ایزوتوپ‌های رودیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز رودیم به طور طبیعی دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۱۰۳Rh است که ۱۰۰٪ فراوانی طبیعی این عنصر را به خود اختصاص می‌دهد. از میان ایزوتوپ‌های پرتوزای این عنصر نیز ۱۰۱Rh با نیمه عمر ۳٫۳ سال پایدارترین آن‌ها می‌باشد.

جدول ایزوتوپ‌ها

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
89Rh 45 44 ۸۸٫۹۴۸۸4(48)# 10# ms
[>۱٫۵ µs]
β+ 89Ru ۷/۲+#
90Rh 45 45 ۸۹٫۹۴۲۸7(54)# 15(7) ms
[12(+9-4) ms]
β+ 90Ru ۰+#
90mRh 0(500)# keV 1.1(3) s
[1.0(+3-2) s
۹+#
91Rh 45 46 ۹۰٫۹۳۶۵5(43)# 1.74(14) s β+ 91Ru ۷/۲+#
91mRh 1.46(11) s (۱/۲-)
92Rh 45 47 ۹۱٫۹۳۱۹8(43)# 4.3(13) s β+ 92Ru (۶+)
92mRh 4.66(25) s
[2.9(+15-8) s]
(>=۶+)
93Rh 45 48 ۹۲٫۹۲۵۷4(43)# 11.9(7) s β+ 93Ru ۹/۲+#
94Rh 45 49 ۹۳٫۹۲۱۷0(48)# 70.6(6) s β+ (98.2%) 94Ru (۲+،۴+)
β+, p (1.79%) 93Tc
94mRh 300(200)# keV 25.8(2) s β+ 94Ru (۸+)
95Rh 45 50 ۹۴٫۹۱۵۹0(16) 5.02(10) min β+ 95Ru (۹/۲)+
95mRh 543.3(3) keV 1.96(4) min IT (88%) 95Rh (۱/۲)-
β+ (12%) 95Ru
96Rh 45 51 ۹۵٫۹۱۴۴۶1(14) 9.90(10) min β+ 96Ru (۶+)
96mRh 52.0(1) keV 1.51(2) min IT (60%) 96Rh (۳+)
β+ (40%) 96Ru
97Rh 45 52 ۹۶٫۹۱۱۳4(4) 30.7(6) min β+ 97Ru ۹/۲+
97mRh 258.85(17) keV 46.2(16) min β+ (94.4%) 97Ru ۱/۲-
IT (5.6%) 97Rh
98Rh 45 53 ۹۷٫۹۱۰۷۰8(13) 8.72(12) min β+ 98Ru (۲)+
98mRh 60(50)# keV 3.6(2) min IT 98Rh (۵+)
β+ 98Ru
99Rh 45 54 ۹۸٫۹۰۸۱۳2(8) 16.1(2) d β+ 99Ru ۱/۲-
99mRh 64.3(4) keV 4.7(1) h β+ (99.83%) 99Ru ۹/۲+
IT (.16%) 99Rh
100Rh 45 55 ۹۹٫۹۰۸۱۲2(20) 20.8(1) h β+ 100Ru ۱-
100m1Rh 107.6(2) keV 4.6(2) min IT (98.3%) 100Rh (۵+)
β+ (1.7%) 100Ru
100m2Rh 74.78(2) keV 214.0(20) ns (۲)+
100m3Rh 112.0+X keV 130(10) ns (۷+)
101Rh 45 56 ۱۰۰٫۹۰۶۱۶4(18) 3.3(3) a EC 101Ru ۱/۲-
101mRh 157.32(4) keV 4.34(1) d EC (93.6%) 101Ru ۹/۲+
IT (6.4%) Rh
102Rh 45 57 ۱۰۱٫۹۰۶۸۴3(5) 207.0(15) d β+ (80%) 102Ru (۱-،۲-)
β- (20%) 102Pd
102mRh 140.75(8) keV 3.742(10) a β+ (99.77%) 102Ru ۶+
IT (.23%) 102Rh
103Rh[n ۴] 45 58 ۱۰۲٫۹۰۵۵۰4(3) پایدار[n ۵] ۱/۲- ۱٫۰۰۰۰
103mRh 39.756(6) keV 56.114(9) min IT 103Rh ۷/۲+
104Rh 45 59 ۱۰۳٫۹۰۶۶۵6(3) 42.3(4) s β- (99.55%) 104Pd ۱+
β+ (.449%) 104Ru
104mRh 128.967(4) keV 4.34(3) min ۵+
105Rh[n ۴] 45 60 ۱۰۴٫۹۰۵۶۹4(4) 35.36(6) h β- 105Pd ۷/۲+
105mRh 129.781(4) keV 42.9(3) s IT 105Rh ۱/۲-
β- 105Pd
106Rh 45 61 ۱۰۵٫۹۰۷۲۸7(8) 29.80(8) s β- 106Pd ۱+
106mRh 136(12) keV 131(2) min β- 106Pd (۶)+
107Rh 45 62 ۱۰۶٫۹۰۶۷۴8(13) 21.7(4) min β- 107Pd ۷/۲+
107mRh 268.36(4) keV >۱۰ µs ۱/۲-
108Rh 45 63 ۱۰۷٫۹۰۸۷3(11) 16.8(5) s β- 108Pd ۱+
108mRh -60(110) keV 6.0(3) min β- 108Pd (۵)(+#)
109Rh 45 64 ۱۰۸٫۹۰۸۷۳7(13) 80(2) s β- 109Pd ۷/۲+
110Rh 45 65 ۱۰۹٫۹۱۱۱4(5) 28.5(15) s β- 110Pd (>۳)(+#)
110mRh -60(50) keV 3.2(2) s β- 110Pd ۱+
111Rh 45 66 ۱۱۰٫۹۱۱۵9(3) 11(1) s β- 111Pd (۷/۲+)
112Rh 45 67 ۱۱۱٫۹۱۴۳9(6) 3.45(37) s β- 112Pd ۱+
112mRh 330(70) keV 6.73(15) s β- 112Pd (۴٬۵،۶)
113Rh 45 68 ۱۱۲٫۹۱۵۵3(5) 2.80(12) s β- 113Pd (۷/۲+)
114Rh 45 69 ۱۱۳٫۹۱۸۸1(12) 1.85(5) s β- (>99.9%) 114Pd ۱+
β-, n (<.1%) 113Pd
114mRh 200(150)# keV 1.85(5) s β- 114Pd (۴٬۵)
115Rh 45 70 ۱۱۴٫۹۲۰۳3(9) 0.99(5) s β- 115Pd (۷/۲+)#
116Rh 45 71 ۱۱۵٫۹۲۴۰6(15) 0.68(6) s β- (>99.9%) 116Pd ۱+
β-, n (<.1%) 115Pd
116mRh 200(150)# keV 570(50) ms β- 116Pd (۶-)
117Rh 45 72 ۱۱۶٫۹۲۵۹8(54)# 0.44(4) s β- 117Pd (۷/۲+)#
118Rh 45 73 ۱۱۷٫۹۳۰۰7(54)# 310(30) ms β- 118Pd (۴-۱۰)(+#)
119Rh 45 74 ۱۱۸٫۹۳۲۱1(64)# 300# ms
[>300 ns]
β- 119Pd ۷/۲+#
120Rh 45 75 ۱۱۹٫۹۳۶۴1(64)# 200# ms
[>300 ns]
β- 120Pd
121Rh 45 76 ۱۲۰٫۹۳۸۷2(97)# 100# ms
[>300 ns]
β- 121Pd ۷/۲+#
122Rh 45 77 ۱۲۱٫۹۴۳۲1(75)# 50# ms
[>300 ns]
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ محصول شکافت
  5. از نظر تئوری امکان شکافت خود به خود وجود دارد

منابع