ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه آمار

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هدف این ویکی‌پروژه ساخت مقالات رشته آمار است:

همکاران پروژه[ویرایش]

کاربران زیر در این پروژه همکاری می‌کنند:

مقاله‌‌های پیشنهادی برای ساخت[ویرایش]

براساس الگوهای {{آمار}}، {{نظریه احتمالات}}، {{آمار بیزی}}، {{نمایش داده}}، {{یادگیری ماشین}}، {{فرایندهای تصادفی}}، {{طراحی آزمایش}}، {{پژوهش‌های اجتماعی}} پیوندهای زیر ناموجود هستند.

 1. en:Abstract Wiener space
 2. en:Affine process
 3. en:Approximate Bayesian computation
 4. en:Area chart
 5. en:Azéma's martingale
 6. en:Bühlmann–Straub model
 7. en:Bühlmann model
 8. en:Bayesian linear regression
 9. en:Bernstein–von Mises theorem
 10. en:Bessel process
 11. en:Bias-variance dilemma
 12. en:BIRCH
 13. en:Birth–death process
 14. en:Black–Karasinski model
 15. en:Bootstrap aggregating
 16. en:Box–Behnken design
 17. en:Brownian bridge
 18. en:Brownian excursion
 19. en:Brownian meander
 20. en:Brownian sheet
 21. en:Bulk queue
 22. en:Burkholder–Davis–Gundy inequalities
 23. en:Burkholder's inequality
 24. en:Cameron–Martin formula
 25. en:Canonical correlation analysis
 26. en:Cartogram
 27. en:Central composite design
 28. en:Chartjunk
 29. en:Classical Wiener space
 30. en:Clinical study design
 31. en:Compound Poisson process
 32. en:Conference on Neural Information Processing Systems
 33. en:Constant elasticity of variance model
 34. en:Contact process (mathematics)
 35. en:Continuous stochastic process
 36. en:Continuous-time stochastic process
 37. en:Cox process
 38. en:Cramér–Lundberg model
 39. en:Crossover study
 40. en:DBSCAN
 41. en:Decomposition of time series
 42. en:Diffusion process
 43. en:Doléans-Dade exponential
 44. en:Donsker's theorem
 45. en:Doob–Meyer decomposition theorem
 46. en:Doob decomposition theorem
 47. en:Doob's martingale convergence theorems
 48. en:Doob's martingale inequality
 49. en:Doob's optional stopping theorem
 50. en:Dothan model
 51. en:Dynkin's formula
 52. en:Empirical Bayes method
 53. en:Empirical process
 54. en:Empirical risk minimization
 55. en:Ensemble learning
 56. en:Exploratory data analysis
 57. en:Feature engineering
 58. en:Feature learning
 59. en:Fefferman's inequality
 60. en:Feller-continuous process
 61. en:Feynman–Kac formula
 62. en:File:Bayes icon.svg
 63. en:File:Kernel Machine.svg
 64. en:file:Nuvola apps atlantik.png
 65. en:File:Planche de Galton.jpg
 66. en:Filtration (mathematics)#Measure theory
 67. en:Fisher–Tippett–Gnedenko theorem
 68. en:Fluid queue
 69. en:Fractional Brownian motion
 70. en:Fractional factorial design
 71. en:G-network
 72. en:Galves–Löcherbach model
 73. en:Gamma process
 74. en:Garman–Kohlhagen model
 75. en:Gaussian random field
 76. en:Generalized randomized block design
 77. en:Geometric Brownian motion
 78. en:Gibbs measure
 79. en:Girsanov theorem
 80. en:Glossary of experimental design
 81. en:Graeco-Latin square
 82. en:Grammar induction
 83. en:Heath–Jarrow–Morton framework
 84. en:Heston model
 85. en:Ho–Lee model
 86. en:Hull–White model
 87. en:Hunt process
 88. en:Hyperparameter
 89. en:Hyperprior
 90. en:Image:Minard.png
 91. en:Image:WMFstratplanSurvey1.png
 92. en:Infinitesimal generator (stochastic processes)
 93. en:Interacting particle system
 94. en:International Conference on Machine Learning
 95. en:Itô diffusion
 96. en:Itô integral
 97. en:Itô's lemma
 98. en:Jacobi process
 99. en:Journal of Machine Learning Research
 100. en:Jump diffusion
 101. en:Jump process
 102. en:k-nearest neighbors algorithm
 103. en:k-nearest neighbors classification
 104. en:Kolmogorov continuity theorem
 105. en:Kolmogorov extension theorem
 106. en:Kunita–Watanabe inequality
 107. en:Lévy–Prokhorov metric
 108. en:Large deviation principle
 109. en:Latin hypercube sampling
 110. en:Learning to rank
 111. en:Lenglart's inequality
 112. en:LIBOR market model
 113. en:List of inequalities#Probability theory and statistics
 114. en:List of statistics articles
 115. en:List of stochastic processes topics
 116. en:Local martingale
 117. en:Local outlier factor
 118. en:Local time (mathematics)
 119. en:Loop-erased random walk
 120. en:M/G/1 queue
 121. en:M/M/c queue
 122. en:Machine Learning (journal)
 123. en:Malliavin calculus
 124. en:Markov additive process
 125. en:Martingale difference sequence
 126. en:Martingale representation theorem
 127. en:Mathematical statistics
 128. en:Maximal ergodic theorem
 129. en:McKean–Vlasov process
 130. en:Meyer–Tanaka formula
 131. en:Misleading graph
 132. en:Mixing (mathematics)
 133. en:Moderate deviation principle
 134. en:Occam learning
 135. en:Online machine learning
 136. en:OPTICS algorithm
 137. en:Optional stopping theorem
 138. en:Outline of statistics
 139. en:Piecewise deterministic Markov process
 140. en:Plackett-Burman design
 141. en:Plot (graphics)
 142. en:Point process#Cox point process
 143. en:Point process
 144. en:Polynomial and rational function modeling
 145. en:Posterior predictive distribution
 146. en:Potts model
 147. en:Predictable process
 148. en:Principle of indifference
 149. en:Progressively measurable process
 150. en:Prokhorov's theorem
 151. en:Quadratic variation
 152. en:Random dynamical system
 153. en:Random-cluster process
 154. en:Recurrent neural network
 155. en:Reflection principle (Wiener process)
 156. en:Regenerative process
 157. en:Relevance vector machine
 158. en:Rendleman–Bartter model
 159. en:Repeated measures design
 160. en:Restricted Boltzmann machine
 161. en:Risk process
 162. en:Ruin theory
 163. en:SABR volatility model
 164. en:Sample-continuous process
 165. en:Sanov's theorem
 166. en:Self-similar process
 167. en:Semimartingale
 168. en:Sequential analysis
 169. en:Sequential probability ratio test
 170. en:Sigma-martingale
 171. en:Skorokhod integral
 172. en:Skorokhod's representation theorem
 173. en:Small multiple
 174. en:Snell envelope
 175. en:Sparkline
 176. en:Sparre–Anderson model
 177. en:Squared Bessel process
 178. en:Stable process
 179. en:State-Action-Reward-State-Action
 180. en:Statistical learning theory
 181. en:Stochastic analysis
 182. en:Stochastic cellular automaton
 183. en:Stochastic chains with memory of variable length
 184. en:Stratonovich integral
 185. en:Structured prediction
 186. en:Superprocess
 187. en:t-distributed stochastic neighbor embedding
 188. en:Taguchi methods
 189. en:Tanaka equation
 190. en:Telegraph process
 191. en:Time reversibility
 192. en:Uniform integrability
 193. en:Usual hypotheses
 194. en:Vapnik–Chervonenkis theory
 195. en:Variance gamma process
 196. en:Wiener sausage
 197. en:Wiener space
 198. en:Wilkie investment model
 199. en:Wishart process

تغییرمسیرهای پیشنهادی[ویرایش]

فرهنگ لغات آمار[ویرایش]

کلمات زیر بر پایهٔ واژه‌نامهٔ آماری موجود در اینجا تنظیم شده‌است.

انگلیسی فارسی
en:A posteriori probability احتمال پسین
en:a priori distribution توزیع پیشین
en:a priori estimate برآورد پیشین
en:a priori probability احتمال پیشین
en:Aalen's additive risk model مدل مخاطره جمعی آلن
en:abac َاباک
en:abacus چرتکه، چتکه
en:Abel's formula فرمول آبل
en:abnormal curve خم نانرمال
en:absolute asymptotic efficiency کارایی مجانبی مطلق
en:absolute convergence همگرایی مطلق
en:absolute deviation انحراف مطلق
en:absolute error خطای مطلق
en:absolute frequency فراوانی مطلق
en:absolute moment گشتاور مطلق
en:absolutely convex set مجموعه مطلقاً کوژ
en:absolutely unbiased estimator برآوردگر مطلقاً نااریب
en:absorbency جاذبیت
en:absorbing جاذب
en:absorbing Markov chain زنجیر مارکوف جاذب
en:absorption law قانون جذب
en:absorption probability احتمال جذب
en:abstract integral انتگرال مجرد
en:abstract L_p space فضای مجرد L_p
en:abstract L-space فضای مجرد L
en:accelerated life testing آزمون عمر شتابیده
en:acceptable quality level سطح کیفیت پذیرفتنی
en:acceptance error خطای پذیرش
en:acceptance number عدد پذیرش
en:acceptance process level سطح پذیرش فرایند
en:acceptance process zone منطقه پذیرش فرایند
en:acceptance region ناحیه پذیرش
en:acceptance sampling نمونه‌گیری پذیرشی
en:accumulative error خطای تجمعی
en:accuracy درستی
en:accuracy (in Neyman's sense) درستی (به تعبیر نیمن)
en:actuarial statistics بیمه آمار
en:actuary ۱. بیمه آمار ۲. بیمه آمارشناس
en:acyclic graph گراف بی دور
en:adaptive سازوار، تطبیق پذیر
en:adaptive method روش سازوار
en:adaptive sampling نمونه‌گیری سازوار، نمونهگیری تطبیقپذیر
en:adaptive sequential procedure شیوه دنبالهای سازوار
en:addend جمع وند
en:addition theorem قضیه جمع
en:additive function تابع جمعی
en:additive measure اندازه جمعی
en:additive risk model مدل مخاطره جمعی
en:additivity جمعی بودن
en:admissibility قابلیت قبول
en:admissible decision function تابع تصمیم پذیرفتنی
en:admissible estimator برآوردگر پذیرفتنی
en:admissible function تابع پذیرفتنی
en:admissible hypothesis فرض پذیرفتنی
en:admissible lattice مشبّّکه پذیرفتنی
en:admissible sequence دنباله پذیرفتنی
en:affluence and poverty indexes شاخصهای غنا و فقر
en:aggregate ۱. مجموعه ۲. انبوهه ۳. کل
en:aggregate index numbers اعداد شاخص کل
en:aggregation انبوهش، تجمع
en:aggregative model مدل انبوهشی
en:agreement توافق
en:Agresti coefficient (tau) ضریب اْگْرستی (تاو)
en:Aitchison distribution توزیع ایتچیسون
en:Aitken equation معادله ایتکن
en:Akaike's criterion ملاک آکائیکه
en:aleatory کتَره ای
en:aleatory variable متغیّّر کتَ َرهای
en:algebra of events جبر پیشامدها
en:algorithm الگوریتم
en:algorithmic independence استقلال الگوریتمی
en:algorithmic information theory نظریه الگوریتمی اطلاع
en:alias group گروه هم اثر
en:alias matrix ماتریس هم اثر
en:aliasing هم اثرسازی
en:align تراز کردن
en:allele ژن همردیف
en:allocation انتساب، تخصیص
en:allokurtic curve خم قناس
en:allometry وَردسنجی
en:all-or-none compliance رعایت همه یا هیچ‌یک از مقررات
en:allowable مجاز
en:almost certain convergence همگرایی تقریباً مطمئن
en:almost everywhere convergent sequence دنباله تقریباً همهجا همگرا
en:almost invariant test آزمون تقریباً ناوردا
en:almost periodic function تابع تقریباً دوره ای
en:almost uniform convergence همگرایی تقریباً یکنواخت
en:alternative hypothesis فرض مقابل
en:a-marginal ا - (a)حاشیه ای
en:amenability میانگین پذیری
en:analysis تحلیل
en:analysis of covariance تحلیل کوواریانس
en:analysis of deviance تحلیل انحراف
en:analysis of variance تحلیل واریانس
en:ancillary information اطلاع کمکی
en:ancillary statistic آماره کمکی
en:Anderson-Darling test آزمون اندرسون -دارلینگ
en:Andrews function plot نمودار تابعی اندروز
en:angle زاویه
en:angular transformation تبدیل زاویه ای
en:annealing نَوَردیدن
en:Ansari-Bradley W-statistic آماره Wی انصاری -برادلی
en:antimode پادُمُد
en:antirank پادرتبه
en:antismoothing پادهموارسازی
en:antithetic variate متغیّّر متضاد
en:application کاربرد
en:applied probability احتمال کاربردی
en:applied statistics آمار کاربردی
en:approach رهیافت
en:approgression رگرسیون تقریب
en:approximate eigenvalue ویژه مقدار تقریبی
en:approximate solution جواب تقریبی
en:approximate value مقدار تقریبی
en:approximation تقریب
en:approximation formula فرمول تقریب
en:approximation from above تقریب اضافی
en:approximation from below تقریب نقصانی
en:approximation theory نظریه تقریب
en:approximation to distribution تقریب توزیع
en:approximation to function تقریب تابع
en:approximation to mathematical functions تقریب تابعهای ریاضی
en:approximative تقریبی
en:arbitrary constant ثابت دلخواه
en:arbitrary origin مبدأ دلخواه
en:arbitrary scale مقیاس دلخواه
en:arc-sine آرک سینوس
en:arc-sine distribution توزیع آرکسینوسی
en:arc-sine transformation تبدیل آرک سینوسی
en:area ۱. مساحت ۲. سطح
en:area sampling نمونه‌گیری در سطح
en:Arfwedson distribution توزیع آرفودسون
en:argument شناسه
en:argument of a function شناسه تابع
en:arithmetic حساب
en:arithmetic mean میانگین حسابی
en:arithmetic progression تصاعد حسابی
en:arithmetic triangle مثلث حسابی
en:arrangement ترتیب
en:array آرایه
en:array mean میانگین آرایه ای
en:ars conjectandi فن حدس
en:artificial intelligence هوش مصنوعی
en:ascending chain زنجیر فزاینده
en:ascending chain condition شرط زنجیر فزاینده
en:ascending error خطای فزاینده
en:assessment ارزیابی
en:assessment of probabilities ارزیابی احتمالها
en:assignable cause علت ِاسنادپذیر
en:association پیوند
en:association coefficient ضریب پیوند
en:asymmetric نامتقارن
en:asymmetric population جامعه نامتقارن
en:asymmetry نامتقارنی
en:asymptotic behaviour رفتار مجانبی
en:asymptotic convergence همگرایی مجانبی
en:asymptotic efficiency کارایی مجانبی
en:asymptotic expansion بسط مجانبی
en:asymptotic formula فرمول مجانبی
en:asymptotic method روش مجانبی
en:asymptotic normality نرمال بودن مجانبی
en:asymptotic point نقطه مجانبی
en:asymptotic property ویژگی مجانبی
en:asymptotic relative efficiency کارایی نسبی مجانبی
en:asymptotic relative efficiency of estimator کارایی نسبی مجانبی برآوردگر
en:asymptotic representation نمایش مجانبی
en:asymptotic series سری مجانبی
en:asymptotic sufficiency بسندگی مجانبی
en:asymptotic variance واریانس مجانبی
en:asymptotically efficient estimator برآوردگر مجانباً کارآ
en:asymptotically unbiased estimator برآوردگر مجانباً نااریب
en:asymptotics مجانبیات
en:atmospheric statistics آمار جوّی
en:attraction ربایش
en:attribute صفت کیفی
en:auditing حسابرسی
en:augmented matrix ماتریس افزوده
en:autocorrelation خودهمبستگی
en:autocorrelation function تابع خودهمبستگی
en:autocovariance اتوکوواریانس
en:automatic interaction detection technique فن خودکار آشکارسازی اثر متقابل
en:autoregressive اتورگرسیو
en:autoregressive integrated moving average model مدل میانگین متحرک جمعبسته اتورگرسیو
en:autoregressive model مدل اتورگرسیو
en:autoregressive process فرایند اتورگرسیو
en:autoregressive-moving average model مدل میانگین متحرک اتورگرسیو
en:auxiliary equation معادله کمکی
en:auxiliary sample نمونه کمکی
en:auxiliary variable متغیّر کمکی
en:availability آمادگی
en:average ۱. میانگین ۲. متوسط
en:average critical value method روش مقدار بحرانی متوسط
en:average curvature خمیدگی متوسط
en:average density چگالی متوسط
en:average extra defective limit حد متوسط اقلام معیوب اضافی
en:average life متوسط عمر
en:average outgoing quality متوسط کیفیت خروجی
en:average outgoing quality limit حد متوسط کیفیت خروجی
en:average run length متوسط مدت اجرا
en:average sample number متوسط تعداد نمونه
en:averaged shifted histogram بافت نگار میانگین انتقالی
en:averaging متوسط‌گیری
en:axial distribution توزیع محوری
en:axial symmetry تقارن محوری
en:axiomatic set theory نظریه اصل موضوعی مجموعه‌ها
en:axiomatizable theory نظریه اصل موضوعپذیر
en:axiomatization اصل موضوعی سازی
en:axioms اصول موضوع
en:axioms of probability اصول موضوع احتمال
en:axis محور
en:Back-projection پس بینی
en:backward پسرو
en:backward difference تفاضل پسرو
en:backward difference operator عملگر تفاضلی پسرو
en:backward elimination selection procedure شیوه گزینش حذفی پسرو
en:backward-shift operator عملگر انتقال پسرو
en:Bahadur efficiency کارایی بهادری
en:Bahadur-Lazarsfeld expansion بسط بهادر -لازارزفلد
en:balance تعادل
en:balanced متعادل
en:balanced block design طرح بلوکی متعادل
en:balanced design طرح متعادل
en:balanced difference تفاضل متعادل
en:balanced incomplete block بلوک ناقص متعادل
en:balanced incomplete block design طرح بلوکهای ناقص متعادل
en:balanced range of error دامنه خطای متعادل
en:balanced repeated replication تکرار مکرّر متعادل
en:balanced resampling بازنمونه‌گیری متعادل
en:balanced resampling using orthogonal multiarrays بازنمونه‌گیری متعادل با استفاده از آرایه‌های چندگانه متعامد
en:balanced sample نمونه متعادل
en:balanced set مجموعه متعادل
en:balancing متعادل سازی
en:Balducci hypothesis فرض بالدوتچی
en:ballot problems مسایل رایگیری
en:ballot theorem قضیه رایگیری
en:Banach space فضای باناخ
en:Banach's match-box problem مسئله قوطی کبریت باناخ
en:band chart نمودار نواری
en:bank بانک
en:bar chart نمودار میله ای
en:Barlow-Schever reliability growth model مدل رشد قابلیت اعتماد بارلو -شه ور
en:Bartlett adjustment تصحیح بارتلت
en:Bartlett's test of homogeneity of variances آزمون بارتلت برای همگنی واریانس‌ها
en:Barton-David test آزمون بارتون -دیوید
en:barycentric coordinates مختصات گرانیگاهی
en:basis پایه
en:basis of a vector space پایه فضای برداری
en:Basu theorems قضیه‌های باسو
en:Basu's elephant فیل باسو
en:bathtub curve خم گودالی
en:Baule's equation معادله بوله
en:Bayes decision rule قاعده تصمیم بیزی
en:Bayes estimator برآوردگر بیزی
en:Bayes formula فرمول بیز
en:Bayes linear estimator برآوردگر خطی بیزی
en:Bayes loss زیان بیزی
en:Bayes' risk مخاطره بیزی
en:Bayes' theorem قضیه بیز
en:Bayesian forecasting پیش‌بینی بیزی
en:Bayesian inference استنباط بیزی
en:Bayesian model selection مدل گزینی بیزی
en:Bayesian regression رگرسیون بیزی
en:Bayesian robustness استواری بیزی
en:Bechhofer test آزمون بچهوفر
en:Behrens' problem مسئله بئرنس
en:Behrens-Fisher problem مسئله بئرنس-فیشر
en:Behrens-Fisher test آزمون بئرنس -فیشر
en:belief function تابع باور
en:Bell polynomial چندجمله ای بِِل
en:Bell-Duksum test آزمون بِل-داکسام
en:Bellman-Harris process فرایند ِبلمن-هریس
en:bell-shaped curve خم زنگدیس
en:bending a surface خماندن رویه
en:bending moment گشتاور خمشی
en:Benford's law قانون بنفورد
en:Bennett's bivariate sign test آزمون علامت دومتغیّّره به ِنت
en:Berge inequality نابرابری ِبرگ
en:Berkson's 2n rule قاعده دو اِن n2)) برکسون
en:Berkson's minimum logit chi^2 procedure شیوه مینیمم لوجیت chi^2ی برکسون
en:Berkson's minimum normit chi^2 procedure شیوه مینیمم نرمیت chi^2ی برکسون
en:Bernoulli differential equation معادله دیفرانسیل برنولی
en:Bernoulli distribution توزیع برنولی
en:Bernoulli lemniscate پروانه برنولی
en:Bernoulli method روش برنولی
en:Bernoulli number عدد برنولی
en:Bernoulli polynomial چندجمله ای برنولی
en:Bernoulli shift انتقال برنولی
en:Bernoulli society جامعه برنولی
en:Bernoulli spiral مارپیچ برنولی
en:Bernoulli's theorem قضیه برنولی
en:Bernstein lemma لم برنشتاین
en:Bernstein polynomial چندجمله ای برنشتاین
en:Bernstein's inequality نابرابری برنشتاین
en:Bernstein's theorem قضیه برنشتاین
en:Berry-Esseen inequality نابرابری بِِری -اِسین
en:Berry-Esseen theorem قضیه بِری-اِسین
en:Bertrand's lemma لم ِبرتران
en:Bertrand's theory of hypothesis testing نظریه آزمون فرض بِرتران
en:Bessel function تابع بِِسِل
en:Bessel function distribution توزیع تابع بِِسِلی
en:Bessel process فرایند بِِسِل
en:Bessel's interpolation formula فرمول درونیابی بِِسِِل
en:best asymptotically normal estimator بهترین برآوردگر مجانباً نرمال
en:best estimator بهترین برآوردگر
en:best invariant estimator بهترین برآوردگر ناوردا
en:best linear unbiased estimator بهترین برآوردگر خطی نااریب
en:best predictor بهترین پیشگو
en:beta coefficient ضریب بتا
en:beta distribution توزیع بتا
en:beta function تابع بتا
en:betting odds بخت شرطبندی
en:Bhate's conjecture حدس بات
en:bias اریبی
en:bias error خطای اریبی
en:biased estimator برآوردگر اریب
en:biased sample نمونه اریب
en:biased statistic آماره اریب
en:biased test آزمون اریب
en:bias-free عاری از اریبی
en:Bienayme-Chebyshev inequality نابرابری بی اَن ِامه -چبیشوف
en:bigeometry دوهندسی
en:bilinear form صورت دوخطی
en:bimodal distribution توزیع دوُمُدی
en:binary ۱. دوحالتی ۲. دودویی
en:binary data داده‌های دودویی
en:binary operation عمل دودویی
en:binary relation رابطه دودویی
en:binary sequence دنباله دوحالتی
en:binary string رشته دوحالتی
en:binary string technique فن رشته دوحالتی
en:Bingham distribution توزیع بینگام
en:binning تظریف
en:binomial دوجمله ای
en:binomial approximation تقریب دوجمله ای
en:binomial coefficient ضریب دوجمله ای
en:binomial distribution توزیع دوجمله ای
en:binomial expansion بسط دوجملهای
en:binomial moment گشتاور دوجملهای
en:binomial probability paper کاغذ احتمال دوجمله ای
en:binomial proportion نسبت دوجمله ای
en:binomial series سری دوجمله ای
en:binomial test آزمون دوجملهای
en:binomial theorem قضیه دوجملهای
en:binomial trial آزمایه دوجملهای
en:bioassay عیارسنجی زیستی
en:bioavailability زیست آمادگی
en:bioequivalence زیست هم‌ارزی
en:bioequivalence confidence interval بازه اطمینان زیستهم ارزی
en:biogeography زیست جغرافیا
en:biometric function تابع زیستسنجی
en:biometric society جامعه زیست سنجی
en:biometry زیست سنجی
en:biosciences علوم زیستی
en:biostatistics زیست آمار
en:bi-pivot دومحوری
en:bi-pivot t-statistics آماره‌های tی دومحوری
en:biplot دونموداره
en:bipolar coordinates مختصات دوقطبی
en:Birnbaum-Hall test آزمون برن بام -هال
en:Birnbaum-Raymond-Zuckerman inequality نابرابری برن بام-رِِیموند -زوکرمن
en:Birnbaum's theorem قضیه برنبام
en:birth process فرایند زاد
en:birth-and-death processes فرایندهای زاد و مرگ
en:biserial دورشته ای
en:biserial correlation همبستگی دورشتهای
en:bisquare fitting برازش دومربعی
en:bit (binary digit) بیت (رقم دودویی)
en:Bitterlich's angle-count method روش شمارش زوایه ای بیترلیخ
en:bivariate binomial distribution توزیع دوجمله ای دومتغیّره
en:bivariate distribution توزیع دومتغیّّره
en:bivariate generating function تابع مولّد دومتغیّره
en:bivariate normal distribution توزیع نرمال دومتغیّره
en:bivariate rank sum test آزمون مجموع رتبه‌های دومتغیّّره
en:bivariate symmetry test آزمون تقارن دومتغیّره
en:bivariate transformation تبدیل دومتغیّره
en:black box جعبه سیاه
en:Blackwellization بلک ول سازی
en:block بلوک
en:block algorithm الگوریتم بلوکی
en:block design طرح بلوکی
en:block effect اثر بلوکی
en:block multiplication ضرب بلوکی
en:blocking بلوک بندی
en:Blumen's bivariate sign test آزمون علامت دومتغیّره بلومن
en:Bode's law قانونِ بوده
en:Bonferroni concentration index شاخص تمرکز بون فرونی
en:Bonferroni inequalities and intervals بازه‌ها و نابرابریهای بونفرونی
en:Bonferroni t-statistic آماره tی بون فرونی
en:Boole's inequality نابرابری بول
en:bootstrapping خودگردان سازی
en:Borel class رده بورل
en:Borel field هیئت بورل
en:Borel measurable function تابع بورل اندازهپذیر
en:Borel measure اندازه بورل
en:Borel set مجموعه بورل
en:Borel zero-one law قانون صفر-یک بورل
en:Borel-Cantelli lemma لم بورل-کانتلّی
en:Borel-Lebesgue theorem قضیه بورل -لبگ
en:Borel's strong law of large numbers قانون قوی اعداد بزرگ بورل
en:Borel-Tanner distribution توزیع بورل-تانر
en:bound کران
en:bound of a function کران تابع
en:boundary کرانه، مرز
en:boundary condition شرط مرزی
en:boundary of a set مرز مجموعه
en:bounded کراندار
en:bounded above بالاکراندار
en:bounded below پایین کراندار
en:bounded convergence theorem قضیه همگرایی کراندار
en:bounded from above بالاکراندار
en:bounded from below پایین کراندار
en:bounded length درازای کراندار
en:bounded linear operator عملگر خطی کراندار
en:bounded linear transformation تبدیل خطی کراندار
en:bounded matrix ماتریس کراندار
en:bounded measurable function تابع کراندار اندازهپذیر
en:bounded measure اندازه کراندار
en:bounded measure space فضای اندازه کراندار
en:bounded metric space فضای متریک کراندار
en:bounded operator عملگر کراندار
en:bounded random variable متغیّّر تصادفی کراندار
en:bounded sequence دنباله کراندار
en:bounded set مجموعه کراندار
en:Bowker's test for symmetry آزمون باوکر برای تقارن
en:Bowley's measures of skewness معیارهای باولی برای چولگی
en:Box and Cox transformation تبدیل باکس و کاکس
en:box-and-whisker plot نمودار جعبه و خط
en:Box-Jenkins model مدل باکس-جنکینز
en:Box-Muller transformation تبدیل باکس-مولر
en:Bradford distribution توزیع برادفورد
en:Bradley-Terry model مدل برادلی-تِِری
en:Bradstreet index شاخص براْدْاستریت
en:branch-and-bound method روش شاخه و ُبُرش
en:branching process فرایند شاخهای
en:breakdown فروریزش
en:breakdown point نقطه فروریزش
en:breakdown value مقدار فروریزش
en:Brier score نمره ِبریه
en:Brouillon index شاخص بروئی یون
en:Brownian motion حرکت براونی
en:Brown-Mood median test آزمون میانه براون -مود
en:Buffon's needle problem مسئله سوزن بوفون
en:bulk queue صف دستهای
en:bulk sampling نمونه‌گیری فله ای
en:burn-in داغیدن
en:Burr distribution توزیع ِبر
en:business forecasting methods روشهای پیش‌بینی بازرگانی
en:Butler-Smirnov test آزمون باتلر-اسمیرنوف
en:Buys-Balot table جدول بویزبالوت
en:C charts نمودارهای c
en:C(alpha)-tests آزمونهای C(alpha)
en:C_N test آزمون C_N
en:C_p statistic آماره C_p
en:calculus حسابان
en:calculus of differences حساب تفاضلها
en:calculus of errors حساب خطاها
en:calculus of finite differences حساب تفاضلهای متناهی
en:calculus of residues حساب مانده‌ها
en:calculus of variations حساب تغییرات
en:calibrated کالبیده
en:calibrated weight وزن کالبیده
en:calibration کالبیدن
en:calibration equation معادله کالبیدن
en:calibration stimator برآوردگر کالبیدنی
en:callbacks تماسهای مجدد
en:Camp-Meidell inequality نابرابری کمپ-میدل
en:cancellation law قانون حذف
en:cancellation rule قاعده حذف
en:canonical کانونی
en:canonical analysis تحلیل کانونی
en:canonical correlation همبستگی کانونی
en:canonical correlation coefficient ضریب همبستگی کانونی
en:canonical correspondence analysis تحلیل تناظر کانونی
en:canonical decomposition تجزیه کانونی
en:canonical equation معادله کانونی
en:canonical form صورت کانونی
en:canonical function تابع کانونی
en:canonical scores نمره‌های کانونی
en:canonical variable متغیّّر کانونی
en:Cantelli's inequality نابرابری کانتلّّی
en:capability قابلیت
en:Capon test آزمون کاپون
en:capture-recapture method روش گیر و بازگیر
en:Carleman's criterion ملاک کارلمان
en:Carnap's theory of probability نظریه احتمال کارناپ
en:carrier ۱. حامل ۲. ناقل ۳. محمل
en:carrier of a function محمل تابع
en:carry-over effect اثر منقول
en:case-control مورد-شاهد
en:Catana sampling نمونه‌گیری کاتانا
en:catastrophe theory نظریه رویدادهای غیرمنتظره
en:catch curve خم صید
en:categorical data داده‌های رسته‌ای
en:Cauchy condensation test آزمون چگالش کوشی
en:Cauchy condition شرط کوشی
en:Cauchy criterion ملاک کوشی
en:Cauchy distribution توزیع کوشی
en:Cauchy inequality نابرابری کوشی
en:Cauchy integral انتگرال کوشی
en:Cauchy process فرایند کوشی
en:Cauchy sequence دنباله کوشی
en:Cauchy theorem قضیه کوشی
en:Cauchy's method interpolation روش درون یابی کوشی
en:Cauchy-Schwarz inequality نابرابری کوشی-شوارتس
en:cell frequency فراوانی خانه ای
en:censored data داده‌های سانسور شده
en:censored regression models مدلهای رگرسیونی سانسور شده
en:census سرشماری
en:center of curvature مرکز خمیدگی
en:center of gravity گرانیگاه
en:center of mass مرکز جرم
en:center of projection مرکز تصویر
en:centered Studentized maximal distribution توزیع ماکسیمال استیودنتیده مرکزی شده
en:central difference تفاضل مرکزی
en:central limit theorem قضیه حدیِ مرکزی
en:central moment گشتاور مرکزی
en:central quadric رویه درجه دوم مرکزی
en:central statistic آماره مرکزی
en:central symmetry تقارن مرکزی
en:central tendency گرایش به مرکز
en:centralized data processing پردازش متمرکز داده‌ها
en:centroid گرانیگاه
en:certain event پیشامد حتمی
en:certainty حتمیت
en:Cesaro averaging متوسط‌گیری چزارو
en:chain binomial model مدل دوجملهای زنجیری
en:chain complex مجتمع زنجیری
en:chain condition شرط زنجیری
en:chain index شاخص زنجیری
en:chain index number عدد شاخص زنجیری
en:chain mapping نگاشت زنجیری
en:chain rule قاعده زنجیری
en:chain sampling نمونه‌گیری زنجیری
en:Chakrabarti's measure of design imbalance معیار چاکرابارتی عدم تعادل طرح
en:chance شانس
en:change of coordinates system تغییر دستگاه مختصات
en:change of variable تعویض متغیّّر
en:change-in-ratio تغییر در نسبت
en:changeover design طرح دگرتیمار
en:change-over trial آزمایه دگرتیمار
en:changepoint analysis تحلیل نقطه تغییر
en:change-point model مدل نقطه تغییر
en:change-point problem مسئله نقطه تغییر
en:chaos آشوب
en:Chapman-Kolmogorov equation معادله چپمن-کولموگوروف
en:characteristic class رده مشخصه
en:characteristic equation معادله مشخصه
en:characteristic function تابع مشخصه
en:characteristic number عدد مشخصه
en:characteristic polynomial چندجمله ای مشخصه
en:characteristic root ویژه مقدار
en:characterization مشخص سازی
en:characterization of distribution مشخص سازی توزیع
en:Charlier's series سری شارلیه
en:chart نمودار
en:Chatterjee test آزمون چاترجی
en:Chauvenet's criterion ملاک شووِنِت
en:Chebyshev formula فرمول چبیشوف
en:Chebyshev interpolation درون یابی چبیشوف
en:Chebyshev-Hermite polynomial چندجمله ای چبیشوف-ارمیت
en:Chebyshev's inequality نابرابری چبیشوف
en:Chebyshev's law of large numbers قانون اعداد بزرگ چبیشوف
en:chemometrics شیمی سنجی
en:Chernoff efficiency کارایی چرنوف
en:Chernoff faces صورتکهای چرنوف
en:Chernoff inequality نابرابری چرنوف
en:Chernoff theorem قضیه چرنوف
en:Chernoff-Savage theorem قضیه چرنوف -سَوِ ج
en:chi distribution توزیع خی
en:chi-bar-square distribution توزیع خی باردو
en:chi-square distribution توزیع خی دو
en:chi-square statistic آماره خیدو
en:chi-square test آزمون خیدو
en:chi-square test of goodness of fit آزمون نیکویی برازش خی دو
en:chi-squared approximation تقریب خیدو
en:chromosome فام تن
en:Chung process فرایند چانگ
en:circle دایره
en:circle of convergence دایره همگرایی
en:circular coverage function تابع پوشش دایرهای
en:circular distribution توزیع دایرهای
en:circular normal distribution توزیع نرمال دایره ای
en:circular probable error خطای محتمل دایره ای
en:circular profile نیمرخ دایرهای
en:class رده
en:class frequency فراوانی رده
en:class interval بازه رده
en:class L laws قانونهای رده L
en:class mark نشانه رده
en:class-conditional probability احتمال رده شرطیده
en:classical risk theory نظریه کلاسیک مخاطره
en:classical statistical mechanics مکانیک آماری کلاسیک
en:classical theory of calculus of variations نظریه کلاسیک حساب تغییرات
en:classification رده‌بندی
en:classification problem مسئله رده‌بندی
en:classification theorem قضیه ردهبندی
en:classificatory procedure شیوه ردهبندی
en:classified data داده‌های رده‌بندی شده
en:clean-up method روش پاکیزه سازی
en:Cliff-Ord test آزمون کلیف-ُارد
en:clinical trial آزمایه بالینی
en:clique دسته
en:clisy معیار چولگی شرطی
en:Clopper-Pearson confidence interval بازه اطمینان کلوپر-پی یرسون
en:closeness of estimators نزدیکی برآوردگرها
en:clumping تجمع
en:cluster خوشه
en:cluster analysis تحلیل خوشهای
en:cluster sampling نمونه‌گیری خوشه ای
en:clustering خوشه بندی
en:clustering technique فن خوشه بندی
en:coarse data داده‌های زمخت
en:Cochran-Orcutt iterative procedure شیوه تکراری کوکران -اورکات
en:Cochran's (test) statistic آماره (آزمون) کوکران
en:Cochran's C_0 statistic آماره C_0 کوکران
en:Cochran's Q-statistic آماره Qی کوکران
en:code control method روش کنترل کد
en:coded data داده‌های کد شده
en:coding کدگذاری
en:coding theorem قضیه کدگذاری
en:coding theory نظریه کدگذاری
en:coefficient of alienation ضریب بیگانگی
en:coefficient of concentration ضریب تمرکز
en:coefficient of concordance ضریب هماهنگی
en:coefficient of correlation ضریب همبستگی
en:coefficient of determination ضریب تعیین
en:coefficient of monotonicity ضریب یکنوایی
en:coefficient of polytonicity ضریب چندنوایی
en:coefficient of proportional similarity ضریب تشابه متناسب
en:coefficient of quartile deviation ضریب انحراف چارکی
en:coefficient of reversion ضریب برگشت
en:coefficient of truncation ضریب برش
en:coefficient of uncertainty ضریب عدم حتمیت
en:coefficient of variation ضریب تغییرات
en:cogradient estimator برآوردگر هم تغییر
en:coherence انسجام
en:coherent منسجم
en:coherent structure theory نظریه ساختار منسجم
en:coherent systems دستگاه‌های منسجم
en:cohesion چسبندگی
en:cohort هم گروه
en:cohort analysis تحلیل هم گروهی
en:co-integrated هم جمع بسته
en:co-integrating هم جمعنده
en:co-integration هم جمعی
en:cold deck method روش بادِرنگ
en:collapsibility ُرُمبش پذیری
en:collection ۱. گردآوری ۲. گردایه
en:collective risk theory نظریه مخاطره دستهجمعی
en:collinearity همخطی
en:Colton's model مدل کالتون
en:column rank رتبه ستونی
en:column space فضای ستونی
en:column vector بردار ستونی
en:combination ترکیب
en:combination of data ترکیب داده‌ها
en:combination of forecasts ترکیب پیشبینیها
en:combination with repetition ترکیب با تکرار
en:combinational circuit مدار ترکیبی
en:combinatorial analysis آنالیز ترکیبیاتی
en:combinatorial theory نظریه ترکیبیاتی
en:combinatorics ترکیبیات
en:combining tests and P-values ترکیب آزمونها و - Pمقدارها
en:committee کمیته
en:common difference تفاضل مشترک
en:common factors عاملهای مشترک
en:commonality مشترکات
en:commonality analysis تحلیل مشترکات
en:communality همه داشت
en:comonotone هم یکنوا
en:comonotonicity هم یکنوایی
en:compact derivative مشتق فشرده
en:comparison test آزمون مقایسه
en:comparison theorem قضیه مقایسه
en:comparison with a control مقایسه با شاهد
en:compartment بخش
en:complementary event پیشامد مکمل
en:complementary set مجموعه مکمل
en:complementary subspace زیرفضای مکمل
en:complementation law قانون تکمیل
en:complemented lattice مشبّّکه تکمیل شده
en:complete additivity جمعی بودن کامل
en:complete block design طرح بلوکهای کامل
en:complete lattice مشبّکه کامل
en:complete metric space فضای متریک کامل
en:complete solution جواب کامل
en:complete statistic آماره کامل
en:completely additive measure اندازه کاملاً جمعی
en:completely normal space فضای کاملاً نرمال
en:completeness کامل بودن
en:complex conjugate مزدوج مختلط
en:complex coordinates مختصات مختلط
en:complex function تابع مختلط
en:complex Hilbert space فضای هیلبرت مختلط
en:complex variable متغیّر مختلط
en:complexity پیچیدگی
en:compliance تمکین
en:component مولفه
en:component analysis تحلیل مولفه ای
en:component of a matrix مولفه ماتریس
en:component of a vector مولفه بردار
en:components of variance مولفه‌های واریانس
en:composite design طرح مرکّّب
en:composite function تابع مرکّب
en:composite hypothesis فرض مرکّب
en:compositional data داده‌های ترکیبی
en:compound distribution توزیع مرکّب
en:compound matrix ماتریس مرکّّب
en:compound measure اندازه مرکّب
en:computable function تابع محاسبهپذیر
en:computation محاسبه
en:computational linear algebra جبر خطی محاسباتی
en:computer رایانه
en:computer aided graphical representation نمایش نموداری رایانه یار
en:computer assisted telephone survey آمارگیری تلفنی رایانه یار
en:computer generated random variable متغیّّر تصادفی تولید شده رایانهای
en:computer generation تولید رایانهای
en:computer generation of random variable تولید رایانهای متغیّر تصادفی
en:computer-intensive statistical method روش آماری رایانهَبر
en:concave downward کاو به پایین
en:concave function تابع کاو
en:concave upward کاو به بالا
en:concavity کاوی
en:concentration curve خم تمرکز
en:concentration index شاخص تمرکز
en:concentration parameter پارامتر تمرکز
en:concentration ratio نسبت تمرکز
en:concomitant variable متغیّّر همراه
en:concordance هماهنگی
en:concordant هماهنگ
en:conditional convergence همگرایی شرطی
en:conditional distribution توزیع شرطی
en:conditional expectation امید ریاضی شرطی
en:conditional frequency فراوانی شرطی
en:conditional independence استقلال شرطی
en:conditional inequality نابرابری شرطی
en:conditional inference استنباط شرطی
en:conditional inverse of a matrix وارون شرطی ماتریس
en:conditional mean میانگین شرطی
en:conditional observation مشاهده شرطی
en:conditional probability احتمال شرطی
en:conditionality شرط مندی
en:conditionality principle اصل شرط مندی
en:conditionally convergent series سری شرطی همگرا
en:conditioning diagnostics مباحث تشخیصی شرطی
en:confidence اطمینان
en:confidence band نوار اطمینان
en:confidence belt کمربند اطمینان
en:confidence coefficient ضریب اطمینان
en:confidence interval بازه اطمینان
en:confidence interval for variance component بازه اطمینان برای مولفه واریانس
en:confidence level سطح اطمینان
en:confidence limits حدهای اطمینان
en:confidence region ناحیه اطمینان
en:confidentiality محرمانه بودن
en:configural polysampling چندنمونه‌گیری پیکری
en:configuration پیکربندی
en:confirmatory data analysis تحلیل تأییدی داده‌ها
en:confluence همشار
en:confluence analysis تحلیل همشار
en:confluent hypergeometric function تابع فوق هندسی همشار
en:conformity principles اصول همگونی
en:confounding اختلاط
en:confusion matrix ماتریس درهم ریختگی
en:congestion theory نظریه تراکم
en:conjecture حدس
en:conjoint هم پیوند
en:conjoint analysis تحلیل هم پیوند
en:conjugate family of distribution خانواده مزدوج توزیع
en:conjugate ranking رتبه‌بندی مزدوج
en:conjunctive normal form صورت نرمال عطفی
en:connected همبند
en:consensual matrix ماتریس هم رایی
en:consent design طرح رضایت
en:conservative confidence procedure شیوه اطمینان محافظهکار
en:conservative process فرایند محافظه کار
en:conservative test آزمون محافظه کار
en:consistency سازگاری
en:consistency condition شرط سازگاری
en:consistency proof برهان سازگاری
en:consistent سازگار
en:consistent equations معادله‌های سازگار
en:consistent estimate برآورد سازگار
en:consistent estimator برآوردگر سازگار
en:consistent test آزمون سازگار
en:consonance هماوایی
en:consonance interval بازه هماوایی
en:constant ثابت
en:constrained randomization تصادفیدن مقیّد
en:constraint قید
en:consumer price index شاخص بهای مصرفکننده
en:consumer's risk مخاطره مصرف‌کننده
en:contagious distributions توزیعهای واگیر
en:contiguity مجاورت
en:contingency table جدول پیشایندی
en:continuity پیوستگی
en:continuity correction تصحیح پیوستگی
en:continuity equation معادله پیوستگی
en:continuity principle اصل پیوستگی
en:continuity theorem قضیه پیوستگی
en:continuous distribution توزیع پیوسته
en:continuous function تابع پیوسته
en:continuous random variable متغیّّر تصادفی پیوسته
en:continuous sampling plans طرحهای نمونهگیری مستمر
en:contour تراز
en:contour of constent density تراز ثابت چگالی
en:contrast مقایسه مقیّّد
en:contrast analysis تحلیل مقایسه‌های مقیّد
en:control ۱. کنترل ۲. شاهد
en:control chart نمودار کنترل
en:control function تابع کنترل
en:control theory نظریه کنترل
en:convergence همگرایی
en:convergence criterion ملاک همگرایی
en:convergence domain حوزه همگرایی
en:convergence in distribution همگرایی در توزیع
en:convergence in law همگرایی در قانون (= همگرایی در توزیع)
en:convergence in measure همگرایی در اندازه
en:convergence in probability همگرایی در احتمال
en:convergence in rth mean همگرایی در میانگین rام
en:convergence in the mean of order p همگرایی در میانگین مرتبه p
en:convergence of a sequence همگرایی دنباله
en:convergence of a series همگرایی سری
en:convergence of distributions همگرایی توزیعها
en:convergence of sequence of random variables همگرایی دنباله متغیّرهای تصادفی
en:convex کوژ
en:convex function تابع کوژ
en:convex linear combination ترکیب خطی کوژ
en:convexity کوژی
en:convolution پیچش
en:coordinates مختصات
en:Cophenetic matrix ماتریس کوفنه تیک
en:copula مََفصل
en:Cornfield's lemma لم کورن فیلد
en:Cornish-Fisher and Edgeworth expansions بسطهای کورنیش-فیشر و اجوورث
en:correction for grouping تصحیح گروه‌بندی
en:correction of continuity تصحیح پیوستگی
en:correlated همبسته
en:correlation همبستگی
en:correlation coefficient ضریب همبستگی
en:correlation curve خم همبستگی
en:correlation measurement اندازه‌گیری همبستگی
en:correlation ratio نسبت همبستگی
en:correlogram همبستگی نگار
en:correspondence analysis تحلیل تناظر
en:count شمار
en:count data داده‌های شمارشی
en:countability شمارش پذیری
en:countability axiom اصل موضوع شمارشپذیری
en:countable شمارا
en:countable additivity شماراجمعی بودن
en:countable set مجموعه شمارا
en:counter شمارنده
en:counting شمارش
en:counting process فرایند شمارشی
en:covariance کوواریانس
en:covariate متغیّّر کمکی
en:coverage ۱. پوشش ۲. پوشانش
en:coverage problem مسئله پوشانش
en:coverage process فرایند پوشانش
en:covering پوشش
en:Cover's consistent estimate of proportion برآورد سازگار کاور برای نسبت
en:Cox's regression model مدل رگرسیونی کاکس
en:Cox's test of randomness آزمون کاکس برای تصادفی بودن
en:Cramer rule قاعده کرامر
en:Cramer-Rao inequality نابرابری کرامر-رائو
en:Cramer-Rao lower bound کران پایین کرامر-رائو
en:Cramer's series سری کرامر
en:Cramer-Von Mises statistic آماره کرامر-فون میزس
en:Crause and Lemmer dispersion test آزمون پراکندگی کراوز و له مر
en:credal probability احتمالِ باوری
en:credibility باورمندی
en:Cressie-Read statistic آماره کرِِسی -رید
en:crisscross design طرح چلیپایی
en:criterion ملاک
en:critical بحرانی
en:critical determinant دترمینان بحرانی
en:critical path مسیر بحرانی
en:critical phenomena پدیده‌های بحرانی
en:critical point نقطه بحرانی
en:critical ratio نسبت بحرانی
en:critical region ناحیه بحرانی
en:critical value مقدار بحرانی
en:criticality وضع بحرانی
en:criticality theorem قضیه وضع بحرانی
en:Cromwell's rule قاعده کرام ول
en:Cronbach alpha آلفا ( alpha)ی کرونباخ
en:cross dating سالیابی تطبیقی
en:cross validation اعتبارسنجی متقابل
en:crossed-error خطای متقاطع
en:crossing ۱. تقاطع ۲. گذر
en:crossing in design تقاطع در طرح
en:crossover ۱. تعویضی ۲. متقاطع
en:crossover design طرح متقاطع
en:crossover trial آزمایه متقاطع
en:cross-product ratio نسبت حاصلضرب متقاطع
en:cross-sectional data داده‌های مقطعی
en:crude moment گشتاور خام
en:crude sum of squares مجموع توانهای دوم خام
en:crystallography بلورنگاری
en:cube مکعب
en:cube law قانون مکعبی
en:cube-root ریشه سوم
en:cube-root test of homogeneity آزمون ریشه سوم برای همگنی
en:cubic curve خم درجه سوم
en:cubic effect اثر درجه سوم
en:cubic equation معادله درجه سوم
en:cumulant انباشتک
en:cumulative damage model مدل صدمه تجمعی
en:cumulative distribution توزیع تجمعی
en:cumulative distribution function تابع توزیع تجمعی
en:cumulative error خطای تجمعی
en:cumulative frequency curve خم فراوانی تجمعی
en:cumulative frequency function تابع فراوانی تجمعی
en:cumulative function تابع تجمعی
en:cumulative normal distribution توزیع نرمال تجمعی
en:cumulative probability function تابع احتمال تجمعی
en:cumulative sum control chart نمودار کنترل مجموع تجمعی
en:cup-shaped hazard function تابع خطر cup شکل
en:current population survey آمارگیری جمعیت جاری
en:curse of dimensionality مشقّت ُبُعدچندی
en:curtailed کوتاه شده
en:curtailment کوتاه سازی
en:curvature خمیدگی
en:curve خم
en:curve fitting خم برازانی
en:curved exponential family خانواده نمایی خمیده
en:cut ُبُرش
en:cut-off sampling نمونه‌گیری بُُرینشی
en:cut-set مجموعه ُگُسلش
en:cutting ُبُرش
en:cybernetics علم سیبرنتیک
en:cycles چرخه‌ها
en:cyclic دوری
en:cyclic design طرح دوری
en:cyclic sampling نمونه‌گیری دوری
en:cylinder استوانه
en:D'Agostino test of normality آزمون داگوستینو برای نرمال بودن
en:dam theory نظریه سد
en:damage function تابع صدمه
en:damage model مدل صدمه
en:Dandekar (V.M.) continuity correction تصحیح پیوستگی دندهکار(وی. ِام.)
en:Daniell-Kolmogorov theorem قضیه دانی یل -کولموگوروف
en:Daniels' formula for normal extermes فرمول دانی یلز برای کرانگینهای نرمال
en:Darmois-Koopman family خانواده دارموآ-کوپمن
en:Darmois-Skitovich theorem قضیه دارموآ-اسکیتوویچ
en:data داده‌ها
en:data adjusting تعدیل داده‌ها
en:data augmentation داده افزایی
en:data collection گردآوری داده‌ها
en:data driven داده رهنمون
en:data exploration کاوشگری داده‌ها
en:data imputation جانهی داده‌ها
en:data mining داده کاوی
en:data processing پردازش داده‌ها
en:data reduction فروکاهی داده‌ها
en:data-instigated hypotheses فرضهای دادهبرانگیخته
en:dating ۱. تاریخ گذاری ۲. سالیابی
en:datum داده
en:David, Pearson, and Hartley's test for outliers (studentized range) آزمون دیوید، پی یرسون، و هارتلی برای نقاط دورافتاده (دامنه استیودنتیده)
en:De Moivre formula فرمول دِموآوْر
en:De Moivre number عدد دِموآْوْر
en:De Morgan law قانون دمورگان
en:death process فرایند مرگ
en:Debye energy function تابع انرژی دبای
en:decapitated distribution توزیع سربریده
en:decent نزول
en:decile دهک
en:decision تصمیم
en:decision analysis تحلیل تصمیم
en:decision making تصمیم سازی
en:decision problem مسئله تصمیم
en:decision rule قاعده تصمیم
en:decision space فضای تصمیم
en:decision theory نظریه تصمیم
en:decomposible operator عملگر تجزیهپذیر
en:decomposition تجزیه
en:decomposition theorem قضیه تجزیه
en:decreasing function تابع کاهشی
en:decrement کاستی
en:deduction استنتاج
en:defect عیب
en:defective اقلام معیوب
en:deficiency ناکارآیی
en:deflated distribution توزیع کاهیده
en:deflation انقباض
en:degenerate distribution توزیع تباهیده
en:degenerate eigenvalue ویژه مقدار تباهیده
en:degenerate saddle point نقطه زینی تباهیده
en:degenerate series سری تباهیده
en:degree of belief درجه باور
en:degree of confirmation درجه تأیید
en:degrees of freedom درجه‌های آزادی
en:delta function تابع دلتا
en:delta method روش دلتا
en:demography جمعیت‌شناسی
en:dendrite درختواره
en:dendrochronology گاه‌شناسی درختواره ای
en:dendrogram درختواره نگار
en:dense set مجموعه چگال
en:density چگالی
en:density estimation برآورد کردن چگالی
en:density function تابع چگالی
en:density plot نمودار چگالی
en:dependence وابستگی
en:dependent event پیشامد وابسته
en:dependent function تابع وابسته
en:dependent observation مشاهده وابسته
en:dependent variable متغیّر وابسته
en:derivative مشتق
en:descending chain زنجیر کاهشی
en:description توصیف
en:descriptive statistics آمار توصیفی
en:design طرح
en:design based طرح پایه
en:design imbalance عدم تعادل طرح
en:design matrix ماتریس طرح
en:design of experiments طرح آزمایشها
en:destructive sampling نمونه‌گیری نابودساز
en:destructive testing آزمون کردن نابودساز
en:detection آشکارسازی
en:determinant دترمینان
en:deterministic process فرایند قطعی
en:deterministic test آزمون قطعی
en:development ۱. پیدایش ۲. تحول ۳. پدیدآوری
en:deviance انحراف
en:deviate ۱. انحراف ۲. متغیّر
en:deviation point نقطه انحراف
en:diagnostics مباحث تشخیصی
en:diagonal قطری
en:diagonal matrix ماتریس قطری
en:diagram نمودار
en:diagram of a function نمودار تابع
en:dichotomous variable متغیّّر دوحالتی
en:dichotomy دوحالتی
en:difference equation معادله تفاضلی
en:differential geometry هندسه دیفرانسیل
en:diffusion process فرایند انتشار
en:digamma function تابع دوگاما
en:digit رقم
en:digression دیگرِِسیون
en:digression analysis تحلیل دیگرِسیون
en:dihesion پادچسبندگی
en:dilation اّتّساع
en:dilution رقیق سازی
en:dilution experiment آزمایش رقیق سازی
en:dimension ُبُعد
en:dimensionality ُبُعدچندی
en:diminishing کاهنده
en:Dirac delta function تابع دلتای دیراک
en:direct measurement اندازه‌گیری مستقیم
en:directed graph گراف سودار
en:directional data analysis تحلیل داده‌های سویی
en:directional distribution توزیع سویی
en:Dirichlet distribution توزیع دیریکله
en:Dirichlet problem مسئله دیریکله
en:Dirichlet series سری دیریکله
en:Dirichlet test آزمون دیریکله
en:discordant ناهماهنگ
en:discount factor ضریب تخفیف
en:discounting تنزیل
en:discrete distribution توزیع گسسته
en:discrete Fourier transform تبدیل گسسته فوریه
en:discrete metric space فضای متریک گسسته
en:discrete processes فرایندهای گسسته
en:discrete random variable متغیّّر تصادفی گسسته
en:discrete rectangular distribution توزیع مستطیلی گسسته
en:discriminant تشخیص دهنده
en:discriminant analysis تحلیل تشخیصی
en:discrimination تشخیص
en:discriminator تشخیص گر
en:disjoint مجزّا
en:disjoint sets مجموعه‌های مجزّا
en:dispersion index شاخص پراکندگی
en:dispersion matrix ماتریس پراکندگی
en:dispersion theory نظریه پراکندگی
en:displacement operator عملگر تغییر جا
en:display نمایش
en:dissimilarity عدم تشابه
en:dissociated random variables متغیّرهای تصادفی سوا شده
en:distance function تابع فاصله
en:distance of total variation فاصله تغییرات کل
en:distance sampling نمونه‌گیری فاصله ای
en:distributed lag models مدلهای با تأخیر توزیع شده
en:distribution توزیع
en:distributional توزیعی
en:distributional inference استنباط توزیعی
en:distribution-free method روش آزادتوزیع
en:distribution-free tolerance limits (intervals) حدهای (بازه‌های) تحمل آزادتوزیع
en:distributive lattice مشبّّکه توزیع پذیر
en:distributive law قانون توزیعپذیری
en:disturbance اختلال
en:disutility نامطلوبیت
en:divergence واگرایی
en:divergent integral انتگرال واگرا
en:divergent sequence دنباله واگرا
en:diversity indices شاخصهای چندگونگی
en:diversity measure معیار چندگونگی
en:Divisia index شاخص دیویزیا
en:divisibility تقسیم پذیری
en:Dixon test آزمون دیکسون
en:D-line D خط
en:DNA fingerprinting انگشت نگاری با DNA
en:domain حوزه
en:domain of attraction حوزه ربایش
en:Donsker's theorem قضیه دانزکر
en:Doob's inequality نابرابری دوب
en:Doolittle method روش دولیتل
en:D-optimality ۱. بهینگی قطری ۲. دی -(D)بهینگی
en:Dorfman-type screening procedure شیوه غربالگری دورفمنگونه
en:dosage-response curve خم ُدُز-پاسخ
en:dose ُدُز
en:dose metameter فرامتر ُدُز
en:dot diagram نمودار نقطه ای
en:double exponential distribution توزیع نمایی دوگانه
en:double integral انتگرال دوگانه
en:double sampling نمونه‌گیری دوگانه
en:double-tailed test آزمون دوُدُمی
en:doubly noncentral distributions توزیعهای نامرکزی دوگانه
en:doubly stochastic process فرایند تصادفی دوگانه
en:drifted Wiener process فرایند وینر رانده
en:dual دوگان
en:dual lattice مشبّّکه دوگان
en:dual scaling مقیاس بندی دوگان
en:dual variables متغیّرهای دوگان
en:Dudley metric متریک دادلی
en:dummy variable متغیّّر ظاهری
en:Duncan's multiple range test آزمون دامنه چندگانه دانکن
en:duration of play مدت بازی
en:Durbin's distribution-free rank test آزمون رتبه ای آزادتوزیع دوربین
en:Durbin's h- and t-tests آزمونهای وt hی دوربین
en:Durbin-Watson test آزمون دوربین-واتسون
en:Dutch book قمار حتمیباخت
en:dynamic programming برنامه‌ریزی پویا
en:Dynkin representation نمایش دینکین
en:Eberhardt statistic آماره ِابِِرهارت
en:ecological statistics آمار بوم شناختی
en:econometrics اقتصادسنجی
en:economic index number عدد شاخص اقتصادی
en:EDF statistics آماره‌های EDF
en:Edgeworth expansion بسط اجوورث
en:Edgeworth-Marshall-Bowley index شاخص اجوورث-مارشال -باولی
en:editing statistical data ویراستن داده‌های آماری
en:educational statistics آمار در علوم تربیتی
en:Edwards' test for seasonality آزمون ادواردز برای فصلی بودن
en:effect اثر
en:effective degrees of freedom درجه‌های آزادی مؤثر
en:efficiency کارایی
en:efficient estimator برآوردگر کارآ
en:efficient score نمره کارآ
en:Efron-Morris estimator برآوردگر افران-موریس
en:eigenvalue ویژه مقدار
en:eigenvalue equation معادله ویژه مقدار
en:eigenvector ویژه بردار
en:elasticity کشسانی
en:election انتخابات
en:election forecasting transferable vote system پیش‌بینی انتخابات در نظام رایدهی قابل انتقال
en:election projection پیش‌بینی انتخابات
en:element of a determinant عنصر دترمینان
en:element of a matrix عنصر ماتریس
en:elementary event پیشامد ساده
en:elements analysis تحلیل عناصر
en:elicitation برون کشی
en:elimination method روش حذفی
en:elimination of variables حذف متغیّرها
en:ellipse بیضی
en:ellipsoid بیضی وار
en:ellipsoid of concentration بیضی وار تمرکز
en:ellipsoidal بیضی واری
en:elliptic بیضوی
en:elliptic coordinates مختصات بیضوی
en:elliptic operator عملگر بیضوی
en:elliptically contoured distribution توزیع بیضویتراز
en:EM algorithm الگوریتم EM
en:embedded process فرایند نشانیده
en:empirical Bayes theory نظریه بیز تجربی
en:empirical density function تابع چگالی تجربی
en:empirical distribution function تابع توزیع تجربی
en:empirical likelihood درستنمایی تجربی
en:empirical process فرایند تجربی
en:employment cost index شاخص هزینه اشتغال
en:encoding رمزی سازی
en:engineering statistics آمار مهندسی
en:ensemble کلّیت
en:entity هستی
en:entropy آنتروپی
en:entropy of a transformation آنتروپی تبدیل
en:entropy principle اصل آنتروپی
en:entry of a determinant درایه دترمینان
en:entry of a matrix درایه ماتریس
en:enumeration شمارش
en:envelop پوش
en:environmental statistics آمار زیست‌محیطی
en:environmetrics زیست‌محیط سنجی
en:epidemics همه‌گیری‌شناسی
en:epidemiological همه‌گیری شناختی
en:epidemiological statistics آمار همه‌گیری شناختی
en:epistemic شناختیک
en:epistomology شناخت‌شناسی
en:Epstein scoring rule قاعده امتیازبندی اپستاین
en:equal sets مجموعه‌های برابر
en:equality برابری
en:equality sign علامت برابری
en:equalization برابرسازی
en:equalization of variance برابرسازی واریانس
en:equally likely events پیشامدهای هم شانس
en:equation معادله
en:equation of continuity معادله پیوستگی
en:equilibrium تعادل
en:equilibrium distribution توزیع تعادلی
en:equinormal distribution توزیع هم نرمال
en:equivalence هم‌ارزی
en:equivalent هم ارز، معادل
en:equivalent plans طرحهای هم ارز
en:equivariant هم وردا
en:equivariant estimator برآوردگر هم وردا
en:Erdos-Renyi law of large numbers قانون اعداد بزرگ اردیش -رِِی نی
en:ergodic ارگودیک
en:ergodic theorem قضیه ارگودیک
en:Erlang distribution توزیع ِارلانگ
en:error analysis تحلیل خطا
en:error function تابع خطا
en:error of measurement خطای اندازهگیری
en:error of the first kind خطای نوع اوّل
en:error of the second kind خطای نوع دوم
en:error of the third kind خطای نوع سوم
en:error of type I خطای گونه I(= خطای نوع اوّل)
en:error of type II خطای گونه II (= خطای نوع دوم)
en:error rate نرخ خطا
en:error space فضای خطا
en:error term جمله خطا
en:errors of input data خطاهای داده‌های ورودی
en:estimability برآوردپذیری
en:estimable parameter پارامتر برآوردپذیر
en:estimand مورد برآورد
en:estimate برآورد
en:estimating function تابع برآوردساز
en:estimation برآورد (کردن)
en:estimation efficiency factor عامل کارایی برآورد کردن
en:estimation of accuracy برآورد کردن درستی
en:estimation of bounds برآورد کردن کرانها
en:estimation of location parameter برآورد کردن پارامتر مکان
en:estimation of mean برآورد کردن میانگین
en:estimation of percentiles برآورد کردن صدکها
en:estimation of slope برآورد کردن شیب
en:estimator برآوردگر
en:eugenics بْهْنژادی
en:Euler integral of the second kind انتگرال نوع دوم اویلر
en:Euler polynomial چندجمله ای اویلر
en:Eulerian numbers اعداد اویلری
en:Euler-Maclaurin expansion بسط اویلر-مک لورن
en:Euler's conjecture حدس اویلر
en:Euler's constant ثابت اویلر
en:evenness همسانی
en:even-point estimation برآورد کردن زوجنقطه ای
en:event history analysis تحلیل سابقه ای پیشامد
en:Everett's central difference interpolation formula فرمول درونیابی تفاضل مرکزی ِاوِِرِِت
en:everywhere dense set مجموعه همهجاچگال
en:evidence شواهد
en:evolutionary operation عملیات تکاملی
en:evolving گسترشی
en:evolving longitudinal study مطالعه طولی گسترشی
en:Ewens sampling formula فرمول نمونه‌گیری ایوِِنس
en:excess فزونی
en:excessive function تابع فزون
en:exchangeability تبادل پذیری
en:exclusive events پیشامدهای ناسازگار
en:excursion برون گشت
en:exhaustive فرسا
en:expansion بسط
en:expansion coefficients ضریبهای بسط
en:expectation امید ریاضی
en:expected normal scores نمره‌های نرمال مورد انتظار
en:expected normal scores test آزمون نمره‌های نرمال مورد انتظار
en:expected probability احتمال مورد انتظار
en:expected value مقدار مورد انتظار
en:experience تجربه
en:experiment آزمایش
en:experimental analysis تحلیل آزمایش
en:experimental design طرح آزمایش
en:experimental error خطای آزمایش
en:experimenter آزمایشگر
en:experimentwise error rate نرخ خطا در سطح آزمایش
en:expert systems سیستم‌های خبره
en:explanatory variable متغیّّر تبیینی
en:exploratory data analysis تحلیل کاوشگرانه داده‌ها
en:exponential autoregressive model مدل اتورگرسیو نمایی
en:exponential density function تابع چگالی نمایی
en:exponential distribution توزیع نمایی
en:exponential family خانواده نمایی
en:exponential function تابع نمایی
en:exponential scores نمره‌های نمایی
en:exponential smoothing هموارسازی نمایی
en:exposed to risk در معرض خطر
en:extension توسیع
en:extrapolation برون یابی
en:extremal process فرایند کرانگینی
en:extreme کرانگین
en:extreme Studentized deviate انحراف استیودنتیده کرانگین
en:extreme-value distributions توزیعهای مقدار کرانگین
en:eye estimate برآورد چشمی
en:Faa Di Bruno's formula فرمول فا دی برونو
en:faces صورتکها
en:factor عامل
en:factor analysis تحلیل عاملی
en:factor analysis of variance model مدل تحلیل عاملی واریانس
en:factor loading بار عاملی
en:factor of a polynomial عامل چندجمله ای
en:factor score امتیاز عاملی
en:factorial ۱. عاملی ۲. فاکتوریل
en:factorial cumulants انباشتکهای فاکتوریل
en:factorial design طرح عاملی
en:factorial experiment آزمایش عاملی
en:factorial function ۱. تابع فاکتوریل ۲. تابع عاملی
en:factorial moment گشتاور فاکتوریل
en:factorial n ِان n)) فاکتوریل
en:factorial series distribution توزیع سری فاکتوریل
en:factorial series family خانواده سری فاکتوریل
en:factorization method روش تجزیه به عاملها
en:factorization theorem قضیه تجزیه به عاملها
en:failure ۱. از کار افتادگی ۲. شکست
en:failure rate classification of distributions رده‌بندی توزیعها بر اساس نرخِ از کار افتادگی
en:fair game بازی منصفانه
en:Fair-Jaffee model مدل فِیر -جافی
en:fallacy مغالطه
en:false acceptance پذیرش غلط
en:false position method روش ِنهِِشت نادرست
en:false rejection رد غلط
en:family of distributions خانواده توزیعها
en:Farlie-Gumbel-Morgens-Tern distributions توزیعهای فارلی-گامبل-مورگنس-ترن
en:fatigue فرسودگی
en:fatigue model مدل فرسودگی
en:fault tolerant متحمل عیب
en:fault tree analysis تحلیل درخت عیب
en:faulty inspection بازرسی نادرست (معیوب)
en:faulty inspection distribution توزیع بازرسی نادرست (معیوب)
en:favorable مساعد
en:F-distribution توزیع F
en:feasible شدنی
en:Fechner's theorem قضیه فشنه
en:feedback control کنترل پسخورانی
en:feedforward پیش خورانی
en:feedforward-feedback control scheme طرح کنترلی پیش خورانی -پس خورانی
en:Fejer mean میانگین فه ِیر
en:Feller diffusion process فرایند انتشار فِلِِر
en:fence نرده
en:Fermi-Dirac statistics آماره‌های فِرمی-دیراک
en:fertility measurement اندازه‌گیری باروری
en:fiber bundles کلافهای تاری
en:Fibonacci distribution توزیع فیبوناتچی
en:fiducial distribution توزیع اتکایی
en:fiducial inference استنباط اتکایی
en:fiducial probability احتمال اتکایی
en:fiducialist اتکایی گرا
en:field میدان
en:Fieller-Creasy paradox پارادوکس فیه لر-کریسی
en:Fieller's theorem قضیه فیه لر
en:figurate numbers اعداد مصوّر
en:figure ۱. شکل ۲. رقم
en:filter پالایه
en:filtering پالایش
en:final prediction error خطای پیشگویی نهایی
en:finance مالیه
en:fingerprinting انگشت نگاری
en:finite Markov chains زنجیرهای مارکوف متناهی
en:finite measure اندازه متناهی
en:finite mixture distribution توزیع متناهی آمیخته
en:finite population جامعه متناهی
en:finite population correction تصحیح جامعه متناهی
en:finite sequence دنباله متناهی
en:finite set مجموعه متناهی
en:finitely additive measure اندازه متناهیاً جمعی
en:first derivative ancillary statistics آماره‌های کمکیِ مشتق اوّل
en:first passage time زمان نخستین گذر
en:first product moment نخستین گشتاور ضربی
en:first-digit problem مسئله نخستین رقم
en:first-order model مدل مرتبه اوّّل
en:Fisher discriminant تشخیص فیشر
en:Fisher distribution توزیع فیشر
en:Fisher inequality نابرابری فیشر
en:Fisher information اطلاع فیشر
en:Fisher linear discriminant تشخیص خطی فیشر
en:Fisher-Neyman decomposition تجزیه فیشر-نیمن
en:Fisher-Neyman factorization theorem قضیه تجزیه به عاملهای فیشر -نیمن
en:Fisher's chi-squared approximation تقریب خیدوی فیشر
en:Fisher's exact test آزمون دقیق فیشر
en:Fisher's ideal index number عدد شاخص ایدهآل فیشر
en:Fisher's k-statistics آماره‌های kی فیشر
en:Fisher's problem of the Nile مسئله رود نیل فیشر
en:Fisher's test approach to index numbers رهیافت آزمون فیشر برای اعداد شاخص
en:Fisher's z-distribution توزیع zفیشر
en:Fisher's z-transformation تبدیل zفیشر
en:Fisher-Yates test آزمون فیشر -ییتس
en:fitness برازندگی
en:fitting equation to data برازاندن معادله به داده‌ها
en:fitting frequency curve برازاندن خم فراوانی
en:five-number summaries خلاصه‌های پنجعددی
en:fixed effects model مدل با اثرهای ثابت
en:fixed-length life test آزمون عمر ثابت طول
en:fixed-width پهنای ثابت
en:fixed-width and bounded length confidence intervals بازه‌های اطمینان با پهنای ثابت و درازای کراندار
en:fix-point method روش نقطه ثابت
en:FKG inequality نابرابری FKG
en:flat prior پیشین تخت
en:floating point ممیّّز شناور
en:flowgraph روندنگار
en:flowgraph analysis تحلیل روندنگار
en:Fokker-Planck equation معادله فوکر-پلانک
en:folded distribution توزیع تاخورده
en:folded transformation تبدیل تاخورده
en:follow-up پیگیری
en:force of mortality نیروی مرگ
en:forecasting پیش‌بینی
en:formulation فرمول بندی
en:fortuitous اتفاقی
en:forward difference تفاضل پیشرو
en:forward difference operator عملگر تفاضلی پیشرو
en:forward selection procedure شیوه گزینش پیشرو
en:forward shift انتقال پیشرو
en:foundations of probability مبانی احتمال
en:foundations of risk measurement مبانی اندازهگیری مخاطره
en:Fourier coefficients ضریبهای فوریه
en:Fourier series سری فوریه
en:Fourier series curve estimation and antismoothing برآورد کردن و ناهموار کردن خم با سری فوریه
en:Fourier transform تبدیل فوریه
en:fractal برخال
en:fractal dimensions and estimation ابعاد برخالها و برآورد
en:fractile کسرک
en:fraction کسر
en:fractional کسری
en:fractional arima model مدل آریمای کسری
en:fractional Brownian motions and fractional Gaussian noises حرکتهای براونی کسری و نوفه‌های گاوسی کسری
en:fractional factorial design طرح عاملی کسری
en:fractional integrodifferentiation انتگرال-دیفرانسیل‌گیری کسری
en:fractional rank estimator برآوردگر رتبهای کسری
en:fractional regression رگرسیون کسری
en:fragmentary data داده‌های پاشیده
en:frailty model مدل شکنندگی
en:frame چارچوب
en:Franklin's identity اتحاد فرانکلین
en:Fraser structural model مدل ساختاری فرِِیزر
en:Frechet bounds کرانهای فره شه
en:Frechet derivative مشتق فره شه
en:free inference استنباط آزاد
en:Freeman-Halton test آزمون فریمن -هالتون
en:Freeman-Tukey test آزمون فریمن -توکی
en:Freeman-Tukey transformation تبدیل فریمن -توکی
en:frequency فراوانی
en:frequency curve خم فراوانی
en:frequency distribution توزیع فراوانی
en:frequency function تابع فراوانی
en:frequency interpretation in probability and statistical inference تعبیر فراوانی در احتمال و استنباط آماری
en:frequency moment گشتاور فراوانی
en:frequency polygon چندبَر فراوانی
en:frequency surface رویه فراوانی
en:frequency table جدول فراوانی
en:frequentist فراوانی گرا
en:Friedman's chi-square test آزمون خیدوی فریدمن
en:Friedman's urn model مدل آوند فریدمن
en:froot جذر تاخورده
en:F-test آزمون F
en:full-information estimator برآوردگر تماماطلاع
en:fully normal space فضای تماماً نرمال
en:function تابع
en:function of bounded variation تابع با تغییرات کراندار
en:function of several variables تابع چندمتغیّّره
en:functional تابعک
en:functional data analysis تحلیل داده‌های تابعی
en:functional equation معادله تابعی
en:functional integration انتگرال‌گیری تابعی
en:functional limit theorem قضیه حدیِ تابعی
en:fundamental identity of sequential analysis اتحاد اساسی تحلیل دنباله ای
en:fuzzy مشکّّک، فازی
en:fuzzy set theory نظریه مجموعه‌های مشکّک (فازی)
en:gage پیمانه
en:gain ratio نسبت برد
en:Gallup poll نظرسنجی گالوپ
en:Galois field هیئت گالوا
en:Galton difference problem مسئله تفاضل گالتون
en:Galton-Watson process فرایند گالتون-واتسون
en:gambler's ruin پاکباختگی قمارباز
en:game theory نظریه بازیها
en:games of chance بازیهای شانسی
en:gamete یاخته جنسی
en:gamma distribution توزیع گاما
en:gamma function تابع گاما
en:gammaization گاماسازی
en:G-and-h-distributions توزیعهای و h g
en:gapping رخنه یابی
en:Gart's independence test statistic آماره آزمون استقلال گارت
en:Gastwirth's estimator برآوردگر گستویرث
en:Gateaux derivative مشتق گاتو
en:gauge پیمانه
en:gauge theory نظریه پیمانه ای
en:gauge transformation تبدیل پیمانه ای
en:Gauss quadrature مربع بندی گاوس
en:Gauss theorem قضیه گاوس
en:Gauss-Helmert model مدل گاوس-هلمر
en:Gaussian distribution توزیع گاوسی
en:Gaussian process فرایند گاوسی
en:Gauss-Jordan elimination حذف گاوس-ژوردان
en:Gauss-Markov theorem قضیه گاوس-مارکوف
en:Gauss-Newton iteration تکرار گاوس -نیوتون
en:Gauss's inequality نابرابری گاوس
en:Gauss's measure of precision معیار دقت گاوس
en:Gauss-Seidel iteration تکرار گاوس -زایدل
en:Gauss-Winckler inequality نابرابری گاوس-وینکلر
en:Geary statistic آماره گیئری
en:Geary test آزمون گی ئری
en:Geary's ratio نسبت گی ئری
en:Gegenbauer distribution توزیع گِه گِن باوئر
en:Gehan-Gilbert test آزمون جیهان-گیلبرت
en:general balance تعادل کلّّی
en:general exponentional families خانواده‌های نمایی عام
en:general linear hypothesis فرض خطی عام
en:general linear model مدل خطی عام
en:generalized additive model مدل جمعی تعمیمیافته
en:generalized canonical variable متغیّر کانونی تعمیمیافته
en:generalized confidence interval بازه اطمینان تعمیم یافته
en:generalized F-distribution توزیع Fتعمیم یافته
en:generalized final prediction error criteria ملاکهای تعمیم یافته خطای پیشگویی نهایی
en:generalized F-test آزمون Fتعمیم یافته
en:generalized function تابع تعمیم یافته
en:generalized gamma convolution پیچش گامای تعمیم یافته
en:generalized hypergeometric distribution توزیع فوق هندسی تعمیم یافته
en:generalized inverse Gaussian distribution توزیع گاوسی وارون تعمیم یافته
en:generalized inverses وارونهای تعمیم یافته
en:generalized likelihood ratio test آزمون نسبت درستنمایی تعمیمیافته
en:generalized linear model مدل خطی تعمیم یافته
en:generalized maximum likelihood estimation برآورد ماکسیمم درستنمایی تعمیم یافته
en:generalized method of moment estimation روش برآورد کردن گشتاوری تعمیم یافته
en:generalized moments test آزمون گشتاورهای تعمیم یافته
en:generalized multinomial distribution توزیع چندجمله ای تعمیم یافته
en:generalized P-value پی - (P)مقدار تعمیم یافته
en:generalized sequential probability ratio test آزمون نسبت احتمال دنبالهای تعمیم یافته
en:generalized variance واریانس تعمیمیافته
en:generating function تابع مولّد
en:generation of random variables تولید متغیّرهای تصادفی
en:generator موّلّد
en:generic uniform laws of large numbers قانونهای اعداد بزرگ یکنواخت عام
en:genesis پیدایش
en:genetic linkage اتصال ژنتیکی
en:genetics ژنتیک
en:geometric distribution توزیع هندسی
en:geometric mean میانگین هندسی
en:geometric moving average میانگین متحرک هندسی
en:geometric probability theory نظریه احتمال هندسی
en:geometric progression تصاعد هندسی
en:geometric sequence دنباله هندسی
en:geometric series سری هندسی
en:geostatistics زمین آمار
en:Ghosh-Pratt identity اتحاد گوش -پرَت
en:Gibbs sampler algorithm الگوریتم نمونه‌گیر گیبز
en:Gibbs sampling نمونه‌گیری گیبز
en:Gini index شاخص جینی
en:Gini's mean difference میانگین تفاضلی جینی
en:Gini-Simpson index شاخص جینی-سیمپ سون
en:girdle data داده‌های تسمهای
en:girdle distribution توزیع تسمهای
en:Glahn and Hooper correlation coefficient ضریب همبستگی گلان و هوپر
en:Glivenko-Cantelli theorem قضیه گلی ونکو -کانتلّّی
en:global فراموضعی
en:Goldberg causal voting model مدل رای دهی علّی گولدبرگ
en:Gomory cut برش گوموری
en:Gompertz distribution توزیع گومپرتز
en:goodness-of-fit distribution توزیع نیکویی برازش
en:goodness-of-fit test آزمون نیکویی برازش
en:graduation هموارسازی آماری
en:graeco-latin squares مربعهای یونانی-لاتین
en:Gram-Charlier series سریهای گرام-شارلیه
en:Gramian determinant دترمینان گرامی
en:Gram-Schmidt orthogonalization متعامدسازی گرام -اشمیت
en:Gram-Schmidt process فرایند گرام-اشمیت
en:grand mean میانگین کل
en:graph ۱. نمودار ۲. گراف
en:graph design طرح گراف
en:graph theoretical cluster analysis تحلیل خوشهای از دیدگاه نظریه گراف
en:graph theory نظریه گراف
en:graphical Markov model مدل مارکوف گرافی
en:graphical representation of data نمایش نموداری داده‌ها
en:graphical solution حل نموداری
en:graphoid گراف وار
en:Gray and Williams measure معیار گرِِی و ویلیامز
en:Greenwood variance estimator برآوردگر واریانس گرین وود
en:Greenwood's statistic آماره گرینوود
en:grid sampling نمونه‌گیری توری
en:Gringorten's formula فرمول گرینگورتن
en:gross error خطای ناخالص
en:gross national product deflator ضریب تعدیل تولید ناخالص ملّی
en:group family خانواده گروهی
en:group of transformations گروه تبدیلها
en:group rank test آزمون رتبه ای گروهی
en:group sequential test آزمون دنباله ای گروهی
en:group testing آزمون گروهی
en:group theory نظریه گروه
en:group-divisible design طرح گروهیتقسیم پذیر
en:grouped data داده‌های گروه‌بندی شده
en:grouped data rank test آزمون رتبه ای داده‌های گروه‌بندی شده
en:grouped data survival analysis تحلیل بقا در داده‌های گروه‌بندی شده
en:grouping normal means گروه‌بندی میانگینهای نرمال
en:growth curve خم رشد
en:Grubb's estimator برآوردگر گراب
en:G-series distribution توزیع -Gسری
en:G-spectral estimator برآوردگر طیفی G
en:guessing model مدل حدس زدن
en:Gumbel distribution توزیع گامبل
en:Guttman scaling مقیاس بندی گاتمن
en:Haar distribution توزیع هار
en:Hadamard derivative مشتق آدامار
en:Hadamard matrix ماتریس آدامار
en:Hajek-Renyi inequality نابرابری هاِیِک-رِِی نی
en:Hajek's projection lemma لم تصویر هاِیِک
en:Haldane-Smith test آزمون هالدِِین -اسمیت
en:half-normal distribution توزیع نیم نرمال
en:half-normal plot نمودار نیم نرمال
en:half-plaid نیم چهارخانه ای
en:half-sample نیم نمونه
en:half-sample technique فن نیم نمونه
en:Halphen's law قانون هالفن
en:Hansen-Hurwitz method for subsampling nonrespondents روش هنسن-هورویتس برای نمونه‌گیری جزئی از پاسخ نداده‌ها
en:Hardy-Weinberg model مدل هاردی -واین برگ
en:harmonic analysis تحلیل همساز
en:harmonic components مولفه‌های همساز
en:harmonic mean میانگین همساز
en:harmonic variability تغییرپذیری همساز
en:Harris poll نظرسنجی هریس
en:Harter's adaptive robust method روش استوار سازوار هارتر
en:Hartley's F-max test آزمون - Fماکس هارتلی
en:hat matrix ماتریس کلاهدار
en:Hausdorff dimension ُبُعد هاوسدورف
en:Hausman specification test آزمون مشخص سازی هاوسمان
en:hazard plotting رسم نمودار خطر
en:hazard regression رگرسیون خطر
en:heavy tail ُدُم کلفت
en:heavy-tailed distribution توزیع ُدُم بلند
en:hedonic index numbers اعداد شاخص لذت باورانه
en:Hellinger distance estimation برآورد فاصله هلینجری
en:Helmert transformation تبدیل هلمرت
en:Henderson method روش هِندرسون
en:heritability قابلیت توارث
en:Hermite distribution توزیع ارمیت
en:Hermite form صورت ارمیتی
en:Hermite polynomial چندجمله ای ارمیت
en:Hermitian matrix ماتریس ارمیتی
en:heterogeneity ناهمگنی
en:heteroscedasticity ناهم واریانسی
en:heuristic method روش رهگشا
en:H-function distribution توزیع تابع H
en:hierarchical classification رده‌بندی سلسلهمراتبی
en:hierarchical cluster analysis تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی
en:hierarchical kappa statistic آماره کاپای سلسلهمراتبی
en:hierarchical regression model مدل رگرسیونی سلسله مراتبی
en:hierarchy of models سلسله مراتب مدلها
en:highspread بالاپراکنش
en:Hildreth-Lu scanning method روش کاوش هیلدرث-لو
en:Hirschman's index شاخص هیرشمان
en:histogram بافت نگار
en:historical control کنترل پیشینه ای
en:historical series سریهای تاریخی
en:historical study مطالعه تاریخی
en:history of statistics تاریخچه آمار
en:hitting time زمان اصابت
en:Hodges bivariate sign test آزمون علامت دومتغیّّره هاجز
en:Hodges superefficiency َابَرکارآیی هاجز
en:Hodges-Lehmann estimator برآوردگر هاجز -لی من
en:Hoeffding inequality نابرابری هوفدینگ
en:Hoeffding's independence test آزمون استقلال هوفدینگ
en:Hoeffding's lemma لم هوفدینگ
en:Holder's inequality نابرابری هولدر
en:Holdout sample نمونه جدا نگه داشته شده
en:Hollander bivariate symmetry test آزمون تقارن دومتغیّره هولندر
en:Hollander extreme test آزمون کرانگین هولندر
en:Hollander parallelism test آزمون توازی هولندر
en:Hollander-Proschan new-better-than-used test آزمون نو بهتر از کهنه هولندر-پروشان
en:homogeneity همگنی
en:homoscedastic distribution توزیع هم واریانس
en:homoscedasticity هم واریانسی
en:honest significant difference تفاضل معنی دار صدیق
en:Hooper correlation coefficient ضریب همبستگی هوپر
en:horizontal asymptote مجانب افقی
en:horizontal axis محور افقی
en:horizontal line خط افقی
en:horizontal plane صفحه افقی
en:horizontal vector بردار افقی
en:Horvitz-Thompson estimator برآوردگر هورویتز-تامپسون
en:Hospital rule = L' Hopital rule قاعده هوپیتال
en:hot deck method روش بیدرنگ
en:Hotelling strategy راهبرد هتلینگ
en:Hotelling-Pabst test آزمون هتلینگ-پبست
en:Hotelling's trace اثر هتلینگ
en:Hougaard process فرایند هوگارد
en:h-spread بالاپراکنش
en:human genetics ژنتیک انسانی
en:humped curve خم کوهانهدار
en:Hungarian constructions of empirical process روشهای ساخت مجارستانی فرایند تجربی
en:Hunt-Stein theorem قضیه هانت -استاین
en:Hurst coefficient ضریب هِِرست
en:hybrid log-normal distribution توزیع ُلُگ نرمال دورگه
en:hyperbola هذلولی
en:hyperbolic distribution توزیع هذلولوی
en:hyperbolically completely monotone distribution توزیع کاملاً یکنوای هذلولوی
en:hypergeometric فوق هندسی
en:hypergeometric distribution توزیع فوق هندسی
en:hyperparameter َابَرپارامتر
en:hyperplane َاَبََرصفحه
en:hyperplane coordinates مختصات َاَبََرصفحه
en:hypothesis فرض
en:hypothesis testing آزمون فرض
en:icing the tails کوتاه سازی ُدُمها
en:ideal metric متریک آرمانی
en:ideal power function تابع توان ایدهآل
en:idempotent matrix ماتریس خودتوان
en:idempotent measure اندازه خودتوان
en:identifiability شناسایی پذیری
en:identification ۱. شناسایی ۲. این همانی
en:identification keys کلیدهای شناسایی
en:identification problems مسئله‌های شناسایی
en:identity ۱. اتحاد ۲. همانی
en:identity function تابع همانی
en:identity mapping نگاشت همانی
en:identity matrix ماتریس همانی
en:I-divergence آی - (I)واگرایی
en:idle period دوره بیکاری
en:if-then test آزمون اگر-آن گاهی
en:ill-calibrated بدکالبیده
en:ill-conditioned matrix ماتریس بدشرطیده
en:ill-conditioned system of equations دستگاه معادلات بدشرطیده
en:illusory association پیوند پنداری
en:illusory correlation همبستگی پنداری
en:image processing پردازش تصویر
en:image restoration and reconstruction بازپردازی و بازسازی تصویر
en:imaginary observation مشاهده انگاری
en:imbalance نامتعادل
en:imbalance function تابع نامتعادل
en:immigration-emigration برون کوچی-درون کوچی
en:immigration-emigration processes فرایندهای برون کوچی-درون کوچی
en:importance of components اهمیت مولفه‌ها
en:importance sampling نمونه‌گیری نقاط مهم
en:impossible event پیشامد ناممکن
en:improper distribution توزیع ناسره
en:imputation جانهی
en:inadmissible decision rule قاعده تصمیم ناپذیرفتنی
en:inbred درون زاد
en:inbreeding درون پیوندی
en:incidence matrix ماتریس وقوع
en:inclusion-exclusion method روش شمول و طرد
en:income distribution models مدلهای توزیع درآمد
en:income inequality measure معیار نابرابری درآمد
en:incompatible event پیشامد ناسازگار
en:incomplete beta function تابع بتای ناقص
en:incomplete block design طرح بلوکهای ناقص
en:incomplete data داده‌های ناتمام
en:incomplete gamma function تابع گامای ناقص
en:inconsistent bias اریبی ناسازگار
en:incursion درون گشت
en:independence استقلال
en:independence theorem قضیه استقلال
en:independent classes رده‌های مستقل
en:independent equations معادله‌های مستقل
en:independent events پیشامدهای مستقل
en:independent functions تابعهای مستقل
en:independent random variables متغیّرهای تصادفی مستقل
en:independent variable متغیّر مستقل
en:index numbers اعداد شاخص
en:index of dispersion شاخص پراکندگی
en:index of fit شاخص برازش
en:index of industrial production شاخص تولید صنعتی
en:index of precision شاخص دقت
en:index-removal method روش حذف شاخص
en:indicator ۱. نشانگر ۲. نماگر
en:indicator function تابع نشانگر
en:indifference zone ناحیه بیتفاوتی
en:indirect censoring سانسور غیرمستقیم
en:indirect least squares کمترین توانهای دوم غیرمستقیم
en:individual moving-average inequality نابرابری میانگینهای متحرک تکی
en:individual risk theory نظریه مخاطره تکی
en:induced order statistics آماره‌های ترتیبی ایجاد شده
en:inductive استقرایی
en:inductive logic منطق استقرایی
en:inefficient statistic آماره ناکارآ
en:inequalities for expected sample sizes نابرابریهای مربوط به اندازه‌های مورد انتظار نمونه
en:inequalities on distributions نابرابریهای مربوط به توزیعها
en:inequality نابرابری
en:inertia matrix ماتریس لََختی
en:infant mortality مرگ و میر نوزادان
en:inference استنباط
en:inference design based vs. model based استنباط مبتنی بر طرح در مقابل استنباط مبتنی بر مدل
en:inferior limit حد زیرین
en:infimum اینفیمم
en:infinite divisibility بینهایت بار تقسیم پذیری
en:inflated distribution توزیع آماسیده
en:inflation تورّم
en:influence curve خم تأثیر
en:influence diagram نمودار تأثیر
en:influence function تابع تأثیر
en:influence surface رویه تأثیر
en:influential data داده‌های مؤثر
en:influential observation مشاهده مؤثر
en:information content محتوای اطلاع
en:information matrix ماتریس اطلاع
en:information theory نظریه اطلاع
en:informative sample size اندازه نمونه آگاهیبخش
en:inherent bias اریبی ذاتی
en:initial block بلوک آغازین
en:initial data analysis تحلیل آغازین داده‌ها
en:initial error خطای آغازین
en:initial object شیء آغازین
en:initial value مقدار آغازین
en:initialization آغازینه سازی
en:injective function = one to one function تابع یک به یک
en:inner and outer tolerance interval بازه تحمل درونی و برونی
en:inner inference استنباط درونی
en:innovation variance واریانس عامل ابداع
en:input measure اندازه ورودی
en:inspection paradox پارادوکس بازرسی
en:inspection sampling نمونه‌گیری برای بازرسی
en:instrumental variable متغیّر ابزاری
en:instrumental variable estimation برآورد با متغیّر ابزاری
en:insurance بیمه
en:integer programming برنامه‌ریزی با اعداد صحیح
en:integral equation معادله انتگرالی
en:integral of MSE انتگرال میانگین توان دوم خطاها
en:integral transform تبدیل انتگرالی
en:integrated moving average میانگین متحرک جمعبسته
en:integrating factor عامل انتگرالگیری
en:integration انتگرال‌گیری
en:integration by parts انتگرال‌گیری جزء بهجزء
en:integration by power series انتگرال‌گیری با سری توانی
en:integration by substitution = integration by change of variable انتگرال‌گیری با تعویض متغیّّر
en:integration constant ثابت انتگرال‌گیری
en:integrator انتگرال گیر
en:integrodifferentiation انتگرال-دیفرانسیل‌گیری
en:intensity شدّّت
en:interaction اثر متقابل
en:interaction model مدل با اثر متقابل
en:interactive data analysis تحلیل تعاملی داده‌ها
en:interarrival بین دو ورود
en:interblock information اطلاع بین بلوکی
en:intercept عرض از مبدأ
en:intercoder agreement توافق بین کدگذاران
en:interdecile range دامنه بین دهکی
en:interdependence analysis تحلیل هم وابستگی
en:interdependent function تابع هم وابسته
en:intereffect orthogonality تعامد بین اثری
en:interference ۱. اختلال ۲. تداخل
en:interfractile distance فاصله بین کسرکی
en:interfractile range دامنه بین کسرکی
en:interim analysis تحلیل موقتی
en:internal additive consistency of estimators سازگاری جمعی درونی برآوردگرها
en:internal least squares کمترین توانهای دوم درونی
en:international foreign trade statistics آمار تجارت خارجی بین‌المللی
en:international standardization استانداردسازی بینالمللی
en:interneighbor interval بازه بین همسایه‌ها
en:interpenetrating samples نمونه‌های نافذ برهم
en:interpenetrating subsamples زیرنمونه‌های نافذ برهم
en:interpercentile distance فاصله بین صدکی
en:interpolation درون یابی
en:interpolation formula فرمول درونیابی
en:interpolation method روش درون یابی
en:interpolation theorem قضیه درونیابی
en:interquartile range دامنه بین چارکی
en:intersect تقاطع
en:intersection method روش مقطعی
en:intersection of events اشتراک پیشامدها
en:intersection of sets اشتراک مجموعه‌ها
en:intertemporal بین زمانی
en:interval بازه
en:interval estimation برآورد بازه ای
en:interval function تابع بازه ای
en:intervention model analysis تحلیل مدل مداخلهای
en:interviewer bias اریبی مصاحبهگر
en:interviewer variance واریانس مصاحبه گر
en:intra-block effect اثر درون بلوکی
en:intrablock information اطلاع درونبلوکی
en:intraclass درون رده
en:intra-class correlation همبستگی درونرده ای
en:intraclass correlation coefficient ضریب همبستگی درون رده ای
en:intrinsic rank test آزمون رتبه ای ذاتی
en:invariance ناوردایی
en:invariance concepts in statistics مفهومهای ناوردایی در آمار
en:invariance of cross ratio = invariance of anharmonic ratio ناوردایی نسبت ناهمساز
en:invariance theorem قضیه ناوردایی
en:invariant ناوردا
en:invariant delta function تابع دلتای ناوردا
en:invariant distribution توزیع ناوردا
en:invariant estimator برآوردگر ناوردا
en:invariant measure اندازه ناوردا
en:invariant metric متریک ناوردا
en:invariant prior distribution توزیع پیشین ناوردا
en:invariant property ویژگی ناوردا
en:invariant statistics آماره‌های ناوردا
en:invariant subgroup زیرگروه ناوردا
en:inventory (فهرست) موجودی کالا
en:inventory control theory نظریه تنظیم موجودی کالا
en:inventory theory نظریه موجودی کالا
en:inverse وارون
en:inverse distribution توزیع وارون
en:inverse function تابع وارون
en:inverse Gaussian distribution توزیع گاوسی وارون
en:inverse hypergeometric distribution توزیع فوق هندسی وارون
en:inverse matrix ماتریس وارون
en:inverse median estimation برآورد میانه به روش وارون
en:inverse probability احتمال وارون
en:inverse rank رتبه وارون
en:inverse regression رگرسیون وارون
en:inverse sampling نمونه‌گیری وارون
en:inverse sine transformation تبدیل سینوسی وارون
en:inverse tanh transformation تبدیل تانژانت هذلولوی وارون
en:inversion formula فرمول وارون
en:inverted وارونه
en:inverted beta distribution توزیع بتای وارونه
en:inverted Dirichlet distribution توزیع دیریکله وارونه
en:inverted gamma distribution توزیع گامای وارونه
en:inverted Wishart distribution توزیع ویشارت وارونه
en:invertibility وارون شوندگی
en:irreducible تحویل ناشدنی
en:irreducible Markov chain زنجیر مارکوف نافروکاستنی
en:irreducible symmetric Hermitian space فضای ارمیتی متقارن نافروکاستنی
en:irrelevant بی ربط
en:irreversible process فرایند برگشت‌ناپذیر
en:Ising model مدل آیزینگ
en:isochron هم دوره
en:isokurtic arrays آرایه‌های هم کشیده
en:isometry هم سنجی
en:isotonic همنوایی
en:isotonic inference استنباط همنوایی
en:isotonic regression رگرسیون همنوایی
en:isotropic همسانگرد
en:isotropic distribution توزیع همسانگرد
en:isotropy همسانگردی
en:item ۱. سؤال ۲. فقره
en:item analysis تحلیل سؤال
en:item examine sampling نمونه‌گیری با امتحان سؤال
en:item response theory نظریه پاسخ سؤال
en:item sampling نمونه‌گیری از سؤال
en:iterated تکراری، مکرّر
en:iterated exponential distribution توزیع نمایی مکرّر
en:iterated integral انتگرال مکرّر
en:iterated maximum likelihood estimate برآورد ماکسیمم درستنمایی تکراری
en:iteration تکرار
en:iterative ellipsoidal trimming پیرایش بیضی وار تکراری
en:iterative method روش تکراری
en:iterative process فرایند تکراری
en:iterative proportional fitting برازش متناسب تکراری
en:iterative regression رگرسیون تکراری
en:iteratively reweighted least squares کمترین توانهای دوم بازموزون تکراری
en:Ito processes فرایندهای ایتو
en:jackknife methods روشهای جک نایف
en:Jackson estimator برآوردگر جکسون
en:Jacobi iteration تکرار ژاکوبی
en:Jacobi matrix ماتریس ژاکوبی
en:Jacobi polynomial چندجمله ای ژاکوبی
en:Jacobian ژاکوبی
en:James-Stein estimator برآوردگر جیمز -استاین
en:J-divergences and related concepts جِی ((-J واگراییها و مفهومهای وابسته
en:Jeffreys' divergence واگرایی جفریز
en:Jeffreys' invariant ناوردای جفریز
en:Jeffreys' prior distribution توزیع پیشین جفریز
en:Jensen's inequality نابرابری ینسن
en:Jirina sequential procedure شیوه دنبالهای ژیرینا
en:Johnson-Neyman technique فن جانسون -نیمن
en:Johnson's system of distributions منظومه توزیعهای جانسون
en:joint confidence interval بازه اطمینان توأم
en:joint distribution توزیع توأم
en:joint distribution function تابع توزیع توأم
en:joint probability distribution توزیع احتمال توأم
en:joint random variable متغیّّر تصادفی توأم
en:Jolly-Seber estimator برآوردگر جولی-سی بر
en:Jonckheere tests for ordered alternatives آزمونهای جانکهیر برای فرضهای مقابل مرتب
en:Jordan measure اندازه ژوردان
en:J-shaped curves خمهای - Jشکل
en:judgment sample نمونه با نظر شخصی
en:judgment under uncertainty داوری تحت عدم حتمیت
en:judgmental population جامعه مبتنی بر نظر شخصی
en:jump discontinuity ناپیوستگی جهشی
en:jump process فرایند جهشی
en:junction پیوندگاه
en:just identified equation معادله درست شناسایی شده
en:K statistics آماره‌های k
en:k-ad کِِی -(k)گانه
en:Kalman filtering پالایش کالمن
en:Kannemann's incidence test آزمون وقوع کانه من
en:Kantorovich inequality نابرابری کانتوروویچ
en:Kaplan-Meier estimator برآوردگر کاپلان-مه یر
en:kappa coefficient ضریب کاپا
en:kappa test of concordance آزمون کاپا برای هماهنگی
en:Kapteyn distribution توزیع کاپتاین
en:Karber method روش کاربـِر
en:Karhunen-Loeve expansion بسط کارهونن-لوئه ْوْ
en:Karlin-Mcgregor theorem قضیه کارلین-مک گرگور
en:Katz system of distributions منظومه توزیعهای کاتز
en:k-divergence کِی -(k)واگرایی
en:Kelley's approximation تقریب کهلی
en:Kemp families of distributions خانواده‌های توزیعهای کِِمپ
en:Kendall's coefficient of concordance ضریب هماهنگی کِِندال
en:Kendall's tau تا ( tau)ی کِندال
en:kernel هسته
en:kernel estimator برآوردگر هستهای
en:kernel method روش هسته ای
en:kernel method of smoothing روش هسته ای هموارسازی
en:Kesten theorems قضیه‌های کِستِن
en:key block بلوک اساسی
en:key renewal theorem قضیه اساسی تجدید
en:Keyfitz method of life-table construction روش کی فیتس برای ساختن جدول زندگی
en:Keyfitz method of variance estimation روش برآورد واریانس کی فیتس
en:Khinchin's inequality نابرابری خین چین
en:Khinchin's unimodality theorem قضیه تکمُدی بودن خین چین
en:Kiefer process فرایند کیفِِر
en:Kiefer-Weiss problem مسئله کی فِِر-وایس
en:Kiefer-Wolfowitz equivalence theorem قضیه همارزی کی فِِر -ُوُلفوویتس
en:Kiefer-Wolfowitz procedure شیوه کی فِِر-ُوُلفوویتس
en:kinematic display نمایش حرکتی
en:Kingman inequality نابرابری کینگمن
en:Klotz test آزمون کلوتس
en:k-means algorithm الگوریتم - kمیانگین
en:knock-out tournaments دوره بازیهای حذفی
en:Knox's test آزمون ناْکْس
en:Knut-Vik design طرح کنوت ویک
en:Knut-Vik square مربع کنوت ویک
en:Kolmogorov axiom اصل موضوع کولموگوروف
en:Kolmogorov backward equation معادله پسروی کولموگوروف
en:Kolmogorov criterion ملاک کولموگوروف
en:Kolmogorov forward equation معادله پیشروی کولموگوروف
en:Kolmogorov-Khinchin theorem قضیه کولموگوروف -خین چین
en:Kolmogorov's differential equation معادله دیفرانسیل کولموگوروف
en:Kolmogorov's inequality نابرابری کولموگوروف
en:Kolmogorov's three-series theorem قضیه سه سری کولموگوروف
en:Kolmogorov's zero-one law قانون صفر-یک کولموگوروف
en:Kolmogorov-Sinai invariant ناوردای کولموگوروف-سینایی
en:Kolmogorov-Smirnov statistic آماره کولموگوروف-اسمیرنوف
en:Kolmogorov-Smirnov symmetry test آزمون تقارن کولموگوروف -اسمیرنوف
en:Kolmogorov-Smirnov-type tests of fit آزمونهای برازش از نوع کولموگوروف-اسمیرنوف
en:Koopman-Darmois-Pitman family خانواده کوپمن-دارموآ-پیتمن
en:Koopman's test of symmetry آزمون تقارن کوپمن
en:k-out-of-N system دستگاه kتا از N تا
en:Koyck geometric lag تأخیر هندسی کوْیْک
en:k-permutation کِی -(k)جایگشت
en:Kraft inequality نابرابری کرافت
en:k-ratio t tests آزمونهای ی-k tنسبتی
en:Krawtchouk polynomial چندجمله ای کرات چوک
en:Kriging کریگیدن
en:Kronecker delta دلتای کرونهکر
en:Kronecker index شاخص کرونهکر
en:Kronecker lemma لم کرونه کر
en:Kronecker product حاصلضرب کرونه کر
en:Kronecker product of designs حاصلضرب کرونه کری طرحها
en:Kronecker product of matrices حاصلضرب کرونه کری ماتریسها
en:Kronecker set مجموعه کرونه کر
en:Kronmal-Harter estimate برآورد کرون مال-هارتر
en:Kruskal-Shepard method روش کروسکال-شپرد
en:Kruskal-Wallis test آزمون کروسکال-والیس
en:k-sample problem مسئله -kنمونه ای
en:kth nearest point sampling نمونه‌گیری نزدیکترین نقطه kام
en:kth nearest-neighbor sampling نمونه‌گیری نزدیکترین همسایه kام
en:Kuder-Richardson reliability coefficients 20 and 21 ضریبهای روایی ۲۰ و ۲۱ کودر -ریچاردسون
en:Kuiper-Corsten iteration تکرار کوییپر-کورستن
en:Kuiper's statistic آماره کویی پر
en:Kullback information اطلاع کولبک
en:Kullback-Liebler information اطلاع کولبک -لیب لر
en:kurtosis کشیدگی
en:L class laws قانونهای رده L
en:L_1 estimation برآورد با ُنُرم L_1
en:L_2 designs طرحهای L_2
en:label برچسب
en:labor statistics آمار نیروی کار
en:Labouchere system دستگاه لابوشر
en:Lachenbruch's holdout procedure شیوه لاکِِنبروک برای جدا نگهداری
en:lack of fit نقص برازش
en:ladder index شاخص نردبانی
en:ladder method روش نردبانی
en:lag model مدل تأخیر
en:lagged dependent variables متغیّّرهای وابسته با تأخیر
en:lagging indicator نشانگر تأخیری
en:Lagrange expansion بسط لاگرانژ
en:Lagrange interpolation درون یابی لاگرانژ
en:Lagrange multiplier test آزمون ضریب لاگرانژ
en:Lagrange probability distribution توزیع احتمال لاگرانژ
en:Lagrange's interpolation formula فرمول درونیابی لاگرانژ
en:Lagrangian type distribution توزیع نوع لاگرانژ
en:Laguerre series سری لاگِر
en:Lahiri's method of selection of sample units روش لاهیری برای گزینش واحدهای نمونه
en:landmark data داده‌های راهنما
en:Langevin distribution توزیع لانژِِوََن
en:Langevin equation معادله لانژِوَن
en:Laplace distribution توزیع لاپلاس
en:Laplace transform تبدیل لاپلاس
en:Laplace-Gauss distribution توزیع لاپلاس -گاوس
en:Laplace's first law قانون اوّّل لاپلاس
en:Laplace's law of succession قانون توالی لاپلاس
en:Laplace's method روش لاپلاس
en:Laplace's second law قانون دوم لاپلاس
en:Laplace's succession rule قاعده توالی لاپلاس
en:large deviations انحرافهای بزرگ
en:large numbers اعداد بزرگ
en:large sample بزرگ نمونه
en:large sample theory نظریه بزرگ نمونه ای
en:latent ۱. پنهان ۲. راکد
en:latent root distribution توزیع ریشه راکد
en:latent root regression رگرسیون ریشه راکد
en:latent structure analysis تحلیل ساختار پنهان
en:latent-variable modeling مدل بندی کردن متغیّر پنهان
en:lateral area مساحت جانبی
en:latin cube مکعب لاتین
en:latin squares مربعهای لاتین
en:lattice مشبّکه
en:lattice design طرح مشبّکه ای
en:lattice distribution توزیع مشبّکه ای
en:lattice system دستگاه مشبّّکه ای
en:lattice test آزمون مشبّّکه ای
en:Laurent expansion بسط لوران
en:Laurent series سری لوران
en:law of diminishing marginal utility قانون مطلوبیت نهایی کاهشی
en:law of sines قانون سینوسها
en:law of small numbers قانون اعداد کوچک
en:law of the iterated logarithm قانون لگارتیم مکرّّر
en:law of the mean قضیه مقدار میانگین
en:Lawley-Hotelling test آزمون لالی-هتلینگ
en:lawlike relationships رابطه‌های قانون مانند
en:laws of error قانونهای خطا
en:laws of large numbers قانونهای اعداد بزرگ
en:laws of mortality قانونهای مرگ و میر
en:Layard's test آزمون لایارد
en:l-divergence ال -(l)واگرایی
en:Le Cam lemma لم لوکام
en:leading coefficient ضریب مقدم
en:leading indicator نشانگر مقدم
en:leading zeros صفرهای مقدم
en:learning set مجموعه یادگیری
en:learn-merge invariance ناوردایی یادگیری -تلفیقی
en:least absolute values کمترین قدرمطلقها
en:least favorable configuration نامساعدترین پیکربندی
en:least favorable distributions نامساعدترین توزیعها
en:least median of squares کمترین میانه توانهای دوم
en:least powers کمترین توانها
en:least significant difference (LSD) کمترین تفاوت معنیدار
en:least significant range کوچکترین دامنه تغییرات معنیدار
en:least significant Studentized range کوچکترین دامنه تغییرات استیودنتیده
en:least squares approximation تقریب کمترین توانهای دوم
en:least squares estimator برآوردگر کمترین توانهای دوم
en:least squares method روش کمترین توانهای دوم
en:least trimmed squares کمترین توانهای دوم پیراسته
en:least upper bound کوچکترین کران بالا
en:Lebesgue decomposition theorem قضیه تجزیه لبگ
en:Lebesgue integral انتگرال لبگ
en:Lebesgue measurable function تابع اندازهپذیر لبگ
en:Lebesgue measure اندازه لبگ
en:Lebesgue monotone convergence theorem قضیه همگرایی یکنوای لبگ
en:Lebesgue number عدد لبگ
en:Lebesgue-Radon integral انتگرال لبگ -رادون
en:Lebesgue-Stieltjes integral انتگرال لبگ -استیلت یس
en:left censored چپ سانسوریده
en:left censoring سانسور از چپ
en:left Haar measure اندازه هار چپ
en:Legendre symbol نماد لژاندر
en:Lehmann alternative فرض مقابل لیمن
en:Lehmann contrast estimator برآوردگر مقایسهای لی من
en:Lehmann tests آزمونهای لیمن
en:Lehmann-Scheffe theorem قضیه لی من-شفه
en:Leibniz formula فرمول لایپنیتس
en:Leibniz test آزمون لایپنیتس
en:Leipnik distribution توزیع لایپ نیک
en:lemma لِم
en:length-biased sampling نمونه‌گیری طولاریب
en:leptokurtic کشیده
en:leptokurtic curve خم کشیده
en:lethal dose ُدُز ُکُشنده
en:lethal dose fifty ُدُز ُکُشنده پنجاه
en:level سطح
en:level of a test سطح آزمون
en:level of significance سطح معنی دار بودن
en:Levene's robust test of homogeneity of variances آزمون استوار همگنی واریانس‌های له وین
en:leverage ۱. داده‌های نافذ ۲. اهرمی
en:leverage diagnostics مباحث تشخیصی داده‌های نافذ
en:Levin's summation algorithm الگوریتم مجموع یابی له وین
en:Levy concentration function تابع تمرکز لهوی
en:Levy continuity theorem قضیه پیوستگی له وی
en:Levy distance (metric) فاصله (متریک) له وی
en:Levy process فرایند لهوی
en:Levy spectral measure اندازه طیفی له وی
en:Levy-Khinchine formula فرمول له وی -خین چین
en:Levy's inequality نابرابری له وی
en:Lexian distribution توزیع لکزیسی
en:lexicostatistics زبان آمار
en:Lexis quotient خارج قسمت لکزیس
en:Lexis ratio نسبت لکزیس
en:L'Hospital rule = L'Hopital rule قاعده هوپیتال
en:Liapunov's inequality نابرابری لیاپونوف
en:Liapunov's theorem قضیه لیاپونوف
en:Lieberman-Ross procedure شیوه لیبرمن -راس
en:life insurance بیمه عمر
en:life table جدول عمر
en:life testing آزمون طول عمر
en:life time طول عمر
en:lifetime distribution توزیع طول عمر
en:likelihood درستنمایی
en:likelihood displacement تغییریافتگی درستنمایی
en:likelihood function تابع درستنمایی
en:likelihood map نقشه درستنمایی
en:likelihood principle اصل درستنمایی
en:likelihood ratio نسبت درستنمایی
en:likelihood ratio test آزمون نسبت درستنمایی
en:Lilliefors test آزمون لی لی فورس
en:limit حد
en:limit inferior حد زیرین
en:limit theorems قضیه‌های حدی
en:limited dependent variables model مدل متغیّرهای وابسته محدود
en:Lindeberg condition شرط لیندبرگ
en:Lindeberg-Feller theorem قضیه لیندبرگ-فلر
en:Lindeberg-Levy theorem قضیه لیندبرگ-له وی
en:Lindley's equation معادله لیندلی
en:Lindstrom-Madden method روش لیندستروم-مادن
en:line intercept sampling نمونه‌گیری خط مقطعی
en:line intersect sampling نمونه‌گیری درونبرشی خطی
en:line of best fit خط بهترین برازش
en:line transect sampling نمونه‌گیری ترابرشی خطی
en:linear خطی
en:linear algebra جبر خطی
en:linear combination ترکیب خطی
en:linear contaminated independence استقلال خطی آلوده
en:linear dependence وابستگی خطی
en:linear estimator برآوردگر خطی
en:linear exponential family خانواده نمایی خطی
en:linear filtering پالایش خطی
en:linear hazard rate distribution توزیع نرخ خطر خطی
en:linear independence استقلال خطی
en:linear least squares کمترین توانهای دوم خطی
en:linear model selection گزینش مدل خطی
en:linear models مدلهای خطی
en:linear models with crossed-error structure مدلهای خطی با ساختار خطای متقاطع
en:linear models with nested-error structure مدلهای خطی با ساختار خطای آشیانی
en:linear plateau model مدل فلاتی خطی
en:linear prediction پیشگویی خطی
en:linear prediction and filtering پیشگویی و پالایش خطی
en:linear programming برنامه‌ریزی خطی
en:linear rank test آزمون رتبه ای خطی
en:linear regression رگرسیون خطی
en:linear structural relationship رابطه خطی ساختاری
en:linear sufficiency بسندگی خطی
en:linear systems دستگاه‌های خطی
en:linear-circular خطی-دایره ای
en:linear-circular correlation همبستگی خطی -دایره ای
en:linearization خطی سازی
en:linearly estimable parameter پارامتر خطی برآوردپذیر
en:lineo-normal distribution توزیع خطی نرمال
en:link index شاخص ربط
en:link relatives وابستگان با ربط
en:link test آزمون ربط
en:linkage اتصال
en:linkage clustering خوشه بندی اتصالی
en:linked block design طرح بلوکهای متصل
en:linking coefficient ضریب ربط
en:Linnik distribution توزیع لینیک
en:Liouville-Dirichlet distribution توزیع لوییویل-دیریکله
en:literature نوشتگان
en:Lloyd dam سد لوید
en:l-moments ال -(l)گشتاورها
en:load-sharing تسهیم بار
en:load-sharing system سامانه تسهیم بار
en:Lobatschewski (Lobachevsky) distribution توزیع لوباچه وسکی (لوباچفسکی)
en:local موضعی
en:local influence تأثیر موضعی
en:local limit theorem قضیه حدیِ موضعی
en:local polynomial چندجمله ای موضعی
en:locally most powerful rank test آزمون رتبه ای موضعاً تواناترین
en:locally optimal statistical test آزمون آماری موضعاً بهینه
en:location parameter پارامتر مکان
en:location test آزمون مکان
en:location-scale مکان-مقیاس
en:location-scale family خانواده مکانی-مقیاسی
en:location-scale parameter پارامتر مکان -مقیاس
en:locus ۱. مکان هندسی ۲. ژن جا
en:lod score امتیاز ُلُگ بختها
en:logarithm لگاریتم
en:logarithmic normal distribution توزیع نرمال لگاریتمی
en:logarithmic series distribution توزیع سری لگاریتمی
en:logarithmic spiral مارپیچ برنولی
en:logarithmic transformation تبدیل لگاریتمی
en:log-change تغییر لگاریتمی
en:log-change index numbers اعداد شاخص با تغییر لگارتیمی
en:log-concave and log-convex distributions توزیعهای ُلُگکوژ و ُلُگ کاو
en:log-gamma ُلُگ گاما
en:log-gamma distribution توزیع ُلُگ گاما
en:logic of statistical reasoning منطق استدلال آماری
en:logical inference استنتاج منطقی
en:logical test آزمون منطقی
en:logistic لوژستیک
en:logistic curve خم لوژستیک
en:logistic distribution توزیع لوژستیک
en:logistic process فرایند لوژستیک
en:logistic regression رگرسیون لوژستیکی
en:logistic-normal distribution توزیع لوژستیک-نرمال
en:logit لوجیت
en:log-Laplace distribution توزیع ُلُگ لاپلاس
en:loglinear model مدل ُلُگ خطی
en:lognormal ُلُگ نرمال
en:log-rank scores نمره‌های ُلُگ رتبه ای
en:Lomax distribution توزیع لوماکس
en:longitudinal data داده‌های طولی
en:long-range دوربرد
en:long-range dependence وابستگی دوربرد
en:Lord's test statistic آماره آزمون لرد
en:Lorenz curve خم لورنتس
en:loss function تابع زیان
en:loss of information افت اطلاع
en:loss problem مسئله زیان
en:lot tolerance percent defectives درصد تحمل معیوبهای محموله
en:lower central series دنباله پایین مرکزی
en:lower control limit حد پایینی کنترل
en:lower integral انتگرال پایینی
en:lower limit of an integral حد پایین انتگرال
en:lower probability احتمال پایینی
en:lower semilattice نیم مشبّّکه پایین
en:lower triangular matrix ماتریس پایین مثلثی
en:lowspread پایین پراکنش
en:L-space ال -(L)فضا
en:l-statistics ال -(l)آماره‌ها
en:Lubbock's formula فرمول لابوک
en:Luce's choice axiom and generalization اصل موضوع انتخاب لوس و تعمیم آن
en:lurking variable متغیّر نهانی
en:Lynden-Bell estimator برآوردگر لیندِن-بِل
en:MacDonald distribution توزیع مک دانلد
en:MacDonald function تابع مکدانلد
en:machine learning یادگیری ماشین
en:Maclaurin series سری مکلورن
en:MacQueen's clustering algorithm الگوریتم خوشهبندی مه کویین
en:magic square designs طرحهای مربع جادویی
en:Mahalanobis D^2 دیدو (D^2)ی ماهالانوبیس
en:mail survey آمارگیری پستی
en:main diagonal of a matrix قطر اصلی ماتریس
en:main effect اثر اصلی
en:maintainability قابلیت نگهداری
en:majorization بیشاندن
en:Makeham-Gompertz distribution توزیع مِِی کام-گومپرتس
en:Mallows C_p سی پی (C_p)ی مالوز
en:Mallows' distance فاصله مالوز
en:Malthusian parameter پارامتر مالتوسی
en:manifold خمینه
en:Manly-Parr estimator برآوردگر من لی-پار
en:Mann-Fertig statistic آماره من -فِِرتیگ
en:Mann-Grubbs method روش من -گرابس
en:Mann's test for trend آزمون من برای روند
en:Mann-Whitney-Wilcoxon statistic آماره من -ویتنی-ویلکاکسون
en:manpower planning برنامه‌ریزی نیروی انسانی
en:Mantel-Haenszel statistic آماره مانتل -هنزل
en:many-server queue صف چندسرویسدهی
en:mapping نگاشت
en:Marcinkiewicz theorem قضیه مارسینکیوویچ
en:Mardia's test of multinormality آزمون چندنرمالی ماردیا
en:marginal distribution توزیع حاشیه ای
en:marginal likelihood درستنمایی حاشیه ای
en:marginal probability احتمال حاشیهای
en:marginal symmetry تقارن حاشیهای
en:marginalization حاشیه ای سازی
en:Markov chain زنجیر مارکوف
en:Markov chain Monte Carlo algorithm الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی
en:Markov decision process فرایند تصمیم مارکوف
en:Markov inequality نابرابری مارکوف
en:Markov process فرایند مارکوف
en:Markov property ویژگی مارکوفی
en:Markov random field میدان تصادفی مارکوفی
en:Markov shift تغییر جای مارکوفی
en:Markovian dependence وابستگی مارکوفی
en:Marsaglia's table method روش جدولی مارساگلیا
en:Marshall-Olkin multivariate exponential distribution توزیع نمایی چندمتغیّّره مارشال-اولکین
en:martingale مارتینگل
en:masking درون آوری
en:Mason's rule قاعده مِیسون
en:master samples نمونه‌های کلیدی
en:match statistics آماره‌های جور شدن
en:match-box problem مسئله قوطی کبریت
en:matched pairs جفتهای جور
en:matched pairs t-test آزمون tی جفتهای جور
en:matching ۱. جورسازی ۲. جور شدگی
en:matching distance فاصله جورسازی
en:matching distribution توزیع جور شده‌ها
en:matching problem