ایزوتوپ‌های آنتیموان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر آنتیموان دارای ۲ ایزوتوپ پایدار ۱۲۱Sb و ۱۲۳Sb است. همچنین تاکنون ۳۵ ایزوتوپ پرتوزا از آنتیموان شناسایی شده است که پایدارترین آن ۱۲۵Sb با نیمه عمر ۲٫۷۵۸۵۶ سال است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
103Sb 51 52 ۱۰۲٫۹۳۹۶9(32)# 100# ms [>۱٫۵ µs] β+ 103Sn ۵/۲+#
104Sb 51 53 ۱۰۳٫۹۳۶۴7(39)# 0.47(13) s
[0.44(+15-11) s]
β+ (86%) 104Sn
p (7%) 103Sn
β+, p (7%) 103In
α (<1%) 100In
105Sb 51 54 ۱۰۴٫۹۳۱۴9(11) 1.12(16) s β+ (99%) 105Sn (۵/۲+)
p (1%) 104Sn
β+, p (<1%) 104In
106Sb 51 55 ۱۰۵٫۹۲۸۷9(34)# 0.6(2) s β+ 106Sn (۴+)
106mSb 1000(500)# keV 220(20) ns
107Sb 51 56 ۱۰۶٫۹۲۴۱5(32)# 4.0(2) s β+ 107Sn ۵/۲+#
108Sb 51 57 ۱۰۷٫۹۲۲۱6(22)# 7.4(3) s β+ 108Sn (۴+)
β+, p (rare) 107In
109Sb 51 58 ۱۰۸٫۹۱۸۱۳2(20) 17.3(5) s β+ 109Sn ۵/۲+#
110Sb 51 59 ۱۰۹٫۹۱۶۷5(22)# 23.0(4) s β+ 110Sn (۴+)
111Sb 51 60 ۱۱۰٫۹۱۳۱6(3) 75(1) s β+ 111Sn (۵/۲+)
112Sb 51 61 ۱۱۱٫۹۱۲۳۹8(19) 51.4(10) s β+ 112Sn ۳+
113Sb 51 62 ۱۱۲٫۹۰۹۳۷2(19) 6.67(7) min β+ 113Sn ۵/۲+
114Sb 51 63 ۱۱۳٫۹۰۹۲7(3) 3.49(3) min β+ 114Sn (۳+)
114mSb 495.5(7) keV ۲۱9(12) µs (۸-)
115Sb 51 64 ۱۱۴٫۹۰۶۵۹8(17) 32.1(3) min β+ 115Sn ۵/۲+
116Sb 51 65 ۱۱۵٫۹۰۶۷۹4(6) 15.8(8) min β+ 116Sn ۳+
116m1Sb 93.99(5) keV 194(4) ns ۱+
116m2Sb 380(40) keV 60.3(6) min β+ 116Sn ۸-
117Sb 51 66 ۱۱۶٫۹۰۴۸۳6(10) 2.80(1) h β+ 117Sn ۵/۲+
118Sb 51 67 ۱۱۷٫۹۰۵۵۲9(4) 3.6(1) min β+ 118Sn ۱+
118m1Sb 50.814(21) keV ۲۰.6(6) µs (۳)+
118m2Sb 250(6) keV 5.00(2) h β+ 118Sn ۸-
119Sb 51 68 ۱۱۸٫۹۰۳۹۴2(9) 38.19(22) h EC 119Sn ۵/۲+
119m1Sb 2553.6(3) keV 130(3) ns (۱۹/۲-)
119m2Sb 2852(7) keV 850(90) ms IT 119Sb ۲۷/۲+#
120Sb 51 69 ۱۱۹٫۹۰۵۰۷2(8) 15.89(4) min β+ 120Sn ۱+
120m1Sb 0(100)# keV 5.76(2) d β+ 120Sn ۸-
120m2Sb 78.16(5) keV 246(2) ns (۳+)
120m3Sb 2328.3(6) keV 400(8) ns (۶)
121Sb[n ۴] 51 70 ۱۲۰٫۹۰۳۸۱۵7(24) پایدار[n ۵] ۵/۲+ ۰٫۵۷۲1(5)
122Sb 51 71 ۱۲۱٫۹۰۵۱۷۳7(24) 2.7238(2) d β- (97.59%) 122Te ۲-
β+ (2.41%) 122Sn
122m1Sb 61.4131(5) keV ۱٫۸6(8) µs ۳+
122m2Sb 137.4726(8) keV 0.53(3) ms (۵)+
122m3Sb 163.5591(17) keV 4.191(3) min IT 122Sb (۸)-
123Sb[n ۴] 51 72 ۱۲۲٫۹۰۴۲۱۴0(22) پایدار[n ۵] ۷/۲+ ۰٫۴۲۷9(5)
124Sb 51 73 ۱۲۳٫۹۰۵۹۳۵7(22) 60.20(3) d β- 124Te ۳-
124m1Sb 10.8627(8) keV 93(5) s IT (75%) 124Sb ۵+
β- (25%) 124Te
124m2Sb 36.8440(14) keV 20.2(2) min (۸)-
124m3Sb 40.8038(7) keV ۳.2(3) µs (۳+,۴+)
125Sb 51 74 ۱۲۴٫۹۰۵۲۵۳8(28) 2.75856(25) a β- 125mTe ۷/۲+
126Sb 51 75 ۱۲۵٫۹۰۷۲5(3) 12.35(6) d β- 126Te (۸-)
126m1Sb 17.7(3) keV 19.15(8) min β- (86%) 126Te (۵+)
IT (14%) 126Sb
126m2Sb 40.4(3) keV ~11 s IT 126m1Sb (۳-)
126m3Sb 104.6(3) keV 553(5) ns (۳+)
127Sb 51 76 ۱۲۶٫۹۰۶۹۲4(6) 3.85(5) d β- 127mTe ۷/۲+
128Sb 51 77 ۱۲۷٫۹۰۹۱۶9(27) 9.01(4) h β- 128Te ۸-
128mSb 10(7) keV 10.4(2) min β- (96.4%) 128Te ۵+
IT (3.6%) 128Sb
129Sb 51 78 ۱۲۸٫۹۰۹۱۴8(23) 4.40(1) h β- 129mTe ۷/۲+
129m1Sb 1851.05(10) keV 17.7(1) min β- (85%) 129Te (۱۹/۲-)
IT (15%) 129Sb
129m2Sb 1860.90(10) keV >۲ µs (۱۵/۲-)
129m3Sb 2138.9(5) keV ۱.1(1) µs (۲۳/۲+)
130Sb 51 79 ۱۲۹٫۹۱۱۶۵6(18) 39.5(8) min β- 130Te (۸-)#
130mSb 4.80(20) keV 6.3(2) min β- 130Te (۴٬۵)+
131Sb 51 80 ۱۳۰٫۹۱۱۹۸2(22) 23.03(4) min β- 131mTe (۷/۲+)
132Sb 51 81 ۱۳۱٫۹۱۴۴۶7(15) 2.79(5) min β- 132Te (۴+)
132m1Sb 200(30) keV 4.15(5) min β- 132Te (۸-)
132m2Sb 254.5(3) keV 102(4) ns (۶-)
133Sb 51 82 ۱۳۲٫۹۱۵۲۵2(27) 2.5(1) min β- 133mTe (۷/۲+)
134Sb 51 83 ۱۳۳٫۹۲۰۳8(5) 0.78(6) s β- 134Te (۰-)
134mSb 80(110) keV 10.07(5) s β- (99.9%) 134Te (۷-)
β-, n (.091%) 133Te
135Sb 51 84 ۱۳۴٫۹۲۵۱7(11) 1.68(2) s β- (82.4%) 135Te (۷/۲+)
β-, n (17.6%) 134Te
136Sb 51 85 ۱۳۵٫۹۳۰۳5(32)# 0.923(14) s β- (83%) 136Te ۱-#
β-, n (17%) 135Te
136mSb 173(3) keV 570(50) ns ۶-#
137Sb 51 86 ۱۳۶٫۹۳۵۳1(43)# 450(50) ms β- 137Te ۷/۲+#
β-, n 136Te
138Sb 51 87 ۱۳۷٫۹۴۰۷9(32)# 500# ms [>300 ns] β- 138Te ۲-#
β-, n 137Te
139Sb 51 88 ۱۳۸٫۹۴۵۹8(54)# 300# ms [>300 ns] β- 139Te ۷/۲+#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ Nuclear fission product
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ Theoretically capable of spontaneous fission

منابع[ویرایش]