ایزوتوپ‌های تانتال

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز تانتال دارای تنها دو ایزوتوپ پایدار ۱۸۱Ta (۹۹٫۹۸۸٪) و ۱۸۰m
Ta
(۰٫۰۱۲٪) می‌باشد.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
155
Ta
73 82 ۱۵۴٫۹۷۴۵9(54)# ۱3(4) µs
[12(+4−۳) µs]
(۱۱/۲−)
156
Ta
73 83 ۱۵۵٫۹۷۲۳0(43)# 144(24) ms β+ (95.8%) 156Hf (۲−)
p (4.2%) 155Hf
156m
Ta
102(7) keV 0.36(4) s p 155Hf ۹+
157
Ta
73 84 ۱۵۶٫۹۶۸۱9(22) 10.1(4) ms α (۹۱٪) 153Lu ۱/۲+
β+ (9%) 157Hf
157m1
Ta
22(5) keV 4.3(1) ms ۱۱/۲−
157m2
Ta
1593(9) keV 1.7(1) ms α 153Lu (۲۵/۲−)
158
Ta
73 85 ۱۵۷٫۹۶۶۷0(22)# 49(8) ms α (۹۶٪) 154Lu (۲−)
β+ (4%) 158Hf
158m
Ta
141(9) keV 36.0(8) ms α (۹۳٪) 154Lu (۹+)
IT 158Ta
β+ 158Hf
159
Ta
73 86 ۱۵۸٫۹۶۳۰۱8(22) 1.04(9) s β+ (66%) 159Hf (۱/۲+)
α (۳۴٪) 155Lu
159m
Ta
64(5) keV 514(9) ms α (۵۶٪) 155Lu (۱۱/۲−)
β+ (44%) 159Hf
160
Ta
73 87 ۱۵۹٫۹۶۱۴9(10) 1.70(20) s α 156Lu (۲#)−
β+ 160Hf
160m
Ta
310(90)# keV 1.55(4) s β+ (66%) 160Hf (۹)+
α (۳۴٪) 156Lu
161
Ta
73 88 ۱۶۰٫۹۵۸۴2(6)# 3# s β+ (95%) 161Hf ۱/۲+#
α (۵٪) 157Lu
161m
Ta
50(50)# keV 2.89(12) s ۱۱/۲−#
162
Ta
73 89 ۱۶۱٫۹۵۷۲9(6) 3.57(12) s β+ (99.92%) 162Hf ۳+#
α (.۰۷۳٪) 158Lu
163
Ta
73 90 ۱۶۲٫۹۵۴۳3(4) 10.6(18) s β+ (99.8%) 163Hf ۱/۲+#
α (.۲٪) 159Lu
164
Ta
73 91 ۱۶۳٫۹۵۳۵3(3) 14.2(3) s β+ 164Hf (۳+)
165
Ta
73 92 ۱۶۴٫۹۵۰۷۷3(19) 31.0(15) s β+ 165Hf ۵/۲−#
165m
Ta
60(30) keV ۹/۲−#
166
Ta
73 93 ۱۶۵٫۹۵۰۵1(3) 34.4(5) s β+ 166Hf (۲)+
167
Ta
73 94 ۱۶۶٫۹۴۸۰9(3) 1.33(7) min β+ 167Hf (۳/۲+)
168
Ta
73 95 ۱۶۷٫۹۴۸۰5(3) 2.0(1) min β+ 168Hf (۲−,۳+)
169
Ta
73 96 ۱۶۸٫۹۴۶۰1(3) 4.9(4) min β+ 169Hf (۵/۲+)
170
Ta
73 97 ۱۶۹٫۹۴۶۱8(3) 6.76(6) min β+ 170Hf (۳)(+#)
171
Ta
73 98 ۱۷۰٫۹۴۴۴8(3) 23.3(3) min β+ 171Hf (۵/۲−)
172
Ta
73 99 ۱۷۱٫۹۴۴۹0(3) 36.8(3) min β+ 172Hf (۳+)
173
Ta
73 100 ۱۷۲٫۹۴۳۷5(3) 3.14(13) h β+ 173Hf ۵/۲−
174
Ta
73 101 ۱۷۳٫۹۴۴۴5(3) 1.14(8) h β+ 174Hf ۳+
175
Ta
73 102 ۱۷۴٫۹۴۳۷4(3) 10.5(2) h β+ 175Hf ۷/۲+
176
Ta
73 103 ۱۷۵٫۹۴۴۸6(3) 8.09(5) h β+ 176Hf (۱)−
176m1
Ta
103.0(10) keV 1.1(1) ms IT 176Ta (+)
176m2
Ta
1372.6(11)+X keV ۳.8(4) µs (۱۴−)
176m3
Ta
2820(50) keV 0.97(7) ms (۲۰−)
177
Ta
73 104 ۱۷۶٫۹۴۴۴۷2(4) 56.56(6) h β+ 177Hf ۷/۲+
177m1
Ta
73.36(15) keV 410(7) ns ۹/۲−
177m2
Ta
186.15(6) keV ۳٫۶2(10) µs ۵/۲−
177m3
Ta
1355.01(19) keV ۵٫۳1(25) µs ۲۱/۲−
177m4
Ta
4656.3(5) keV ۱۳3(4) µs ۴۹/۲−
178
Ta
73 105 ۱۷۷٫۹۴۵۷۷8(16) 9.31(3) min β+ 178Hf ۱+
178m1
Ta
100(50)# keV 2.36(8) h β+ 178Hf (۷)−
178m2
Ta
1570(50)# keV 59(3) ms (۱۵−)
178m3
Ta
3000(50)# keV 290(12) ms (۲۱−)
179
Ta
73 106 ۱۷۸٫۹۴۵۹۲۹5(23) 1.82(3) a EC 179Hf ۷/۲+
179m1
Ta
30.7(1) keV ۱٫۴2(8) µs (۹/۲)−
179m2
Ta
520.23(18) keV 335(45) ns (۱/۲)+
179m3
Ta
1252.61(23) keV 322(16) ns (۲۱/۲−)
179m4
Ta
1317.3(4) keV 9.0(2) ms IT 179Ta (۲۵/۲+)
179m5
Ta
1327.9(4) keV ۱.6(4) µs (۲۳/۲−)
179m6
Ta
2639.3(5) keV 54.1(17) ms (۳۷/۲+)
180
Ta
73 107 ۱۷۹٫۹۴۷۴۶۴8(24) 8.152(6) h EC (86%) 180Hf ۱+
β- (14%) 180W
180m1
Ta
77.1(8) keV ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۹− ۱.2(2)×10−4
180m2
Ta
1452.40(18) keV ۳۱.2(14) µs ۱۵−
180m3
Ta
3679.0(11) keV ۲.0(5) µs (۲۲−)
180m4
Ta
4171.0+X keV ۱7(5) µs (۲۳٬۲۴٬۲۵)
181
Ta
73 108 ۱۸۰٫۹۴۷۹۹۵8(20) Observationally stable[n ۵] ۷/۲+ ۰٫۹۹۹۸8(2)
181m1
Ta
6.238(20) keV ۶٫۰5(12) µs ۹/۲−
181m2
Ta
615.21(3) keV ۱8(1) µs ۱/۲+
181m3
Ta
1485(3) keV ۲5(2) µs ۲۱/۲−
181m4
Ta
2230(3) keV ۲۱0(20) µs ۲۹/۲−
182
Ta
73 109 ۱۸۱٫۹۵۰۱۵۱8(19) 114.43(3) d β- 182W ۳−
182m1
Ta
16.263(3) keV 283(3) ms IT 182Ta ۵+
182m2
Ta
519.572(18) keV 15.84(10) min ۱۰−
183
Ta
73 110 ۱۸۲٫۹۵۱۳۷۲6(19) 5.1(1) d β- 183W ۷/۲+
183m
Ta
73.174(12) keV 107(11) ns ۹/۲−
184
Ta
73 111 ۱۸۳٫۹۵۴۰۰8(28) 8.7(1) h β- 184W (۵−)
185
Ta
73 112 ۱۸۴٫۹۵۵۵۵9(15) 49.4(15) min β- 185W (۷/۲+)#
185m
Ta
1308(29) keV >1 ms (۲۱/۲−)
186
Ta
73 113 ۱۸۵٫۹۵۸۵5(6) 10.5(3) min β- 186W (۲−,۳−)
186m
Ta
1.54(5) min
187
Ta
73 114 ۱۸۶٫۹۶۰۵3(21)# 2# min
[>300 ns]
β- 187W ۷/۲+#
188
Ta
73 115 ۱۸۷٫۹۶۳۷0(21)# 20# s
[>300 ns]
β- 188W
189
Ta
73 116 ۱۸۸٫۹۶۵۸3(32)# 3# s
[>300 ns]
۷/۲+#
190
Ta
73 117 ۱۸۹٫۹۶۹۲3(43)# 0.3# s
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Only known observationally stable nuclear isomer, believed to decay by isomeric transition to 180Ta, β- decay to 180W, or electron capture to 180Hf with a half-life over 1.2×1015 years
  5. Believed to undergo α decay to 177Lu

منابع[ویرایش]