پرش به محتوا

سیگما

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
واو, دیگما هتا
سان شو
حروف اعداد
استیگما قوپا
سمپی

الفبای یونانی

سیگما (بزرگ: Σ، کوچک: σ؛ یونانی Σιγμα؛ در حالت کوچک و انتهای کلمات به شکل ς در می‌آید) هجدهمین حرف الفبای یونانی است و صدایی همچون «س» دارد و در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۲۰۰ دارد. و هنگامی که در انتهای کلمه قرار می‌گیرد شکل متفاوت ς را به خود می‌گیرد؛ مثلاً: Ὀδυσσεύς (ادیسیس).

حالت بزرگ آن بعداً در زبان لاتین به حرف «اش» تبدیل شده‌است. (کوچک: ʃ).

علم و ریاضیات[ویرایش]

حالت بزرگ آن(Σ) به عنوان نماد در موارد زیر به کار می‌رود:

حالت کوچک آن(σ) به عنوان نماد در موارد زیر به کار می‌رود:

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*