ایزوتوپ‌های رنیوم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز رنیوم دارای یک ایزوتوپ پایدار (۱۸۵Re ) با فراوانی طبیعی ۳۷٫۴٪ و یک ایزوتوپ دیرینه (۱۸۷Re) با فراوانی طبیعی ۶۲٫۶٪ و نیمه عمر ۴۱٫۲×۱۰۹ سال است . تاکنون ۳۳ ایزوتوپ پرتوزا از رنیوم شناسایی شده است که پایدارترین آن ۱۸۳Re با نیمه عمر ۷۰ روز است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
160Re 75 85 ۱۵۹٫۹۸۲۱2(43)# ۸۶0(120) µs
[0.82(+15-9) ms]
p (91%) 159W (۲-)
α (۹٪) 156Ta
161Re 75 86 ۱۶۰٫۹۷۷۵9(22) 0.37(4) ms p 160W ۱/۲+
161mRe 123.8(13) keV 15.6(9) ms α 157Ta ۱۱/۲-
162Re 75 87 ۱۶۱٫۹۷۶۰0(22)# 107(13) ms α (۹۴٪) 158Ta (۲-)
β+ (6%) 162W
162mRe 173(10) keV 77(9) ms α (۹۱٪) 158Ta (۹+)
β+ (9%) 162W
163Re 75 88 ۱۶۲٫۹۷۲۰۸1(21) 390(70) ms β+ (68%) 163W (۱/۲+)
α (۳۲٪) 159Ta
163mRe 115(4) keV 214(5) ms α (۶۶٪) 159Ta (۱۱/۲-)
β+ (34%) 163W
164Re 75 89 ۱۶۳٫۹۷۰۳2(17)# 0.53(23) s α (۵۸٪) 160Ta high
β+ (42%) 164W
164mRe 120(120)# keV 530(230) ms (۲#)-
165Re 75 90 ۱۶۴٫۹۶۷۰۸9(30) 1# s β+ 165W ۱/۲+#
α 161Ta
165mRe 47(26) keV 2.1(3) s β+ (87%) 165W ۱۱/۲-#
α (۱۳٪) 161Ta
166Re 75 91 ۱۶۵٫۹۶۵۸1(9)# 2# s β+ 166W ۲-#
α 162Ta
167Re 75 92 ۱۶۶٫۹۶۲۶0(6)# 3.4(4) s α 163Ta ۹/۲-#
β+ 167W
167mRe 130(40)# keV 5.9(3) s β+ (99.3%) 167W ۱/۲+#
α (.۷٪) 163Ta
168Re 75 93 ۱۶۷٫۹۶۱۵7(3) 4.4(1) s β+ (99.99%) 168W (۵+,۶+,۷+)
α (.۰۰۵٪) 164Ta
168mRe non-exist 6.6(15) s
169Re 75 94 ۱۶۸٫۹۵۸۷9(3) 8.1(5) s β+ (99.99%) 169W ۹/۲-#
α (.۰۰۵٪) 165Ta
169mRe 145(29) keV 15.1(15) s β+ (99.8%) 169W ۱/۲+#
α (.۲٪) 164Ta
170Re 75 95 ۱۶۹٫۹۵۸۲۲0(28) 9.2(2) s β+ (99.99%) 170W (۵+)
α (.۰۱٪) 166Ta
171Re 75 96 ۱۷۰٫۹۵۵۷2(3) 15.2(4) s β+ 171W (۹/۲-)
172Re 75 97 ۱۷۱٫۹۵۵۴2(6) 15(3) s β+ 172W (۵)
172mRe 0(100)# keV 55(5) s β+ 172W (۲)
173Re 75 98 ۱۷۲٫۹۵۳۲4(3) 1.98(26) min β+ 173W (۵/۲-)
174Re 75 99 ۱۷۳٫۹۵۳۱2(3) 2.40(4) min β+ 174W
175Re 75 100 ۱۷۴٫۹۵۱۳8(3) 5.89(5) min β+ 175W (۵/۲-)
176Re 75 101 ۱۷۵٫۹۵۱۶2(3) 5.3(3) min β+ 176W ۳+
177Re 75 102 ۱۷۶٫۹۵۰۳3(3) 14(1) min β+ 177W ۵/۲-
177mRe 84.71(10) keV ۵0(10) µs ۵/۲+
178Re 75 103 ۱۷۷٫۹۵۰۹9(3) 13.2(2) min β+ 178W (۳+)
179Re 75 104 ۱۷۸٫۹۴۹۹۸8(26) 19.5(1) min β+ 179W (۵/۲)+
179m1Re 65.39(9) keV ۹5(25) µs (۵/۲-)
179m2Re 1684.59(14)+Y keV >۰٫۴ µs (۲۳/۲+)
180Re 75 105 ۱۷۹٫۹۵۰۷۸9(23) 2.44(6) min β+ 180W (۱)-
181Re 75 106 ۱۸۰٫۹۵۰۰۶8(14) 19.9(7) h β+ 181W ۵/۲+
182Re 75 107 ۱۸۱٫۹۵۱۲1(11) 64.0(5) h β+ 182W ۷+
182m1Re 60(100) keV 12.7(2) h β+ 182W ۲+
182m2Re 235.736(10)+X keV 585(21) ns ۲-
182m3Re 461.3(1)+X keV ۰٫۷8(9) µs (۴-)
183Re 75 108 ۱۸۲٫۹۵۰۸۲0(9) 70.0(14) d EC 183W ۵/۲+
183mRe 1907.6(3) keV 1.04(4) ms IT 183Re (۲۵/۲+)
184Re 75 109 ۱۸۳٫۹۵۲۵۲1(5) 38.0(5) d β+ 184W 3(-)
184mRe 188.01(4) keV 169(8) d IT (75.4%) 184Re ۸(+)
β+ (24.6%) 184W
185Re 75 110 ۱۸۴٫۹۵۲۹۵۵0(13) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۵/۲+ ۰٫۳۷۴0(2)
185mRe 2124(2) keV 123(23) ns (۲۱/۲)
186Re 75 111 ۱۸۵٫۹۵۴۹۸۶1(13) 3.7186(5) d β- (93.1%) 186Os ۱-
EC (6.9%) 186W
186mRe 149(7) keV ۲.0(5)×105 a IT (90%) 186Re (۸+)
β- (10%) 186Os
187Re[n ۵][n ۶] 75 112 ۱۸۶٫۹۵۵۷۵۳1(15) ۴۱.2(2)×109 a[n ۷] β- (99.99%) 187Os ۵/۲+ ۰٫۶۲۶0(2)
α (10−4%) 183Ta
188Re 75 113 ۱۸۷٫۹۵۸۱۱۴4(15) 17.0040(22) h β- 188Os ۱-
188mRe 172.069(9) keV 18.59(4) min IT 188Re (۶)-
189Re 75 114 ۱۸۸٫۹۵۹۲۲9(9) 24.3(4) h β- 189Os ۵/۲+
190Re 75 115 ۱۸۹٫۹۶۱۸2(16) 3.1(3) min β- 190Os (۲)-
190mRe 210(50) keV 3.2(2) h β- (54.4%) 190Os (۶-)
IT (45.6%) 190Re
191Re 75 116 ۱۹۰٫۹۶۳۱۲5(11) 9.8(5) min β- 191Os (۳/۲+,۱/۲+)
192Re 75 117 ۱۹۱٫۹۶۵۹6(21)# 16(1) s β- 192Os
193Re 75 118 ۱۹۲٫۹۶۷۴7(21)# 30# s [>300 ns] ۵/۲+#
194Re 75 119 ۱۹۳٫۹۷۰۴2(32)# 2# s [>300 ns]
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to undergo α decay to 181Ta
 5. primordial radionuclide
 6. Used in rhenium-osmium dating
 7. Can undergo Bound-state β- decay with a half-life of 33 years when fully ionized

منابع[ویرایش]