ایزوتوپ‌های سرب

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز سرب به طور طبیعی دارای ۴ ایزوتوپ (۲۰۴Pb, ۲۰۶Pb, ۲۰۷Pb, ۲۰۸Pb) است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد نام تاریخی Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
178Pb 82 96 ۱۷۸٫۰۰۳۸۳0(26) 0.23(15) ms ۰+
179Pb 82 97 ۱۷۹٫۰۰۲۱5(21)# 3# ms ۵/۲-#
180Pb 82 98 ۱۷۹٫۹۹۷۹۱8(22) 4.5(11) ms ۰+
181Pb 82 99 ۱۸۰٫۹۹۶۶2(10) 45(20) ms α (۹۸٪) 177Hg ۵/۲-#
β+ (2%) 181Tl
182Pb 82 100 ۱۸۱٫۹۹۲۶۷2(15) 60(40) ms
[55(+40-35) ms]
α (۹۸٪) 178Hg ۰+
β+ (2%) 182Tl
183Pb 82 101 ۱۸۲٫۹۹۱۸7(3) 535(30) ms α (۹۴٪) 179Hg (۳/۲-)
β+ (6%) 183Tl
183mPb 94(8) keV 415(20) ms α 179Hg (۱۳/۲+)
β+ (به ندرت) 183Tl
184Pb 82 102 ۱۸۳٫۹۸۸۱۴2(15) 490(25) ms α 180Hg ۰+
β+ (به ندرت) 184Tl
185Pb 82 103 ۱۸۴٫۹۸۷۶۱0(17) 6.3(4) s α 181Hg ۳/۲-
β+ (به ندرت) 185Tl
185mPb 60(40)# keV 4.07(15) s α 181Hg ۱۳/۲+
β+ (به ندرت) 185Tl
186Pb 82 104 ۱۸۵٫۹۸۴۲۳9(12) 4.82(3) s α (۵۶٪) 182Hg ۰+
β+ (44%) 186Tl
187Pb 82 105 ۱۸۶٫۹۸۳۹۱8(9) 15.2(3) s β+ 187Tl (۳/۲-)
α 183Hg
187mPb 11(11) keV 18.3(3) s β+ (98%) 187Tl (۱۳/۲+)
α (۲٪) 183Hg
188Pb 82 106 ۱۸۷٫۹۸۰۸۷4(11) 25.5(1) s β+ (91.5%) 188Tl ۰+
α (۸٫۵٪) 184Hg
188m1Pb 2578.2(7) keV 830(210) ns (۸-)
188m2Pb 2800(50) keV 797(21) ns
189Pb 82 107 ۱۸۸٫۹۸۰۸1(4) 51(3) s β+ 189Tl (۳/۲-)
189mPb 40(30)# keV 1# min β+ (99.6%) 189Tl (۱۳/۲+)
α (.۴٪) 185Hg
190Pb 82 108 ۱۸۹٫۹۷۸۰۸2(13) 71(1) s β+ (99.1%) 190Tl ۰+
α (.۹٪) 186Hg
190m1Pb 2614.8(8) keV 150 ns (۱۰)+
190m2Pb 2618(20) keV ۲۵ µs (۱۲+)
190m3Pb 2658.2(8) keV ۷.2(6) µs (۱۱)-
191Pb 82 109 ۱۹۰٫۹۷۸۲7(4) 1.33(8) min β+ (99.987%) 191Tl (۳/۲-)
α (.۰۱۳٪) 187Hg
191mPb 20(50) keV 2.18(8) min β+ (99.98%) 191Tl ۱۳/۲(+)
α (.۰۲٪) 187Hg
192Pb 82 110 ۱۹۱٫۹۷۵۷۸5(14) 3.5(1) min β+ (99.99%) 192Tl ۰+
α (.۰۰۶۱٪) 188Hg
192m1Pb 2581.1(1) keV 164(7) ns (۱۰)+
192m2Pb 2625.1(11) keV ۱.1(5) µs (۱۲+)
192m3Pb 2743.5(4) keV 756(21) ns (۱۱)-
193Pb 82 111 ۱۹۲٫۹۷۶۱7(5) 5# min β+ 193Tl (۳/۲-)
193m1Pb 130(80)# keV 5.8(2) min β+ 193Tl ۱۳/۲(+)
193m2Pb 2612.5(5)+X keV 135(+25-15) ns (۳۳/۲+)
194Pb 82 112 ۱۹۳٫۹۷۴۰۱2(19) 12.0(5) min β+ (100%) 194Tl ۰+
α (۷٫۳×10−6%) 190Hg
195Pb 82 113 ۱۹۴٫۹۷۴۵۴2(25) ~15 min β+ 195Tl ۳/۲#-
195m1Pb 202.9(7) keV 15.0(12) min β+ 195Tl ۱۳/۲+
195m2Pb 1759.0(7) keV ۱۰.0(7) µs ۲۱/۲-
196Pb 82 114 ۱۹۵٫۹۷۲۷۷4(15) 37(3) min β+ 196Tl ۰+
α (۳×10−5%) 192Hg
196m1Pb 1049.20(9) keV <100 ns ۲+
196m2Pb 1738.27(12) keV <1 µs ۴+
196m3Pb 1797.51(14) keV 140(14) ns ۵-
196m4Pb 2693.5(5) keV 270(4) ns (۱۲+)
197Pb 82 115 ۱۹۶٫۹۷۳۴۳1(6) 8.1(17) min β+ 197Tl ۳/۲-
197m1Pb 319.31(11) keV 42.9(9) min β+ (81%) 197Tl ۱۳/۲+
IT (19%) 197Pb
α (۳×10−4%) 193Hg
197m2Pb 1914.10(25) keV ۱٫۱5(20) µs ۲۱/۲-
198Pb 82 116 ۱۹۷٫۹۷۲۰۳4(16) 2.4(1) h β+ 198Tl ۰+
198m1Pb 2141.4(4) keV ۴٫۱9(10) µs (۷)-
198m2Pb 2231.4(5) keV 137(10) ns (۹)-
198m3Pb 2820.5(7) keV 212(4) ns (۱۲)+
199Pb 82 117 ۱۹۸٫۹۷۲۹۱7(28) 90(10) min β+ 199Tl ۳/۲-
199m1Pb 429.5(27) keV 12.2(3) min IT (93%) 199Pb (۱۳/۲+)
β+ (7%) 199Tl
199m2Pb 2563.8(27) keV ۱۰.1(2) µs (۲۹/۲-)
200Pb 82 118 ۱۹۹٫۹۷۱۸۲7(12) 21.5(4) h β+ 200Tl ۰+
201Pb 82 119 ۲۰۰٫۹۷۲۸۸5(24) 9.33(3) h EC (99%) 201Pb ۵/۲-
β+ (1%) 201Tl
201m1Pb 629.14(17) keV 61(2) s ۱۳/۲+
201m2Pb 2718.5+X keV 508(5) ns (۲۹/۲-)
202Pb 82 120 ۲۰۱٫۹۷۲۱۵9(9) ۵۲.5(28)×103 a EC (99%) 202Tl ۰+
α (۱٪) 198Hg
202m1Pb 2169.83(7) keV 3.53(1) h IT (90.5%) 202Pb ۹-
EC (9.5%) 202Tl
202m2Pb 4142.9(11) keV 110(5) ns (۱۶+)
202m3Pb 5345.9(13) keV 107(5) ns (۱۹-)
203Pb 82 121 ۲۰۲٫۹۷۳۳۹1(7) 51.873(9) h EC 203Tl ۵/۲-
203m1Pb 825.20(9) keV 6.21(8) s IT 203Pb ۱۳/۲+
203m2Pb 2949.47(22) keV 480(7) ms ۲۹/۲-
203m3Pb 2923.4+X keV 122(4) ns (۲۵/۲-)
204Pb[n ۳] 82 122 ۲۰۳٫۹۷۳۰۴۳6(13) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۰۱4(1) ۰٫۰۱۰۴-۰٫۰۱۶۵
204m1Pb 1274.00(4) keV 265(10) ns ۴+
204m2Pb 2185.79(5) keV 67.2(3) min ۹-
204m3Pb 2264.33(4) keV ۰٫۴۵(+۱۰-۳) µs ۷-
205Pb 82 123 ۲۰۴٫۹۷۴۴۸۱8(13) ۱۵.3(7)×106 a EC 205Tl ۵/۲-
205m1Pb 2.329(7) keV ۲۴.2(4) µs ۱/۲-
205m2Pb 1013.839(13) keV 5.55(2) ms ۱۳/۲+
205m3Pb 3195.7(5) keV 217(5) ns ۲۵/۲-
206Pb[n ۳][n ۵] Radium G 82 124 ۲۰۵٫۹۷۴۴۶۵3(13) Observationally Stable[n ۶] ۰+ ۰٫۲۴1(1) ۰٫۲۰۸۴-۰٫۲۷۴۸
206m1Pb 2200.14(4) keV ۱۲5(2) µs ۷-
206m2Pb 4027.3(7) keV 202(3) ns ۱۲+
207Pb[n ۳][n ۷] Actinium D 82 125 ۲۰۶٫۹۷۵۸۹۶9(13) Observationally Stable[n ۸] ۱/۲- ۰٫۲۲1(1) ۰٫۱۷۶۲-۰٫۲۳۶۵
207mPb 1633.368(5) keV 806(6) ms IT 207Pb ۱۳/۲+
208Pb[n ۹] Thorium D 82 126 ۲۰۷٫۹۷۶۶۵۲1(13) Observationally Stable[n ۱۰] ۰+ ۰٫۵۲4(1) ۰٫۵۱۲۸-۰٫۵۶۲۱
208mPb 4895(2) keV 500(10) ns ۱۰+
209Pb 82 127 ۲۰۸٫۹۸۱۰۹۰1(19) 3.253(14) h β- 209Bi ۹/۲+ Trace[n ۱۱]
210Pb Radium D
Radiolead
Radio-lead
82 128 ۲۰۹٫۹۸۴۱۸۸5(16) 22.20(22) a β- (100%) 210Bi ۰+ ناچیز[n ۱۲]
α (۱٫۹×10−6%) 206Hg
210mPb 1278(5) keV 201(17) ns ۸+
211Pb Actinium B 82 129 ۲۱۰٫۹۸۸۷۳۷0(29) 36.1(2) min β- 211Bi ۹/۲+ ناچیز[n ۱۳]
212Pb Thorium B 82 130 ۲۱۱٫۹۹۱۸۹۷5(24) 10.64(1) h β- 212Bi ۰+ ناچیز[n ۱۴]
212mPb 1335(10) keV 5(1) µs (۸+)
213Pb 82 131 ۲۱۲٫۹۹۶۵۸1(8) 10.2(3) min β- 213Bi (۹/۲+)
214Pb Radium B 82 132 ۲۱۳٫۹۹۹۸۰۵4(26) 26.8(9) min β- 214Bi ۰+ ناچیز[n ۱۲]
215Pb 82 133 ۲۱۵٫۰۰۴۸1(44)# 36(1) s ۵/۲+#
 1. اختصارها:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
  SF: شکافت خود به خود
 2. Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ Used in lead-lead dating
 4. Believed to undergo α decay to 200Hg with a نیمه‌عمر over 140×1015 years
 5. Final decay product of 4n+2 decay chain (the Radium or Uranium series)
 6. Believed to undergo α decay to 202Hg
 7. Final decay product of 4n+3 decay chain (the زنجیره واپاشی)
 8. Believed to undergo α decay to 203Hg
 9. Final decay product of 4n decay chain (the زنجیره واپاشی)
 10. Heaviest observationally stable nuclide, believed to undergo α decay to 204Hg with a نیمه‌عمر over 2×1019 years
 11. Cluster decay product of 223Ra which occurs in the decay chain of 235U
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Intermediate decay product of 238U
 13. Intermediate decay product of 235U
 14. Intermediate decay product of 232Th

منابع[ویرایش]