ایزوتوپ‌های اربیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز اربیم دارای ۶ ایزوتوپ پایدار ۱۶۲Er, ۱۶۴Er, ۱۶۶Er, ۱۶۷Er, ۱۶۸Er, و ۱۷۰Er است که در این میان ۱۶۶Er با فراوانی طبیعی ۳۳٫۵۰۳٪ فراوان‌ترین ایزوتوپ این عنصر است. تاکنون ۳۰ ایزوتوپ پرتوزا از اربیم شناسایی شده‌است که پایدارترین آن 1۶۹Er با نیمه عمر ۹٫۴ روز است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
142Er 68 74 ۱۴۱٫۹۷۲۳1(47)# ۰+
143Er 68 75 ۱۴۲٫۹۶۶۳4(64)# 200# ms ۹/۲-#
144Er 68 76 ۱۴۳٫۹۶۰۳8(43)# 400# ms [>200 ns] β+ 144Ho ۰+
145Er 68 77 ۱۴۴٫۹۵۷۳9(43)# 900(300) ms β+ 145Ho ۱/۲+#
β+, p (به ندرت) 144Dy
146Er 68 78 ۱۴۵٫۹۵۲۰0(32)# 1.7(6) s β+ 146Ho ۰+
β+, p 145Dy
147Er 68 79 ۱۴۶٫۹۴۹۴9(32)# ~2.5 s β+ 147Ho (۱/۲+)
β+, p 146Dy
147mEr 100(50)# keV 2.5(2) s β+ 147Ho (۱۱/۲-)
148Er 68 80 ۱۴۷٫۹۴۴۵5(21)# 4.6(2) s β+ (99.85%) 148Ho ۰+
β+, p (.15%) 147Dy
149Er 68 81 ۱۴۸٫۹۴۲۳1(3) 4(2) s β+ (93%) 149Ho (۱/۲+)
β+, p (7%) 148Dy
149m1Er 741.8(2) keV 8.9(2) s β+ (96.5%) 149Ho (۱۱/۲-)
IT (3.5%) 149Er
β+, p (.18%) 148Dy
149m2Er 2611.1(3) keV ۰٫۶1(8) µs (۱۹/۲+)
149m3Er 3242.7+X keV ۴.8(1) µs (۲۷/۲-)
150Er 68 82 ۱۴۹٫۹۳۷۹۱4(18) 18.5(7) s β+ 150Ho ۰+
151Er 68 83 ۱۵۰٫۹۳۷۴۴9(18) 23.5(13) s β+ 151Ho (۷/۲-)
151m1Er 2585.5(6) keV 580(20) ms IT (95.3%) 151Er (۲۷/۲-)
β+ (4.7%) 151Ho
151m2Er 10286+X keV ۰٫۴2(5) µs (۶۷/۲٬۶۹/۲٬۷۱/۲)
152Er 68 84 ۱۵۱٫۹۳۵۰۵0(11) 10.3(1) s α (۹۰٪) 148Dy ۰+
β+ (10%) 152Ho
153Er 68 85 ۱۵۲٫۹۳۵۰۶3(9) 37.1(2) s α (۵۳٪) 149Dy ۷/2(-)
β+ (47%) 153Ho
154Er 68 86 ۱۵۳٫۹۳۲۷۸3(6) 3.73(9) min β+ (99.53%) 154Ho ۰+
α (.۴۷٪) 150Dy
155Er 68 87 ۱۵۴٫۹۳۳۲۰9(7) 5.3(3) min β+ (99.98%) 155Ho ۷/۲-
α (.۰۲۲٪) 151Dy
156Er 68 88 ۱۵۵٫۹۳۱۰۶5(26) 19.5(10) min β+ 156Ho ۰+
157Er 68 89 ۱۵۶٫۹۳۱۹2(3) 18.65(10) min β+ 157Ho ۳/۲-
157mEr 155.4(3) keV 76(6) ms IT 157Er (۹/۲+)
158Er 68 90 ۱۵۷٫۹۲۹۸۹3(27) 2.29(6) h EC 158Ho ۰+
159Er 68 91 ۱۵۸٫۹۳۰۶۸4(5) 36(1) min β+ 159Ho ۳/۲-
159m1Er 182.602(24) keV 337(14) ns ۹/۲+
159m2Er 429.05(3) keV 590(60) ns ۱۱/۲-
160Er 68 92 ۱۵۹٫۹۲۹۰۸3(26) 28.58(9) h EC 160Ho ۰+
161Er 68 93 ۱۶۰٫۹۲۹۹۹5(10) 3.21(3) h β+ 161Ho ۳/۲-
161mEr 396.44(4) keV ۷.5(7) µs ۱۱/۲-
162Er 68 94 ۱۶۱٫۹۲۸۷۷8(4) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۰۰۱۳9(5)
163Er 68 95 ۱۶۲٫۹۳۰۰۳3(6) 75.0(4) min β+ 163Ho ۵/۲-
163mEr 445.5(6) keV 580(100) ns (۱۱/۲-)
164Er 68 96 ۱۶۳٫۹۲۹۲۰0(3) Observationally Stable[n ۵] ۰+ ۰٫۰۱۶۰1(3)
165Er 68 97 ۱۶۴٫۹۳۰۷۲6(3) 10.36(4) h EC 165Ho ۵/۲-
166Er 68 98 ۱۶۵٫۹۳۰۲۹۳1(27) Observationally Stable[n ۶] ۰+ ۰٫۳۳۵۰3(36)
167Er 68 99 ۱۶۶٫۹۳۲۰۴۸2(27) Observationally Stable[n ۷] ۷/۲+ ۰٫۲۲۸۶9(9)
167mEr 207.801(5) keV 2.269(6) s IT 167Er ۱/۲-
168Er 68 100 ۱۶۷٫۹۳۲۳۷۰2(27) Observationally Stable[n ۸] ۰+ ۰٫۲۶۹۷8(18)
169Er 68 101 ۱۶۸٫۹۳۴۵۹۰4(27) 9.392(18) d β- 169Tm ۱/۲-
170Er 68 102 ۱۶۹٫۹۳۵۴۶۴3(30) Observationally Stable[n ۹] ۰+ ۰٫۱۴۹۱0(36)
171Er 68 103 ۱۷۰٫۹۳۸۰۲۹8(30) 7.516(2) h β- 171Tm ۵/۲-
171mEr 198.6(1) keV 210(10) ns ۱/۲-
172Er 68 104 ۱۷۱٫۹۳۹۳۵6(5) 49.3(3) h β- 172Tm ۰+
173Er 68 105 ۱۷۲٫۹۴۲۴0(21)# 1.434(17) min β- 173Tm (۷/۲-)
174Er 68 106 ۱۷۳٫۹۴۴۲3(32)# 3.2(2) min β- 174Tm ۰+
175Er 68 107 ۱۷۴٫۹۴۷۷7(43)# 1.2(3) min β- 175Tm (۹/۲+)
176Er 68 108 ۱۷۵٫۹۵۰۰8(43)# 20# s β- 176Tm ۰+
177Er 68 109 ۱۷۶٫۹۵۴۰5(54)# 3# s β- 177Tm ۱/۲-#
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to undergo α decay to 158Dy or β+β+ to 162Dy with a نیمه‌عمر over 140×1012 years
 5. Believed to undergo α decay to 160Dy or β+β+ to 164Dy
 6. Believed to undergo α decay to 162Dy
 7. Believed to undergo α decay to 163Dy
 8. Believed to undergo α decay to 164Dy
 9. Believed to undergo α decay to 166Dy or β-β- to 170Yb with a half-life over 320×1015 years

منابع[ویرایش]