ایزوتوپ‌های تالیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر تالیم دارای ۳۷ ایزوتوپ شناخته شده با جرم‌های اتمی ۱۷۶ تا ۲۱۲ است که در این میان تنها دو ایزوتوپ ۲۰۳Tl و ۲۰۵Tl به طور طبیعی پایدار است. همچنین در میان ایزوتوپ‌های پرتوزای این عنصر ۲۰۴Tl با نیمه عمر ۳٫۷۸ سال، پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای تالیم است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد نام تاریخی Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
176Tl 81 95 ۱۷۶٫۰۰۰۵9(21)# 5.2(+30-14) ms (۳-,۴-,۵-)
177Tl 81 96 ۱۷۶٫۹۹۶۴۲7(27) 18(5) ms p 176Hg (۱/۲+)
α (به ندرت) 173Au
177mTl 807(18) keV ۲۳0(40) µs p 176Hg (۱۱/۲-)
α 173Au
178Tl 81 97 ۱۷۷٫۹۹۴۹0(12)# 255(10) ms α 174Au
p (rare) 177Hg
179Tl 81 98 ۱۷۸٫۹۹۱۰9(5) 270(30) ms α 175Au (۱/۲+)
p (به ندرت) 178Hg
179mTl 860(30)# keV 1.60(16) ms α 175Au (۹/۲-)
IT (به ندرت) 179Tl
180Tl 81 99 ۱۷۹٫۹۸۹۹1(13)# 1.5(2) s α (۷۵٪) 176Au
β+ (25%) 180Hg
SF (10−4%) 100Ru, 80Kr[۲]
181Tl 81 100 ۱۸۰٫۹۸۶۲۵7(10) 3.2(3) s α 177Au ۱/۲+#
β+ 181Hg
181mTl 857(29) keV 1.7(4) ms α 177Au ۹/۲-#
β+ 181Hg
182Tl 81 101 ۱۸۱٫۹۸۵۶7(8) 2.0(3) s β+ (96%) 182Hg ۲-#
α (۴٪) 178Au
182m1Tl 100(100)# keV 2.9(5) s α 178Au (۷+)
β+ (به ندرت) 182Hg
182m2Tl 600(140)# keV ۱۰-
183Tl 81 102 ۱۸۲٫۹۸۲۱۹3(10) 6.9(7) s β+ (98%) 183Hg ۱/۲+#
α (۲٪) 179Au
183m1Tl 630(17) keV 53.3(3) ms IT (99.99%) 183Tl ۹/۲-#
α (.۰۱٪) 179Au
183m2Tl 976.8(3) keV ۱٫۴8(10) µs (۱۳/۲+)
184Tl 81 103 ۱۸۳٫۹۸۱۸7(5) 9.7(6) s β+ 184Hg ۲-#
184m1Tl 100(100)# keV 10# s β+ (97.9%) 184Hg ۷+#
α (۲٫۱٪) 180Au
184m2Tl 500(140)# keV >20 ns (۱۰-)
185Tl 81 104 ۱۸۴٫۹۷۸۷9(6) 19.5(5) s α 181Au ۱/۲+#
β+ 185Hg
185mTl 452.8(20) keV 1.93(8) s IT (99.99%) 185Tl ۹/۲-#
α (.۰۱٪) 181Au
β+ 185Hg
186Tl 81 105 ۱۸۵٫۹۷۸۳3(20) 40# s β+ 186Hg (۲-)
α (.۰۰۶٪) 182Au
186m1Tl 320(180) keV 27.5(10) s β+ 186Hg (۷+)
186m2Tl 690(180) keV 2.9(2) s (۱۰-)
187Tl 81 106 ۱۸۶٫۹۷۵۹۰6(9) ~51 s β+ 187Hg (۱/۲+)
α (به ندرت) 183Au
187mTl 335(3) keV 15.60(12) s α 183Au (۹/۲-)
IT 187Tl
β+ 187Hg
188Tl 81 107 ۱۸۷٫۹۷۶۰1(4) 71(2) s β+ 188Hg (۲-)
188m1Tl 40(30) keV 71(1) s β+ 188Hg (۷+)
188m2Tl 310(30) keV 41(4) ms (۹-)
189Tl 81 108 ۱۸۸٫۹۷۳۵۸8(12) 2.3(2) min β+ 189Hg (۱/۲+)
189mTl 257.6(13) keV 1.4(1) min β+ (96%) 189Hg (۹/۲-)
IT (4%) 189Tl
190Tl 81 109 ۱۸۹٫۹۷۳۸8(5) 2.6(3) min β+ 190Hg 2(-)
190m1Tl 130(90)# keV 3.7(3) min β+ 190Hg ۷(+#)
190m2Tl 290(70)# keV ۷۵0(40) µs (۸-)
190m3Tl 410(70)# keV >۱ µs ۹-
191Tl 81 110 ۱۹۰٫۹۷۱۷۸6(8) 20# min β+ 191Hg (۱/۲+)
191mTl 297(7) keV 5.22(16) min β+ 191Hg ۹/2(-)
192Tl 81 111 ۱۹۱٫۹۷۲۲3(3) 9.6(4) min β+ 192Hg (۲-)
192m1Tl 160(50) keV 10.8(2) min β+ 192Hg (۷+)
192m2Tl 407(54) keV 296(5) ns (۸-)
193Tl 81 112 ۱۹۲٫۹۷۰۶7(12) 21.6(8) min β+ 193Hg ۱/۲(+#)
193mTl 369(4) keV 2.11(15) min IT (75%) 193Tl ۹/۲-
β+ (25%) 193Hg
194Tl 81 113 ۱۹۳٫۹۷۱۲0(15) 33.0(5) min β+ 194Hg ۲-
α (10−7%) 190Au
194mTl 300(200)# keV 32.8(2) min β+ 194Hg (۷+)
195Tl 81 114 ۱۹۴٫۹۶۹۷۷4(15) 1.16(5) h β+ 195Hg ۱/۲+
195mTl 482.63(17) keV 3.6(4) s IT 195Tl ۹/۲-
196Tl 81 115 ۱۹۵٫۹۷۰۴۸1(13) 1.84(3) h β+ 196Hg ۲-
196mTl 394.2(5) keV 1.41(2) h β+ (95.5%) 196Hg (۷+)
IT (4.5%) 196Tl
197Tl 81 116 ۱۹۶٫۹۶۹۵۷5(18) 2.84(4) h β+ 197Hg ۱/۲+
197mTl 608.22(8) keV 540(10) ms IT 197Tl ۹/۲-
198Tl 81 117 ۱۹۷٫۹۷۰۴8(9) 5.3(5) h β+ 198Hg ۲-
198m1Tl 543.5(4) keV 1.87(3) h β+ (54%) 198Hg ۷+
IT (46%) 198Tl
198m2Tl 687.2(5) keV 150(40) ns (۵+)
198m3Tl 742.3(4) keV 32.1(10) ms (۱۰-)#
199Tl 81 118 ۱۹۸٫۹۶۹۸8(3) 7.42(8) h β+ 199Hg ۱/۲+
199mTl 749.7(3) keV 28.4(2) ms IT 199Tl ۹/۲-
200Tl 81 119 ۱۹۹٫۹۷۰۹۶3(6) 26.1(1) h β+ 200Hg ۲-
200m1Tl 753.6(2) keV 34.3(10) ms IT 200Tl ۷+
200m2Tl 762.0(2) keV ۰٫۳3(5) µs ۵+
201Tl[n ۳] 81 120 ۲۰۰٫۹۷۰۸۱9(16) 72.912(17) h EC 201Hg ۱/۲+
201mTl 919.50(9) keV 2.035(7) ms IT 201Tl (۹/۲-)
202Tl 81 121 ۲۰۱٫۹۷۲۱۰6(16) 12.23(2) d β+ 202Hg ۲-
202mTl 950.19(10) keV ۵۷2(7) µs ۷+
203Tl 81 122 ۲۰۲٫۹۷۲۳۴۴2(14) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۱/۲+ ۰٫۲۹۵2(1) ۰٫۲۹۴۹۴–۰٫۲۹۵۲۸
203mTl 3400(300) keV ۷.7(5) µs (۲۵/۲+)
204Tl 81 123 ۲۰۳٫۹۷۳۸۶۳5(13) 3.78(2) a β- (97.1%) 204Pb ۲-
EC (2.9%) 204Hg
204m1Tl 1104.0(4) keV ۶3(2) µs (۷)+
204m2Tl 2500(500) keV ۲.6(2) µs (۱۲-)
204m3Tl 3500(500) keV ۱.6(2) µs (۲۰+)
205Tl[n ۵] 81 124 ۲۰۴٫۹۷۴۴۲۷5(14) Observationally Stable[n ۶] ۱/۲+ ۰٫۷۰۴8(1) ۰٫۷۰۴۷۲–۰٫۷۰۵۰۶
205m1Tl 3290.63(17) keV ۲.6(2) µs ۲۵/۲+
205m2Tl 4835.6(15) keV 235(10) ns (۳۵/۲-)
206Tl Radium E 81 125 ۲۰۵٫۹۷۶۱۱۰3(15) 4.200(17) min β- 206Pb ۰- ناچیز[n ۷]
206mTl 2643.11(19) keV 3.74(3) min IT 206Tl (۱۲-)
207Tl Actinium C 81 126 ۲۰۶٫۹۷۷۴۱9(6) 4.77(2) min β- 207Pb ۱/۲+ ناچیز[n ۸]
207mTl 1348.1(3) keV 1.33(11) s IT (99.9%) 207Tl ۱۱/۲-
β- (.1%) 207Pb
208Tl Thorium C 81 127 ۲۰۷٫۹۸۲۰۱۸7(21) 3.053(4) min β- 208Pb ۵(+) ناچیز[n ۹]
209Tl 81 128 ۲۰۸٫۹۸۵۳۵9(8) 2.161(7) min β- 209Pb (۱/۲+)
210Tl Radium C″ 81 129 ۲۰۹٫۹۹۰۰۷4(12) 1.30(3) min β- (99.991%) 210Pb (۵+)# ناچیز[n ۷]
β-, n (.009%) 209Pb
211Tl 81 130 ۲۱۰٫۹۹۳۴8(22)# 1# min
[>300 ns]
۱/۲+#
212Tl 81 131 ۲۱۱٫۹۹۸۲3(32)# 30# s
[>300 ns]
۵+#
 1. اختصارها:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
  SF: شکافت خود به خود
 2. Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
 3. ایزوتوپ اصلی مورد استفاده در سینتی‌گرافی
 4. Believed to undergo α decay to 199Au
 5. Final decay product of 4n+1 decay chain (the Neptunium series)
 6. Believed to undergo α decay to 201Au
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ محصول میانی شکافت ۲۳۸U
 8. محصول میانی شکافت ۲۳۵U
 9. محصول میانی شکافت ۲۳۲Th

منابع[ویرایش]