزاده)
 • هژیان (ارزنده، شایان ارزش)
 • هیرش (یورش، هجوم و حمله)
 • هیژا (گرامی)
 • هیمن (آرام)
 • هیوا (امید)
 • هاوری (همراه)
 • هاوراز (همراز)
 • هه‌لمه‌ت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده واژه عربی حَملة)
 • هه‌ژار (ندار و فقیر)
 • هیمن (متین، نجیب)
 • هه‌لکه‌وت (فراز-رونده، چیره)
 • هه‌لگورد
 • هوله (آله، عقاب)
 • هه‌ردی
 • هه‌ورام (برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت کرده اند )
 • هه‌وراز (فراز و نشیب)
 • هیژا (گرامی، محترم)
 • هیرش (یورش)
 • هیرو (نام یک نوع گل)
 • هیوا (امید)
 • هوزان (آوازه‌خوان) هو به معنای خدا و زان مخفف دانش است این اسم بهتر است به معنای خدای دانش و زانیاری تعبیر شود (همچون:شاهو=شا مخفف شاخ و هو به معنای خداپس شاهو یعنی کوه بلند یا خدای کوه‌های اطراف)
 • هومه‌ر
 • هیدی (آرام، ساکت) باوقار، خوش رفتار
 • هه‌ندرین (نام کوهستانی در کردستان)
 • هووخشتره (نام سومین پادشاه ماد)
 • هوگر (حق و راستی)
 • هوال (دوست، رفیق)

ی[ویرایش]

 • یاشین (آذرخش)
 • یارمه ت (کمک‌کننده، یاری دهنده)

هاوبیر(همفکر)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. «ریشه واژه بوکان، اسامی پسران و دختران». آبادیس. دریافت‌شده در ۳۱ تیر ۱۳۹۲.