اخلاق اسلامی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

خوی اسلامی اخلاقی است که در چارچوب اسلام است. اخلاق اسلامی سه بخش اصلی دارد:

 1. رابطه با خدا: کارهایی که آدمی باید در برابر خدا بکند، مانند نماز و روزه و دعا
 2. رابطه با مردم: برخورد فرد و رفتارهایش با مردم و دیگر اعضای جامعه، مانند رفتار نقش‌های خانواده و دوستی. عموماً منظور از اخلاق اسلامی بیشتر این بخش است.
 3. رابطه با خود: چارچوب برخورد انسان با خودش، مانند حسد (رشک) و چگونگی غذا خوردن

خوی اسلامی بهداشت اسلامی و احکام اسلام و دیگر چیزهای از این دست را نیز در بر می‌گیرد.

در کل ویژگی‌های اخلاقی در اسلام بسیار مهم است، به گونه‌ای پیامبر اسلام فرمود: «(به عربی: إنّما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكارِم الأخلاق[۱] یعنی «تنها برای به انجام رساندن خلق و خوی گرامی برانگیخته شده‌ام».

صفات وملکات اخلاقی درقرآن[ویرایش]

برای مطالعه صفات خوب وبددرقرآن كریم باید داستان انبیا رامطالعه نمودبرای مطالعه هرفضیلت بایستی ضدآن یعنی رذیلت مربوط رانیزتوامان نگریست تابهتربتوانیم بامحاسن ومفاسد انهااشناشویم. درقرآن کریم از۲۹ صفت خوب وبد یاد نموده است.[۲]

۱-تكبروتواضع

تكبریااستكباریعنی انسان خودرابرترازدیگری بداندوعكس آن تذلل وخواریست یعنی تن بهركاری داده وشخصیت خودراضایع كندوهردواینهامذموم است حدوسط ان دوتواضع وفروتنی است.[۳] و[۴]

۲-طمع و قناعت

حرص ازشدت تمایل بچیزی است كه موجب دلباختگی بمواهب مادی میشود درمقابل تنبلی بمعنای كناره گیری ازدنیاوتوسل به تكدی وگدائیست حدوسط ان دوقناعت است یعنی تمایل طبیعی ومتوازن بدنیا[۵]

۳-حب الدنیا-اعتزال-دنیادوستی

حب دنیاكه ریشه درحرص داردهمان دنیاپرستی است ومذموم.بیزاری ازدنیانیزمذموم است چه دنیامزرعه آخرتست حدوسط اندودنیادوستی وخداپرستی است[۶] و[۷]

۴-حسد-نصح

حسدارزوی زوال نعمت ازدیگریست.درمقابل نصح یاخیرخواهی است كهادمی طالب بقآیاافزونی نعمت برای دیگریست[۸]

۵-غرور-تواضع-كسالت

غروریعنی خودرآفریب دادن وخوب شمردن كه همان نخوت است كه شیطان راازدرگاه خداوند رانددربرابران كسالت است یعنی ادمی خودرابیجهت خواروذلیل نماید حدوسط ایندوفروتنی است[۹]

۶-طول امل-امید-یاس

طول امل یعنی داشتن ارزوهای دورودرازدرمسائل مادی ودربرابران یاس وناامیدیست بویژه یاس ازرحمت خداوحدوسط اندوامیدواری است كه موجب رشدادمی است البته ارزوهای دراز درامورمعنوی پسندیده است[۱۰]

۷-تعصب-تسلیم دربرابرحق-تقلیدكوركورانه

تعصب بمعنای وابستگی غیرمنطقی بچیزی تاانجاكه حق رافدای آن كند درمقابل آن تقلیدكوركورانه است یعنی بدون اگاهی وچشم بسته ازكسی پیروی شود.حدوسط ایندوتسلیم دربرابرحق وعدم پذیرش ناحق است [۱۱]

۸-جبن-شجاعت-تهور

جبن یعنی ترس ازهرامرموهوم در مقابل آن تهورست یعنی نترسیدن ازهیچ چیزوهردومذمومست امامیانه اندوشجاعت است كه پسندیده است [۱۲]

۹-توكل-خودباختگی

توكل یعنی سپردن كارها بخداواعتمادبلطف اوست واین امرمنافاتی باحداكثرتلاش انسان نداردبرخلاف خودباختگی كه فرد بی اعتماد است وبهرحشیشی متوسل میشود[۱۳]

۱۰-شهوت-عفت-خمودی

شهوت علاقه شدیدانیان بیك امرمادیست ومفهوم خاص آن شكمبارگی وبی بندوباری جنسیست وخمودی درمقابل انست حدمیانه آن عفت وپارسائی است یعنی خویشتنداری.[۱۴] و[۱۵]

۱۱-غفلت-یقظه

غفلت هرگونه بیخبری ازشرایط زمان ومكان كه دریك لحظه هستی انسانرامبدل بخاكسترمیكند.دربرابران بیداری وذكر است [۱۶]

۱۲-بخل-جود-اسراف

بخل یاشح صفتی است كه براثران انسان ازبخشیدن هرگونه دارائی خودبدیگران امساك میكنددرمقابل آن اسراف است كه بی حساب بخشیدن ویابدون حساب مصرف كردنست وحدوسط ایندوجوددسخاوتست [۱۷] و[۱۸] و [۱۹]

۱۳-عجله-فتور-صبر

عجله وشتاب یعنی اقدام بانجام كاری قبل ازاینكه مقدمات لازم آن فراهم شده باشدمثل اینكه میوه راقبل ازرسیدن بچیند.درمقابل فتورواتلاف وقت است كه موجب هدررفتن وقت وانرژیست ایندوصفت مذمومندوحدوسط اندوصبروشكیبائی است كه بسیارپسندیده است [۲۰]

۱۴-جاه طلبی-تذلل

جاه طلبی یاریاست طلبی عشق بمقام ونیازباحترام دیگرانست دربرابران تذلل وتواضع است كه بسیارپسندیده است.[۲۱]

۱۵-لجاجت-پذیرش حق

لجاجت یعنی پافشاری برامرباطل همانندبهانه جوئیهای بنی اسرائیل امری مذموم است درحالیكه پافشاری برامرحق پسندیده است وانرااستقامت مینامند.[۲۲]

۱۶-شكر نعمتكفرنعمت

كفرنعمت یعنی پوشانیدن ارزش نعمت وندیده گرفتن انست اماشكریعنی قدردانی وتشكرازنعمتهابقلب زبان وعمل.شكرموجب ازدیادنعمت وكقرآن موجب زوال انست

[۲۳]

۱۷-غیبت-حفظ الغیب

غیبت انست كه انسان پشت سركسی عیوب پنهان اورااشكارسازددرمقابل حفظ الغیب انست كه همان بیان خوبیهای آفراددرغیاب انهاست.غیبت موجب سلب اعتماد سوءظن ریا وانتقام میگردد.[۲۴]

۱۸-حسن خلق-كج خلقی(غلیظ القلب)

حسن خلق یعنی گشاده روئی وچهیه شادوزبان نرم وبرخوردخوش باتبسم وابراز كلمات بامحبت است وسوءخلق عكس انست.حسن خلق موجب جلب محبت ارامش روح ورشددرتمامی زمینه هامیگرددوسوءخلق عكس انراموجب میگردد.[۲۵]

۱۹-امانت-خیانت

امانت یعنی حفظ دارائی دیگری ازجمله بیت المال وخیانت یعنی بی دقتی ویاازبین بردن مال دیگری.امانت موجب اعتماد صداقت ومحبت ودوستا میشود وخیانت عكس انرابهمراه دارد.[۲۶]

۲۰-صدق-كذب

صدق وراستی مطابقت گفتارباحقیقت است كه همراه باامانتست وكذب عكس انست.كذب ادمی راترسو ریاكارولجوج بارمیاوردبعكس راستی شجاعت صراحت لهجه وجلب اعتمادمردم رابهمراه دارد.[۲۷] و[۲۸]

۲۱-وفای بعهد-پیمان شكنی

وفای بعهدازفطریاتست ومقبول تمامی ادیان وملتهاهمانطوركه پیمان شكنی قبیح است.نقض عهدموجب بی اعتمادی وازبین رفتن اتحاد است[۲۹]

۲۲-بحث منطقی-جدال ومراء.

بحث منطقی بهترین راه برای كسب حقایق است وجدال ومراءكه همراه باتعصب ولجاجت میباشدموجب عقب ماندگی ونفرت وجدائیست.جدا ل دروغ دشمنی ونفاق رابدنبال دارد.[۳۰]

۲۳-سخن چینی-اصلاح ذات البین

درمنازعات مردم وظیفه اصلی هرفرداصلاح بین انانست واین كارپسندیده ایست اما برخی عكس اینكاررامینمایندیعنی بنزین براتش میریزنداین همان سخن چینی ونمامی است.این صفت موجب تفرقه بدبینی ونفرت میشود.[۳۱]

۲۴-حسن ظن-سوءظن

تفسیردرست نمودن ازكاردیگرانرا حسن ظن وعكس انراسوءظن نامند.سوءظن موجب میشوداعتمادازبین برودارامش برهم بخوردودوستان پراكنده شوند.[۳۲]

۲۵-تجسس دركارهای مردم-رازداری

تجسس یعنی جستجودراعمال دیگران كه بسیارنهی شده است.اماادمی بمحض اطلاع ازمسائل خصوصی دیگران بایستی درحفظ آن بكوشد.[۳۳]

۲۶-حلم(كظم غیض)-غضب

خشم وغضب ازخطرناكترین حالات انسانست كه درصورت رهاشدن بزرگترین جنآیات رامیآفرینددرحالیكه بردباری ادمی راازخطرات حفظ میكند.[۳۴]

۲۷-عفو-انتقام

عفوهمان گذشت است بهنگام قدرت والارشته انتقام طولانیست وهیچگاه خاتمه نخواهدیافت عفوموجب میشوددشمن تبدیل بدوست گرددحكومت دوام یابدوروح ارامش یابد.[۳۵]

۲۸-غیرت-بی غیرتی

غیرت یعنی دفاع لازم ازعزض ناموس اموال مملكت دین وائین است بخلاف بی غیرتی كه موجب ازبین رفتن همه چیز میشود.غیرت یك نیروی دفاعیست نه تهاجمی

.[۳۶]

29-اجتما ع گرائی-انزواطلبی

طبیعت انسان جامعه گراست زیرامدنی بالطبع میباشد.انزواطلبی مذموم است چه گوشه گیری موجب انحرافات فكری سوءظن بدیگران ودورماندن ازتجربیات دیگرانست از[۳۷]

حقوق بشر[ویرایش]

در زمینه حقوق بشر، فقهای اولیه اسلامی تعدادی از مفاهیم حقوقی پیشرفته را معرفی کردند که مفاهیم مدرن مشابه در این زمینه را پیش بینی کرد. از جمله مفاهیم اعتماد خیریه و امانتداری از اموال، مفهوم برادری و همبستگی اجتماعی، مفهوم کرامت انسانی و شأن و منزلت کار، مفهوم قانون ایده‌آل، محکوم کردن رفتار ضد اجتماعی، اصل برائت، مفهوم "امر به معروف" (دستگیری از تنگدستان) و مفاهیم به اشتراک گذاری، مراقبت، جامعه گرایی، حقوق کاری عادلانه، قرارداد عادلانه، تجارت صادقانه، رهایی از ربا، حقوق زنان، حریم خصوصی، سوء استفاده از حقوق، شخصیت حقوقی، آزادی فردی، برابری در مقابل قانون، وکیل، عدم عطف به ماسبق، برتری قانون، استقلال قضایی، قضاوت بی طرفانه، حاکمیت محدود، تحمل، و مشارکت دموکراتیک است. بسیاری از این مفاهیم به واسطه ارتباط با اسپانیای اسلامی و امارت سیسیل و از طریق جنگ های صلیبی و ترجمه های لاتین قرن دوازدهم در در اروپای قرون وسطی به تصویب رسید.

مفهوم حق مسلم در فقه و قانون اولیه اسلامی یافت شد که حکمران را از: "حق دور کردن افراد خود از حقوقی که در فرد به عنوان یک انسان ذاتی است"، منع کرد. حاکمان اسلامی نمی‌توانستند حقوق خاصی را بر این اساس که "آنها به دلیل این واقعیت تبدیل به حقوق شده اند که توسط یک قانون و از یک منبع که هیچ حاکمی نمی‌تواند مورد سؤال یا تغییر قرار دهد، اعطا شده اند" از افراد خود بگیرند. شواهدی وجود دارد که قاعده بندی جان لاک از حقوق مسلم و حکومت مشروط، که در قرون پیش تر در قانون اسلامی حضور داشتند، همچنین ممکن است متاثر از قوانین اسلامی (از طریق حضور وی در سخنرانی های ارائه شده توسط ادوارد پوکوک، استاد مطالعات اسلامی) باشد.

در قوانین اولیه اسلامی دو مجموعه از حقوق بشر را به رسمیت شناخت. علاوه بر حقوق مدنی و حقوق سیاسی (تحت پوشش اعلامیه جهانی حقوق بشر)، قانون اسلامی همچنین دسته دیگری را به رسمیت شناخته است: حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. این شاخه آخر در سنت حقوقی غربی تا زمان میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سال ۱۹۶۶، به رسمیت شناخته نشده بود. حق حفظ حریم خصوصی، که در سنت حقوقی غرب تا دوران مدرن به رسمیت شناخته نشده بود، در قوانین اسلامی، از زمان صدر اسلام شناخته شده بود. در زمینه حقوق زنان، زنان به طور کلی، تا سده های ۱۹ و ۲۰، تحت قوانین اسلامی از حقوق قانونی بیشتری نسبت به سیستم حقوقی غرب برخوردار بودند. برای مثال، "زنان متاهل فرانسوی، بر خلاف خواهران مسلمان خود، از محدودیت های ظرفیت قانونیشان رنج می بردند که تنها در سال ۱۹۶۵ برداشته شد. "نوح فلدمن"، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، می نویسد: مانند تبعیض جنسی، نظام رویه قضایی هر گونه حقوق مالکیت و یا در واقع شخصیت حقوقی جدا از شوهران را برای زنان متاهل منع کرد. زمانی که بریتانیا قانون خود را به مسلمانان به جای شریعت اعمال کرد، مانند برخی از مستعمرات، نتیجه محرومیت زنان متاهل از مالکیت بود، که قانون اسلامی همیشه به آن ها عطا کرده بود - پیشرفت کند به سوی برابری جنسیتی پروفسور جان مدیسکی از دانشکده حقوق دانشگاه کارولینای شمالی، در مجله قانون کارولینای شمالی، مقاله "ریشه های اسلامی نظام رویه قضایی"، می نویسد:

در حوزه معنوی دین اسلام شیوه ای که در آن یک عمل از نظر اخلاقی خوب یا بد ارزیابی می شود، از نحوه ارزیابی همان عمل در حوزه مادی قوانین اسلامی که از لحاظ قانونی معتبر و یا نامعتبر است، کاملاً متفاوت بود. قانون اسلامی دنیوی بود، نه معنوی... بنابراین سیستمی متمرکز بر تضمین این که یک فرد عدالت دریافت کند، نه این که یک فرد خوب باشد.

کنت لئون اوستورگ، حقوقدان فرانسوی، شرح زیر را در سال ۱۹۲۷ بر پایه قانون اسلام کلاسیک نوشت:

آن دسته از متفکران شرقی قرن نهم که اصول حقوق بشر را بر اساس الهیات خود، درک از حقوق آزادی فردی و مصونیت شخص و اموال، با آن شرایط بسیار نوشته اند، قدرت عالی دراسلام و یا خلافت را، مبتنی بر یک قرارداد با دلالت بر شرایط صلاحیت و کارآمدی، و لغو آن در صورت عدم پوشاندن جامه عمل به شرایط قرارداد، توصیف کرده اند. نسخه انسانی شفاف سازی شده قانون جنگ که نسخ جوانمردانه متخاصمین خاص در جنگ جهانی اول را خجل خواهد نمود؛ که دکترینی از تحمل غیر مسلمانان را که شدیداً به لیبرال معتقد است، تشریح می کند، که غرب ما باید هزاران سال قبل صبر می کرد تا اصول معادلی تصویب رسد.

برخی از محققان پیشنهاد کرده اند ایده "منشور تعریف وظایف یک حاکمیت نسبت به افراد خود، و همچنین افراد نسبت به حاکمیت"، که منجر به "پیدایش سازه های اروپایی حقوقی" و توسعه ماگنا کارتا شده، ممکن است توسط جنگجویان صلیبی بازگشته و متاثر از آنچه که در لوانت در مورد نظام حاکم، منتشر شده توسط صلاح الدین، آموخته بودند، بوجود آمده باشد. همچنین پیشنهاد شده است که "بسیاری از درک غرب از لیبرالیسم در قانون، اقتصاد و جامعه، ریشه در اسلام قرون وسطی دارد."

یکی دیگر از نفوذ قوانین اسلامی در قانون اروپا، اصل برائت است که توسط شاه لویی نهم، پادشاه فرانسه، پس از بازگشت او از فلسطین، در زمان جنگهای صلیبی، به اروپا معرفی شد. پیش از این، روال قانونی اروپا شامل قضاوت با مبارزه و یا قضاوت با مصیبت بود. در مقابل، قانون اسلامی از آغاز آن بر اصل برائت قرار داشت که توسط شیعیان علیه حکومت خلیفه عمر در قرن هفتم آغاز و توسط امامان شیعه تایید شد. دیگر آزادی ها و حقوق در نظام حقوقی اسلام بر اساس قرآن از زمان پیامبر اسلام به رسمیت شناخته شده، اما در جهان غرب تا مدت ها به رسمیت شناخته نشد، شامل "حق دانستن، انتخاب دین و عقیده، خواندن و نوشتن، حق قدرت و حتی حق انتخاب دولت." .[۳۸]

پی‌نوشت[ویرایش]

 1. نهج‌الفصاحة (مجموعهٔ کلمات قصار حضرت رسول (ص)، ترجمهٔ ابولقاسم پاینده، تهران: دنیای دانش, 1382 (میلادی) 
 2. جلددوم وسوم اخلاق درقرآن دوره دوم پیام قرآن نوشته آیت الله مکارم شیرازی
 3. 54مائده-63فرقان-215شعرا
 4. 34بقره(تكبرابلیس)-13اعراف-7نوح-15فصلت-88اعراف-22مدثر-23نحل-39عنكبوت-35مومن-173نسا-40اعراف
 5. 120طه(حرص ادم)-85اعراف-24ص-96بقره-11جمعه-1همزه-128توبهو37نحل(فضیلت حرص معنوی)
 6. 32انعام-20حدید-185ال عمران-33لقمان-7روم-38توبه-94نسا-67انفال-15هود-28احزاب-212بقره-14ال عمران
 7. 180بقره-96اعراف-11نوح-10جمعه-20فتح-32اعراف-75توبه
 8. 27مائده(حسدقابیل)-4یوسف(حسدبرادران یوسف)-54نسا-109بقره-10حشر-5قلق-47حجر-62و68و79و93اعراف
 9. 12اعراف-32هود-91هود-51زخرف-77اعراف-14حدید70انعام-32لقمان-6انفطار
 10. 74اعراف-129شعرا-14حدید-16حدید-3حجر-24نجم-1همزه-25محمد-46كهف
 11. 7نوح-23نوح-70اعراف-52انبی-78یونس-170بقره-26فتح-23زخرف-36صافات-65نیا-36احزاب
 12. 195بقره-29فتح-58انبی-10نمل-15احزاب-52توبه-39احزاب-174ال عمران
 13. 71یونس-56هود-3طلاق-6انفال-37ابراهیم-88هود-67یوسف-84یونس-129توبه
 14. 59مریم-27نسا-28عنكبوت-77تا83هود-80تا84اعراف
 15. 273بقره-24و23یوسف-32یوسف-5مومنون-35احزاب-30اعراف-31قصلت-31و60نور-32و53و59احزاب
 16. 36زخرف-179اعراف-97انبی-28كهف-8یونس-7روم-136اعراف-22ق-39مریم
 17. 76و77قصص(قارون)-17تا20قلم-75توبه-180ال
 18. عمران-37نسا-38محمد-31اعراف-21معارج
 19. 8و9دهر-261بقره-274بقره-92ال عمران-3بقره-29اسرا
 20. 66كهف(موسی وخضر)-21ص(داودوقضاوت)-114طه(عجله پیامبر)-11اسرا-6رعد-37انبیا-35احقاف-28سجده-44ص-18یوسف-85انبیا-67كهق-249بقره-200ال عمران-153بقره-10زمر-24رعد-75فرقان-151بقره-استثنا(شتاب درامرخیر)133ال عمران-148بقره
 21. 55بقره-21فرقان-83قصص-93اسرا-85تا98طه
 22. 24نائده-67تا71بقره
 23. 40نمل-12لقمان-67اسرا-28و29ابراهیم-9و10هود-112نحل
 24. 12حجرات-19نور-148نسا
 25. 4قلم-83بقره-34فصلت-18و19تقمان-159ال عمران
 26. 8مومنون-32معارج-58نیا-27انفال-283بقره-72احزاب
 27. صدق-119مائده-3عنكبوت-24احزاب-
 28. كذب-105نحل-3زمر-28غآفر-10بقره-69یونس-61ال عمران-موارداستثنا(63انبیا-70یوسف)
 29. 177بقره-8مومنون-32معارج-34اسرا-76ال عمران-91نحل-4توبه
 30. 6انفال-18شوری-54كهف-3حج-8حج-36قمر-197بقره-56غآفر
 31. 1همزه-10تا13قلم-6حجرات-88هود-224بقره-114نسا-85نسا-20قصص(استثناء)
 32. 12حجرات-12فتح-6فتح-54ال عمران-12نور
 33. 87یوسف(تجسس)-16توبه-118ال عمران-3و4تحریم-102توبه
 34. 37شوری-134ال عمران-87انبیا-114توبه-75هود-101صافات-63فرقان-199اعراف
 35. 40شوری-199اعراف-96مومنون-34فصلت-14تغابن-126نحل-22نور-178بقره
 36. 60تا62احزاب-33یوسف-31نور
 37. 103ال عمران-4صف-115نسا-62و63انفال-27حدید
 38. ترجمه از ویکی‌پدیای انگلیسی (توسط اخوان)،.

[1]. نک: نور: 22.

[2]. کافی، ج 2، ص 107، ح 2.

[3]. ملامحسن فیض کاشانی، محجة البیضاء، ج 5، ص 319.

[4]. صحیفه سجادیه، دعای 16 (تضرع در طلب عفو از عیوب).

[5] من لا یحضره الفقیه، ص 324، ج 5.

[6]. وسائل الشیعه، ج 14، ص 11.

[7]. اصول کافی، ج 2، ص 108، ح 5.

[8]. مجمع البیان، ج 1، ص 505، ذیل آیه 133 آل عمران.

[9]. خانواده در اسلام، صص 144 و 145؛ باقر شریق قریشی، نظام خانواده در اسلام، ترجمه: لطیف راشدی، سازمان تبلیغات اسلامی، 1374.

[10]. عباس قمی، سفینة البحار، بیروت، دارالمرتضی، ج 2، ص 207.