ایزوتوپ‌های تکنسیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر تکنسیم با عدد اتمی ۴۳، یک عنصر مصنوعی است که فاقد ایزوتوپ پایدار در طبیعت است. در نتیجه جرم اتمی استاندارد برای آن تعریف نمی‌شود. نخستین ایزوتوپ‌های کشف شده این عنصر ۹۷Tc و ۹۹Tc بودند که در سال ۱۹۳۶ میلادی نخستین بار تولید و ردیابی شدند. همچنین پایدارترین ایزوتوپ این عنصر ۹۸Tc با نیمه عمر ۴٫۲ میلیون سال است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین
excitation energy
85Tc 43 42 ۸۴٫۹۴۸۸3(43)# <110 ns β+ 85Mo ۱/۲-#
p 84Mo
β+, p 84Nb
86Tc 43 43 ۸۵٫۹۴۲۸8(32)# 55(6) ms β+ 86Mo (۰+)
86mTc 1500(150) keV ۱٫۱1(21) µs (۵+,۵-)
87Tc 43 44 ۸۶٫۹۳۶۵3(32)# 2.18(16) s β+ 87Mo ۱/۲-#
87mTc 20(60)# keV 2# s ۹/۲+#
88Tc 43 45 ۸۷٫۹۳۲۶8(22)# 5.8(2) s β+ 88Mo (۲٬۳)
88mTc 0(300)# keV 6.4(8) s β+ 88Mo (۶٬۷,۸)
89Tc 43 46 ۸۸٫۹۲۷۱7(22)# 12.8(9) s β+ 89Mo (۹/۲+)
89mTc 62.6(5) keV 12.9(8) s β+ 89Mo (۱/۲-)
90Tc 43 47 ۸۹٫۹۲۳۵6(26) 8.7(2) s β+ 90Mo ۱+
90mTc 310(390) keV 49.2(4) s β+ 90Mo (۸+)
91Tc 43 48 ۹۰٫۹۱۸۴3(22) 3.14(2) min β+ 91Mo (۹/۲)+
91mTc 139.3(3) keV 3.3(1) min β+ (99%) 91Mo (۱/۲)-
IT (1%) 91Tc
92Tc 43 49 ۹۱٫۹۱۵۲۶0(28) 4.25(15) min β+ 92Mo (۸)+
92mTc 270.15(11) keV ۱٫۰3(7) µs (۴+)
93Tc 43 50 ۹۲٫۹۱۰۲۴9(4) 2.75(5) h β+ 93Mo ۹/۲+
93m1Tc 391.84(8) keV 43.5(10) min IT (76.6%) 93Tc ۱/۲-
β+ (23.4%) 93Mo
93m2Tc 2185.16(15) keV ۱۰.2(3) µs (۱۷/۲)-
94Tc 43 51 ۹۳٫۹۰۹۶۵7(5) 293(1) min β+ 94Mo ۷+
94mTc 75.5(19) keV 52.0(10) min β+ (99.9%) 94Mo (۲)+
IT (.1%) 94Tc
95Tc 43 52 ۹۴٫۹۰۷۶۵7(6) 20.0(1) h β+ 95Mo ۹/۲+
95mTc 38.89(5) keV 61(2) d β+ (96.12%) 95Mo ۱/۲-
IT (3.88%) 95Tc
96Tc 43 53 ۹۵٫۹۰۷۸۷1(6) 4.28(7) d β+ 96Mo ۷+
96mTc 34.28(7) keV 51.5(10) min IT (98%) 96Tc ۴+
β+ (2%) 96Mo
97Tc 43 54 ۹۶٫۹۰۶۳۶5(5) ۲٫۶×106 a EC 97Mo ۹/۲+
97mTc 96.56(6) keV 91.4(8) d IT (99.66%) 97Tc ۱/۲-
EC (.34%) 97Mo
98Tc 43 55 ۹۷٫۹۰۷۲۱6(4) ۴.2(3)×106 a β- 98Ru (۶)+
98mTc 90.76(16) keV ۱۴.7(3) µs (۲)-
99Tc[n ۴] 43 56 ۹۸٫۹۰۶۲۵۴7(21) ۲٫۱۱1(12)×105 a β- 99Ru ۹/۲+
99mTc[n ۵] 142.6832(11) keV 6.0058(12) h IT (99.99%) 99Tc ۱/۲-
β- (.0037%) 99Ru
100Tc 43 57 ۹۹٫۹۰۷۶۵۷8(24) 15.8(1) s β- (99.99%) 100Ru ۱+
EC (.0018%) 100Mo
100m1Tc 200.67(4) keV ۸٫۳2(14) µs (۴)+
100m2Tc 243.96(4) keV ۳.2(2) µs (۶)+
101Tc 43 58 ۱۰۰٫۹۰۷۳۱5(26) 14.22(1) min β- 101Ru ۹/۲+
101mTc 207.53(4) keV ۶۳6(8) µs ۱/۲-
102Tc 43 59 ۱۰۱٫۹۰۹۲۱5(10) 5.28(15) s β- 102Ru ۱+
102mTc 20(10) keV 4.35(7) min β- (98%) 102Ru (۴٬۵)
IT (2%) 102Tc
103Tc 43 60 ۱۰۲٫۹۰۹۱۸1(11) 54.2(8) s β- 103Ru ۵/۲+
104Tc 43 61 ۱۰۳٫۹۱۱۴5(5) 18.3(3) min β- 104Ru (۳+)#
104m1Tc 69.7(2) keV ۳.5(3) µs ۲(+)
104m2Tc 106.1(3) keV ۰٫۴0(2) µs (+)
105Tc 43 62 ۱۰۴٫۹۱۱۶6(6) 7.6(1) min β- 105Ru (۳/۲-)
106Tc 43 63 ۱۰۵٫۹۱۴۳۵8(14) 35.6(6) s β- 106Ru (۱٬۲)
107Tc 43 64 ۱۰۶٫۹۱۵۰8(16) 21.2(2) s β- 107Ru (۳/۲-)
107mTc 65.7(10) keV 184(3) ns (۵/۲-)
108Tc 43 65 ۱۰۷٫۹۱۸۴6(14) 5.17(7) s β- 108Ru (۲)+
109Tc 43 66 ۱۰۸٫۹۱۹۹8(10) 860(40) ms β- (99.92%) 109Ru ۳/۲-#
β-, n (.08%) 108Ru
110Tc 43 67 ۱۰۹٫۹۲۳۸2(8) 0.92(3) s β- (99.96%) 110Ru (۲+)
β-, n (.04%) 109Ru
111Tc 43 68 ۱۱۰٫۹۲۵۶9(12) 290(20) ms β- (99.15%) 111Ru ۳/۲-#
β-, n (.85%) 110Ru
112Tc 43 69 ۱۱۱٫۹۲۹۱5(13) 290(20) ms β- (97.4%) 112Ru ۲+#
β-, n (2.6%) 111Ru
113Tc 43 70 ۱۱۲٫۹۳۱۵9(32)# 170(20) ms β- 113Ru ۳/۲-#
114Tc 43 71 ۱۱۳٫۹۳۵۸8(64)# 150(30) ms β- 114Ru ۲+#
115Tc 43 72 ۱۱۴٫۹۳۸۶9(75)# 100# ms [>300 ns] β- 115Ru ۳/۲-#
116Tc 43 73 ۱۱۵٫۹۴۳۳7(75)# 90# ms [>300 ns] ۲+#
117Tc 43 74 ۱۱۶٫۹۴۶۴8(75)# 40# ms [>300 ns] ۳/۲-#
118Tc 43 75 ۱۱۷٫۹۵۱۴8(97)# 30# ms [>300 ns] ۲+#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. محصول شکافت با عمر طولانی
  5. Used in medicine

منابع[ویرایش]