ایزوتوپ‌های بیسموت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگرچه فلز بیسموت به طور طبیعی فاقد ایزوتوپ پایدار است اما به دلیل داشتن یک ایزوتوپ دیرینه، برای آن عدد جرمی استاندارد تعریف می‌شود.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد نام تاریخی Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
184Bi 83 101 ۱۸۴٫۰۰۱۱2(14)# 6.6(15) ms ۳+#
184mBi 150(100)# keV 13(2) ms ۱۰-#
185Bi 83 102 ۱۸۴٫۹۹۷۶3(6)# 2# ms p 184Pb ۹/۲-#
α (به ندرت) 181Tl
185mBi 70(50)# keV ۴9(7) µs α 181Tl ۱/۲+
p 184Pb
186Bi 83 103 ۱۸۵٫۹۹۶۶0(8) 14.8(7) ms α 182Tl (۳+)
β+ (rare) 186Pb
186mBi 270(140)# keV 9.8(4) ms α 182Tl (۱۰-)
β+ 186Pb
187Bi 83 104 ۱۸۶٫۹۹۳۱۵8(16) 32(3) ms α (۵۰٪) 183Tl ۹/۲-#
β+ (50%) 187Pb
187m1Bi 101(20) keV ۳۲0(70) µs ۱/۲+#
187m2Bi 252(1) keV 7(5) µs (۱۳/۲+)
188Bi 83 105 ۱۸۷٫۹۹۲۲7(5) 44(3) ms α 184Tl ۳+#
β+ (rare) 188Pb
188mBi 210(140)# keV 220(40) ms α 184Tl (۱۰-)
β+ (rare) 188Pb
189Bi 83 106 ۱۸۸٫۹۸۹۲0(6) 674(11) ms α (۵۱٪) 185Tl (۹/۲-)
β+ (49%) 189Pb
189m1Bi 181(6) keV 5.0(1) ms (۱/۲+)
189m2Bi 357(1) keV 880(50) ns (۱۳/۲+)
190Bi 83 107 ۱۸۹٫۹۸۸3(2) 6.3(1) s α (۷۷٪) 186Tl (۳+)
β+ (30%) 190Pb
190m1Bi 420(180) keV 6.2(1) s α (۷۰٪) 186Tl (۱۰-)
β+ (23%) 190Pb
190m2Bi 690(180) keV >500(100) ns ۷+#
191Bi 83 108 ۱۹۰٫۹۸۵۷۸6(8) 12.3(3) s α (۶۰٪) 187Tl (۹/۲-)
β+ (40%) 191Pb
191mBi 240(4) keV 124(5) ms α (۷۵٪) 187Tl (۱/۲+)
β+ (25%) 191Pb
192Bi 83 109 ۱۹۱٫۹۸۵۴6(4) 34.6(9) s β+ (82%) 192Pb (۳+)
α (۱۸٪) 188Tl
192mBi 150(30) keV 39.6(4) s β+ (90.8%) 192Pb (۱۰-)
α (۹٫۲٪) 188Tl
193Bi 83 110 ۱۹۲٫۹۸۲۹6(1) 67(3) s β+ (95%) 193Pb (۹/۲-)
α (۵٪) 189Tl
193mBi 308(7) keV 3.2(6) s α (۹۰٪) 189Tl (۱/۲+)
β+ (10%) 193Pb
194Bi 83 111 ۱۹۳٫۹۸۲۸3(5) 95(3) s β+ (99.54%) 194Pb (۳+)
α (.۴۶٪) 190Tl
194m1Bi 110(70) keV 125(2) s β+ 194Pb (۶+،۷+)
α (به ندرت) 190Tl
194m2Bi 230(90)# keV 115(4) s (۱۰-)
195Bi 83 112 ۱۹۴٫۹۸۰۶۵1(6) 183(4) s β+ (99.97%) 195Pb (۹/۲-)
α (.۰۳٪) 191Tl
195m1Bi 399(6) keV 87(1) s β+ (67%) 195Pb (۱/۲+)
α (۳۳٪) 191Tl
195m2Bi 2311.4+X keV 750(50) ns (۲۹/۲-)
196Bi 83 113 ۱۹۵٫۹۸۰۶۶7(26) 5.1(2) min β+ (99.99%) 196Pb (۳+)
α (.۰۰۱۱۵٪) 192Tl
196m1Bi 166.6(30) keV 0.6(5) s IT 196Bi (۷+)
β+ 196Pb
196m2Bi 270(3) keV 4.00(5) min (۱۰-)
197Bi 83 114 ۱۹۶٫۹۷۸۸۶4(9) 9.33(50) min β+ (99.99%) 197Pb (۹/۲-)
α (10−4%) 193Tl
197m1Bi 690(110) keV 5.04(16) min α (۵۵٪) 193Tl (۱/۲+)
β+ (45%) 197Pb
IT (.3%) 197Bi
197m2Bi 2129.3(4) keV 204(18) ns (۲۳/۲-)
197m3Bi 2360.4(5)+X keV 263(13) ns (۲۹/۲-)
197m4Bi 2383.1(7)+X keV 253(39) ns (۲۹/۲-)
197m5Bi 2929.5(5) keV 209(30) ns (۳۱/۲-)
198Bi 83 115 ۱۹۷٫۹۷۹۲1(3) 10.3(3) min β+ 198Pb (۲+،۳+)
198m1Bi 280(40) keV 11.6(3) min β+ 198Pb (۷+)
198m2Bi 530(40) keV 7.7(5) s ۱۰-
199Bi 83 116 ۱۹۸٫۹۷۷۶۷2(13) 27(1) min β+ 199Pb ۹/۲-
199m1Bi 667(4) keV 24.70(15) min β+ (98%) 199Pb (۱/۲+)
IT (2%) 199Bi
α (.۰۱٪) 195Tl
199m2Bi 1947(25) keV ۰٫۱0(3) µs (۲۵/۲+)
199m3Bi ~2547.0 keV 168(13) ns ۲۹/۲-
200Bi 83 117 ۱۹۹٫۹۷۸۱۳2(26) 36.4(5) min β+ 200Pb ۷+
200m1Bi 100(70)# keV 31(2) min EC (90%) 200Pb (۲+)
IT (10%) 200Bi
200m2Bi 428.20(10) keV 400(50) ms (۱۰-)
201Bi 83 118 ۲۰۰٫۹۷۷۰۰9(16) 108(3) min β+ (99.99%) 201Pb ۹/۲-
α (10−4%) 197Tl
201m1Bi 846.34(21) keV 59.1(6) min EC (92.9%) 201Pb ۱/۲+
IT (6.8%) 201Bi
α (.۳٪) 197Tl
201m2Bi 1932.2+X keV 118(28) ns (۲۵/۲+)
201m3Bi 1971.2+X keV 105(75) ns (۲۷/۲+)
201m4Bi 2739.90(20)+X keV 124(4) ns (۲۹/۲-)
202Bi 83 119 ۲۰۱٫۹۷۷۷۴2(22) 1.72(5) h β+ 202Pb ۵(+#)
α (10−5%) 198Tl
202m1Bi 615(7) keV ۳٫۰4(6) µs (۱۰#)-
202m2Bi 2607.1(5) keV 310(50) ns (۱۷+)
203Bi 83 120 ۲۰۲٫۹۷۶۸۷6(23) 11.76(5) h β+ 203Pb ۹/۲-
α (10−5%) 199Tl
203m1Bi 1098.14(7) keV 303(5) ms IT 203Bi ۱/۲+
203m2Bi 2041.5(6) keV 194(30) ns ۲۵/۲+
204Bi 83 121 ۲۰۳٫۹۷۷۸۱3(28) 11.22(10) h β+ 204Pb ۶+
204m1Bi 805.5(3) keV 13.0(1) ms IT 204Bi ۱۰-
204m2Bi 2833.4(11) keV 1.07(3) ms (۱۷+)
205Bi 83 122 ۲۰۴٫۹۷۷۳۸9(8) 15.31(4) d β+ 205Pb ۹/۲-
206Bi 83 123 ۲۰۵٫۹۷۸۴۹9(8) 6.243(3) d β+ 206Pb ۶(+)
206m1Bi 59.897(17) keV ۷.7(2) µs (۴+)
206m2Bi 1044.8(5) keV ۸۹0(10) µs (۱۰-)
207Bi 83 124 ۲۰۶٫۹۷۸۴۷۰7(26) 32.9(14) a β+ 207Pb ۹/۲-
207mBi 2101.49(16) keV ۱۸2(6) µs ۲۱/۲+
208Bi 83 125 ۲۰۷٫۹۷۹۷۴۲2(25) ۳٫۶8(4)×105 a β+ 208Pb (۵)+
208mBi 1571.1(4) keV 2.58(4) ms IT 208Bi (۱۰)-
209Bi[n ۳][n ۴] 83 126 ۲۰۸٫۹۸۰۳۹۸7(16) ۱.9(2)×1019 a[n ۵] α 205Tl ۹/۲- ۱٫۰۰۰۰
210Bi Radium E 83 127 ۲۰۹٫۹۸۴۱۲۰4(16) 5.012(5) d β- 210Po ۱- ناچیز[n ۶]
α (۱٫۳۲×10−4%) 206Tl
210mBi 271.31(11) keV ۳٫۰4(6)×106 a α 206Tl ۹-
211Bi Actinium C 83 128 ۲۱۰٫۹۸۷۲۶9(6) 2.14(2) min α (۹۹٫۷۲٪) 207Tl ۹/۲- ناچیز[n ۷]
β- (.276%) 211Po
211mBi 1257(10) keV ۱.4(3) µs (۲۵/۲-)
212Bi Thorium C 83 129 ۲۱۱٫۹۹۱۲۸۵7(21) 60.55(6) min β- (64.05%) 212Po 1(-) ناچیز[n ۸]
α (۳۵٫۹۴٪) 208Tl
β-, α (.۰۱۴٪) 208Pb
212m1Bi 250(30) keV 25.0(2) min α (۶۷٪) 208Tl (۹-)
β- (33%) 212mPo
β-, α (.۳٪) 208Pb
212m2Bi 2200(200)# keV 7.0(3) min >۱۵
213Bi[n ۹] 83 130 ۲۱۲٫۹۹۴۳۸5(5) 45.59(6) min β- (97.91%) 213Po ۹/۲-
α (۲٫۰۹٪) 209Tl
214Bi Radium C 83 131 ۲۱۳٫۹۹۸۷۱2(12) 19.9(4) min β- (99.97%) 214Po ۱- ناچیز[n ۶]
α (.۰۲۱٪) 210Tl
β-, α (.۰۰۳٪) 210Pb
215Bi 83 132 ۲۱۵٫۰۰۱۷۷0(16) 7.6(2) min β- 215Po (۹/۲-) ناچیز[n ۷]
215mBi 1347.5(25) keV 36.4(25) min (۲۵/۲-)
216Bi 83 133 ۲۱۶٫۰۰۶۳۰6(12) 2.17(5) min β- 216Po ۱-#
217Bi 83 134 ۲۱۷٫۰۰۹۴7(21)# 98.5(8) s ۹/۲-#
218Bi 83 135 ۲۱۸٫۰۱۴۳2(39)# 33(1) s ۱-#
 1. اختصارها:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
  SF: شکافت خود به خود
 2. Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
 3. Formerly believed to be final decay product of 4n+1 decay chain
 4. Primordial radioisotope, also some is radiogenic from the extinct nuclide 237Np
 5. Formerly believed to be the heaviest stable nuclide
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ محصول میانی شکافت ۲۳۸U
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ محصول میانی شکافت ۲۳۵U
 8. محصول میانی شکافت 232Th
 9. کاربرد پزشکی دارد.

منابع[ویرایش]