ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه فرهنگستان/دفتر یکم فرهنگستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 1. وارونگی---en:inversion
 2. بانک---en:bank
 3. برات بانک‌پذیر---en:bankable bill
 4. پیش‌داد بانکی---en:bank advance
 5. تراز بانک---en:bank balance
 6. مانده‌حساب بانکی---en:bank balance
 7. بانکداری---en:banking
 8. بانکی---en:banking
 9. شبکه بانکی---en:banking system
 10. نظام بانکداری---en:banking system
 11. بانکداری شعبه‌ای---en:branch banking
 12. شرکا---en:company
 13. شرکت---en:company
 14. شرکت---en:corporation
 15. تأمین مالی---en:finance
 16. سال بودجه‌ای---en:fiscal year
 17. بانکداری سرمایه‌گذاری---en:investment banking
 18. شرکت با مسئولیت محدود---en:limited liability company
 19. شرکت سهامی عام---en:public corporation
 20. اجاره---en:rent
 21. افزونه---en:rent
 22. درآمد ثابت---en:rent
 23. افزونه‌گیر---en:rentier
 24. اقتصاد افزونه‌ای---en:rentier economy
 25. خرده‌بانکداری---en:retail banking
 26. بانکداری بی‌شعبه---en:unit banking
 27. فرجه تجاری---en:usance
 28. تسهیلات فرجه‌دار---en:usance facilities
 29. عمده‌بانکداری---en:wholesale banking
 30. دریای برقاره‌ای---en:epicontinental sea
 31. مه‌کشند---en:spring tide
 32. کشند---en:tide
 33. گمانه‌زنی---en:sounding
 34. حوضه اقیانوسی---en:ocean basin
 35. که‌کشند---en:neap tide
 36. جریان کشندی---en:tidal current
 37. کلاهک یخی---en:ice cap
 38. تاوایی---en:vorticity
 39. مرحله---en:phase
 40. پرداخت---en:polishing
 41. رخ‌جوش---en:acne
 42. می‌بارگی---en:alcoholism
 43. آلرژی‌زا---en:allergen
 44. آلرژی‌شناس---en:allergist
 45. آلرژی---en:allergy
 46. آمپول---en:ampoule
 47. کالبدشناس---en:anatomist
 48. تشریح---en:anatomy
 49. کالبدشناسی---en:anatomy
 50. درد سینه---en:angina
 51. گلودرد---en:angina
 52. رگ‌نگاره---en:angiogram---en:angiograph
 53. [[]]---en:angiograph/en:angiogram
 54. رگ‌نگار---en:angiographist
 55. رگ‌نگاری---en:angiography
 56. رگ‌بازسازی---en:angioplasty
 57. پادزیست---en:antibiotic
 58. پادتن---en:antibody
 59. [[]]---en:antihemorhagic/en:hemostatic
 60. ضدهیستامین---en:antihistamine
 61. بی‌دمی---en:apnea
 62. آویزه‌برداری---en:appendectomy
 63. [[]]---en:appendicis/en:appendix
 64. آویزآماس---en:appendicitis
 65. آویزه---en:appendix---en:appendicis---en:appendix vermiformis
 66. [[]]---en:appendix vermiformis/en:appendix
 67. [[]]---en:atrophia/en:atrophy
 68. کاهیدگی---en:atrophy---en:atrophia
 69. شنوایی‌نگاره---en:audiogram
 70. شنوایی‌شناس---en:audiologist
 71. شنوایی‌شناسی---en:audiology
 72. دستگاه شنوایی‌سنج---en:audiometer
 73. سنجشگر شنوایی---en:audiometrician
 74. شنوایی‌آزما---en:audiometrist
 75. شنوایی‌سنجی---en:audiometry
 76. کالبدگشایی---en:autopsy
 77. بافت‌برداری---en:biopsy
 78. نمونه بافت---en:biopsy
 79. تاول---en:blister
 80. کنددمی---en:bradypnea
 81. نایژک---en:bronchiole
 82. نایژه‌آماس---en:bronchitis
 83. نایژه‌بین---en:bronchoscope
 84. نایژه‌بینی---en:bronchoscopy
 85. نایژه---en:bronchus
 86. آبکیسه---en:bulla
 87. نزار---en:cachectic
 88. نزاری---en:cachexia
 89. پوشینه---en:capsule
 90. کپسول---en:capsule
 91. آب‌مروارید---en:cataract
 92. رقصاک---en:chorea
 93. تشمع کبدی---en:cirrhosis
 94. درمانگاه---en:clinic
 95. بالینی---en:clinical
 96. درمانگاهی---en:clinical
 97. پزشک بالینی---en:clinician
 98. پس‌روده‌برداری---en:colectomy
 99. پس‌روده‌آماس---en:colitis
 100. فروخوابیدگی---en:collapse
 101. پس‌روده‌بینی---en:colonoscopy
 102. سرماخوردگی---en:common cold
 103. زکام---en:coryza
 104. چنگه---en:cramp
 105. [[]]---en:cylinder/en:capsule
 106. تباه---en:degenerated
 107. تباهی---en:degeneration
 108. تباهی‌زا---en:degenerative
 109. تباهی‌زاد---en:degenerative
 110. روان‌آشفتگی---en:delirium
 111. روان‌آشفتگی رعشه‌ای---en:delirium tremens
 112. زوال عقل---en:dementia
 113. سم‌زدایی---en:detoxification
 114. دیابت---en:diabetes
 115. تراکافت---en:dialysis
 116. کالبدشکافی---en:dissection
 117. گیجی---en:dizziness
 118. چنده‌گذاری---en:dosage
 119. چنده---en:dose
 120. چنده‌سنجی---en:dosimetry
 121. دشدمی---en:dyspnea
 122. پژواک‌نگاره قلب---en:echocardiogram
 123. پژواک‌نگاری قلب---en:echocardiography
 124. اگزما---en:eczema
 125. نشت---en:effusion
 126. الکتروقلب‌نگاره---en:electrocardiogram
 127. الکتروقلب‌نگار---en:electrocardiograph
 128. الکتروقلب‌نگاری---en:electrocardiography
 129. شوک‌درمانی برقی---en:electroshock therapy
 130. فوریت‌ها---en:emergency
 131. بومی---en:endemic
 132. درون‌بین---en:endoscope
 133. درون‌بینی---en:endoscopy
 134. درون‌زهرابه---en:endotoxin
 135. همه‌گیر---en:epidemic
 136. همه‌گیرشناسی---en:epidemiology
 137. همه‌گیری---en:epidemy
 138. صرع---en:epilepsy
 139. برون‌چشمی---en:exophthalmos
 140. برون‌زهرابه---en:exotoxin
 141. سرخ‌هاله---en:flare
 142. [[]]---en:flu/en:gripe
 143. آب‌سیاه---en:glaucoma
 144. آنفلوانزا---en:gripe---en:flu
 145. سرپرستار---en:head-nurse
 146. خون‌پزشکی---en:hematology
 147. [[]]---en:hematostatic/en:hemostatic
 148. خون‌کافت---en:hemolysis
 149. خونروی---en:hemorrhage
 150. خون‌ایستی---en:hemostasis
 151. خون‌ایستان---en:hemostatic---en:hematostatic---en:antihemorhagic
 152. همسان‌درمانی---en:homeopathy
 153. بیش‌دمی---en:hyperpnea
 154. خواب‌واره---en:hypnosis
 155. خواب‌آور---en:hypnotic
 156. خواب‌گری---en:hypnotism
 157. کم‌دمی---en:hypopnea
 158. ناباروری---en:infertility
 159. چکانش---en:infusion
 160. هوش‌بهر---en:intelligence quotient---en:IQ
 161. مسمومیت---en:intoxication
 162. ابزار درون‌زهدانی---en:intrauterine device---en:IUD
 163. [[]]---en:IQ/en:intelligence quotient
 164. [[]]---en:IUD/en:intrauterine device
 165. کوژپشتی---en:kyphosis
 166. کاوپشتی---en:lordosis
 167. [[]]---en:macula/en:macule
 168. لک---en:macule---en:macula
 169. خودآزاری---en:masochism
 170. پزشکی---en:medical
 171. تجویز دارو---en:medication
 172. دانش پزشکی---en:medicine
 173. شامه‌گان---en:meninge
 174. شامه‌آماس---en:meningitis
 175. [[]]---en:M.S./en:multiple sclerosis
 176. تصلب پراکنده---en:multiple sclerosis---en:M.S.
 177. بناگوشک---en:mumps
 178. عصب‌شناختی---en:neurological
 179. عصب‌پزشک---en:neurologist
 180. عصب‌پزشکی---en:neurology
 181. عصب‌شناسی---en:neurology
 182. خال---en:nevos
 183. پرستار---en:nurse
 184. بهیار---en:nurse-aid
 185. کمان‌پیکری---en:opisthotonos---en:opisthotonus
 186. [[]]---en:opisthotonus/en:opisthotonos
 187. بینایی‌سنج---en:optometer
 188. دیدآزما---en:optometrist
 189. بینایی‌سنجی---en:optometry
 190. استخوان‌پزشکی---en:orthopedic
 191. استخوان‌پزشکی---en:orthopedics
 192. استخوان‌پزشک---en:orthopedist
 193. نرم‌استخوانی---en:osteomalacia
 194. پوکی استخوان---en:osteoporosis
 195. پوک‌استخوان---en:osteoporotic
 196. ضربان‌ساز---en:pacemaker
 197. سفت‌دانه---en:papule
 198. پیرابالینی---en:paraclinical
 199. کژنه---en:patch
 200. آسیب‌شناس---en:pathologist
 201. آسیب‌شناسی---en:pathology
 202. خونیاری---en:perfusion
 203. فیزیک‌درمانگر---en:physiotherapist
 204. فیزیک‌درمانی---en:physiotherapy
 205. جوشدانه---en:pimple
 206. مجتمع درمانی---en:polyclinic
 207. پیش‌درمان---en:premedication
 208. فروافتادگی زهدان---en:procidentia
 209. فروافتادگی---en:prolapse
 210. پیشگیری---en:prophylaxis
 211. صدفک---en:psoriasis
 212. چرکدانه---en:pustule
 213. پرتونگاری---en:radiography
 214. پرتوشناس---en:radiologist
 215. پرتوشناسی---en:radiology
 216. پرتوبینی---en:radioscopy
 217. پرتودرمانی---en:radiotherapy
 218. جوش---en:rash
 219. بازتاب---en:reflex
 220. پس‌زنش---en:regurgitation
 221. وازنش---en:rejection
 222. نرم‌استی---en:rickets
 223. دگرآزاری---en:sadism
 224. جوشگاه---en:scar
 225. سیاتیک---en:sciatica
 226. کژپشتی---en:scoliosis
 227. حمله---en:seizure
 228. شوک---en:shock
 229. گستره---en:smear
 230. خوابگردی---en:somnambulism
 231. صوت‌نگاری---en:sonography
 232. تنجش---en:spasm
 233. تنجشی---en:spasmodic
 234. تنجش‌زدا---en:spasmolytic
 235. تک‌گیر---en:sporadic
 236. بحران صرعی---en:status epilepticus
 237. سترون---en:sterile
 238. سترون---en:sterile
 239. سترونی---en:sterility
 240. سترونی---en:sterility
 241. سترون‌سازی---en:sterilization
 242. بهت---en:stupor
 243. نشانگان---en:syndrome
 244. تنددمی---en:tachypnea
 245. دورآگاه---en:telepathist
 246. دورآگاهی---en:telepathy
 247. سپردیس---en:thyroid
 248. سپردیس‌برداری---en:thyroidectomy
 249. سپردیس‌آماس---en:thyroiditis
 250. برش‌نگاره---en:tomogram
 251. برش‌نگار---en:tomograph
 252. برش‌نگاشتی---en:tomographical
 253. برش‌نگاری---en:tomography
 254. کژگردنی---en:torticollis
 255. زهرناکی---en:toxicity
 256. سم‌شناسی---en:toxicology
 257. زهرابه---en:toxin
 258. زهرواره---en:toxoid
 259. نای---en:trachea
 260. رعشه---en:tremor
 261. میزراه‌پزشک---en:urologist
 262. میزراه‌پزشکی---en:urology
 263. کهیر---en:urticaria
 264. سرگیجه---en:vertigo
 265. آبدانه---en:vesicle---en:vesicula
 266. [[]]---en:vesicula/en:vesicle
 267. [[]]---en:weal/en:wheal
 268. کهیردانه---en:wheal---en:weal
 269. دارو---en:drug---en:medicine---en:medication
 270. پس‌روده---en:colon---en:segmented intestine
 271. درون‌شامه قلب---en:endocardium
 272. برون‌شامه قلب---en:epicardium
 273. استخوان‌بندی---en:skeleton
 274. [[]]---en:squelette/en:skeleton
 275. سیاهرگ گردن---en:jugular vein
 276. سترون‌سازی---en:sterilization
 277. سترون کردن---en:sterilize
 278. عدسک---en:contact lens
 279. نقص---en:defect
 280. ورآور شیمیایی---en:baking powder
 281. پی‌غذا---en:dessert
 282. پرهیزانه---en:diet---en:regime---en:regimen
 283. پرهیز کردن---en:diet
 284. خوراک روزانه---en:diet
 285. رژیم‌شناسی---en:dietetics
 286. رژیم‌شناس---en:dietician---en:dietitian
 287. [[]]---en:dietitian/en:dietician
 288. پیش‌غذا---en:hors d'oeuvre
 289. ماده مغذی---en:nutrient
 290. تغذیه---en:nutrition
 291. تغذیه‌شناسی---en:nutrition
 292. تغذیه‌شناس---en:nutritionist
 293. تغذیه‌ای---en:nutritive
 294. مغذی---en:nutritive
 295. ماده نگه‌دارنده---en:preservative
 296. [[]]---en:regime/en:diet
 297. [[]]---en:regimen/en:diet
 298. [[]]---en:retort/en:autoclave
 299. لب‌چره---en:snack
 300. [[]]---en:soya/en:soya bean
 301. برش‌کاری---en:cutting
 302. تمیزکاری---en:cleaning
 303. آزمایش خمش---en:bending test
 304. برش‌زنی---en:shearing
 305. جوش دادن---en:weld
 306. خم کردن---en:bend
 307. ساچمه‌زنی---en:shot blasting
 308. جوشکار---en:welder
 309. جوشکاری---en:welding
 310. خط سرعت‌افزایی---en:acceleration lane
 311. دسترسی---en:access road
 312. زمان تمام‌قرمز---en:all-red interval
 313. محور---en:axle
 314. بار محوری---en:axle load
 315. مخلوط‌ساز---en:batching plant
 316. هزارچرخ---en:bogie
 317. هموارساز---en:bulldozer
 318. دست‌انداز---en:bump
 319. [[]]---en:carnet de passage/en:passage carnet
 320. [[]]---en:carnet de TIR/en:TIR carnet
 321. برنامه هم‌پیمایی---en:car pool
 322. گروه هم‌پیمایی---en:car pool
 323. هم‌پیمایی کردن---en:car-pool
 324. هم‌پیما---en:car-pooler
 325. خودروشویی---en:car wash
 326. زمان تخلیه---en:clearance interval
 327. لایه‌کوب---en:compactor
 328. جعبه‌فرمان---en:controller
 329. موج سبز---en:coordinated signal
 330. چراغ‌های هماهنگ---en:coordinated signals
 331. خط محیطی---en:cordon line
 332. بن‌گرد---en:cul-de-sac
 333. مدت چرخه---en:cycle time
 334. سرعت‌گیر---en:damper
 335. خط سرعت‌کاهی---en:deceleration lane
 336. زمان تأخیر---en:delay time
 337. مدار آشکارساز---en:detector loop
 338. مسیر موقت---en:detour
 339. [[]]---en:farsighted/en:farsighted traffic light
 340. چراغ مقابل---en:farsighted traffic light---en:farsighted
 341. لایه‌ریز---en:finisher
 342. چشمک‌زن---en:flasher
 343. جریان---en:flow
 344. [[]]---en:four-phased/en:four-phased traffic light
 345. چراغ راهنمایی چهارزمانه---en:four-phased traffic light---en:four-phased
 346. زمان‌بندی هوشمند---en:fully-actuated signal timing
 347. تورسنگ---en:gabion
 348. واشد---en:gap
 349. مدت انتظار واشد---en:gap expectancy
 350. شیب‌ساز---en:grader
 351. فاصله گذر---en:headway
 352. طول زمانی---en:interval time
 353. چگالی راه‌بندان---en:jam density
 354. خط عبور---en:lane
 355. افرازه---en:lift truck
 356. رابط---en:link
 357. خاک‌بردار---en:loader
 358. چرخه---en:loop
 359. زمان هدررفته---en:lost time
 360. [[]]---en:nearsighted/en:nearsighted traffic light
 361. چراغ مجاور---en:nearsighted traffic light---en:nearsighted
 362. سپرسنگ---en:Newjersy barrier
 363. میزان اشغال---en:occupancy rate
 364. زمان توالی---en:offset time
 365. جریان بیش‌ازحد---en:over flow
 366. بارکف---en:pallet
 367. پیاده ـ سوار---en:park and ride
 368. توقفگاه---en:parking
 369. توقف‌سنج---en:parkometer
 370. گذربرگ---en:passage carnet---en:carnet de passage
 371. مرحله‌بندی---en:phasing
 372. زمان‌بندی ثابت---en:pre-timed signal timing
 373. دکمه فشاری---en:push-button
 374. بازتابه---en:reflector
 375. چراغ مضاعف---en:repeater
 376. مسیریابی---en:route location
 377. جریان اشباع---en:saturation flow
 378. زمین‌تراش---en:scraper
 379. خط تقسیم---en:screen line
 380. زمان‌بندی نیمه‌هوشمند---en:semi-actuated signal timing
 381. تقاطع زمان‌بندی‌شده---en:signalized intersection
 382. علامت‌دهی---en:signalling
 383. زمان‌بندی---en:signal timing
 384. تاوه---en:slab
 385. [[]]---en:station/en:station wagon
 386. خودرو سفری---en:station wagon---en:station
 387. [[]]---en:stop light/en:traffic signal
 388. باری مخزنی---en:tanker
 389. لچکی---en:taper
 390. [[]]---en:three-phased/en:three-phased traffic light
 391. چراغ راهنمایی سه‌زمانه---en:three-phased traffic light---en:three-phased
 392. گذربرگ تیر---en:TIR carnet---en:carnet de TIR
 393. جریان شدآمد---en:traffic flow
 394. [[]]---en:traffic light/en:traffic signal
 395. چراغ راهنمایی---en:traffic signal---en:traffic light---en:stop light
 396. علائم راهنمایی---en:traffic signals
 397. حوزه شدآمد---en:traffic zone
 398. حوزه‌بندی شدآمد---en:trafftic zoning
 399. برش‌راه---en:trench
 400. لرزانه---en:vibrator
 401. دیدآشوبی---en:visual intrusion
 402. منظرآلایی---en:visual pollution
 403. ضربدری---en:weaving
 404. طول ضربدری---en:weaving length
 405. سطح ضربدری---en:weaving section
 406. عرض ضربدری---en:weaving width
 407. مغزه---en:core
 408. سرعت‌یاب---en:speed gun
 409. سرعت‌نگار---en:tachograph
 410. راهرو---en:access corridor
 411. پارسنگ---en:ballast
 412. واگن خدمت---en:caboose
 413. کوپه---en:cart---en:coupé
 414. سیم بالاسر---en:catenary
 415. گذر---en:check-in line
 416. گذرگاه---en:check-in line
 417. قطار بارگنجی---en:container train
 418. [[]]---en:coupé/en:cart
 419. [[]]---en:couplage/en:track panel
 420. بلیت اعتباری---en:credit ticket
 421. قوس‌نما---en:curve marker
 422. ایمن‌گاه---en:dégagé
 423. دیرانه---en:demurrage
 424. آمادگاه---en:depot
 425. خط‌رو---en:draisine
 426. پروانه عبور---en:duty pass
 427. گذرگاه تعویض---en:exchange hall
 428. کشتی‌رو---en:ferry-boat coach---en:ferry-boat wagon---en:ferry-boat van
 429. [[]]---en:ferry-boat van/en:ferry-boat coach
 430. [[]]---en:ferry-boat wagon/en:ferry-boat coach
 431. آزمایش میدانی---en:field test
 432. پروانه ویژه---en:free pass
 433. بلیت رایگان---en:free ticket
 434. بلیت تمام‌روز---en:full day ticket
 435. بلیت تمام‌بها---en:full fare ticket
 436. بلیت سراسری---en:full way ticket
 437. قواره---en:gabarit
 438. پناهراه---en:gallery
 439. تپه تقسیم---en:hump
 440. چال بازدید---en:inspection pit
 441. ایستگاه چندگانه---en:intermodal station---en:multimodal station
 442. ایستگاه تقسیم---en:junction station
 443. خط---en:line
 444. بلیت مغناطیسی---en:magnetic ticket
 445. تنظیم---en:maneuvre
 446. بلیت ماهانه---en:monthly ticket
 447. ایستگاه چندطبقه---en:multi-level station
 448. [[]]---en:multimodal station/en:intermodal station
 449. قطار تماشا---en:observation railcar
 450. بلیت تک‌سفره---en:one journey ticket
 451. بلیت ویژه---en:open ticket
 452. شاخک برق‌رسان---en:pantograph
 453. سکو---en:platform
 454. سوراخ کردن---en:punch
 455. منگنه---en:punch
 456. ریل---en:rail
 457. رده---en:rame
 458. قطار دوسر---en:rame reversible
 459. بلیت تخفیف‌دار---en:reduced fare ticket
 460. [[]]---en:return ticket/en:round trip ticket
 461. خط مثلث---en:reversing triangle
 462. شاخص رفاه---en:riding index
 463. خط‌نورد---en:rolling stock
 464. بلیت دوسره---en:round trip ticket---en:return ticket
 465. بلیت مدت‌دار---en:season ticket
 466. عمر مفید---en:service life
 467. تنظیم‌گر---en:shunter
 468. پهلوگرد---en:side-tipping wagon
 469. دیدرس---en:sighting distance
 470. [[]]---en:sleeper/en:traverse
 471. ضربه‌گیر---en:tampon
 472. بلیت تمام‌مسیر---en:through ticket
 473. سرسرای فروش بلیت---en:ticket booking hall---en:ticket hall
 474. تاریخ‌زن---en:ticket dating machine
 475. [[]]---en:ticket decoding equipment/en:ticket decoding reading equipment
 476. بلیت‌خوان---en:ticket decoding reading equipment---en:ticket decoding equipment
 477. [[]]---en:ticket hall/en:ticket booking hall
 478. باجه بلیت---en:ticket office window---en:ticket window
 479. بلیت‌خوانی---en:ticket validation
 480. دستگاه بلیت‌فروشی---en:ticket vending machine giving change
 481. [[]]---en:ticket window/en:ticket office window
 482. [[]]---en:tie/en:traverse
 483. ریل‌بست---en:track panel---en:couplage
 484. خودکشند---en:trainset
 485. ریل‌بند---en:traverse---en:tie---en:sleeper
 486. قطار توربینی---en:turbotrain
 487. عمر بازدید---en:turnround time
 488. سینی دوار---en:turntable
 489. توشه‌بر---en:van
 490. آژیره---en:vigilance device
 491. بلیت هفتگی---en:weekly ticket
 492. هواگرد نمایشی---en:acrobatic aircraft
 493. هواگرد---en:aircraft
 494. هواپیما---en:airplane
 495. مراقبت پرواز---en:air traffic control
 496. مراقب پرواز---en:air traffic controller
 497. تقرب---en:approach
 498. هواچرخ---en:autogyro
 499. [[]]---en:baggage/en:luggage
 500. بالون---en:balloon
 501. کارت پرواز---en:boarding card
 502. توجیه---en:briefing
 503. درجه تجاری---en:business class
 504. بار---en:cargo
 505. پذیرایی---en:catering
 506. وسایل پذیرایی---en:catering equipment
 507. تأیید---en:confirm
 508. پرواز رابط---en:connecting flight
 509. باجه---en:counter
 510. پروازآمایی---en:dispatch
 511. پروازآما---en:dispatcher
 512. پسار---en:drag
 513. درجه یک---en:first class
 514. بالچه---en:flap
 515. برگه پرواز---en:flight coupon
 516. بادپر---en:glider
 517. سبک‌پر---en:hang glider---en:kite
 518. ایستایی---en:hovering
 519. برین‌صوتی---en:hypersonic
 520. [[]]---en:kite/en:hang glider
 521. فرود---en:landing
 522. زاویه فرود---en:landing angle
 523. منطقه فرود---en:landing area
 524. خدمه فرود---en:landing crew
 525. مسافت نشست---en:landing distance
 526. پیش‌بینی فرود---en:landing forecast
 527. ارابه فرود---en:landing gear
 528. چراغ فرود---en:landing light
 529. بار فرود---en:landing load
 530. وزن فرود---en:landing weight
 531. برآر---en:lift
 532. دالانه---en:loading bridge
 533. توشه---en:luggage---en:baggage
 534. پیکرنما---en:mock-up
 535. باریک‌پیکر---en:narrow body
 536. سروصدا---en:noise
 537. هوایاد---en:notice for airman
 538. چتر---en:parachute
 539. موتورچتر---en:parafan
 540. چتربال---en:paraglider
 541. آب‌چتر---en:parasail
 542. اسکی‌چتر---en:paraski
 543. سبک‌پر موتوری---en:powered hang glider
 544. شناسه 8---en:registration
 545. ذخیره جا---en:reservation
 546. نشست‌وبرخاست کوتاه---en:short take off and landing
 547. [[]]---en:short take off and landing/en:STOL
 548. فضاپیما---en:spacecraft
 549. ایستگاه فضایی---en:space station
 550. ایستانه---en:stator
 551. فروصوتی---en:subsonic
 552. ابرصوتی---en:supersonic
 553. برخاست---en:take off
 554. خزش---en:taxi
 555. خزش‌راه---en:taxi way
 556. هماصوتی---en:transonic
 557. مسافربر---en:transporter
 558. عمودپرواز---en:vertical take off and landing---en:VTOL
 559. [[]]---en:VTOL/en:vertical take off and landing
 560. پهن‌پیکر---en:wide body
 561. بالک---en:winglet
 562. آزمون پذیرش---en:acceptance test
 563. بالگرد---en:helicopter
 564. درجه عادی---en:economy class---en:tourist class
 565. [[]]---en:tourist class/en:economy class
 566. فهرست انتظار---en:waiting list
 567. رفتگی---en:wear
 568. آلومیناپوشی---en:aluminizing
 569. روکش‌کاری---en:cladding
 570. غوطه‌ورسازی---en:dipping
 571. آب‌کاری---en:electroplating---en:plating
 572. روی‌اندود---en:galvanized
 573. روی‌اندودی---en:galvanizing
 574. [[]]---en:grain-boundary attack/en:intergranular corrosion
 575. [[]]---en:grain-boundary corrosion/en:intergranular corrosion
 576. ابرآلیاژ نیکلی---en:nickel-based superalloy
 577. ابرآلیاژ---en:superalloy
 578. جلاکاری---en:varnishing
 579. کج‌راهی---en:aberration
 580. بی‌دستی مادرزاد---en:abrachia---en:abrachiatism
 581. [[]]---en:abrachiatism/en:abrachia
 582. بی‌سرودستی مادرزاد---en:abrachiocephalia
 583. بی‌سرودست مادرزاد---en:abrachiocephalus
 584. بی‌دست مادرزاد---en:abrachius
 585. خارسرک---en:acanthella
 586. خارسران---en:acanthocephala
 587. خارسر---en:acanthocephalan---en:acanthocephalus
 588. خارسرزدگی---en:acanthocephaliasis
 589. [[]]---en:acanthocephalus/en:acanthocephalan
 590. خارسرچه---en:acanthor
 591. بی‌قلبی مادرزاد---en:acardia
 592. بی‌قلب مادرزاد---en:acardiac---en:acardiacus---en:acardius
 593. [[]]---en:acardiacus/en:acardiac
 594. [[]]---en:acardius/en:acardiac
 595. کنه‌زدگی---en:acariasis---en:acarinosis
 596. کنه‌سانان---en:acarina
 597. کنه‌سان---en:acarine
 598. [[]]---en:acarinosis/en:acariasis
 599. کنه‌زدگی پوست---en:acarodermatitis
 600. کنه‌ترسی---en:acarophobia
 601. سفیدمویی مادرزاد---en:achromotrichia
 602. پایانکی---en:acral
 603. مخروط‌سری---en:acrocephalia---en:oxycephaly
 604. مخروط‌سر---en:acrocephalic---en:oxycephalic
 605. پوست‌آماس پایانکی---en:acrodermatitis
 606. درشت‌پایانکی---en:acromegaly
 607. سیه‌پایانکی---en:acromelanism
 608. پی‌آسیبی پایانکی---en:acroneurosis
 609. ستبراستخوانی---en:acropachia---en:acropachy
 610. [[]]---en:acropachy/en:acropachia
 611. ستبرپایانکی---en:acropachyderma
 612. تخته‌زبانی---en:actinobacillosis
 613. [[]]---en:oxycephalic/en:acrocephalic
 614. [[]]---en:oxycephaly/en:acrocephalia
 615. دستیابی---en:access
 616. ناچرخه‌ای---en:acyclic
 617. جمع‌زن---en:adder
 618. نشانی---en:address
 619. نشانی‌پذیری---en:addressability
 620. نشانی‌دهی---en:addressing
 621. آزمون الف---en:alpha test
 622. [[]]---en:alt/en:alt key
 623. کلید دگرساز---en:alt key---en:alt
 624. [[]]---en:ALU/en:arithmetic-logic unit
 625. واحد حساب و منطق---en:arithmetic-logic unit---en:ALU
 626. آرایه---en:array
 627. آرایه‌پرداز---en:array processor
 628. [[]]---en:backspace/en:backspace key
 629. کلید پس‌بر---en:backspace key---en:backspace
 630. محک---en:benchmark
 631. محک‌زنی---en:benchmarking
 632. آزمون ب---en:beta test
 633. دوتایی---en:binary
 634. چشمک‌زن---en:blinking
 635. چشمک‌زنی---en:blinking
 636. [[]]---en:board/en:circuit board
 637. واگشت---en:bounce
 638. گذرگاه---en:bus
 639. بایت---en:byte
 640. [[]]---en:caps lock/en:caps lock key
 641. کلید قفل تبدیل---en:caps lock key---en:caps lock
 642. محفظه---en:case
 643. واحد پردازش مرکزی---en:central processing unit---en:CPU
 644. تخته‌مدار---en:circuit board---en:board
 645. کد---en:code
 646. رایانه---en:computer
 647. سواد رایانه---en:computer literacy
 648. شبکه رایانه‌ای---en:computer network
 649. برنامه‌سازی رایانه‌ای---en:computer programming
 650. [[]]---en:control/en:control key
 651. کلید مهار---en:control key---en:control
 652. هم‌پرداز---en:coprocessor
 653. [[]]---en:CPU/en:central processing unit
 654. مکان‌نما---en:cursor
 655. [[]]---en:delete/en:delete key
 656. کلید حذف---en:delete key---en:delete
 657. رایانه رومیزی---en:desktop computer
 658. نشر رومیزی---en:desktop publishing
 659. [[]]---en:down arrow/en:down arrow key
 660. کلید پایین‌بر---en:down arrow key---en:down arrow
 661. ویرایش---en:edit
 662. [[]]---en:end/en:end key
 663. کلید پایان‌بر---en:end key---en:end
 664. [[]]---en:enter/en:enter key
 665. کلید ورود---en:enter key---en:enter
 666. [[]]---en:escape/en:escape key
 667. کلید گریز---en:escape key---en:escape
 668. [[]]---en:function/en:function key
 669. کلید کار---en:function key---en:function
 670. [[]]---en:hand-held computer/en:pocket computer
 671. سخت‌افزار---en:hardware
 672. [[]]---en:home/en:home key
 673. رایانه خانگی---en:home computer
 674. کلید آغازه---en:home key---en:home
 675. آغازه---en:home page
 676. درونداد---en:input
 677. [[]]---en:input/en:input device
 678. ورودی---en:input device---en:input
 679. [[]]---en:insert/en:insert key
 680. کلید درج---en:insert key---en:insert
 681. اینترنت---en:internet
 682. [[]]---en:LAN/en:local area network
 683. رایانه کیفی---en:laptop computer
 684. [[]]---en:left arrow/en:left arrow key
 685. کلید چپ‌بر---en:left arrow key---en:left arrow
 686. شبکه داخلی---en:local area network---en:LAN
 687. پایینی---en:lower case
 688. بزرگ‌رایانه---en:mainframe computer
 689. واحد حافظه---en:memory unit
 690. ریزرایانه---en:microcomputer
 691. خردرایانه---en:minicomputer
 692. نمایشگر---en:monitor
 693. پایشگری---en:monitoring
 694. موشی---en:mouse
 695. زیرموشی---en:mouse pad
 696. شبکه---en:network
 697. [[]]---en:network/en:computer network
 698. رایانه شبکه‌ای---en:network computer
 699. گره---en:node
 700. رایانه کتابی---en:notebook computer
 701. [[]]---en:num lock/en:num lock key
 702. کلید قفل اعداد---en:num lock key---en:num lock
 703. برونداد---en:output
 704. [[]]---en:output/en:output device
 705. خروجی---en:output device---en:output
 706. [[]]---en:palmtop computer/en:pocket computer
 707. [[]]---en:pause/en:pause key
 708. کلید مکث---en:pause key---en:pause
 709. رایانه شخصی---en:personal computer
 710. رایانه جیبی---en:pocket computer---en:hand-held computer---en:palmtop computer
 711. تخته‌مدار چاپی---en:printed circuit board
 712. [[]]---en:print screen/en:print screen key
 713. کلید چاپ صفحه---en:print screen key---en:print screen
 714. [[]]---en:right arrow/en:right arrow key
 715. کلید راست‌بر---en:right arrow key---en:right arrow
 716. [[]]---en:shift/en:shift key
 717. کلید تبدیل---en:shift key---en:shift
 718. نرم‌افزار---en:software
 719. [[]]---en:space/en:space key
 720. کلید فاصله---en:space key---en:space
 721. ابررایانه---en:supercomputer---en:supermini computer
 722. [[]]---en:superminicomputer/en:supercomputer
 723. [[]]---en:tab/en:tab key
 724. کلید جهش---en:tab key---en:tab
 725. متن‌پردازی---en:text processing
 726. متن‌پرداز---en:text processor
 727. [[]]---en:up arrow/en:up arrow key
 728. کلید بالابر---en:up arrow key---en:up arrow
 729. بالایی---en:upper case
 730. [[]]---en:WAN/en:wide area network
 731. شبکه گسترده---en:wide area network---en:WAN
 732. واژه‌پردازی---en:word processing
 733. واژه‌پرداز---en:word processor
 734. ایستگاه کار---en:workstation
 735. انباشتگر---en:accumulator
 736. بیت---en:bit
 737. پردازنده---en:processor
 738. پیش‌سو---en:forward
 739. صفحه‌کلید---en:keyboard
 740. اجازه---en:authorization
 741. کاربر مجاز---en:authorized user
 742. [[]]---en:backbone/en:backbone network
 743. مازه---en:backbone network---en:backbone
 744. زیست‌تراشه---en:biochip
 745. تراشه---en:chip
 746. رقمی---en:digital
 747. رقمی‌سازی---en:digitization
 748. رقمی کردن---en:digitize
 749. رقمی‌شده---en:digitized
 750. رقمی‌ساز---en:digitizer
 751. چاپگر سوزنی---en:dot matrix printer
 752. فروسو---en:downward
 753. هستار---en:entity
 754. چاپگر جوهرافشان---en:ink-jet printer
 755. واسط---en:interface
 756. چاپگر لیزری---en:laser printer
 757. چاپگر سطری---en:line printer
 758. ریزتراشه---en:microchip
 759. ریزپرداز---en:microprocessor
 760. پایشگر---en:monitor
 761. چاپگر صفحه‌ای---en:page printer
 762. مدار چاپی---en:printed circuit
 763. چاپگر---en:printer
 764. پردازش---en:processing
 765. پس‌سو---en:backward
 766. پایش---en:monitoring
 767. الگوریتم---en:algorithm
 768. الگوریتمی---en:algorithmic
 769. آنالیز---en:analysis
 770. تحلیل---en:analysis
 771. [[]]---en:antilog/en:antilogarithm
 772. پادلگاریتم---en:antilogarithm---en:antilog
 773. آرک‌کسینوس---en:arccosine
 774. آرک‌کتانژانت---en:arccotangent
 775. آرک‌سینوس---en:arcsine
 776. آرک‌تانژانت---en:arctangent
 777. آکولاد---en:brace
 778. کروشه---en:bracket
 779. معادله متعارف---en:canonical equation
 780. فروگشته---en:catabolite
 781. کسکانت---en:cosecant
 782. کسینوس---en:cosine
 783. کتانژانت---en:cotangent
 784. دترمینان---en:determinant
 785. دیفرانسیل---en:differential
 786. کرانگینه---en:extremum
 787. عامل---en:factor
 788. عاملی n---en:factorial n
 789. تجزیه به عامل‌ها---en:factorization
 790. فرمول---en:formula
 791. برخال---en:fractal
 792. برخالی---en:fractal
 793. کسر---en:fraction
 794. کسری---en:fractional
 795. گراف---en:graph
 796. هم‌نگار---en:homographic
 797. شاخص---en:index
 798. مجموعه نمایه‌گذار---en:indexing set
 799. شاخصی---en:indicial
 800. انتگرال‌پذیری---en:integrability
 801. انتگرال‌پذیر---en:integrable
 802. انتگرال---en:integral
 803. انتگرال‌گیری---en:integration
 804. لم---en:lemma
 805. لگاریتم---en:logarithm
 806. لگاریتمی---en:logarithmic
 807. جزء اعشاری لگاریتم---en:mantissa
 808. ماتریس---en:matrix
 809. بیشینه---en:maximum
 810. کمینه---en:minimum
 811. پرانتز---en:parenthesis
 812. گذرنده---en:passing
 813. پی---en:PI
 814. رادیکال---en:radical
 815. رادیکالوند---en:radicand
 816. نرده---en:scalar
 817. نرده‌ای---en:scalar
 818. خط قاطع---en:secant
 819. سکانت---en:secant
 820. رشته---en:series
 821. سیگما---en:sigma
 822. سینوس---en:sine
 823. تانژانت---en:tangent
 824. توپولوژیکی---en:topological
 825. توپولوژی---en:topology
 826. فرمول‌بندی---en:formulation
 827. نمایه---en:index
 828. چاکنای---en:glottis
 829. کانون---en:focus
 830. آواری---en:clastic
 831. آذرین---en:igneous
 832. آذرآواری---en:pyroclastic
 833. ژرفاسنگ---en:batholith
 834. نهان‌بلورین---en:cryptocrystalline
 835. بلورشیمی---en:crystal chemistry
 836. شکفته‌بلور---en:crystalloblast
 837. بلورشکفت---en:crystalloblastesis
 838. بلورپروری---en:crystallogeny
 839. شاخابه---en:distributary
 840. ریزکاو الکترونی---en:electron microprobe
 841. برسنگ‌زی---en:epilithic
 842. گوهر---en:gem
 843. گوهرشناسی---en:gemology
 844. گوهرسنگ---en:gemstone
 845. زمین‌شیمی---en:geochemistry
 846. دریاچه‌ای---en:lacustrine
 847. سنگ‌دوست---en:lithophile
 848. معدن---en:mine
 849. کانی---en:mineral
 850. کانی‌شناسی---en:mineralogy
 851. کانی‌وار---en:mineraloid
 852. کان‌سنگ---en:ore
 853. [[]]---en:ore/en:ore mineral
 854. کان‌لایه---en:ore bed
 855. کان‌توده---en:orebody
 856. کانسار---en:ore deposit
 857. کانه‌آرایی---en:ore dressing
 858. کانه---en:ore mineral---en:ore
 859. [[]]---en:probe/en:sonde
 860. بازبلوری شدن---en:recrystallize
 861. بازبلوری‌شده---en:recrystallized
 862. ریزابه---en:tributary
 863. گسل---en:fault
 864. گسلش---en:faulting
 865. گرمابی---en:hydrothermal
 866. زمین‌دماسنج---en:geothermometer
 867. زمین‌دماسنجی---en:geothermometry
 868. فروبوم---en:graben
 869. فرابوم---en:horst
 870. میان‌کوه---en:intermont
 871. میان‌کوهی---en:intermontane
 872. کاوند---en:probe
 873. زمین‌گاه‌شماری---en:geochronology
 874. زمینوار---en:geoid
 875. بلورنگاشت---en:crystallogram
 876. بلورنگاشتی---en:crystallographic
 877. بلورنگاری---en:crystallography
 878. بلوروار---en:crystalloid
 879. بلور---en:crystal
 880. بلورین---en:crystalline
 881. بلورینگی---en:crystallinity
 882. بلورک---en:crystallite
 883. ژرف‌دره---en:canyon
 884. بلوری شدن---en:crystallize
 885. بلوری‌شده---en:crystallized
 886. سبزینه---en:chlorophyll
 887. سبزدیسه---en:chloroplast
 888. رنگ‌دیسه---en:chromoplast
 889. گویچه سفید تک‌هسته‌ای---en:agranulocyte
 890. نشادیسه---en:amyloplast
 891. فراگشتی---en:anabolic
 892. فراگشت---en:anabolism
 893. فراگشته---en:anabolite
 894. هورمون پادپیشابی---en:antidiuretic hormone
 895. پادگن---en:antigen
 896. بزرگ‌سرخرگ---en:aorta
 897. بزرگ‌سرخرگی---en:aortic
 898. آسه---en:axon
 899. باکتری---en:bacteria
 900. گویچه---en:blood cell/ globule
 901. پوشینه بومن---en:Bowman's capsule
 902. سرخرگ کاروتید---en:carotid artery
 903. فروگشتی---en:catabolic
 904. فروگشت---en:catabolism
 905. یاخته---en:cell---en:cellule
 906. [[]]---en:cellule/en:cell
 907. دیواره یاخته---en:cell wall
 908. میانک---en:centriole
 909. میان‌تن---en:centrosome
 910. میان‌یاخته---en:cytoplasm
 911. میان‌یاخته‌ای---en:cytoplasmic---en:cytoplasmically
 912. [[]]---en:cytoplasmically/en:cytoplasmic
 913. دارینه---en:dendrite
 914. تراگذری---en:diapedesis
 915. برون‌پوست---en:ectoderm
 916. [[]]---en:ectodermal/en:ectodermic
 917. برون‌پوستی---en:ectodermic---en:ectodermal
 918. درون‌بری---en:endocytosis
 919. درون‌پوست---en:endoderm
 920. [[]]---en:endodermal/en:endodermic
 921. درون‌پوستی---en:endodermic---en:endodermal
 922. روپوست---en:epiderm
 923. [[]]---en:epidermal/en:epidermic
 924. روپوستی---en:epidermic---en:epidermal
 925. برچاکنای---en:epiglottis
 926. [[]]---en:epiphysis/en:epiphysis gland
 927. غده رومغزی---en:epiphysis gland---en:epiphysis
 928. برون‌رانی---en:exocytosis
 929. زمین‌گرا---en:geotropic
 930. زمین‌گرایی---en:geotropism
 931. غول‌پیکری---en:gigantism
 932. [[]]---en:globule/en:blood cell
 933. کلافک---en:glomerulus
 934. دستگاه گلژی---en:Golgi's apparatus
 935. گویچه سفید چندهسته‌ای---en:granulocyte
 936. خون‌بهر---en:hematocrit
 937. زیرپوست---en:hypoderm
 938. [[]]---en:hypodermal/en:hypodermic
 939. زیرپوستی---en:hypodermic---en:hypodermal
 940. زیرمغزی---en:hypophysis
 941. [[]]---en:hypophysis/en:hypophysis gland
 942. غده زیرمغزی---en:hypophysis gland
 943. زیرنهنج---en:hypothalamus
 944. [[]]---en:lame/en:slide
 945. [[]]---en:lamelle/en:slide cover
 946. لپ---en:lobe
 947. تنابه---en:lymph
 948. تنابه‌ای---en:lymphatic
 949. کافنده‌تن---en:lysosome
 950. درشت‌خوار---en:macrophage
 951. میان‌پوست---en:mesoderm
 952. [[]]---en:mesodermal/en:mesodermic
 953. میان‌پوستی---en:mesodermic---en:mesodermal
 954. دگرگشتی---en:metabolic
 955. دگرگشت---en:metabolism
 956. دگرگشته---en:metabolite
 957. ریزخوار---en:microphage
 958. ماهیچه قلب---en:myocardium
 959. ماهیچه‌نگار---en:myograph
 960. ماهیچه‌نگاری---en:myography
 961. کوتولگی---en:nanism
 962. گردیزه---en:nephron
 963. پی‌زیست‌شناس---en:neurobiologist
 964. پی‌زیست‌شناسی---en:neurobiology
 965. پی‌بان---en:neuroglia
 966. پی‌یاخته---en:neuron
 967. پیراپوست---en:periderm
 968. بیگانه‌خوار---en:phagocyte
 969. بیگانه‌خواری---en:phagocytosis
 970. نورگرا---en:phototropic
 971. نورگرایی---en:phototropism
 972. کاراندام‌شناختی---en:physiologic---en:physiological
 973. [[]]---en:physiological/en:physiologic
 974. کاراندام‌شناس---en:physiologist
 975. کاراندام---en:physiology
 976. کاراندام‌شناسی---en:physiology
 977. قطره‌خواری---en:pinocytosis
 978. [[]]---en:plaquette/en:platelet
 979. [[]]---en:plaquette/en:platelet
 980. غشای یاخته---en:plasmic membrane
 981. دیسه---en:plastid
 982. گرده---en:platelet---en:plaquette
 983. سیاهرگ باب---en:portal vein
 984. پیش‌دیسه---en:proplast
 985. پیش‌پوست---en:protoderm
 986. پیش‌پوستی---en:protodermal
 987. درون‌یاخته---en:protoplasm
 988. پیش‌یاخته---en:protoplast
 989. دانک---en:pyrenoid
 990. رناتن---en:ribosome
 991. [[]]---en:segmented intestine/en:colon
 992. تیغه---en:slide---en:lame
 993. تیغک---en:slide cover/ lamelle
 994. دم‌سنج---en:spirometer
 995. دم‌سنجی---en:spirometry
 996. نهنج---en:thalamus
 997. کریچه---en:vacuole
 998. رده‌بندی---en:classification
 999. موج تبدیلی---en:converted wave
 1000. فاصله بحرانی---en:critical distance
 1001. شکست بحرانی---en:critical refraction
 1002. پوسته---en:crust
 1003. زمین‌لرزه ژرف---en:deep-focus earthquake
 1004. زمین‌لرزه---en:earthquake---en:seism
 1005. رومرکز---en:epicentre
 1006. لرزه‌یاب---en:geophone
 1007. آرایه لرزه‌یاب---en:geophone array
 1008. گرانی‌سنجی---en:gravimetry
 1009. گران‌زمین‌لرزه---en:great earthquake
 1010. سرموج---en:head wave
 1011. لرزه‌یاب افقی---en:horizontally oriented geophone
 1012. آب‌لرزه‌یاب---en:hydrophone
 1013. درون‌هسته---en:inner core
 1014. نیم‌ژرف‌زمین‌لرزه---en:intermediate-focus earthquake
 1015. زمین‌لرزه بزرگ---en:large earthquake
 1016. زیرپوسته---en:lower crust
 1017. زیرگوشته---en:lower mantle
 1018. کلان‌زمین‌لرزه---en:major earthquake
 1019. گوشته---en:mantle
 1020. خردزمین‌لرزه---en:microearthquake
 1021. خردلرزه---en:microseism
 1022. زمین‌لرزه متوسط---en:moderate earthquake
 1023. برون‌هسته---en:outer core
 1024. [[]]---en:seism/en:earthquake
 1025. کمربند زلزله---en:seismic belt
 1026. اکتشاف لرزه‌ای---en:seismic exploration
 1027. زلزله‌خیزی---en:seismicity
 1028. کاوش لرزه‌ای---en:seismic prospecting
 1029. رد لرزه---en:seismic trace
 1030. موج لرزه‌ای---en:seismic wave
 1031. لرزه‌نگاشت---en:seismogram
 1032. لرزه‌نگار---en:seismograph
 1033. زلزله‌شناسی---en:seismology
 1034. لرزه‌شناسی---en:seismology
 1035. لرزه‌سنج---en:seismometer
 1036. زمین‌لرزه کم‌ژرفا---en:shallow-focus earthquake
 1037. زمین‌لرزه کوچک---en:small earthquake
 1038. کشانه---en:streamer
 1039. منحنی زمان ـ مسافت---en:time-distance curve
 1040. زمان سیر---en:travel time
 1041. ریززمین‌لرزه---en:ultra-microearthquake
 1042. روپوسته---en:upper crust
 1043. روگوشته---en:upper mantle
 1044. لرزه‌یاب قائم---en:vertically oriented geophone
 1045. پس‌لرزه---en:aftershock
 1046. پیش‌لرزه---en:foreshock
 1047. تنش‌آواری---en:cataclastic
 1048. گرانیگاه---en:centre of gravity
 1049. گرانی---en:gravity
 1050. نیم‌عمر---en:half-life
 1051. هسته---en:core
 1052. فیلم‌نامه اقتباسی---en:adapted screenplay
 1053. آگهی‌نامه---en:affiche
 1054. کهنه‌نمایی---en:ageing effects
 1055. [[]]---en:annonce/en:trailer
 1056. نمابندی---en:breakdown---en:découpage
 1057. فیلم‌خودرو---en:cinemobile
 1058. تخته‌نشان---en:clap board---en:clapper board---en:clapstick board---en:claquette
 1059. [[]]---en:clapper board/en:clap board
 1060. نشانزن---en:clapper boy
 1061. [[]]---en:clapstick board/en:clap board
 1062. [[]]---en:claquette/en:clap board
 1063. جلوه‌های ابرگون---en:cloud effects
 1064. نوربندی---en:colour correction---en:étalonnage
 1065. [[]]---en:découpage/en:breakdown
 1066. درآمیزی---en:dissolve
 1067. [[]]---en:doublage/en:dubbing
 1068. فیلم گردانده---en:dubbed film
 1069. نسخه گردانده---en:dubbed version
 1070. صداگذاری---en:dubbing
 1071. گفتارگردانی---en:dubbing---en:doublage
 1072. گفتار گردان---en:dubbing speaker
 1073. [[]]---en:écran/en:screening
 1074. تدوین---en:editing
 1075. تدوینگر---en:editor
 1076. جلوه---en:effect
 1077. نورپردازی جلوه‌ساز---en:effect lighting
 1078. جلوه‌پرداز---en:effects man
 1079. جلوه‌تاب---en:effects projector
 1080. [[]]---en:étalonnage/en:colour correction
 1081. جشنواره فیلم---en:film festival
 1082. پردازشگاه فیلم---en:film laboratory
 1083. ستاره سینما---en:film star---en:star
 1084. جلوه‌های آتش‌گون---en:fire effects
 1085. جلوه‌های مه‌گون---en:fog effects
 1086. [[]]---en:grimage/en:make-up
 1087. روزنه‌باز---en:iris in
 1088. روزنه‌بسته---en:iris out
 1089. مکان---en:location
 1090. مکان‌یابی---en:location hunt
 1091. نورپردازی در مکان---en:location lighting
 1092. چهره‌پردازی---en:make-up---en:grimage
 1093. چهره‌پرداز---en:make-up artist
 1094. چهرآزمون---en:make-up test
 1095. جلوه‌های غبارگون---en:mist effects
 1096. صدامیزی---en:mixing
 1097. نماهنگ---en:music video
 1098. فیلم‌نامه ابداعی---en:original screenplay
 1099. واحد سیار---en:outside broadcast unit
 1100. برداشت ردی---en:out-take
 1101. نقش‌آگهی---en:placard
 1102. [[]]---en:plan/en:shot
 1103. [[]]---en:plateau/en:set
 1104. بازبرداشت---en:retake
 1105. [[]]---en:scenario/en:screenplay
 1106. پرده سینما---en:screen
 1107. نمایش---en:screening---en:écran
 1108. فیلم‌نامه---en:screenplay---en:scenario
 1109. فیلم‌نامه‌نویس---en:screenwriter
 1110. فصل---en:sequence
 1111. فلاته---en:set---en:plateau
 1112. فیلم‌نامه اجرایی---en:shooting script
 1113. نما---en:shot---en:plan
 1114. واحد تولید تک‌دوربینه---en:single camera unit
 1115. جلوه‌های دودگون---en:smoke effects
 1116. جلوه‌های برف‌گون---en:snow effects
 1117. جلوه‌های صوتی---en:sound effects
 1118. جلوه‌های ویژه---en:special effects
 1119. [[]]---en:star/en:film star
 1120. نوستاره---en:starlet
 1121. پایادوربین---en:steadicam
 1122. فیلم‌نامه مصور---en:storyboard
 1123. استودیو---en:studio
 1124. برهم‌نموده---en:superimposed
 1125. برهم‌نمایی---en:superimposition
 1126. ابرستاره---en:superstar
 1127. آگهی تلویزیونی---en:teaser
 1128. سرآغاز---en:teaser
 1129. واحد تنظیم فنی---en:technical control room
 1130. نمایش تلویزیونی---en:teleplay
 1131. نمایشنامه تلویزیونی---en:teleplay
 1132. عنوان---en:title
 1133. عنوان‌بندی---en:title
 1134. پیش‌پرده---en:trailer---en:annonce
 1135. جلوه‌های انتقالی---en:transitional effects
 1136. واحد ضبط ویدئویی---en:video tape recording unit
 1137. نمایاب---en:viewfinder
 1138. جلوه‌های تصویری---en:visual effects
 1139. روبش---en:wipe
 1140. اعلان---en:poster
 1141. رمزی---en:symbolic
 1142. پژواک---en:echo
 1143. موسیقی---en:music
 1144. کمدی موسیقایی---en:musical comedy
 1145. ریتمی---en:rhythmic
 1146. برداشت---en:take
 1147. پخش---en:broadcast
 1148. زیبایی‌شناختی---en:aesthetic/ esthetic
 1149. زیبایی‌شناسی---en:aesthetics/ esthetics
 1150. [[]]---en:esthetic/en:aesthetic
 1151. [[]]---en:esthetician/en:aesthetician
 1152. [[]]---en:esthetics/en:aesthetics
 1153. هیجان‌نما---en:expressionist
 1154. پسانوگرا---en:post-modern
 1155. پسانوگرایی---en:post-modernism
 1156. پسانوگرا---en:post-modernist
 1157. پسانوین---en:post-modernist
 1158. صحنه---en:scene
 1159. پذیرنده---en:acceptor
 1160. اسیدینگی---en:acidity
 1161. اکسید اسیدی---en:acid oxide
 1162. باران اسیدی---en:acid rain
 1163. گروه فعال‌ساز---en:activating group
 1164. انرژی فعال‌سازی---en:activation energy
 1165. واکنش افزایشی---en:addition reaction
 1166. قلیا---en:alkali
 1167. فلز قلیایی خاکی---en:alkaline earth metal
 1168. دگرشکل---en:allotrope
 1169. دگرشکلی---en:allotropy
 1170. آلومین---en:alumina
 1171. آنیون---en:anion
 1172. آنیونی---en:anionic
 1173. اتم---en:atom
 1174. خوداکسایش---en:autoxidation
 1175. ترازو---en:balance
 1176. موازنه---en:balance
 1177. باز---en:base
 1178. بازینگی---en:basicity
 1179. بشر---en:beaker
 1180. واپاشی بتازا---en:β-decay
 1181. لیگاند دودندانه---en:bidentate ligand
 1182. ترکیب دوتایی---en:binary compound
 1183. زیست‌شیمیدان---en:biochemist
 1184. زیست‌شیمی---en:biochemistry
 1185. آزمون شاهد---en:blank test
 1186. کوره بلند---en:blast furnace
 1187. رنگ‌بری---en:bleaching
 1188. کات کبود---en:blue vitriol
 1189. دمای جوش---en:boiling point
 1190. زاویه پیوند---en:bond angle
 1191. بافر---en:buffer
 1192. آهکی‌شدن---en:calcification
 1193. تکلیس---en:calcination
 1194. کاتیون---en:cation
 1195. کاتیونی---en:cationic
 1196. پیل---en:cell
 1197. خانک---en:cell
 1198. سلول---en:cell
 1199. گریزانه---en:centrifuge
 1200. گریز دادن---en:centrifuge
 1201. کلردار شدن---en:chlorination
 1202. کلرزنی---en:chlorination
 1203. همپار سیس---en:cis isomer
 1204. خاصیت جمعیتی---en:colligative property
 1205. چگالنده---en:condenser
 1206. ترکیب هم‌آرا---en:coordination compound
 1207. عدد هم‌آرایی---en:coordination number
 1208. پیوند اشتراکی---en:covalent bond
 1209. پیوند اشتراکی یک‌سویه---en:covalent coordinate bond
 1210. سرریزکنی---en:decantation
 1211. سرریزکن---en:decanter
 1212. سرریز کردن---en:decanting
 1213. آب‌زدایی---en:dehydration
 1214. واقطبیدن---en:depolarize
 1215. واقطبیده---en:depolarized
 1216. واقطبنده---en:depolarizer
 1217. خشکانه---en:desiccator
 1218. برق‌شیمیایی---en:electrochemical
 1219. برق‌شیمی---en:electrochemistry
 1220. برق‌کافت---en:electrolysis
 1221. برق‌کاف---en:electrolyte
 1222. برق‌کافتی---en:electrolytic
 1223. الکترومنفی---en:electronegative
 1224. آنتالپی---en:enthalpy
 1225. وزن هم‌ارز---en:equivalent weight
 1226. استر---en:ester
 1227. استری شدن---en:esterification
 1228. شناورسازی---en:floatation
 1229. پیل گالوانی---en:galvanic cell
 1230. آهن سفید---en:galvanized iron
 1231. استوانه مدرج---en:graduated cylinder
 1232. هیبریدشدگی---en:hybridization
 1233. اوربیتال هیبریدی---en:hybridized orbital
 1234. آبپوشیده---en:hydrated
 1235. آبدار---en:hydrated
 1236. آبپوشی---en:hydration
 1237. آبدار کردن---en:hydration
 1238. آبدهی---en:hydration
 1239. آب‌کافتی---en:hydrolytic
 1240. آب‌کافت‌شدنی---en:hydrolyzable
 1241. یون---en:ion
 1242. اتم یونیده---en:ionized atom
 1243. ایزوتوپ---en:isotope
 1244. اثر ایزوتوپی---en:isotope effect
 1245. لیگاند---en:ligand
 1246. مولکول---en:molecule
 1247. کود نیتروژنی---en:nitrogenous fertilizer
 1248. تشدید مغناطیسی هسته---en:nuclear magnetic resonance
 1249. اوربیتال---en:orbital
 1250. ترکیبات آلی---en:organic compounds
 1251. پتروشیمی---en:petrochemistry
 1252. واکنش نورشیمیایی---en:photochemical reaction
 1253. پیپت---en:pipette
 1254. قطبش---en:polarization
 1255. بسپار شدن---en:polymerize
 1256. بسپار کردن---en:polymerize
 1257. پرتوزا---en:radioactive
 1258. پرتوزایی---en:radioactivity
 1259. واکنش‌دهنده---en:reactant
 1260. واکنش‌پذیری---en:reactivity
 1261. واکنشگاه---en:reactor
 1262. واکنشگر---en:reagent
 1263. تبدیلگر---en:reformer
 1264. تبدیل---en:reforming
 1265. تشدید---en:resonance
 1266. رزونانس---en:resonance
 1267. پیوند سیگما---en:sigma bond
 1268. حلال‌کافت---en:solvalysis
 1269. اسپین---en:spin
 1270. سولفودارشده---en:sulphonated
 1271. سولفودارکردن---en:sulphonation
 1272. سولفودار شدن---en:sulphonation
 1273. همپار ترانس---en:trans isomer
 1274. بالون حجم‌سنجی---en:volumetric flask
 1275. اثر انگشت---en:fingerprint
 1276. همگن‌سازی---en:homogenization
 1277. همگن‌شده---en:homogenized
 1278. همگن‌ساز---en:homogenizer
 1279. واقطبش---en:depolarization
 1280. ظرفیت---en:capacitance
 1281. کاتد---en:cathode
 1282. الکترود---en:electrode
 1283. الکترون---en:electron
 1284. آنتروپی---en:entropy
 1285. کوانتوم---en:quantum
 1286. تصعید---en:sublimation
 1287. گران‌روی---en:viscosity
 1288. گرماسنج---en:calorimeter
 1289. گرماسنجی---en:calorimetry
 1290. تبخیر---en:vaporization
 1291. بسپار افزایشی---en:addition polymer
 1292. افزودنی---en:additive
 1293. چسب---en:adhesive
 1294. نیروی چسبندگی---en:adhesive force
 1295. آلیاژ---en:alloy
 1296. اریخت---en:amorphous
 1297. دوخصلتی---en:amphoteric
 1298. پاداکسنده---en:antioxidant
 1299. زیست‌بسپار---en:biopolymer
 1300. [[]]---en:bipolymer/en:copolymer
 1301. صورت‌بندی قایقی---en:boat conformation
 1302. پیوند---en:bond
 1303. کلردار کردن---en:chlorination
 1304. لخته‌شدگی---en:coagulation
 1305. هم‌تکپار---en:comonomer
 1306. غلظت---en:concentration
 1307. هم‌بسپار---en:copolymer---en:bipolymer
 1308. هم‌بسپارش---en:copolymerization
 1309. چگالی---en:density
 1310. وابسپارش---en:depolymerization
 1311. دوپار---en:dimer
 1312. الکترون‌کشان---en:electronegative
 1313. الکترون‌کشانی---en:electronegativity
 1314. نامیزه---en:emulsion
 1315. زی‌مایه---en:enzyme
 1316. ناهمگون‌بسپار---en:heteropolymer
 1317. ناهمگون‌بسپارش---en:heteropolymerization
 1318. ترکیبات هم‌رده---en:homologous compounds
 1319. همگون‌بسپار---en:homopolymer
 1320. همگون‌بسپارش---en:homopolymerization
 1321. یونپار---en:ionomer
 1322. همپار---en:isomer
 1323. همپارش---en:isomerization
 1324. تکپار---en:monomer
 1325. چندپار---en:oligomer
 1326. چندپارش---en:oligomerization
 1327. اکسایش---en:oxidation
 1328. اکسایشی---en:oxidative
 1329. فراورده‌های پتروشیمی---en:petrochemicals
 1330. فاز---en:phase
 1331. پیوند پی---en:π-bond
 1332. قطبی---en:polar
 1333. قطبیدن---en:polarize
 1334. قطبیده---en:polarized
 1335. بسپار---en:polymer
 1336. بسپارش‌پذیر---en:polymerizable
 1337. بسپارش---en:polymerization
 1338. پیش‌بسپار---en:prepolymer
 1339. واکنش---en:reaction
 1340. کاهنده---en:reductant
 1341. کاهش---en:reduction
 1342. حلال‌پوشیده---en:solvated
 1343. حلال‌پوشی---en:solvation
 1344. آب‌کافت---en:hydrolysis
 1345. آلودگی---en:pollution
 1346. [[]]---en:albedo particles/en:albedo neutrons
 1347. فرازکومه‌ای‌زاد---en:altocumulogenitus
 1348. فرازکومه‌ای‌گشت---en:altocumulomutatus
 1349. فرازکومه‌ای---en:altocumulus
 1350. فرازپوشنی‌زاد---en:altostratogenitus
 1351. فرازپوشنی‌گشت---en:altostratomutatus
 1352. فرازپوشنی---en:altostratus
 1353. ابر سندانی---en:anvil cloud
 1354. کمانی---en:arcus
 1355. کل---en:calvus
 1356. گیسودار---en:capillatus
 1357. کنگره‌دار---en:castellanus
 1358. پرسادیس---en:cirriform
 1359. پرساکومه‌ای‌زاد---en:cirrocumulogenitus
 1360. پرساکومه‌ای‌گشت---en:cirrocumulomutatus
 1361. پرساکومه‌ای---en:cirrocumulus
 1362. پرساگشت---en:cirromutatus
 1363. پرساپوشنی‌گشت---en:cirrostratomutatus
 1364. پرساپوشنی---en:cirrostratus
 1365. پرسا---en:cirrus
 1366. [[]]---en:cirrus spissatus/en:false cirrus
 1367. ستبر---en:congestus
 1368. کومه‌ای‌دیس---en:cumuliform
 1369. کومه‌ای‌زاد---en:cumulogenitus
 1370. کومه‌ای‌گشت---en:cumulomutatus
 1371. کومه‌ای‌بارازاد---en:cumulonimbogenitus
 1372. کومه‌ای‌بارا---en:cumulonimbus
 1373. کومه‌ای---en:cumulus
 1374. لایه‌لایه---en:duplicatus
 1375. پرسانما---en:false cirrus---en:cirrus spissatus
 1376. ریسه‌دار---en:fibratus
 1377. منگوله‌دار---en:floccus
 1378. پاره‌پاره---en:fractus
 1379. ابر قیفی---en:funnel cloud
 1380. ناستبر---en:humilis
 1381. سندانی---en:incus
 1382. درون‌پیچ---en:intortus
 1383. کندویی---en:lacunosus
 1384. عدس‌گون---en:lenticularis
 1385. پستانی---en:mamma
 1386. نیم‌ستبر---en:mediocris
 1387. مهسا---en:nebulosus
 1388. باراپوشنی‌زاد---en:nimbostratogenitus
 1389. باراپوشنی‌گشت---en:nimbostratomutatus
 1390. باراپوشنی---en:nimbostratus
 1391. کدر---en:opacus
 1392. پلاسی---en:pannus
 1393. پاره‌شفاف---en:perlucidus
 1394. کلاهکی---en:pileus
 1395. بارشی---en:praecipitatio
 1396. پرتوی---en:radiatus
 1397. گمانه---en:sonde---en:probe
 1398. پکیده---en:spissatus
 1399. [[]]---en:stratiform/en:stratiformis
 1400. پوشنی‌دیس---en:stratiformis---en:stratiform
 1401. پوشن‌کومه‌ای‌زاد---en:stratocumulogenitus
 1402. پوشن‌کومه‌ای‌گشت---en:stratocumulomutatus
 1403. پوشن‌کومه‌ای---en:stratocumulus
 1404. پوشنی‌گشت---en:stratomutatus
 1405. پوشنی---en:stratus
 1406. تندرسر---en:thunderhead
 1407. ابر پیچندی---en:tornado cloud
 1408. نیم‌شفاف---en:translucidus
 1409. شیپوری---en:tuba
 1410. چنگک‌دار---en:uncinus
 1411. موج‌دار---en:undulatus
 1412. بادبانی---en:velum
 1413. مهره‌دار---en:vertebratus
 1414. میلابی---en:virga
 1415. فشارسنج هوا---en:barometer
 1416. لایه ازون---en:ozone layer
 1417. ازون‌سپهر---en:ozonosphere
 1418. فهرست---en:catalogue
 1419. [[]]---en:mécanisé/en:mechanized
 1420. ماشینی---en:mechanized---en:mécanisé
 1421. مین صوتی---en:acoustic mine
 1422. آجودان---en:adjutant
 1423. کارگزینی---en:Adjutant General's Corps
 1424. مین ضدهوابرد---en:anti-airborn mine
 1425. مین ضدنفر---en:antipersonnel mine
 1426. مین ضدتانک---en:antitank mine
 1427. [[]]---en:arch/en:arch finger print
 1428. اثر انگشت کمانی---en:arch finger print---en:arch
 1429. برپوش---en:battle dress
 1430. پلکانی---en:bleachers
 1431. بمب---en:bomb
 1432. مین کف‌نشین---en:bottom mine
 1433. مین جهنده ضدنفر---en:bounding mine
 1434. بستار---en:breechblock
 1435. خاشه---en:chaff
 1436. بمب شیمیایی---en:chemical bomb
 1437. مین شیمیایی---en:chemical mine
 1438. بمب خوشه‌ای---en:cluster bomb
 1439. تکاور---en:commando
 1440. مین دورفرمان---en:controlled mine
 1441. آماجه---en:dart
 1442. بمب تأخیری---en:delayed action bomb
 1443. مین تأخیری---en:delayed action mine
 1444. بمب زیرآبی---en:depth bomb
 1445. مین تمرینی---en:drill mine
 1446. بمب آتش‌زا---en:fire bomb
 1447. مین فوگاز---en:fougasse
 1448. سان‌پوش---en:French tunic
 1449. ساق‌پوش---en:gaiter
 1450. بمب هیدروژنی---en:hydrogen bomb
 1451. مین بی‌اثر---en:inert mine
 1452. پلیس بین‌الملل---en:Interpol
 1453. شان‌آویز---en:lanyard
 1454. [[]]---en:loop/en:loop finger print
 1455. اثر انگشت حلقه‌ای---en:loop finger print---en:loop
 1456. مین---en:mine
 1457. مین مهارشده---en:moored mine
 1458. بمب ناپالم---en:napalm bomb
 1459. بمب نوترونی---en:neutron bomb
 1460. بمب اعلامیه‌ای---en:notice bomb
 1461. بازآماد---en:overhaul
 1462. هم‌پوشانی---en:overlap
 1463. بمب چتردار---en:para bomb
 1464. بمب درخشی---en:photoflash bomb
 1465. باران‌گیر---en:poncho
 1466. مین مشقی---en:practice mine
 1467. برد---en:range
 1468. نجات---en:rescue
 1469. مین پخشی---en:scatterable mine
 1470. بمب پاشان---en:scatter bomb
 1471. رزم‌نامه---en:scenario
 1472. تندخیزی---en:scramble
 1473. ایستگاه---en:site
 1474. راهبردی---en:strategic
 1475. راهبردشناس---en:strategist
 1476. راهبرد---en:strategy
 1477. تانک---en:tank
 1478. تیرنشان---en:target
 1479. بمب ساعتی---en:time bomb
 1480. مین آموزشی---en:training mine
 1481. [[]]---en:whorl/en:whorl finger print
 1482. اثر انگشت پیچشی---en:whorl finger print---en:whorl
 1483. رادار---en:radar---en:radio detection and ranging
 1484. [[]]---en:radio detection and ranging/en:radar
 1485. آشیانه---en:hangar
 1486. دمفشار---en:autoclave---en:retort
 1487. پنیر رگه‌آبی---en:blue cheese
 1488. برگک---en:chips
 1489. پنیر کلبه---en:cottage cheese
 1490. تردک---en:cracker
 1491. پنیر خامه‌ای---en:cream cheese
 1492. پنیر سفید---en:feta cheese
 1493. الیاف---en:fiber
 1494. ماهی لقمه---en:fish finger
 1495. پرک---en:flake
 1496. ژلاتین---en:gelatin
 1497. دم‌نوش---en:herb tea
 1498. قهوه فوری---en:instant coffee
 1499. چای فوری---en:instant tea
 1500. لرزانک---en:jelly
 1501. خمیربرگ---en:lasagna---en:lasagne
 1502. [[]]---en:lasagne/en:lasagna
 1503. ماندگار---en:long life
 1504. نی‌رشته---en:macaroni
 1505. نیم‌پز---en:parboiled
 1506. نیم‌پز کردن---en:parboiling
 1507. خمیراک---en:pasta
 1508. پاستوریزه‌سازی---en:pasteurization
 1509. پاستوریزه‌کردن---en:pasteurize
 1510. پاستوریزه---en:pasteurized
 1511. پاستوریزه‌ساز---en:pasteurizer
 1512. تراوه---en:permeate
 1513. ذرت‌پفکی---en:popcorn
 1514. کیسه‌بالشی---en:pouch
 1515. پنیر پرورده---en:process cheese
 1516. ناتراوه---en:retentate
 1517. روغن قنادی---en:shortening
 1518. کنجار لوبیاروغنی---en:soya meal
 1519. رشتار---en:spaghetti
 1520. سترون‌شده---en:sterilized
 1521. سترون‌ساز---en:sterilizer
 1522. چای کیسه‌ای---en:tea bag
 1523. ترد کردن---en:tenderization
 1524. تردکننده---en:tenderizer
 1525. فراپالایی---en:ultrafiltration
 1526. پنیر فراپالیده---en:ultrafiltration cheese
 1527. رشته‌فرنگی---en:vermicelli
 1528. لوبیاروغنی---en:soya bean---en:soya
 1529. آب‌شویه---en:flash tank
 1530. نورتاب---en:abat-jour
 1531. [[]]---en:abonné/en:subscriber
 1532. [[]]---en:abonnement/en:subscription
 1533. چکیده---en:abstract---en:résumé
 1534. دانشگاهی---en:academic---en:académique
 1535. علمی---en:academic---en:académique
 1536. [[]]---en:académie/en:academy
 1537. [[]]---en:académique/en:academic
 1538. [[]]---en:académique/en:academic
 1539. فرهنگستان---en:academy---en:académie
 1540. اقامتگاه---en:accommodation
 1541. جنگ---en:album
 1542. پوش‌برگ---en:aluminium foil
 1543. غیرحرفه‌ای---en:amateur
 1544. پویانمایی---en:animation
 1545. پویانما---en:animator
 1546. پیام‌گیر---en:answering machine
 1547. عتیقه---en:antique
 1548. کاشانه---en:apartment---en:appartement
 1549. [[]]---en:appartement/en:apartment
 1550. درخواست‌نامه---en:application form
 1551. آبزی‌دان---en:aquarium
 1552. بایگانی---en:archives
 1553. نشانه---en:arms---en:armes
 1554. پیکانه---en:arrow---en:flèche
 1555. [[]]---en:ascenseur/en:elevator
 1556. [[]]---en:ascenseur/en:elevator
 1557. دستیار---en:assistant
 1558. کارگاه---en:atelier
 1559. [[]]---en:autobahn (de.)/en:expressway
 1560. سرگذشت خود---en:autobiography
 1561. خودکار---en:automatic
 1562. ترازنامه---en:balance sheet---en:bilan
 1563. ---en:balcon/en:balcony
 1564. [[]]---en:balcon/en:balcony
 1565. ایوانک---en:balcony---en:balcon
 1566. ایوانگاه---en:balcony---en:balcon
 1567. [[]]---en:band/en:bandage
 1568. باند---en:bandage---en:band
 1569. [[]]---en:bandage/en:bandaging
 1570. باندپیچی---en:bandaging---en:bandage
 1571. سرچسب---en:banderole
 1572. رمزینه---en:bar code
 1573. [[]]---en:barème/en:bareme scale
 1574. شمارک---en:bareme scale---en:barème
 1575. [[]]---en:biennal/en:biennial
 1576. دوسالانه---en:biennial---en:biennal
 1577. [[]]---en:bilan/en:balance sheet
 1578. [[]]---en:bill/en:reciept
 1579. [[]]---en:biographie/en:biography
 1580. سرگذشت---en:biography---en:biographie
 1581. لیست سیاه---en:black list
 1582. مخلوط‌کن---en:blender
 1583. جان‌پاس---en:bodyguard
 1584. [[]]---en:bon/en:voucher
 1585. چارباغ---en:boulevard
 1586. بهابازار---en:bourse
 1587. [[]]---en:bourse/en:bursary award
 1588. [[]]---en:boursier/en:bursar
 1589. [[]]---en:bread toast/en:toast
 1590. دفترک---en:brochure
 1591. چینی‌جا---en:buffet---en:sideboard
 1592. خبرنامه---en:bulletin
 1593. راتبه‌گیر---en:bursar---en:boursier
 1594. راتبه---en:bursary award---en:scholarship---en:bourse
 1595. بافه---en:cable
 1596. پایوران---en:cadre
 1597. [[]]---en:cadre/en:frame
 1598. هدایت خط بی‌پاسخ---en:call forwarding no reply
 1599. استوانک---en:capsule---en:cylinder
 1600. کارپوشه---en:cartable
 1601. پوش نوار---en:cassette
 1602. نوار---en:cassette
 1603. کارنما---en:catalogue
 1604. کالانما---en:catalogue
 1605. سانسور---en:censorship---en:censure
 1606. [[]]---en:censure/en:censorship
 1607. هزینه سرانه خدمات---en:charge
 1608. [[]]---en:cheminée/en:fire place
 1609. سردکن---en:chiller
 1610. رده---en:class
 1611. [[]]---en:classé/en:classified
 1612. رده‌بندی‌شده---en:classified---en:classé
 1613. رمز---en:code
 1614. [[]]---en:comité/en:committee
 1615. گروه---en:commission
 1616. کارگروه---en:committee---en:comité
 1617. خوشاب---en:compote
 1618. [[]]---en:compteur/en:conteur
 1619. اجلاس---en:conference
 1620. [[]]---en:conférence/en:lecture
 1621. فراهمایی---en:conference---en:conférence
 1622. [[]]---en:conférence/en:conference
 1623. [[]]---en:congrès/en:congress
 1624. همایش---en:congress---en:congrès
 1625. شمارگر---en:conteur---en:counter---en:compteur
 1626. رونوشت---en:copy
 1627. دستگاه تکثیر---en:copy machine
 1628. حق نشر---en:copyright
 1629. کالابرگ---en:coupon
 1630. پوشن---en:cover
 1631. بلوره---en:crystal
 1632. کارنامک---en:curriculum vitae---en:CV---en:résumé
 1633. [[]]---en:CV→ curriculum vitae
 1634. استوانک---en:cylinder
 1635. آرایه---en:decor
 1636. آرایه‌گری---en:decoration
 1637. آرایشی---en:decorative
 1638. آرایه‌گر---en:decorator
 1639. بخش---en:department
 1640. دربازکن---en:door phone
 1641. زورافزایی---en:doping
 1642. کشوی---en:drawer
 1643. بازارشکنی---en:dumping
 1644. [[]]---en:échantillon/en:sample
 1645. [[]]---en:échelle/en:grade
 1646. بوم‌شناسی---en:ecology
 1647. شمار---en:edition---en:tirage
 1648. ویراستار---en:editor
 1649. آسان‌بر---en:elevator---en:ascenseur
 1650. بالابر---en:elevator---en:ascenseur
 1651. [[]]---en:équipe/en:team
 1652. عطرمایه---en:essence
 1653. [[]]---en:estampe/en:stamp pad
 1654. [[]]---en:étiquette/en:label
 1655. بزرگراه---en:expressway---en:autobahn (de.)
 1656. [[]]---en:facsimile/en:fax
 1657. [[]]---en:facture/en:reciept
 1658. تفننی---en:fantasy
 1659. دورنگار---en:fax
 1660. دورنگار---en:fax---en:facsimile
 1661. دورنگاری---en:fax
 1662. [[]]---en:fiche/en:index card
 1663. برگه‌دان---en:fichier
 1664. پرونجا---en:file
 1665. صافی، پالایه---en:filter
 1666. هیمه‌سوز---en:fire place---en:cheminée
 1667. درخش---en:flash---en:flashlight
 1668. [[]]---en:flashlight/en:flash
 1669. دمابان---en:flask
 1670. [[]]---en:flèche/en:arrow
 1671. گلشنه---en:flower box
 1672. پردینه---en:folding screen---en:paravent
 1673. فرهنگ مردم---en:folklore
 1674. مردمی---en:folkloric---en:folklorique
 1675. [[]]---en:folklorique/en:folkloric
 1676. چندکاره---en:food processor
 1677. برگه---en:form
 1678. نظرآزمایی---en:forum
 1679. [[]]---en:four/en:oven
 1680. پیرابند---en:frame---en:cadre
 1681. خودپرداخت---en:franchise
 1682. منجمد کردن---en:freeze
 1683. یخ‌زن---en:freezer
 1684. یخ‌زده---en:frozen
 1685. [[]]---en:garde/en:guard
 1686. پایه 7---en:grade---en:échelle
 1687. تضمین---en:guaranty---en:warranty
 1688. پاسگان---en:guard---en:garde
 1689. سرسرا---en:hall
 1690. دستینه---en:handbook---en:manuel
 1691. هماهنگ---en:harmonic---en:harmonique
 1692. [[]]---en:harmonie/en:harmony
 1693. [[]]---en:harmonique/en:harmonic
 1694. هماهنگی---en:harmony---en:harmonie
 1695. دوگوشی---en:headphones
 1696. اجاقک---en:heater
 1697. بخاری برقی---en:heater
 1698. هوابر---en:hood
 1699. برگه---en:index card---en:fiche
 1700. نامه‌نما---en:indicateur
 1701. داده‌ورزی---en:informatics---en:informatique
 1702. [[]]---en:informatique/en:informatics
 1703. [[]]---en:ink-pad/en:stamp pad
 1704. [[]]---en:institut/en:institute
 1705. مؤسسه---en:institute---en:institut
 1706. آوابر---en:intercom
 1707. [[]]---en:invoice/en:reciept
 1708. بام‌پوش---en:isolation
 1709. عایق‌کاری---en:isolation
 1710. آب‌زن---en:jacuzzi
 1711. [[]]---en:jeton/en:token
 1712. بهانما---en:label---en:étiquette
 1713. سخنرانی---en:lecture---en:conférence
 1714. عدسی---en:lens
 1715. فهرست---en:list
 1716. جایگاه---en:lodge---en:loge
 1717. [[]]---en:loge/en:lodge
 1718. نورافشان---en:luster
 1719. تجملی---en:luxe---en:luxury
 1720. [[]]---en:luxury/en:luxe
 1721. [[]]---en:manifeste/en:manifesto
 1722. بیانیه---en:manifesto---en:manifeste
 1723. [[]]---en:manuel/en:handbook
 1724. نمونک---en:maquette
 1725. تجمع---en:meeting
 1726. شمارخوان---en:meter reader
 1727. [[]]---en:microfiche/en:microform
 1728. ریزفیلم---en:microfilm
 1729. ریزبرگه---en:microform---en:microfiche
 1730. صدابر---en:microphone
 1731. تندپز---en:microwave oven
 1732. همزن---en:mixer
 1733. تلفن همراه---en:mobile phone
 1734. فرشینه---en:moquette
 1735. آزمونه‌ای---en:multiple choice test
 1736. [[]]---en:musée/en:museum
 1737. موزه---en:museum---en:musée
 1738. [[]]---en:news conference/en:press conference
 1739. نامگان---en:nomenclature
 1740. گوش‌به‌زنگ---en:on call
 1741. آشپزخانه باز---en:open kitchen
 1742. [[]]---en:opérateur/en:operator
 1743. کارور---en:operator---en:opérateur
 1744. گروه مخالف---en:opposition
 1745. ترجمان---en:organ---en:organe
 1746. [[]]---en:organe/en:organ
 1747. [[]]---en:organisé/en:organized
 1748. سازمند---en:organized---en:organisé
 1749. تاون---en:oven---en:four
 1750. پی‌جویی کردن---en:page
 1751. پی‌جو---en:pager
 1752. هیئت‌رئیسه---en:panel
 1753. بند---en:paragraph
 1754. پیش‌امضا---en:paraph
 1755. [[]]---en:paravent/en:folding screen
 1756. مانک---en:park
 1757. [[]]---en:parlement/en:parliament
 1758. مجلس---en:parliament---en:parlement
 1759. چوب‌فرش---en:parquet
 1760. دیوارک---en:partition
 1761. نورخان---en:patio
 1762. سرایه---en:pavilion---en:pavillon
 1763. کوشک---en:pavilion---en:pavillon
 1764. [[]]---en:pavillon/en:pavilion
 1765. [[]]---en:pavillon/en:pavilion
 1766. درصدانه---en:percentage---en:pourcentage
 1767. [[]]---en:perforage/en:perforated
 1768. آژدار---en:perforated---en:perforage
 1769. [[]]---en:perforateur/en:perforator
 1770. آژه---en:perforator---en:perforateur
 1771. کارکنان---en:personnel
 1772. گام---en:phase
 1773. [[]]---en:plomb/en:seal
 1774. [[]]---en:pompage/en:pumping
 1775. دستی---en:portable
 1776. [[]]---en:pourcentage/en:percentage
 1777. مصاحبه مطبوعاتی---en:press conference---en:news conference
 1778. بهانامه---en:price list
 1779. پیش‌برگ---en:pro forma
 1780. [[]]---en:projecteur/en:projector
 1781. [[]]---en:projecteur/en:projector
 1782. فراتاب---en:projector---en:projecteur
 1783. نورافکن---en:projector---en:projecteur
 1784. پمپ‌زنی---en:pumping---en:pompage
 1785. نسوز---en:Pyrex
 1786. برگ خرید---en:reciept---en:bill---en:invoice---en:facture
 1787. دورفرمان---en:remote control
 1788. پژوهانه---en:research fees
 1789. [[]]---en:résumé/en:abstract
 1790. [[]]---en:résumé/en:abstract
 1791. [[]]---en:résumé/en:curriculum vitae
 1792. پرداخت---en:retouch---en:retouche
 1793. [[]]---en:retouche/en:retouch
 1794. پرداخت‌کار---en:retoucher---en:retoucheur
 1795. [[]]---en:retoucheur/en:retoucher
 1796. برگردان---en:rewinder
 1797. دکمه برگردان---en:rewinder
 1798. نمونه---en:sample---en:échantillon
 1799. [[]]---en:scholarship/en:bursary award
 1800. مهر و موم---en:seal---en:plomb
 1801. [[]]---en:séance/en:show time
 1802. درس گروهی---en:seminar
 1803. هم‌اندیشی---en:seminar
 1804. حسگر---en:sensor
 1805. زنجیره---en:serial
 1806. رشته---en:series
 1807. اجلاس---en:session
 1808. نشست---en:session
 1809. نوبت---en:shift
 1810. نوبت‌کار---en:shift worker
 1811. نوبت---en:show time---en:séance
 1812. [[]]---en:sideboard/en:buffet
 1813. یخچال ـ یخ‌زن همبر---en:side by side refrigerator
 1814. سیم‌اندود---en:silver-plated
 1815. ظرف‌شویی---en:sink
 1816. آب‌شویه---en:siphon---en:syphon
 1817. افشانه---en:spray
 1818. جوهرگین---en:stamp pad---en:ink-pad---en:estampe
 1819. کاغذ مومی---en:stencill
 1820. چندآوا---en:stereophonic
 1821. موضوع---en:subject---en:sujet
 1822. مشترک---en:subscriber---en:abonné
 1823. حق اشتراک---en:subscription---en:abonnement
 1824. یارانه---en:subside
 1825. [[]]---en:sujet/en:subject
 1826. کلید---en:switch
 1827. نمادگان---en:symbolism
 1828. هم‌نشست---en:symposium
 1829. [[]]---en:syndicat/en:syndicate
 1830. اتحادیه---en:syndicate---en:syndicat
 1831. [[]]---en:syphon/en:siphon
 1832. آکنده‌ساز---en:taxidermist
 1833. آکنده---en:taxidermy
 1834. آکنده‌سازی---en:taxidermy
 1835. گروه مجهز---en:team---en:équipe
 1836. فن---en:technic---en:technique
 1837. فنی---en:technical
 1838. فن‌ورز---en:technician---en:technicien
 1839. [[]]---en:technicien/en:technician
 1840. [[]]---en:technique/en:technic
 1841. فن‌سالاری---en:technocracy---en:technocratie
 1842. فن‌سالار---en:technocrat---en:technocrate
 1843. [[]]---en:technocrate/en:technocrat
 1844. فن‌سالارانه---en:technocratic---en:technocratique
 1845. [[]]---en:technocratie/en:technocracy
 1846. [[]]---en:technocratique/en:technocratic
 1847. فناورانه---en:technologic---en:technologique
 1848. [[]]---en:technologie/en:technology
 1849. [[]]---en:technologique/en:technologic
 1850. فناور---en:technologist
 1851. فناوری---en:technology---en:technologie
 1852. مخابرات---en:telecommunications
 1853. دورسخنی---en:teleconference---en:videoconference
 1854. پیام‌نما---en:tele-text
 1855. بهارخواب---en:terrace---en:terrasse
 1856. [[]]---en:terrasse/en:terrace
 1857. آزمودن---en:test
 1858. آزمون---en:test
 1859. آزمونه---en:test
 1860. نظری---en:theoretic---en:theoretical---en:théorique
 1861. نظریه‌پرداز---en:theoretician---en:théoricien
 1862. [[]]---en:théoricien/en:theoretician
 1863. [[]]---en:théorie/en:theory
 1864. [[]]---en:théorique/en:theoretic
 1865. نظریه---en:theory---en:théorie
 1866. [[]]---en:tirage/en:edition
 1867. نان برشتی---en:toast---en:toast bread
 1868. برشته‌کن---en:toaster
 1869. برشتار---en:toaster oven
 1870. بهامهر---en:token---en:jeton
 1871. ویژه‌همایی---en:topical meeting
 1872. آموزانه---en:tuition fees
 1873. اتمام‌حجت---en:ultimatum
 1874. هم‌سانه---en:uniform---en:uniforme
 1875. [[]]---en:uniforme/en:uniform
 1876. روزآمد---en:up to date
 1877. پرداویز---en:vertical blinds---en:window blind
 1878. [[]]---en:videoconference/en:teleconference
 1879. بهابرگ---en:voucher---en:bon
 1880. پخش همراه---en:Walkman
 1881. چراغک---en:warmer
 1882. [[]]---en:warranty/en:guaranty
 1883. چرخک---en:wheelchair
 1884. [[]]---en:window blind/en:vertical blinds
 1885. کارگاه آموزشی---en:workshop
 1886. پروندان---en:Zonnecken
 1887. سراچه---en:suite
 1888. اتاقک---en:cabin---en:cabine
 1889. [[]]---en:cabine/en:cabin
 1890. افشرده---en:concentrate---en:retentate---en:concentré
 1891. [[]]---en:concentré/en:concentrate
 1892. [[]]---en:retentate/en:concentrate
 1893. پایانه---en:terminal
 1894. [[]]---en:échelle/en:scale
 1895. مقیاس---en:scale---en:échelle
 1896. رمز---en:symbol
 1897. نمایش---en:theatre---en:play---en:drama
 1898. میان‌بند---en:diaphragm
 1899. فوتون---en:photon
 1900. صوت‌شناسی---en:acoustics
 1901. مولد جریان متناوب---en:alternator
 1902. آمپرسنج---en:ammeter
 1903. ناهمسان‌گردی---en:anisotropy
 1904. آند---en:anode
 1905. قطب مثبت---en:anode
 1906. باتری---en:battery
 1907. شمع---en:candela
 1908. قطب منفی---en:cathode
 1909. باردار کردن---en:charge
 1910. زمان‌سنج---en:chronometer
 1911. پیچه---en:coil
 1912. دیاپازن---en:diapason
 1913. ماده دی‌الکتریک---en:dielectric material
 1914. بعد---en:dimension
 1915. ابعاد---en:dimensions
 1916. دیود---en:diode
 1917. بی‌بار کردن---en:discharge
 1918. تخلیه الکتریکی---en:discharge
 1919. خالی کردن---en:discharge
 1920. پویایی‌شناسی---en:dynamics
 1921. دینام---en:dynamo
 1922. جسم کشسان---en:elastic body
 1923. حد کشسانی---en:elastic limit
 1924. الکتریسیته---en:electricity
 1925. پتانسیل الکتریکی---en:electric potential
 1926. برق‌سنج---en:electrometer
 1927. نیروی محرک الکتریکی---en:electromotive force
 1928. موتور برقی---en:electromotor
 1929. الکترونیک---en:electronics
 1930. برق‌نما---en:electroscope
 1931. ایستابرقی---en:electrostatic---en:electrostatical
 1932. [[]]---en:electrostatical/en:electrostatic
 1933. ایستابرق---en:electrostatics
 1934. انرژی---en:energy
 1935. تبخیر سطحی---en:evaporation
 1936. فرومغناطیس---en:ferromagnetism
 1937. شکافت---en:fission
 1938. بسامد---en:frequency
 1939. فیوز---en:fuse
 1940. گداخت هسته‌ای---en:fusion
 1941. گالوانومتر---en:galvanometer
 1942. مولد برق---en:generator
 1943. منگنه آبی---en:hydraulic press
 1944. مولد برق‌آبی---en:hydroelectric generator
 1945. فرازسنج---en:hypsometer
 1946. لختی---en:inertia
 1947. همسان‌گرد---en:isotrope
 1948. همسان‌گردی---en:isotropy
 1949. حرکت‌شناسی---en:kinematics
 1950. لیزر---en:laser---en:light amplification by stimulated emission of radiation
 1951. [[]]---en:light amplification by stimulated emission of radiation/en:laser
 1952. آهن‌ربا---en:magnet
 1953. مکانیک---en:mechanics
 1954. سازوکار---en:mechanism
 1955. مزون---en:meson
 1956. ریزبین---en:microscope
 1957. موشک هدایت‌شونده---en:missile
 1958. موتور---en:motor
 1959. [[]]---en:motor/en:electromotor
 1960. هسته‌ای---en:nuclear
 1961. واکنشگاه هسته‌ای---en:nuclear reactor
 1962. نوکلئون---en:nucleon
 1963. فنون هسته‌ای---en:nucleonics
 1964. هسته---en:nucleus
 1965. پارامغناطیسی---en:paramagnetic
 1966. پارامغناطیس---en:paramagnetism
 1967. دوره تناوب---en:period
 1968. پیرابین---en:periscope
 1969. پدیده---en:phenomenon
 1970. پیستون---en:piston
 1971. پتانسیل---en:potential
 1972. واکنشگاه---en:reactor
 1973. جریان‌پا---en:rheostat
 1974. موشک آزاد---en:rocket
 1975. کمیت نرده‌ای---en:scalar quantity
 1976. چرخ‌آوا---en:siren
 1977. سیم‌لوله---en:solenoid
 1978. طیف‌نما---en:spectroscope
 1979. طیف---en:spectrum
 1980. ایستایی‌شناسی---en:statics
 1981. ترمودینامیک---en:thermodynamics
 1982. اثر گرمابرقی---en:thermoelectric effect
 1983. مبدل---en:transformer
 1984. ترانزیستور---en:transistor
 1985. اختلاف پتانسیل الکتریکی---en:voltage
 1986. پیل ولتا---en:voltaic pile
 1987. ولت‌سنج---en:voltmeter
 1988. کشت دوم---en:aftercrop
 1989. آسیب‌رسان---en:allelopathic
 1990. دگرآسیبی---en:allelopathy
 1991. دگرگشن---en:allogamous
 1992. دگرگشنی---en:allogamy
 1993. نامیخته---en:apogamous
 1994. نامیزش---en:apogamy
 1995. نامیخته---en:apomict
 1996. نامیخته---en:apomictic
 1997. نامیختگی---en:apomixis
 1998. نامیزی---en:aposopry
 1999. خودگشن---en:autogamous
 2000. خودگشنی---en:autogamy
 2001. [[]]---en:berseem/en:berseem clover
 2002. شبدر برسیم---en:berseem clover---en:berseem
 2003. کانولا---en:canola
 2004. گاوآهن قلمی---en:chiselplow
 2005. کشت خفته---en:dormant seeding
 2006. کشت دوگانه---en:double cropping
 2007. گیاه درون‌رست---en:endophyte
 2008. درون‌رست---en:endophytic
 2009. درون‌رستی---en:endophytism
 2010. خورش---en:endosperm
 2011. گیاه رورست---en:epiphyte
 2012. رورست---en:epiphytic
 2013. رورستی---en:epiphytism
 2014. خاک‌کشت---en:geoponics
 2015. آب‌کشت---en:hydroponics
 2016. رگه خویش‌آمیز---en:inbred line
 2017. کشت درهم ردیفی---en:intercropping
 2018. رگه---en:line
 2019. باقلامصری---en:lupine
 2020. کشت درهم---en:mixed cropping
 2021. کشت چندگانه---en:multiple cropping
 2022. بکربارده---en:parthenocarpic
 2023. بکرباردهی---en:parthenocarpy
 2024. بکرزایی---en:parthenogenesis
 2025. بکرزا---en:parthenogenetic
 2026. کشت چهارگانه---en:quadruple cropping
 2027. ریشه‌گاه---en:rhizosphere
 2028. ریشه‌گاهی---en:rhizospheric
 2029. کشت کوچان---en:shifting agriculture
 2030. کشت سه‌گانه---en:tripple cropping
 2031. چاودم---en:triticale
 2032. خدمات اقامتی---en:accommodation
 2033. اتاقهای هم‌جوار---en:adjoining rooms
 2034. منزلگاه---en:apartment hotel
 2035. تالار ضیافت---en:banqueting room
 2036. مهمانکده---en:boarding house---en:pension
 2037. بوفه---en:buffet
 2038. بوفه قطار---en:buffet car
 2039. پذیرایی خودگزین---en:buffet service
 2040. ساحل‌سرا---en:cabanna---en:plage
 2041. کومه---en:cabanna---en:plage
 2042. [[]]---en:cafe net/en:coffee net
 2043. چای‌خانه---en:cafeteria
 2044. اردوگاه---en:camp
 2045. تخت سفری---en:camp bed
 2046. کاروانک---en:caravan
 2047. کاروانی---en:caravaner
 2048. کاروانچه---en:caravanette
 2049. کاروانگاه---en:caravan park
 2050. درجه---en:class
 2051. رخت‌کن---en:cloak room
 2052. نت‌سرا---en:coffee net---en:cafe net
 2053. قهوه‌سرا---en:coffee shop
 2054. اتاقهای تودرتو---en:connecting rooms
 2055. درجه ممتاز---en:deluxe class
 2056. اتاق دونفره---en:double room
 2057. طبیعت‌گردی---en:ecotourism
 2058. اتاق حمام‌دار---en:en suite room
 2059. گشت یک‌روزه---en:excursion
 2060. گشتگر---en:excursionist
 2061. تخت تاشو---en:folding bed
 2062. مهمان‌پذیر---en:guest house
 2063. راهنما---en:guide
 2064. دانشکده مهمان‌یاری---en:hospitality faculty
 2065. صنعت مهمان‌یاری---en:hospitality industry
 2066. تجارت مهمان‌یاری---en:hospitality trade
 2067. مهمان‌خانه---en:hotel
 2068. مدیر مهمان‌خانه---en:hotelier
 2069. مهمان‌خانه‌دار---en:hotelier
 2070. سرسرا---en:lobby
 2071. راه‌سرا---en:motel
 2072. [[]]---en:pension/en:boarding house
 2073. [[]]---en:plage/en:cabanna
 2074. [[]]---en:plage/en:cabanna
 2075. نماینده---en:representative
 2076. غذاخوری---en:restaurant
 2077. غذاخوری قطار---en:restaurant car
 2078. رستوران‌دار---en:restaurateur
 2079. غذاخوری خویش‌یار---en:self-service restaurant
 2080. اتاق یک‌نفره---en:single room
 2081. اتاق با تخت تاشو---en:studio room
 2082. گشت---en:tour
 2083. گردشگری---en:tourism
 2084. صنعت گردشگری---en:tourism industry
 2085. گردشگر---en:tourist
 2086. اقامتگاه‌های گردشگری---en:tourist accommodation
 2087. گشت‌بر---en:tour leader
 2088. گشت‌پرداز---en:tour operator
 2089. چای‌خانه بین‌راهی---en:transport cafe
 2090. غذاخوری بین‌راهی---en:transport restaurant
 2091. اتاق دوتخته---en:twin room
 2092. مهمان‌سرای جوانان---en:youth hostel
 2093. بنگاه---en:agency
 2094. دفتر نمایندگی---en:agency
 2095. دربست---en:charter
 2096. دربست کرایه کردن---en:charter
 2097. دربستی---en:chartering
 2098. بارگنج---en:container
 2099. سریع‌السیر---en:express
 2100. فرست---en:freight
 2101. فرست کردن---en:freight
 2102. زمان سبکی---en:off-peak hours---en:slack hours
 2103. زمان اوج---en:peak hours
 2104. راه‌گرد---en:ramp
 2105. شیب‌راهه---en:ramp
 2106. شیبک---en:ramp
 2107. زمان سنگینی---en:rush hours
 2108. [[]]---en:slack hours/en:off-peak hours
 2109. شدآمد---en:traffic
 2110. قطار خیابانی---en:tramway
 2111. گذری---en:transit
 2112. کالای گذری---en:transit cargo
 2113. گذرانه---en:transit charge
 2114. تالار گذر---en:transit hall
 2115. مسافر گذری---en:transit passenger
 2116. روادید گذر---en:transit visa
 2117. ترابار کردن---en:transship
 2118. تراباری---en:transshipment
 2119. دالانه---en:tunnel
 2120. کاروانه---en:van
 2121. موسیقی محض---en:absolute music
 2122. موسیقی انتزاعی---en:abstract music
 2123. دوریتمی---en:birhythmic
 2124. آوازگونه---en:cantabile
 2125. آواز---en:canto
 2126. هم‌نوایان---en:ensemble
 2127. هم‌نوایی---en:ensemble
 2128. پویه پایانی---en:final movement
 2129. [[]]---en:instrumentation/en:orchestration
 2130. اپرانامه---en:libretto
 2131. موسیقی مقامی---en:modal music
 2132. مقام---en:mode
 2133. مقام‌گردانی---en:modulation
 2134. پویه---en:movement
 2135. موسیقیدان---en:musician
 2136. موسیقی‌شناس---en:musicologist
 2137. موسیقی‌شناسی---en:musicology
 2138. نت---en:note
 2139. سازگان---en:orchestra
 2140. سازگانی---en:orchestral
 2141. سازآرایی---en:orchestration---en:scoring---en:instrumentation
 2142. صدای فرعی---en:overtone
 2143. پیش‌نوا---en:overture
 2144. سازگان فیلارمونیک---en:philharmonic orchestra
 2145. انجمن دوستداران موسیقی---en:philharmonic society
 2146. چندریتم---en:polyrhythmic
 2147. ریتم---en:rhythm
 2148. [[]]---en:scoring/en:orchestration
 2149. نیم‌پرده---en:semitone
 2150. فروبن‌مایه---en:subtonic
 2151. فرابن‌مایه---en:supertonic
 2152. سازگان سمفونیک---en:symphony orchestra
 2153. تنال---en:tonal
 2154. مایه---en:tonality
 2155. موسیقی تنال---en:tonal music
 2156. پرده---en:tone
 2157. صدا---en:tone
 2158. کیفیت صدا---en:tone
 2159. بن‌مایه---en:tonic
 2160. مایه‌گردانی---en:tonulation
 2161. مقامی---en:modal
 2162. استحکام خمشی---en:bending strength
 2163. زبره---en:grit
 2164. ریخته‌گری پرفشار---en:high pressure die casting
 2165. آستر---en:lining
 2166. قالب---en:mould
 2167. انجماد صفحه‌ای---en:platelet solidification
 2168. پرس---en:press
 2169. پرسی---en:pressed
 2170. پرس‌کاری---en:pressing
 2171. غلتک---en:roll
 2172. ساچمه---en:shot
 2173. تختال---en:slab
 2174. انجماد---en:solidification
 2175. [[]]---en:actual oxygen transfer efficiency/en:AOTE
 2176. هوازی---en:aerobic
 2177. هوازیستی---en:aerobic
 2178. هواویز---en:aerosol
 2179. بی‌هوازی---en:anaerobic
 2180. بی‌هوازیستی---en:anaerobic
 2181. بازاک واقعی---en:AOTE---en:actual oxygen tranfer efficiency
 2182. [[]]---en:biochemical oxygen demand/en:BOD
 2183. خاز---en:BOD---en:biochemical oxygen demand
 2184. [[]]---en:chemical oxygen demand/en:COD
 2185. خاش---en:COD---en:chemical oxygen demand
 2186. ناسالم‌کننده---en:contaminant
 2187. ناسالمی---en:contamination
 2188. محیط‌زیست---en:environment
 2189. پیامدسنجی زیست‌محیطی---en:environmental impact assessment
 2190. دفاع از محیط زیست---en:environmentalism
 2191. مدافع محیط‌زیست---en:environmentalist
 2192. حفاظت محیط‌زیست---en:environmental protection
 2193. دوگونه‌زی---en:facultative
 2194. [[]]---en:fixed suspended solids/en:FSS
 2195. مج‌مث---en:FSS---en:fixed suspended solids
 2196. پسماند پرپرتو---en:high level radioactive waste---en:high level waste
 2197. [[]]---en:high level waste/en:high level radioactive waste
 2198. خاک‌چال---en:landfill
 2199. پسماند کم‌پرتو---en:low level radioactive waste---en:low level waste
 2200. [[]]---en:low level waste/en:low level radioactive waste
 2201. پسماند میان‌پرتو---en:mid level radioactive waste---en:mid level waste
 2202. [[]]---en:mid level waste/en:mid level radioactive waste
 2203. [[]]---en:MLPP/en:multilevel precedence and preemption service
 2204. توانایی ازون‌کاهی---en:ODP---en:ozone-depleting potential
 2205. انتقال اکسیژن---en:oxygen transfer
 2206. [[]]---en:ozone-depleting potential/en:ODP
 2207. کاهش ازون---en:ozone depletion
 2208. حفره ازون---en:ozone hole
 2209. آلاینده---en:pollutant
 2210. آلوده‌گر---en:polluter
 2211. بازچرخش---en:recirculation
 2212. بازیافت---en:recycling
 2213. بازمصرف---en:reuse
 2214. [[]]---en:sewage/en:wastewater
 2215. فاضلاب‌رو---en:sewer
 2216. فاضلاب‌داری---en:sewerage
 2217. شبکه فاضلاب---en:sewerage system
 2218. دودمه---en:smog
 2219. پسماند جامد---en:solid waste
 2220. بازاک استاندارد---en:SOTE---en:standard oxygen transfer efficiency
 2221. ذرات معلق در هوا---en:SPM---en:suspended particulate matter
 2222. مجم---en:SS---en:suspended solids
 2223. [[]]---en:standard oxygen transfer efficiency/en:SOTE
 2224. [[]]---en:suspended particulate matter/en:SPM
 2225. [[]]---en:suspended solids/en:SS
 2226. کم‌جم---en:TDS---en:total dissolved solids
 2227. [[]]---en:total dissolved solids/en:TDS
 2228. [[]]---en:total solids/en:TS
 2229. پساب---en:treated wastewater
 2230. کمج---en:TS---en:total solids
 2231. [[]]---en:volatile susspended solids/en:VSS
 2232. مج‌مف---en:VSS---en:voltile suspended solids
 2233. پسماند---en:waste
 2234. زمین مرده---en:wasteland
 2235. مدیریت مواد پسماند---en:waste management
 2236. فاضلاب---en:wastewater---en:sewage
 2237. تصفیه فاضلاب---en:wastewater treatment
 2238. اعلام هزینه---en:advice of charge---en:AOC
 2239. [[]]---en:AOC/en:advice of charge
 2240. هدایت خط موردی---en:call deflection
 2241. هدایت خط مشغول---en:call forwarding busy---en:CFB
 2242. هدایت خط نامشروط---en:call forwarding unconditional
 2243. نگهداشت---en:call hold
 2244. انتظار مکالمه---en:call waiting---en:CW
 2245. [[]]---en:CFB/en:call forwarding busy
 2246. اعلام هزینه در آغاز مکالمه---en:charging information at call set-up time
 2247. گروه بسته---en:closed user group---en:CUG
 2248. [[]]---en:COLP/en:connected line identification presentation
 2249. [[]]---en:COLR/en:connected line identification restriction
 2250. فشرگستر---en:compandor
 2251. هم‌سخنی---en:conference calling
 2252. برخوانده‌نمایی---en:connected line identification presentation---en:COLP
 2253. منع برخوانده‌نمایی---en:connected line identification restriction---en:COLR
 2254. هم‌شنوی---en:crosstalk
 2255. [[]]---en:CUG/en:closed user group
 2256. [[]]---en:CW/en:call waiting
 2257. [[]]---en:DDI/en:direct dialing-in
 2258. وامدوله کردن---en:demodulate
 2259. وامدوله‌سازی---en:demodulation
 2260. وامدوله‌ساز---en:demodulator
 2261. واتافتگر---en:demultiplexer
 2262. واتافتگری---en:demultiplexing
 2263. شماره‌گیری مستقیم---en:direct dialing-in---en:DDI
 2264. پخش کردن---en:distribute
 2265. پخش‌شده---en:distributed
 2266. پخش---en:distribution
 2267. گسیل---en:emission
 2268. گسیلندگی---en:emissivity
 2269. گسیلیدن---en:emit
 2270. گسیلیده---en:emitted
 2271. گسیلنده---en:emitter
 2272. خرابی---en:failure
 2273. عیب---en:fault
 2274. قابک---en:frame
 2275. جای‌داده---en:interleaved
 2276. جای‌دهی---en:interleaving
 2277. [[]]---en:LH/en:line hunting
 2278. خط‌یابی---en:line hunting---en:LH
 2279. مزاحم‌یابی---en:malicious call identification
 2280. شبکه توری---en:mesh network
 2281. مدوله کردن---en:modulate
 2282. مدوله‌شده---en:modulated
 2283. مدوله‌سازی---en:modulation
 2284. مدوله‌ساز---en:modulator
 2285. [[]]---en:MSN/en:multiple subscriber number
 2286. چندپخش---en:multicast
 2287. اولویت‌بندی---en:multilevel precedence and preemption service---en:MLPP
 2288. خط چندشماره‌ای---en:multiple subscriber number---en:MSN
 2289. همتافت---en:multiplex
 2290. همتافتن---en:multiplex
 2291. همتافتگر---en:multiplexer
 2292. همتافتگری---en:multiplexing
 2293. ویژه‌پخش---en:narrowcast
 2294. مسدودسازی---en:outgoing call barring
 2295. [[]]---en:PNP/en:private numbering plan
 2296. حق تقدم---en:priority service
 2297. شماره‌گذاری اختصاصی---en:private numbering plane---en:PNP
 2298. انتشار---en:propagation
 2299. دسترسی از دور---en:remote access
 2300. آژیر دوردست---en:remote alarm
 2301. پردازش از دور---en:remote processing
 2302. پایانه دوردست---en:remote terminal
 2303. بازنشاندن---en:reset
 2304. بازنشانی---en:reset
 2305. به حساب مخاطب---en:reverse charging
 2306. فراگرد---en:roamer
 2307. فراگردی---en:roaming
 2308. پراکندگی---en:scattering
 2309. برنشاندن---en:set
 2310. برنشانی---en:set
 2311. نشانک---en:signal
 2312. نشانک‌دهی---en:signalling
 2313. فرعی‌گیری---en:sub-addressing
 2314. سو دادن---en:switch
 2315. سوده---en:switch
 2316. سوداده---en:switched
 2317. سودهی---en:switching
 2318. سوگردانی---en:switchover
 2319. دورآژیر---en:tele-alarm
 2320. دورپاس---en:tele-control
 2321. دورپایش---en:telemonitoring
 2322. پایان دادن---en:terminate
 2323. پایان‌دهی---en:termination
 2324. پایانگاه---en:termination
 2325. [[]]---en:three party/en:three party supplementary services
 2326. خدمات ارتباط سه‌طرفه---en:three party supplementary service---en:three party
 2327. تراکنش---en:transaction
 2328. چکانش---en:trigger
 2329. چکانه---en:trigger
 2330. چکانیدن---en:trigger
 2331. تک‌پخش---en:unicast
 2332. فراسو---en:upward
 2333. نشانک‌دهی کاربربه‌کاربر---en:user to user signalling
 2334. کلوخه---en:agglomerate
 2335. هوازنی---en:airblasting
 2336. گوی‌آس---en:ball mill
 2337. شمشال---en:billet
 2338. شمشه---en:bloom
 2339. خشته---en:briquette
 2340. صیقل‌کاری---en:burnishing
 2341. ریخته‌گری---en:casting
 2342. انجماد حجمی---en:cellular solidification
 2343. ساختار ستونی دانه---en:columnar grain structure---en:columnar structure
 2344. [[]]---en:columnar structure/en:columnar grain structure
 2345. بوته---en:crucible
 2346. انجماد شاخه‌ای---en:dendritic solidification
 2347. انجماد جهت‌دار---en:directional solidification
 2348. چدن نشکن---en:ductile iron
 2349. ساختار هم‌محور دانه---en:equiaxed grain structure---en:equiaxed structure
 2350. [[]]---en:equiaxed structure/en:equiaxed grain structure
 2351. آخال مکانیکی---en:exogenous inclusion
 2352. ریخته‌پیرایی---en:fettling
 2353. برگشتی---en:foundry returns
 2354. ریخته‌گری توپر---en:full mould casting
 2355. دانه‌ریزکن---en:grain refiner
 2356. ساختار دانه‌ای---en:grain structure
 2357. ریخته‌گری وزنی---en:gravity casting
 2358. ریخته‌گری ریژه‌ای---en:gravity die casting
 2359. زبره‌زنی---en:grit blasting
 2360. آخال شیمیایی---en:indigenous inclusion
 2361. شمش---en:ingot
 2362. شمش‌ریزی---en:ingot casting
 2363. ریخته‌گری دقیق---en:investment casting
 2364. پاتیل---en:ladle
 2365. آسترکاری---en:lining
 2366. ریخته‌گری کم‌فشار---en:low pressure die casting
 2367. ریخته‌گری میان‌فشار---en:medium pressure die casting
 2368. زیرقالب---en:mould board
 2369. کاواک قالب---en:mould cavity
 2370. قالب‌گیر---en:moulder
 2371. قالب‌گیری---en:moulding
 2372. آخال---en:nonmetallic inclusion
 2373. شوشه---en:pig
 2374. [[]]---en:plating/en:electroplating
 2375. بارریزی---en:pouring
 2376. ریخته‌گری تحت فشار---en:pressure die casting
 2377. ریخته‌گری سرد---en:rheocasting
 2378. مفتول‌کشی---en:rod drawing
 2379. میل‌آس---en:rod mill
 2380. نورده---en:rolled
 2381. نوردکاری---en:rolling
 2382. تفجوشی---en:sintering
 2383. لحیم---en:solder
 2384. هویه---en:soldering gun---en:soldering iron
 2385. [[]]---en:soldering iron/en:soldering gun
 2386. ریخته‌گری کوبشی---en:squeeze casting
 2387. بارگیری---en:tapping
 2388. آب‌زنی---en:water blasting
 2389. سیم‌کشی---en:wire drawing
 2390. آرایش---en:arrange
 2391. سورتمه‌سری---en:bobsledding---en:bobsleigh---en:luge competition
 2392. [[]]---en:bobsleigh/en:bobsledding
 2393. اندام‌پرور---en:body builder
 2394. پرورش اندام---en:body building
 2395. گوی‌باز---en:bowler
 2396. گوی‌بازی---en:bowls
 2397. [[]]---en:boxe/en:boxing
 2398. مشت‌زن---en:boxer---en:boxeur
 2399. [[]]---en:boxeur/en:boxer
 2400. مشت‌زنی---en:boxing---en:boxe
 2401. سریار---en:captain
 2402. جام---en:cup
 2403. مرحله نهایی---en:final
 2404. دروازه---en:goal
 2405. گل---en:goal
 2406. تیمگان---en:league
 2407. [[]]---en:luge competition/en:bobsledding
 2408. امتیاز---en:point
 2409. منطقه---en:post
 2410. نقش---en:post
 2411. چهاریک---en:quarter
 2412. مرحله یک‌چهارم نهایی---en:quarter final
 2413. ذخیره---en:reserve
 2414. مرحله نیمه‌نهایی---en:semi final
 2415. پرتاب---en:shoot
 2416. شلیک---en:shoot
 2417. ضربه---en:shoot
 2418. آبشار---en:spike
 2419. آبشارزن---en:spiker
 2420. پله‌ورزی---en:stepping
 2421. جام برتر---en:super cup
 2422. وقت فنی---en:technical time out---en:time out/ timeout
 2423. تنیس‌باز---en:tennist
 2424. [[]]---en:time out/en:technical time out
 2425. [[]]---en:time out/ timeout/en:technical time out
 2426. مسابقات چندجانبه---en:tournament
 2427. هنر انتزاعی---en:abstract art
 2428. هیجان‌نمایی انتزاعی---en:abstract expressionism
 2429. انتزاع‌گرایی---en:abstractionism
 2430. انتزاع‌گرا---en:abstractionist
 2431. زیبایی‌شناس---en:aesthetician/ esthetician
 2432. کوبیسم---en:cubism
 2433. دادائیسم---en:dadaism
 2434. التقاط‌گرایی---en:eclecticism
 2435. هیجان‌نمایی---en:expressionism
 2436. فوویسم---en:fauvism
 2437. انتزاع‌گرایی هندسی---en:geometric abstraction
 2438. انتزاع هندسی---en:geometric abstraction
 2439. واقع‌گرایی افراطی---en:hyperrealism---en:superrealism
 2440. انتزاع‌گرایی تغزلی---en:lyrical abstraction
 2441. هنر نو---en:modern art
 2442. نوگرایی---en:modernism
 2443. نوگرا---en:modernist
 2444. [[]]---en:superrealism/en:hyperrealism
 2445. رمزگرایی---en:symbolism
 2446. رمزگرا---en:symbolist
 2447. رمزشناسی---en:symbology
 2448. ترکیب‌گرایی---en:synthetism
 2449. ترکیب‌گرا---en:synthetist