ایزوتوپ‌های ایریدیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز ایریدیم دارای دو ایزوتوپ پایدار و ۳۴ ایزوتوپ پرتوزا است که پایدارترین آن ۱۹۲Ir با نیمه عمر ۷۳٫۸۳ روز است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
164Ir 77 87 ۱۶۳٫۹۹۲۲0(44)# 1# ms ۲-#
164mIr 270(110)# keV ۹4(27) µs ۹+#
165Ir 77 88 ۱۶۴٫۹۸۷۵2(23)# <1# µs p 164Os ۱/۲+#
α (rare) 161Re
165mIr 180(50)# keV ۳۰0(60) µs p (87%) 164Os ۱۱/۲-
α (۱۳٪) 161Re
166Ir 77 89 ۱۶۵٫۹۸۵۸2(22)# 10.5(22) ms α (۹۳٪) 162Re (۲-)
p (7%) 165Os
166mIr 172(6) keV 15.1(9) ms α (۹۸٫۲٪) 162Re (۹+)
p (1.8%) 165Os
167Ir 77 90 ۱۶۶٫۹۸۱۶۶5(20) 35.2(20) ms α (۴۸٪) 163Re ۱/۲+
p (32%) 166Os
β+ (20%) 167Os
167mIr 175.3(22) keV 30.0(6) ms α (۸۰٪) 163Re ۱۱/۲-
β+ (20%) 167Os
p (.4%) 166Os
168Ir 77 91 ۱۶۷٫۹۷۹۸8(16)# 161(21) ms α 164Re high
β+ (rare) 168Os
168mIr 50(100)# keV 125(40) ms α 164Re low
169Ir 77 92 ۱۶۸٫۹۷۶۲۹5(28) 780(360) ms
[0.64(+46-24) s]
α 165Re ۱/۲+#
β+ (به ندرت) 169Os
169mIr 154(24) keV 308(22) ms α (۷۲٪) 165Re ۱۱/۲-#
β+ (28%) 169Os
170Ir 77 93 ۱۶۹٫۹۷۴۹7(11)# 910(150) ms
[0.87(+18-12) s]
β+ (64%) 170Os low#
α (۳۶٪) 166Re
170mIr 270(70)# keV 440(60) ms high#
171Ir 77 94 ۱۷۰٫۹۷۱۶3(4) 3.6(10) s
[3.2(+13-7) s]
α (۵۸٪) 167Re ۱/۲+#
β+ (42%) 171Os
171mIr 180(30)# keV 1.40(10) s (۱۱/۲-)
172Ir 77 95 ۱۷۱٫۹۷۰۴6(11)# 4.4(3) s β+ (98%) 172Os (۳+)
α (۲٪) 168Re
172mIr 280(100)# keV 2.0(1) s β+ (77%) 172Os (۷+)
α (۲۳٪) 168Re
173Ir 77 96 ۱۷۲٫۹۶۷۵۰2(15) 9.0(8) s β+ (93%) 173Os (۳/۲+,۵/۲+)
α (۷٪) 169Re
173mIr 253(27) keV 2.20(5) s β+ (88%) 173Os (۱۱/۲-)
α (۱۲٪) 169Re
174Ir 77 97 ۱۷۳٫۹۶۶۸۶1(30) 7.9(6) s β+ (99.5%) 174Os (۳+)
α (.۵٪) 170Re
174mIr 193(11) keV 4.9(3) s β+ (99.53%) 174Os (۷+)
α (.۴۷٪) 170Re
175Ir 77 98 ۱۷۴٫۹۶۴۱۱3(21) 9(2) s β+ (99.15%) 175Os (۵/۲-)
α (.۸۵٪) 171Re
176Ir 77 99 ۱۷۵٫۹۶۳۶۴9(22) 8.3(6) s β+ (97.9%) 176Os
α (۲٫۱٪) 172Re
177Ir 77 100 ۱۷۶٫۹۶۱۳۰2(21) 30(2) s β+ (99.94%) 177Os ۵/۲-
α (.۰۶٪) 173Re
178Ir 77 101 ۱۷۷٫۹۶۱۰۸2(21) 12(2) s β+ 178Os
179Ir 77 102 ۱۷۸٫۹۵۹۱۲2(12) 79(1) s β+ 179Os (۵/۲)-
180Ir 77 103 ۱۷۹٫۹۵۹۲۲9(23) 1.5(1) min β+ 180Os (۴٬۵)(+#)
181Ir 77 104 ۱۸۰٫۹۵۷۶۲5(28) 4.90(15) min β+ 181Os (۵/۲)-
182Ir 77 105 ۱۸۱٫۹۵۸۰۷6(23) 15(1) min β+ 182Os (۳+)
183Ir 77 106 ۱۸۲٫۹۵۶۸۴6(27) 57(4) min β+ (99.95%) 183Os ۵/۲-
α (.۰۵٪) 179Re
184Ir 77 107 ۱۸۳٫۹۵۷۴8(3) 3.09(3) h β+ 184Os ۵-
184m1Ir 225.65(11) keV ۴۷0(30) µs ۳+
184m2Ir 328.40(24) keV 350(90) ns (۷)+
185Ir 77 108 ۱۸۴٫۹۵۶۷0(3) 14.4(1) h β+ 185Os ۵/۲-
186Ir 77 109 ۱۸۵٫۹۵۷۹۴6(18) 16.64(3) h β+ 186Os ۵+
186mIr 0.8(4) keV 1.92(5) h β+ 186Os ۲-
IT (به ندرت) 186Ir
187Ir 77 110 ۱۸۶٫۹۵۷۳۶3(7) 10.5(3) h β+ 187Os ۳/۲+
187m1Ir 186.15(4) keV 30.3(6) ms IT 187Ir ۹/۲-
187m2Ir 433.81(9) keV 152(12) ns ۱۱/۲-
188Ir 77 111 ۱۸۷٫۹۵۸۸۵3(8) 41.5(5) h β+ 188Os ۱-
188mIr 970(30) keV 4.2(2) ms IT 188Ir ۷+#
β+ (rare) 188Os
189Ir 77 112 ۱۸۸٫۹۵۸۷۱9(14) 13.2(1) d EC 189Os ۳/۲+
189m1Ir 372.18(4) keV 13.3(3) ms IT 189Ir ۱۱/۲-
189m2Ir 2333.3(4) keV 3.7(2) ms (۲۵/۲)+
190Ir 77 113 ۱۸۹٫۹۶۰۵۴۶0(18) 11.78(10) d β+ 190Os ۴-
190m1Ir 26.1(1) keV 1.120(3) h IT 190Ir (۱-)
190m2Ir 36.154(25) keV >۲ µs (۴)+
190m3Ir 376.4(1) keV 3.087(12) h (۱۱)-
191Ir 77 114 ۱۹۰٫۹۶۰۵۹۴0(18) Observationally Stable[n ۴] ۳/۲+ ۰٫۳۷3(2)
191m1Ir 171.24(5) keV 4.94(3) s IT 191Ir ۱۱/۲-
191m2Ir 2120(40) keV 5.5(7) s
192Ir 77 115 ۱۹۱٫۹۶۲۶۰۵0(18) 73.827(13) d β- (95.24%) 192Pt ۴+
EC (4.76%) 192Os
192m1Ir 56.720(5) keV 1.45(5) min ۱-
192m2Ir 168.14(12) keV 241(9) a (۱۱-)
193Ir 77 116 ۱۹۲٫۹۶۲۹۲۶4(18) Observationally Stable[n ۵] ۳/۲+ ۰٫۶۲7(2)
193mIr 80.240(6) keV 10.53(4) d IT 193Ir ۱۱/۲-
194Ir 77 117 ۱۹۳٫۹۶۵۰۷۸4(18) 19.28(13) h β- 194Pt ۱-
194m1Ir 147.078(5) keV 31.85(24) ms IT 194Ir (۴+)
194m2Ir 370(70) keV 171(11) d (۱۰٬۱۱)(-#)
195Ir 77 118 ۱۹۴٫۹۶۵۹۷۹6(18) 2.5(2) h β- 195Pt ۳/۲+
195mIr 100(5) keV 3.8(2) h β- (95%) 195Pt ۱۱/۲-
IT (5%) 195Ir
196Ir 77 119 ۱۹۵٫۹۶۸۴0(4) 52(1) s β- 196Pt (۰-)
196mIr 210(40) keV 1.40(2) h β- (99.7%) 196Pt (۱۰٬۱۱-)
IT 196Ir
197Ir 77 120 ۱۹۶٫۹۶۹۶۵3(22) 5.8(5) min β- 197Pt ۳/۲+
197mIr 115(5) keV 8.9(3) min β- (99.75%) 197Pt ۱۱/۲-
IT (.25%) 197Ir
198Ir 77 121 ۱۹۷٫۹۷۲۲8(21)# 8(1) s β- 198Pt
199Ir 77 122 ۱۹۸٫۹۷۳۸0(4) 20# s β- 199Pt ۳/۲+#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Believed to undergo α decay to 187Re
  5. Believed to undergo α decay to 189Re

منابع[ویرایش]