ایزوتوپ‌های سلنیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر سلنیم به طور طبیعی دارای ۵ ایزوتوپ پایدار (۷۴Se, ۷۶Se, ۷۷Se, ۷۸Se, و ۸۰Se) و ۲۳ ایزوتوپ پرتوزا است که از این میان ۷۹Se با نیمه عمر ۳۲۷٬۰۰۰ سال پایدارترین آن‌ها می‌باشد.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
65Se 34 31 ۶۴٫۹۶۴۶6(64)# <50 ms β+ (>99.9%) 65As ۳/۲-#
β+, p (<.1%) 64Ge
66Se 34 32 ۶۵٫۹۵۵۲1(32)# 33(12) ms β+ 66As ۰+
67Se 34 33 ۶۶٫۹۵۰۰9(21)# 133(11) ms β+ (99.5%) 67As ۵/۲-#
β+, p (.5%) 66Ge
68Se 34 34 ۶۷٫۹۴۱۸0(4) 35.5(7) s β+ 68As ۰+
69Se 34 35 ۶۸٫۹۳۹۵6(4) 27.4(2) s β+ (99.955%) 69As (۱/۲-)
β+, p (.045%) 68Ge
69m1Se 39.4(1) keV ۲.0(2) µs ۵/۲-
69m2Se 573.9(10) keV 955(16) ns ۹/۲+
70Se 34 36 ۶۹٫۹۳۳۳9(7) 41.1(3) min β+ 70As ۰+
71Se 34 37 ۷۰٫۹۳۲۲4(3) 4.74(5) min β+ 71As ۵/۲-
71m1Se 48.79(5) keV ۵.6(7) µs 1/2- to ۹/۲-
71m2Se 260.48(10) keV ۱۹.0(5) µs (۹/۲)+
72Se 34 38 ۷۱٫۹۲۷۱۱2(13) 8.40(8) d EC 72As ۰+
73Se 34 39 ۷۲٫۹۲۶۷۶5(11) 7.15(8) h β+ 73As ۹/۲+
73mSe 25.71(4) keV 39.8(13) min IT 73Se ۳/۲-
β+ 73As
74Se 34 40 ۷۳٫۹۲۲۴۷۶4(18) ایزوتوپ پایدار [n ۴] ۰+ ۰٫۰۰۸9(4)
75Se 34 41 ۷۴٫۹۲۲۵۲۳4(18) 119.779(4) d EC 75As ۵/۲+
76Se 34 42 ۷۵٫۹۱۹۲۱۳6(18) پایدار ۰+ ۰٫۰۹۳7(29)
77Se 34 43 ۷۶٫۹۱۹۹۱۴0(18) پایدار ۱/۲- ۰٫۰۷۶3(16)
77mSe 161.9223(7) keV 17.36(5) s IT 77Se ۷/۲+
78Se 34 44 ۷۷٫۹۱۷۳۰۹1(18) پایدار ۰+ ۰٫۲۳۷7(28)
79Se[n ۵] 34 45 ۷۸٫۹۱۸۴۹۹1(18) ۳٫۲7(8)×105 a β- 79Br ۷/۲+
79mSe 95.77(3) keV 3.92(1) min IT (99.944%) 79Se ۱/۲-
β- (.056%) 79Br
80Se 34 46 ۷۹٫۹۱۶۵۲۱3(21) Observationally Stable[n ۶] ۰+ ۰٫۴۹۶1(41)
81Se 34 47 ۸۰٫۹۱۷۹۹۲5(22) 18.45(12) min β- 81Br ۱/۲-
81mSe 102.99(6) keV 57.28(2) min IT (99.948%) 81Se ۷/۲+
β- (.052%) 81Br
82Se[n ۷] 34 48 ۸۱٫۹۱۶۶۹۹4(22) ۰٫۹7(5)×1020 a β-β- 82Kr ۰+ ۰٫۰۸۷3(22)
83Se 34 49 ۸۲٫۹۱۹۱۱8(4) 22.3(3) min β- 83Br ۹/۲+
83mSe 228.50(20) keV 70.1(4) s β- 83Br ۱/۲-
84Se 34 50 ۸۳٫۹۱۸۴۶2(16) 3.1(1) min β- 84Br ۰+
85Se 34 51 ۸۴٫۹۲۲۲5(3) 31.7(9) s β- 85Br (۵/۲+)#
86Se 34 52 ۸۵٫۹۲۴۲۷2(17) 15.3(9) s β- 86Br ۰+
87Se 34 53 ۸۶٫۹۲۸۵2(4) 5.50(12) s β- (99.64%) 87Br (۵/۲+)#
β-, n (.36%) 86Br
88Se 34 54 ۸۷٫۹۳۱۴2(5) 1.53(6) s β- (99.01%) 88Br ۰+
β-, n (.99%) 88Br
89Se 34 55 ۸۸٫۹۳۶۴5(32)# 0.41(4) s β- (92.2%) 89Br (۵/۲+)#
β-, n (7.8%) 88Br
90Se 34 56 ۸۹٫۹۳۹۹6(43)# 300# ms [>300 ns] β-, n 89Br ۰+
β- 90Br
91Se 34 57 ۹۰٫۹۴۵۹6(54)# 270(50) ms β- (79%) 91Br ۱/۲+#
β-, n 90Br
92Se 34 58 ۹۱٫۹۴۹۹2(64)# 100# ms [>300 ns] β- 92Br ۰+
93Se 34 59 ۹۲٫۹۵۶۲9(86)# 50# ms [>300 ns] ۱/۲+#
94Se 34 60 ۹۳٫۹۶۰۴9(86)# 20# ms [>300 ns] ۰+
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to decay by β+β+ to 74Ge
 5. Long-lived fission product
 6. Believed to decay by β-β- to 80Kr
 7. هسته دیرینه

منابع[ویرایش]