ایزوتوپ‌های اینشتینیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر اینشتینیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۵۳Es بود که در سال ۱۹۵۲ میلادی تولید و ردیابی شد. این فلز دارای ۱۹ ایزوتوپ پرتوزا از ۲۴۰Es تا ۲۵۸Es و ۳ ایزومر هسته‌ای ۲۵۰mEs, ۲۵۴mEs, و ۲۵۶mEs است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۵۲Es با نیمه عمر ۴۷۱٫۷ روز است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
240Es 99 141 ۲۴۰٫۰۶۸۹2(43)# 1# s α 236Bk
β+ (به ندرت) 240Cf
241Es 99 142 ۲۴۱٫۰۶۸۵4(24)# 10(5) s
[8(+6-5) s]
α 237Bk (۳/۲-)
β+ (rare) 241Cf
242Es 99 143 ۲۴۲٫۰۶۹۷5(35)# 13.5(25) s α (۹۹٫۹۴٪) 238Bk
β+, SF (.6%) (various)
β+ (rare) 242Cf
243Es 99 144 ۲۴۳٫۰۶۹۵5(25)# 21(2) s β+ (70%) 243Cf ۳/۲-#
α (۳۰٪) 239Bk
244Es 99 145 ۲۴۴٫۰۷۰۸8(20)# 37(4) s β+ (94.69%) 244Cf
α (۵٫۳٪) 240Bk
β+, SF (.01%) (various)
245Es 99 146 ۲۴۵٫۰۷۱۳2(22)# 1.1(1) min β+ (60%) 245Cf (۳/۲-)
α (۴۰٪) 241Bk
246Es 99 147 ۲۴۶٫۰۷۲۹0(24)# 7.7(5) min β+ (90.1%) 246Cf ۴-#
α (۹٫۹٪) 242Bk
β+, SF (.003%) (various)
247Es 99 148 ۲۴۷٫۰۷۳۶6(3)# 4.55(26) min β+ (93%) 247Cf ۷/۲+#
α (۷٪) 243Bk
SF (9×10−5%) (various)
248Es 99 149 ۲۴۸٫۰۷۵۴7(6)# 27(5) min β+ (99.75%) 248Cf ۲-#،۰+#
α (.۲۵٪) 244Bk
β+, SF (3×10−5%) (various)
249Es 99 150 ۲۴۹٫۰۷۶۴1(3)# 102.2(6) min β+ (99.43%) 249Cf ۷/۲+
α (.۵۷٪) 245Bk
250Es 99 151 ۲۵۰٫۰۷۸۶1(11)# 8.6(1) h β+ (97%) 250Cf (۶+)
α (۳٪) 246Bk
250mEs 200(150)# keV 2.22(5) h EC (99%) 250Cf 1(-)
α (۱٪) 246Bk
251Es 99 152 ۲۵۱٫۰۷۹۹۹2(7) 33(1) h EC (99.51%) 251Cf (۳/۲-)
α (.۴۹٪) 247Bk
252Es 99 153 ۲۵۲٫۰۸۲۹8(5) 471.7(19) d α (۷۶٪) 248Bk (۵-)
EC (24%) 252Cf
β- (.01%) 252Fm
253Es[n ۲] 99 154 ۲۵۳٫۰۸۴۸۲۴7(28) 20.47(3) d α 249Bk ۷/۲+
SF (8.7×10−6%) (various)
254Es 99 155 ۲۵۴٫۰۸۸۰۲2(5) 275.7(5) d α 250Bk (۷+)
EC (10−4%) 254Cf
SF (3×10−6%) (various)
β- (1.74×10−6%) 254Fm
254mEs 84.2(25) keV 39.3(2) h β- (98%) 254Fm ۲+
IT (3%) 254Es
α (.۳۳٪) 250Bk
EC (.078%) 254Cf
SF (.0045%) (various)
255Es 99 156 ۲۵۵٫۰۹۰۲۷3(12) 39.8(12) d β- (92%) 255Fm (۷/۲+)
α (۸٪) 251Bk
SF (.0041%) (various)
256Es 99 157 ۲۵۶٫۰۹۳۶0(11)# 25.4(24) min β- 256Fm (۱+،۰-)
256mEs 0(100)# keV 7.6 h β- (99.99%) 256Fm (۸+)
β-, SF (.002%) (various)
257Es 99 158 ۲۵۷٫۰۹۵۹8(44)# 7.7(2) d β- 257Fm ۷/۲+#
α 253Bk
258Es 99 159 ۲۵۸٫۰۹۹۵2(32)# 3# min
  1. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
    SF: شکافت خود به خود
  2. Most common isotope

منابع[ویرایش]