ایزوتوپ‌های ایتربیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فلز ایتربیم دارای ۷ ایزوتوپ پایدار ۱۶۸Yb, ۱۷۰Yb, ۱۷۱Yb, ۱۷۲Yb, ۱۷۳Yb, ۱۷۴Yb, و ۱۷۶Yb است که در این میان ۱۷۴Yb با فراوانی طبیعی ۳۱٫۸۳٪ فراوان‌ترین ایزوتوپ طبیعی این عنصر است. همچنین تاکنون ۲۷ ایزوتوپ پرتوزا از ایتربیم شناسایی شده‌است که پایدارترین آن ۱۶۹Yb با نیمه عمر ۳۲٫۰۲۶ روز است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
148Yb 70 78 ۱۴۷٫۹۶۷۴2(64)# 250# ms β+ 148Tm ۰+
149Yb 70 79 ۱۴۸٫۹۶۴۰4(54)# 0.7(2) s β+ 149Tm (۱/۲+,۳/۲+)
150Yb 70 80 ۱۴۹٫۹۵۸۴2(43)# 700# ms [>200 ns] β+ 150Tm ۰+
151Yb 70 81 ۱۵۰٫۹۵۵۴0(32) 1.6(5) s β+ 151Tm (۱/۲+)
β+, p (به ندرت) 150Er
151m1Yb 750(100)# keV 1.6(5) s β+ 151Tm (۱۱/۲-)
β+, p (به ندرت) 150Er
151m2Yb 1790(500)# keV ۲.6(7) µs ۱۹/۲-#
151m3Yb 2450(500)# keV ۲0(1) µs ۲۷/۲-#
152Yb 70 82 ۱۵۱٫۹۵۰۲9(22) 3.04(6) s β+ 152Tm ۰+
β+, p (به ندرت) 151Er
153Yb 70 83 ۱۵۲٫۹۴۹۴8(21)# 4.2(2) s α (۵۰٪) 149Er ۷/۲-#
β+ (50%) 153Tm
β+, p (.008%) 152Er
153mYb 2700(100) keV ۱5(1) µs (۲۷/۲-)
154Yb 70 84 ۱۵۳٫۹۴۶۳۹4(19) 0.409(2) s α (۹۲٫۸٪) 150Er ۰+
β+ (7.119%) 154Tm
155Yb 70 85 ۱۵۴٫۹۴۵۷۸2(18) 1.793(19) s α (۸۹٪) 151Er (۷/۲-)
β+ (11%) 155Tm
156Yb 70 86 ۱۵۵٫۹۴۲۸۱8(12) 26.1(7) s β+ (90%) 156Tm ۰+
α (۱۰٪) 152Er
157Yb 70 87 ۱۵۶٫۹۴۲۶۲8(11) 38.6(10) s β+ (99.5%) 157Tm ۷/۲-
α (.۵٪) 153Er
158Yb 70 88 ۱۵۷٫۹۳۹۸۶6(9) 1.49(13) min β+ (99.99%) 158Tm ۰+
α (.۰۰۲۱٪) 154Er
159Yb 70 89 ۱۵۸٫۹۴۰۰5(2) 1.67(9) min β+ 159Tm ۵/2(-)
160Yb 70 90 ۱۵۹٫۹۳۷۵۵2(18) 4.8(2) min β+ 160Tm ۰+
161Yb 70 91 ۱۶۰٫۹۳۷۹۰2(17) 4.2(2) min β+ 161Tm ۳/۲-
162Yb 70 92 ۱۶۱٫۹۳۵۷۶8(17) 18.87(19) min β+ 162Tm ۰+
163Yb 70 93 ۱۶۲٫۹۳۶۳۳4(17) 11.05(25) min β+ 163Tm ۳/۲-
164Yb 70 94 ۱۶۳٫۹۳۴۴۸9(17) 75.8(17) min EC 164Tm ۰+
165Yb 70 95 ۱۶۴٫۹۳۵۲8(3) 9.9(3) min β+ 165Tm ۵/۲-
166Yb 70 96 ۱۶۵٫۹۳۳۸۸2(9) 56.7(1) h EC 166Tm ۰+
167Yb 70 97 ۱۶۶٫۹۳۴۹۵0(5) 17.5(2) min β+ 167Tm ۵/۲-
168Yb 70 98 ۱۶۷٫۹۳۳۸۹7(5) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۰۰۱3(1)
169Yb 70 99 ۱۶۸٫۹۳۵۱۹0(5) 32.026(5) d EC 169Tm ۷/۲+
169mYb 24.199(3) keV 46(2) s IT 169Yb ۱/۲-
170Yb 70 100 ۱۶۹٫۹۳۴۷۶۱8(26) Observationally Stable[n ۵] ۰+ ۰٫۰۳۰4(15)
170mYb 1258.46(14) keV 370(15) ns ۴-
171Yb 70 101 ۱۷۰٫۹۳۶۳۲۵8(26) Observationally Stable[n ۶] ۱/۲- ۰٫۱۴۲8(57)
171m1Yb 95.282(2) keV 5.25(24) ms IT 171Yb ۷/۲+
171m2Yb 122.416(2) keV 265(20) ns ۵/۲-
172Yb 70 102 ۱۷۱٫۹۳۶۳۸۱5(26) Observationally Stable[n ۷] ۰+ ۰٫۲۱۸3(67)
173Yb 70 103 ۱۷۲٫۹۳۸۲۱۰8(26) Observationally Stable[n ۸] ۵/۲- ۰٫۱۶۱3(27)
173mYb 398.9(5) keV ۲.9(1) µs ۱/۲-
174Yb 70 104 ۱۷۳٫۹۳۸۸۶۲1(26) Observationally Stable[n ۹] ۰+ ۰٫۳۱۸3(92)
175Yb 70 105 ۱۷۴٫۹۴۱۲۷۶5(26) 4.185(1) d β- 175Lu ۷/۲-
175mYb 514.865(4) keV 68.2(3) ms ۱/۲-
176Yb 70 106 ۱۷۵٫۹۴۲۵۷۱7(28) Observationally Stable[n ۱۰] ۰+ ۰٫۱۲۷6(41)
176mYb 1050.0(3) keV 11.4(3) s (۸)-
177Yb 70 107 ۱۷۶٫۹۴۵۲۶۰8(28) 1.911(3) h β- 177Lu (۹/۲+)
177mYb 331.5(3) keV 6.41(2) s IT 177Yb (۱/۲-)
178Yb 70 108 ۱۷۷٫۹۴۶۶۴7(11) 74(3) min β- 178Lu ۰+
179Yb 70 109 ۱۷۸٫۹۵۰۱7(32)# 8.0(4) min β- 179Lu (۱/۲-)
180Yb 70 110 ۱۷۹٫۹۵۲۳3(43)# 2.4(5) min β- 180Lu ۰+
181Yb 70 111 ۱۸۰٫۹۵۶۱5(43)# 1# min β- 181Lu ۳/۲-#
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to undergo α decay to 164Er or β+β+ decay to 168Er with a نیمه‌عمر over 130×1012 years
 5. اعتقاد بر این است که با واپاشی آلفا به ۱۶۶Er تبدیل می‌شود
 6. Believed to undergo α decay to 167Er
 7. Believed to undergo α decay to 168Er
 8. Believed to undergo α decay to 169Er
 9. Believed to undergo α decay to 170Er
 10. Believed to undergo α decay to 172Er or β-β- decay to 176Hf with a half-life over 160×1015 years

منابع[ویرایش]