ایزوتوپ‌های آرسنیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر آرسنیک به طور طبیعی دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۷۵As است. همچنین تاکنون ۳۳ ایزوتوپ و ۱۰ ایزومر هسته‌ای از این عنصر شناسایی شده است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(mکسر مولی)
excitation energy
60As 33 27 ۵۹٫۹۹۳۱3(64)# p 59Ge ۵+#
61As 33 28 ۶۰٫۹۸۰۶2(64)# p 60Ge ۳/۲-#
62As 33 29 ۶۱٫۹۷۳۲0(32)# p 61Ge ۱+#
63As 33 30 ۶۲٫۹۶۳۶9(54)# p 62Ge (۳/۲-)#
64As 33 31 ۶۳٫۹۵۷۵7(38)# 40(30) ms
[18(+43-7) ms]
β+ 64Ge ۰+#
65As 33 32 ۶۴٫۹۴۹۵6(32)# 170(30) ms β+ 65Ge ۳/۲-#
66As 33 33 ۶۵٫۹۴۴۷1(73) 95.77(23) ms β+ 66Ge (۰+)
66m1As 1356.70(17) keV ۱.1(1) µs (۵+)
66m2As 3023.9(3) keV ۸.2(5) µs (۹+)
67As 33 34 ۶۶٫۹۳۹۱9(11) 42.5(12) s β+ 67Ge (۵/۲-)
68As 33 35 ۶۷٫۹۳۶۷7(5) 151.6(8) s β+ 68Ge ۳+
68mAs 425.21(16) keV 111(20) ns
[?107(+23-16) ns]
۱+
69As 33 36 ۶۸٫۹۳۲۲7(3) 15.2(2) min β+ 69Ge ۵/۲-
70As 33 37 ۶۹٫۹۳۰۹2(5) 52.6(3) min β+ 70Ge ۴(+#)
70mAs 32.008(23) keV ۹6(3) µs ۲(+)
71As 33 38 ۷۰٫۹۲۷۱۱2(5) 65.28(15) h β+ 71Ge ۵/۲-
72As 33 39 ۷۱٫۹۲۶۷۵2(5) 26.0(1) h β+ 72Ge ۲-
73As 33 40 ۷۲٫۹۲۳۸۲5(4) 80.30(6) d EC 73Ge ۳/۲-
74As 33 41 ۷۳٫۹۲۳۹۲۸7(25) 17.77(2) d β+ (66%) 74Ge ۲-
β- (34%) 74Se
75As 33 42 ۷۴٫۹۲۱۵۹۶5(20) پایدار ۳/۲- ۱٫۰۰۰۰
75mAs 303.9241(7) keV 17.62(23) ms ۹/۲+
76As 33 43 ۷۵٫۹۲۲۳۹4(2) 1.0942(7) d β- (99.98%) 76Se ۲-
EC (.02%) 76Ge
76mAs 44.425(1) keV ۱٫۸4(6) µs (۱)+
77As 33 44 ۷۶٫۹۲۰۶۴۷3(25) 38.83(5) h β- 77mSe ۳/۲-
77mAs 475.443(16) keV ۱۱۴.0(25) µs ۹/۲+
78As 33 45 ۷۷٫۹۲۱۸۲7(11) 90.7(2) min β- 78Se ۲-
79As 33 46 ۷۸٫۹۲۰۹۴8(6) 9.01(15) min β- 79mSe ۳/۲-
79mAs 772.81(6) keV ۱٫۲1(1) µs (۹/۲)+
80As 33 47 ۷۹٫۹۲۲۵۳4(25) 15.2(2) s β- 80Se ۱+
81As 33 48 ۸۰٫۹۲۲۱۳2(6) 33.3(8) s β- 81mSe ۳/۲-
82As 33 49 ۸۱٫۹۲۴۵0(21) 19.1(5) s β- 82Se (۱+)
82mAs 250(200) keV 13.6(4) s β- 82Se (۵-)
83As 33 50 ۸۲٫۹۲۴۹8(24) 13.4(3) s β- 83mSe ۳/۲-#
84As 33 51 ۸۳٫۹۲۹۰6(32)# 4.02(3) s β- (99.721%) 84Se (۳)(+#)
β-, n (.029%) 83Se
84mAs 0(100)# keV 650(150) ms
85As 33 52 ۸۴٫۹۳۲۰2(21)# 2.021(10) s β-, n (59.4%) 84Se (۳/۲-)#
β- (40.6%) 85Se
86As 33 53 ۸۵٫۹۳۶۵0(32)# 0.945(8) s β- (67%) 86Se
β-, n (33%) 85Se
87As 33 54 ۸۶٫۹۳۹۹0(32)# 0.56(8) s β- (84.6%) 87Se ۳/۲-#
β-, n (15.4%) 86Se
88As 33 55 ۸۷٫۹۴۴۹4(54)# 300# ms
[>300 ns]
β- 88Se
β-, n 87Se
89As 33 56 ۸۸٫۹۴۹۳9(54)# 200# ms
[>300 ns]
β- 89Se ۳/۲-#
90As 33 57 ۸۹٫۹۵۵۵0(86)# 80# ms
[>300 ns]
91As 33 58 ۹۰٫۹۶۰۴3(97)# 50# ms
[>300 ns]
۳/۲-#
92As 33 59 ۹۱٫۹۶۶۸0(97)# 30# ms
[>300 ns]
  1. اختصارها:
    IT: انتقال ایزومری
  2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند

منابع[ویرایش]