پرش به محتوا

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «خاک‌سپاری»

جز
افزودن ناوباکس> {{جهان‌بینی}} (درخواست کاربر:Kian)+املا+تمیز+
(1 ویرایش 46.209.4.30 (بحث) خنثی‌سازی شد. (توینکل))
جز (افزودن ناوباکس> {{جهان‌بینی}} (درخواست کاربر:Kian)+املا+تمیز+)
در اسلام پس از مرگ همگی [[جامه|جامه‌های]] مرده را از وی جدا کرده و او را می‌شویند و سپس آن را [[کفن]] کرده و در [[گور]] از پهلوی راست آن به سمت [[قبله]] باشد آن را جای می‌دهند. هنگامی که مرده را درون [[گور]] گذاشتند سنگ‌های مسطح را بر روی جسد گذاشته که به آن [[لحد]] گویند و همچنین سر مرده را از درون [[کفن]] بیرون می‌گذارند. پیش از خاکسپاری بر او [[نماز میت]] می‌خوانند که در واقع دربردارنده [[دعا]] و [[تلقین]] است.<ref>توضیح المسائل</ref>
[[پرونده:Desert Cemetery Merzouga.jpg|بندانگشتی|گورستان مسلمانان در صحرا]]
=== ثواب تشییع جنازه ===
فضيلتفضیلت تشييعتشییع جنازه فراوان و ثوابش بسياربسیار قابل توجه است، تا آنجا كهکه در [[حديثحدیث]] آمده است: «كسىکسی كهکه جنازه ‌اىای را تشييعتشییع كند،کند، با هر قدمىقدمی كهکه بر مى‌می دارد، تا زمانىزمانی كهکه برگردد صد هزار هزار حسنه خواهد داشت و صد هزار هزار [[گناه]] از او محو مىمی ‌شودشود و صد هزار هزار درجه اش بالا برده مى‌شودمی‌شود و اگر بر ميّتمیّت [[نماز میت|نماز]] هم بگزارد صد هزار هزار [[ملائكهملائکه]] او را مشايعتمشایعت مىمی ‌كنندکنند كهکه همه‌همه‌شان شان براىبرای او استغفار مى‌می كنندکنند. و اگر در [[دفن]] حاضر شود خداوند صد هزار هزار ملائكهملائکه را مأمور خواهد كردکرد تا روز [[قيامتقیامت]] براىبرای او طلب مغفرت كنندکنند. و هر كسکس بر جنازه ‌اىای نماز بگزارد [[جبرئيلجبرئیل]] و هفتاد هزار هزار ملائكهملائکه بر او نماز مى‌می گزارند و گناهان گذشته ‌اشاش بخشيدهبخشیده مىمی ‌شودشود و چنانچه بماند تا او را دفن كندکند و خاكخاک بر او بريزد،بریزد، در مقابل هر قدمىقدمی كهکه از هنگام شركتشرکت در تشييعتشییع جنازه تا بازگشت به منزل خود بر مى‌می دارد يكیک قيراطقیراط پاداش خواهد داشت و قيراطقیراط هم‌وزن كوهکوه احد است كهکه در كفهکفه ترازوىترازوی اعمال او گذاشته مى‌می شود».<ref>تحرير الوسيلة، ترجمه فارسى، ج‌1،ج1، ص: 89</ref>
=== آداب تشییع جنازه ===
آداب تشييعتشییع جنازه بسياربسیار است كهکه از آن جمله است:
# كسىکسی كهکه جنازه را حمل مى‌می كند،کند، هنگام حمل جنازه بگويدبگوید: «بسم اللَّه و باللَّه وصلىوصلی اللَّه علىعلی محمّد و آل محمّد، اللهم اغفر للمؤمنينللمؤمنین و المؤمنات».
# جنازه را بر دوش بگذارند و ببرند و روىروی چهارپا و مانند آن برده نشود، تا از ثواب آن محروم نشوند، مگر آن‌كهآن‌که عذرىعذری باشد مثل دورىدوری راه، البته حمل جنازه با چهارپا و مانند آن، معلوم نيستنیست كهکه مكروهمکروه باشد.
# تشييع‌تشییع كنندهکننده در حال خشوع و تفكرتفکر باشد و چنينچنین تصور كندکند كهکه خود او را برداشته و مى‌می برند و او بازگشت به دنيادنیا را خواهش كردهکرده و اجابت شده است.
# در حال تشييعتشییع پيادهپیاده باشد و سوار شدن در آن حال مكروهمکروه است، مگر آن‌كهآن‌که معذور باشد، البته در وقت بازگشتن مكروهمکروه نيستنیست.
# پشت سر جنازه يایا در يكىیکی از دو طرف آن راه برود و اولىاولی (پشت سر) افضل است.
# هر تشييع‌تشییع كنندهکننده هر چهار طرف تابوت را بردارد و بهتر است اول جلوىجلوی تابوت طرف راست ميّتمیّت را بر دوش راست بگذارد سپس طرف راست آخر تابوت را روىروی دوش راست بگذارد بعد از آن طرف چپ آخر تابوت را روىروی دوش چپ بگذارد، آنگاه به قسمت چپ جلوىجلوی تابوت رفته آن را روىروی دوش چپ بگذارد.
# صاحب عزا پا برهنه باشد و عباىعبای خود را از دوش بردارد يایا به طورىطوری كهکه مناسب شخص عزادار است وضع ظاهرىظاهری خود را تغييرتغییر دهد تا اينكهاینکه معلوم شود او صاحب عزا است.
# خنديدنخندیدن و لهو و لعب و برداشتن عبا براىبرای غيرغیر صاحب عزا و تند راه رفتن به طورىطوری كهکه منافىمنافی مداراىمدارای با ميّتمیّت باشد خصوصاً دويدن،دویدن، در تشييعتشییع جنازه مكروهمکروه است، بلكهبلکه سزاوار است كهکه تشييعتشییع كنندگانکنندگان در راه رفتن ميانه‌میانه روىروی نمايندنمایند.
# آتش بردن پشت سر جنازه در حال تشييعتشییع مكروهمکروه است، مگر در شب كهکه چراغ يایا هر روشنايىروشنایی ديگردیگر مكروهمکروه نيستنیست.
# در موقع عبور جنازه، برخاستن شخص نشسته مكروهمکروه است، مگر آن‌كهآن‌که ميّتمیّت كافرکافر باشد كهکه در ايناین صورت بر مى‌می خيزدخیزد.
# بهتر آن است كهکه زن‌ها در تشييعتشییع جنازه شركتشرکت نكنند؛نکنند؛ اگر چه ميّتمیّت زن باشد. و بعيدبعید نيستنیست شركتشرکت زن‌هاىزن‌های جوان، در تشييعتشییع جنازه مكروهمکروه باشد.<ref>تحرير الوسيلة، ترجمه فارسى، ج‌1،ج1، ص: 90</ref>
=== شرایط دفن ===
از دیدگاه فقهای امامیه قرار دادن جسد مرده درون قبر بايدباید بر طبق شرايطشرایط و وضعيتوضعیت خاصىخاصی بوده باشد كهکه عبارتند از :
# مرده را بايدباید درون قبر به صورت خوابيدهخوابیده بر روىروی دست راست (و نه نشسته يایا ايستادهایستاده و جز اينهااینها) بگونه‌اىبگونه‌ای قرار داد كهکه صورت او به سمت قبله باشد، يعنىیعنی در سرتاسر دنيادنیا قبر مرده مسلمان بايدباید بگونه‌اىبگونه‌ای باشد كهکه هنگامىهنگامی كهکه مرده درون آن بر روىروی دست راست خود خوابانيدهخوابانیده مى‌شودمی‌شود چهره او به سمت قبله قرار گيرد،گیرد، و ايناین شرط اختصاص به جسد كاملکامل ندارد بلكهبلکه حتىحتی اگر جسد مرده فاقد برخىبرخی از قسمت‌ها نظيرنظیر سر يایا دست يایا سينهسینه و جز اينهااینها بود و يایا تنها سر در اختياراختیار بود و تنه مرده از ميانمیان رفته بود بايدباید به همينهمین روش دفن گردد، بلكهبلکه حتىحتی اجزاء بدن مسلمان را نيزنیز بايدباید به گونه‌اىگونه‌ای دفن كردکرد كهکه اگر داراىدارای سر و صورت بود به سمت قبله قرار مى‌گرفت؛می‌گرفت؛
# جنازه مسلمانىمسلمانی كهکه بر روىروی كشتىکشتی مرده و امكانامکان رساندن آن به خشكىخشکی براىبرای دفن وجود ندارد و احتمال متلاشىمتلاشی شدن او مى‌رودمی‌رود را مى‌توانمی‌توان پس از غسل و كفنکفن و نماز خواندن درون صندوقىصندوقی قرار داد يایا آن كهکه جنازه كفنکفن شده او را با بستن وزنه سنگينسنگین در حالىحالی كهکه رو به قبله است به درون دريادریا افكند؛افکند؛
# در صورت آگاهىآگاهی از تلاش حيواناتحیوانات درنده در بيرونبیرون آوردن جسد مرده مسلمان از درون زمينزمین واجب است محل دفن را به گونه‌اىگونه‌ای استحكاماستحکام بخشيدبخشید كهکه مانع نفوذ حيواناتحیوانات و اهانت به جنازه مسلمان گردد؛
# دفن هر مسلمانىمسلمانی بايدباید با موافقت و اذن ولىولی مرده انجام پذيرد،پذیرد، بدينبدین معنىمعنی كهکه ديگراندیگران حق مزاحمت با نظر ولىولی در دفن مرده در جايگاهجایگاه مورد نظر او را ندارند؛
# جنازه مرده مسلمان بايدباید در گورستانهاىگورستانهای مسلمانان دفن گردد و دفن او در گورستان‌هاىگورستان‌های كافرانکافران يایا دفن كافرانکافران در گورستانهاىگورستانهای مسلمانان حرام است و ايناین حكمحکم ناشىناشی از احترام شرع اسلام به مسلمانان است كهکه ايناین احترام ايجابایجاب مى‌كندمی‌کند او در گورستانهاىگورستانهای مسلمانان دفن شود و در صورت دفن در گورستانهاىگورستانهای كافرانکافران جايزجایز است قبر مسلمان را شكافتهشکافته و او را بيرونبیرون آورده و در مقابر مسلمانان دفن نمايند؛نمایند؛
# دفن مرده مسلمان در جاهايىجاهایی كهکه موجب هتكهتک حرمت و اهانت به او مى‌گرددمی‌گردد نظيرنظیر آبريزگاه،آبریزگاه، چاه، محل تجمع زباله و جز اينهااینها ممنوع و حرام است؛
# مرده مسلمان بايدباید در زمينزمین مباح دفن گردد از اين‌رواین‌رو دفن جنازه در مساجد، مدارس موقوفه، و يایا زمين‌هاىزمین‌های وقفىوقفی كهکه به منظور و غرض معينىمعینی جز دفن مردگان وقف شده ممنوع است؛
# بنابر فتواىفتوای جمعىجمعی از فقهاىفقهای اماميهامامیه دفن مرده مسلمان در گور مرده ديگرىدیگری كهکه هنوز جسد او متلاشىمتلاشی و نابود نشده است ممنوع و حرام است؛
# وجوب دفن مرده مسلمان اختصاص به جسد كاملکامل ندارد بلكهبلکه قطعات و اجزاىاجزای جدا شده از بدن او كهکه در آنها روح دميدهدمیده شده همچون يكیک دست و پا يایا انگشتان و جز اينهااینها نيزنیز بايدباید پس از غسل و كفنکفن و دفن گردند، اما اجزايىاجزایی كهکه روح در آنها ندميدهندمیده است همچون مو، دندان، ناخن دليلىدلیلی بر وجوب دفن آنها نمى‌ باشد؛نمی‌باشد؛
# حكمحکم وجوب دفن محترمانه با شرايطشرایط فوق الذكرفوق‌الذکر نه تنها شامل تمامىتمامی مسلمانان است بلكهبلکه شامل كودكکودک زاده شده از راه زناىزنای دو مسلمان و كودكىکودکی كهکه از نطفه مسلمان در شكمشکم كافرکافر كتابىکتابی به وجود آمده نيزنیز مى‌گرددمی‌گردد و در صورت اخيراخیر در فرض مادر كافرکافر به احترام فرزندش بايدباید در گورستانهاىگورستانهای مسلمانان پشت به قبله بر روىروی دست چپ يایا راست به گونه‌اىگونه‌ای دفن گردد كهکه صورت جنينجنین مسلمان او به سمت قبله قرار گيردگیرد.<ref name="پایگاه حوزه نت">[http://www.hawzah.net/Per/F/do.asp?a=FBCF.HTM پایگاه حوزه نت]</ref>
=== مستحبات دفن ===
بنابر فتواىفتوای فقهاء اماميهامامیه حد اقل وظيفهوظیفه و واجبىواجبی كهکه بر عهده مسلمانان نسبت به يكیک مرده مى‌باشدمی‌باشد ايناین است كهکه مرده مسلمان را پس از غسل و كفنکفن در گور به گونه‌اىگونه‌ای دفن كنندکنند كهکه حرمت جسد او حفظ گردد، ليكنلیکن در رواياتروایات كارهاىکارهای ديگرىدیگری توصيهتوصیه شده است كهکه مستحب است نسبت به دفن جنازه يكیک مسلمان انجام گيردگیرد كهکه عبارتند از:
# مستحب است عمق قبر به اندازه قامت يكیک انسان يایا تا ترقوه او باشد؛
# مستحب است براىبرای قبر لحد ساخته شود، و لحد سايه‌بانسایه‌بان و سقفىسقفی است سنگىسنگی كهکه بر روىروی جنازه مرده درون قبر قرار مى‌گيرد،می‌گیرد، و مانع ريختهریخته شدن خاكخاک بر روىروی جسد مرده مى‌گردد؛می‌گردد؛
# در نزديك‌تريننزدیک‌ترین گورستان از محل مرگ او دفن شود مگر آن كهکه در گورستان دورتر فضيلتىفضیلتی همچون وجود گور مردمان صالح و نيكوكارنیکوکار يایا علماء و امام زادگان بوده باشد؛
# مستحب است جنازه مرده را به كندىکندی به گورش نزديكنزدیک كنند،کنند، و بنابر رواياتروایات مستحب است پيشپیش از رسيدنرسیدن آن چندينچندین مرتبه او را بر زمينزمین گذاشته و سپس بردارند تا وحشت و ترس مرده از گورش كمکم شود؛
# مستحب است جنازه مردان را با سر داخل گور كنندکنند و جنازه زنان را مستحب است از سمت عرض بدن به درون قبر گذارند؛
# مستحب است هنگام دفن زن روىروی قبر را با پارچه‌اىپارچه‌ای پوشانده تا چشم مردان نامحرم به بدن او نيفتد؛نیفتد؛
# بدن مرده را به آرامىآرامی و نه با فشار و خشونت بدرون قبر راهنمايىراهنمایی كنند،کنند،
# مستحب است هنگام فرو بردنفروبردن مرده درون قبر و خوابانيدنخوابانیدن او قرآن و دعا خوانده شود؛
# مستحب است خوابانيدنخوابانیدن مرده در قبر بندهاىبندهای كفنکفن او را از سمت سر او باز كنند؛کنند؛
# مستحب است چهره مرده را از درون كفنکفن بيرونبیرون آورده و گونه راست او را بر روىروی مشتىمشتی از خاكخاک قبر قرار دهند؛
# براىبرای پشت مرده تكيه‌گاهىتکیه‌گاهی از سنگ و آجر بسازند كهکه جسد مرده بدو تكيهتکیه دهد تا بدينبدین وسيلهوسیله از افتادن مرده به روىروی صورت جلوگيرىجلوگیری شود؛
# مقدارىمقداری از تربت قبر امام حسينحسین (ع) در برابر چهره او قرار داده شود؛
# يكىیکی از مستحباتىمستحباتی كهکه در رواياتروایات تأكيدتأکید فراوانىفراوانی بر انجام آن شده است تلقينتلقین مرده مى‌باشدمی‌باشد يعنىیعنی هنگامىهنگامی كهکه درون قبر خوابانيدهخوابانیده شد معتقدات دينىدینی از توحيدتوحید پروردگار و اقرار به پيامبرىپیامبری خاتم پيامبرانپیامبران (ص) و امامان معصوم (ع) و اعتقاد به سؤال و پرسش دو ملائكهملائکه به نامهاىنامهای نكيرنکیر و منكرمنکر بدو يادآورىیادآوری گردد، بنابر رواياتروایات روح مرده از هنگام مفارقت و جدا شدن از جسد او تا هنگام دفن در اطراف او در پرواز است و ناظر همه وقايعوقایع است از ايناین رو مستحب است براىبرای آخرينآخرین بار احكاماحکام شرعىشرعی و معتقدات دينىدینی بدو يادآورىیادآوری شود تا مرده كهکه در آغاز سخت‌ترينسخت‌ترین لحظات زندگىزندگی برزخىبرزخی خود است بتواند بر هول و وحشت قبر فائق آيدآید و زبان به سخن حق با ملائكهملائکه بگشايد؛بگشاید؛
# مستحب است كسىکسی كهکه مرده را دفن مى‌كندمی‌کند پس از دفن او از سمت پاىپای مرده از قبر بيرونبیرون آيد؛آید؛
# مستحب است دفن كنندهکننده با طهارت و پاكىپاکی اقدام به دفن مسلمان كند؛کند؛
# مستحب است مردمان تشييعتشییع كنندهکننده بجز آنانىآنانی كهکه با مرده رابطه قرابت نسبىنسبی دارند با پشت دست به درون گود او خاكخاک ريختهریخته و آن را پر كنندکنند در حالىحالی كهکه (انا لله و انا اليهالیه راجعون) را بر زبان مى‌رانند؛می‌رانند؛
# مستحب است گور را به ارتفاع 4 انگشت از زمينزمین بالا آورده و آن را مربع بسازند و روىروی آن را صاف و مسطح (و نه كوهانکوهان دار) قرار دهند؛
# مستحب است براىبرای قبر علامتىعلامتی قرار دهند تا شناخته شود و بر روىروی آن آب بپاشند (پاشيدنپاشیدن آب بنابر برخىبرخی رواياتروایات تا 40 روز يایا 40 ماه مستحب است) آن گاه تشييعتشییع كنندگانکنندگان انگشتان خود را بر روىروی قبر قرار داده و براىبرای شادىشادی روح او سوره فاتحة الكتابالکتاب و سوره (انا انزلناه) را قرائت كنندکنند و براىبرای او طلب رحمت و غفران از خداوند نمايندنمایند. و بنابر رواياتروایات از سر انگشت هر يكیک از دعا كنندگانکنندگان بر گور مرده نورىنوری به سمت مرده سرازيرسرازیر مى‌گرددمی‌گردد كهکه موجب شادىشادی روح او مى‌شود؛می‌شود؛
# مستحب است درون دهان مرده عقيقعقیق گذاشته شود كهکه بر روىروی آن اسماء جلاله و پيامبرپیامبر (ص) و امامان (ع) نوشته شده باشد؛
# مستحب است مردمان به خانواده مرده و فرزندان و نزديكاننزدیکان او تا 3 روز تسليتتسلیت داده و براىبرای مرده آنان با خواندن قرآن و دعا طلب رحمت و آمرزش نمايند؛نمایند؛
# مستحب است مردم براىبرای خانواده عزادار كهکه به علت اشتغال به دفن مرده و عزادارىعزاداری بر او پختپخت‌وپز و پز نكرده‌اندنکرده‌اند خوراكخوراک فرستاده و از خوردن خوراكخوراک نزد آنها امتناع ورزند كهکه بنابر رواياتروایات بسياربسیار مكروهمکروه و ناشايستناشایست است؛
# مستحب است 40 يایا 50 نفر از مردمان نيكوكارنیکوکار در هنگام دفن يایا پيشپیش و يایا پس از آن شهادت به درستكارىدرستکاری مرده بدهند؛
# مستحب است نزديكاننزدیکان مرده بر او سوگوارىسوگواری و عزادارىعزاداری و گريهگریه كنندکنند ليكنلیکن ثواب بازماندگانىبازماندگانی كهکه بر مصيبتمصیبت او صبر نموده و خود را با يادآورىیادآوری مصيبتهايىمصیبتهایی كهکه بر پيامبرپیامبر (ص) و امامان (ع) وارد شده تسلىتسلی دهند و اجر خود را از درگاه خداوند بخواهند بيشتربیشتر است؛
# مستحب است كهکه مسلمانان به زيارتزیارت گورستانها رفته و بر گور مردگان سوره‌هاىسوره‌های قرآن (به ويژهویژه سوره‌هاىسوره‌های حمد ـ آيةآیة الكرسىالکرسی ـ قل اعوذ برب الناس ـ قل اعوذ برب الفلق ـ سوره ياسينیاسین ـ و جز اينهااینها) خوانده و براىبرای آنان طلب رحمت و آمرزش از خداوند نمايندنمایند. و مستحب است هنگام ورود به گورستان خطاب به مردگان مدفون در آن قبرستان سلام كردهکرده و بگويدبگوید (السلام علىعلی اهل الديارالدیار من المؤمنين،المؤمنین، رحم الله المتقدمينالمتقدمین منكممنکم و المتأخرينالمتأخرین و انا ان شاء الله بكمبکم لاحقون)
# از مستحباتىمستحباتی كهکه در رواياتروایات تأكيدتأکید فراوان بر آن شده ايناین است كهکه در نخستيننخستین شبىشبی كهکه مرده را دفن مى‌كنندمی‌کنند مستحب است نمازىنمازی براىبرای او بخوانند كهکه به نام (صلاة ليلةلیلة الدفن) يایا نماز شب دفن مشهور است.<ref name="پایگاه حوزه نت"/>
=== مکروهات دفن ===
بنابر رواياتروایات و فتاواىفتاوای فقهاء اماميهامامیه برخىبرخی رفتارها و كارهاکارها هنگام دفن مرده مكروهمکروه و ناشايستناشایست است از ايناین رو از انجام آنها نهىنهی كراهتىکراهتی شده است بدينبدین معنىمعنی كهکه بر مسلمانان سزاوار نيستنیست ايناین كارهاکارها را انجام دهند و بهتر آن است كهکه از انجام آنها دورىدوری كنند،کنند، ايناین كارهاکارها عبارتند از:
# دفن كردنکردن دو مرده در يكیک گور (و بنابر برخىبرخی فتاوا ايناین كارکار حرام است) مگر در مواقع ضرورت كهکه در ايناین صورت بايدباید ميانمیان آن دو مانعىمانعی نظيرنظیر ديواردیوار قرار داد؛
# فرش كردنکردن كفکف قبر با سنگهاىسنگهای قيمتىقیمتی يایا سنگ مرمر يایا آجر يایا چوبهاىچوبهای قيمتىقیمتی و گرانقيمتگرانقیمت مگر در زمينهاىزمینهای مرطوب، اما ساختن يایا پوشانيدنپوشانیدن ديواردیوار گور با ايناین گونه سنگها و چوبها مانعىمانعی ندارد؛
# دفن كردنکردن فرزند توسط پدر يایا مطلق ارحام به وسيلهوسیله ارحام نزديك،نزدیک، مگر در صورت اضطرار، از ايناین حكمحکم كراهتىکراهتی دو مورد استثنا شده است: نخست دفن زن به وسيلهوسیله شوهرش، و ديگردیگر دفن زن به وسيلهوسیله مردان محرم خود؛
# اقدام ارحام مرده به پركردنپرکردن گور مرده از خاكخاک كهکه بنابر رواياتروایات ايناین كارکار سبب قساوت قلب مى‌گردد؛می‌گردد؛
# پر كردنکردن گور با خاكىخاکی كهکه از آن گور بيرونبیرون آورده‌اند، يایا استفاده از گلىگلی جز گلىگلی كهکه از خاكخاک همان قبر است؛
# ترميمترمیم كردنکردن گور پس از فرسوده و خراب شدن آن مگر در مورد قبر پيامبرانپیامبران و امامان و صالحينصالحین و علماىعلمای دين؛دین؛
# بلند كردنکردن گور و ساختن پشته‌اىپشته‌ای شبيهشبیه به كوهانکوهان شتر بر روىروی آن كهکه از ايناین ساخته در رواياتروایات با نام (تسنيمتسنیم) يادیاد شده است؛
# ساختمان كردنکردن بر روىروی گور مردمان بجز گور پيامبرانپیامبران و امامان و بزرگان و علماىعلمای دين؛دین؛
# ساختن مسجد بر روىروی گور مردمان بجز گور پيامبرانپیامبران و امامان (ع) و بزرگان و علماىعلمای دين؛دین؛
# نشستن بر روىروی گور و ادرار كردنکردن و نجس كردنکردن قبرها در گورستانها و يایا خنديدنخندیدن و سبكسبک سرىسری در گورستانها، و يایا راه رفتن بر روىروی گورها و يایا تكيهتکیه دادن به آنها مگر در حال ضرورت؛
# دفن مرده در خانه‌هاىخانه‌های مسكونى؛مسکونی؛
# سخن گفتن درباره مسائل دنيايىدنیایی در گورستان؛
# شتاب در خوابانيدنخوابانیدن مرده در گور خود پيشپیش از آن كهکه مدتىمدتی او را در بالاىبالای گور قرار داده باشند؛
# بالا بردن ساخته روىروی قبر بيشبیش از 4 انگشت.<ref name="پایگاه حوزه نت"/>
== مسیحیت ==
خاک‌سپاری در مسيحيتمسیحیت اغلب بينبین دو روز و يکیک هفته بعد از مرگ تشكيلتشکیل مى‌شودمی‌شود. جزئياتجزئیات در مذاهب مسيحىمسیحی مختلف است٬ ولىولی معمولامعمولاً خاک‌سپاری با مراسم كليساکلیسا شروع مى‌شودمی‌شود و سپس تابوت به قبرستان برده و دفن مى‌شودمی‌شود. آنجا عزاداران دوباره نماز مى‌خوانندمی‌خوانند و يک‌يکیک‌یک خاک بر تابوت مى‌اندازندمی‌اندازند. از جمله آياتآیات كتابکتاب مقدس كهکه در خاک‌سپاری مسيحىمسیحی خوانده مى‌شودمی‌شود: (از خاک‌خاک گرفته‌گرفته شدی‌شدی زیرا كه‌که تو خاک هستی‌هستی و به‌به خاک‌خاک خواهی‌خواهی برگشت‌برگشت) و (ما را تعلیم ده تا ایام خود را بشماریم تا دل خردمندی را حاصل نماییم). فاميلفامیل نفر مرحوم معمولامعمولاً مهمانان را بعد از خاک‌سپاری به كافهکافه دعوت مى‌كندمی‌کند.
 
خاکسپاری یهودیان
{{پانویس}}
== منابع ==
* خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه تنظيمتنظیم و نشر آثار امام خمينى،خمینی، تهران، 1386ش.
 
{{مرگ}}
{{جهان‌بینی}}
 
{{فرهنگ-خرد}}
۳۴۶٬۶۸۹

ویرایش