ایزوتوپ‌های نیتروژن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عنصر نیتروژن(N) به طور طبیعی از دو ایزوتوپ پایدار نیتروژن-۱۴ و نیتروژن-۱۵ تشکیل شده است. تا به حال پانزده ایزوتوپ پرتوزا از نیتروژن شناسایی شده است که جرم اتمی آن‌ها بین ۱۰ تا ۲۵ است.

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر decay mode(s)[۱] daughter
isotope(s)[n ۱]
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
۱۰N ۷ ۳ ۱۰٫۰۴۱۶5(43) ۲۰0(140)‎×۱۰−۲۴ s
[۲.3(16) MeV]
p 9
C
(۲−)
۱۱N ۷ ۴ ۱۱٫۰۲۶۰9(5) ۵۹0(210)‎×۱۰−۲۴ s
[۱٫۵۸(+۷۵−۵۲) MeV]
p 10
C
۱/۲+
۱۱mN ۷۴0(60) keV 6.90(80)‎×۱۰−۲۲ s ۱/۲−
۱۲N ۷ ۵ ۱۲٫۰۱۸۶۱۳2(11) ۱۱٫۰۰0(16) ms β+ (۹۶٫۵٪) 12
C
۱+
β+, α (۳٫۵٪) 8
Be
[n ۲]
۱۳N[n ۳] ۷ ۶ ۱۳٫۰۰۵۷۳۸۶1(29) ۹٫۹۶5(4) min β+ 13
C
۱/۲−
۱۴N ۷ ۷ ۱۴٫۰۰۳۰۷۴۰۰۴8(6) Stable ۱+ ۰٫۹۹۶۳6(20) ۰٫۹۹۵۷۹–۰٫۹۹۶۵۴
۱۵N ۷ ۸ ۱۵٫۰۰۰۱۰۸۸۹۸2(7) Stable ۱/۲− ۰٫۰۰۳۶4(20) ۰٫۰۰۳۴۶–۰٫۰۰۴۲۱
۱۶N ۷ ۹ ۱۶٫۰۰۶۱۰۱7(28) ۷٫۱3(2) s β (۹۹٫۹۹٪) 16
O
۲−
β, α (.۰۰۱٪) 12
C
۱۷N ۷ ۱۰ ۱۷٫۰۰۸۴۵0(16) ۴٫۱۷3(4) s β, n (۹۵٫۰٪) 16
O
۱/۲−
β (۴٫۹۹٪) 17
O
β, α (.۰۰۲۵٪) 13
C
۱۸N ۷ ۱۱ ۱۸٫۰۱۴۰۷9(20) ۶۲2(9) ms β (۷۶٫۹٪) 18
O
۱−
β, α (۱۲٫۲٪) 14
C
β, n (۱۰٫۹٪) 17
O
۱۹N ۷ ۱۲ ۱۹٫۰۱۷۰۲9(18) ۲۷1(8) ms β, n (۵۴٫۶٪) 18
O
(۱/۲−)
β (۴۵٫۴٪) 19
O
۲۰N ۷ ۱۳ ۲۰٫۰۲۳۳7(6) ۱۳0(7) ms β, n (۵۶٫۹۹٪) ۱۹O
β (۴۳٫۰۰٪) ۲۰O
۲۱N ۷ ۱۴ ۲۱٫۰۲۷۱1(10) ۸7(6) ms β, n (۸۰٫۰٪) ۲۰O ۱/۲−#
β (۲۰٫۰٪) ۲۱O
۲۲N ۷ ۱۵ ۲۲٫۰۳۴۳9(21) ۱۳.9(14) ms β (۶۵٫۰٪) ۲۲O
β, n (۳۵٫۰٪) ۲۱O
۲۳N ۷ ۱۶ ۲۳٫۰۴۱۲2(32)# ۱۴.5(24) ms
[۱۴٫۱(+۱۲−۱۵) ms]
β ۲۳O ۱/۲−#
۲۴N ۷ ۱۷ ۲۴٫۰۵۱۰4(43)# <52 ns n ۲۳N
۲۵N ۷ ۱۸ ۲۵٫۰۶۰۶6(54)# <260 ns ۱/۲−#
  1. Bold for stable isotopes
  2. Immediately decays into two alpha particles for a net reaction of 12N -> 34He + e+
  3. Used in positron emission tomography

منابع[ویرایش]