ایزوتوپ‌های آرگون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گاز نجیب آرگون دارای ۲۴ ایزوتوپ شناخته شده (۳۰Ar تا ۵۳Ar) و یک ایزومر (۳۲mAr) است که در این میان تنها سه ایزوتوپ ۳۶Ar, ۳۸Ar, و ۴۰Ar به طور طبیعی پایدار هستند. پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای آرگون ۳۹Ar بوده که ۲۶۹ سال نیمه عمر دارد.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱] ایزوتوپ دختر[n ۱] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)[n ۲]
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
30Ar 18 12 ۳۰٫۰۲۱۵6(32)# <20 ns p 29Cl ۰+
31Ar 18 13 ۳۱٫۰۱۲۱2(22)# 14.4(6) ms β+, p (55.0%) 30S ۵/۲(+#)
β+ (40.4%) 31Cl
β+, 2p (2.48%) 29P
β+, 3p (2.1%) 28Si
32Ar 18 14 ۳۱٫۹۹۷۶۳۸0(19) 98(2) ms β+ (56.99%) 32Cl ۰+
β+, p (43.01%) 31S
32mAr 5600(100)# keV unknown ۵-#
33Ar 18 15 ۳۲٫۹۸۹۹۲۵7(5) 173.0(20) ms β+ (61.35%) 33Cl ۱/۲+
β+, p (38.65%) 32S
34Ar 18 16 ۳۳٫۹۸۰۲۷۱2(4) 844.5(34) ms β+ 34Cl ۰+
35Ar 18 17 ۳۴٫۹۷۵۲۵۷6(8) 1.775(4) s β+ 35Cl ۳/۲+
36Ar 18 18 ۳۵٫۹۶۷۵۴۵۱۰6(29) ایزوتوپ پایدار[n ۳] ۰+ ۰٫۰۰۳۳۳6(4)
37Ar 18 19 ۳۶٫۹۶۶۷۷۶۳2(22) 35.04(4) d ε 37Cl ۳/۲+
38Ar 18 20 ۳۷٫۹۶۲۷۳۲4(4) پایدار ۰+ ۶٫۲9(1)×10−4
39Ar[n ۴] 18 21 ۳۸٫۹۶۴۳۱3(5) 269(3) a β 39K ۷/۲- Trace[n ۵]
40Ar[n ۶] 18 22 ۳۹٫۹۶۲۳۸۳۱۲۲5(29) پایدار ۰+ 0.996035(4)[n ۷]
41Ar 18 23 ۴۰٫۹۶۴۵۰۰6(4) 109.61(4) min β 41K ۷/۲-
42Ar 18 24 ۴۱٫۹۶۳۰۴6(6) 32.9(11) a β 42K ۰+ Trace
43Ar 18 25 ۴۲٫۹۶۵۶۳6(6) 5.37(6) min β 43K (۵/۲-)
44Ar 18 26 ۴۳٫۹۶۴۹۲۴0(17) 11.87(5) min β 44K ۰+
45Ar 18 27 ۴۴٫۹۶۸۰۴۰0(6) 21.48(15) s β 45K (۱/۲٬۳/۲٬۵/۲)-
46Ar 18 28 ۴۵٫۹۶۸۰9(4) 8.4(6) s β 46K ۰+
47Ar 18 29 ۴۶٫۹۷۲۱9(11) 1.23(3) s β (99%) 47K ۳/۲-#
β, n (1%) 46K
48Ar 18 30 ۴۷٫۹۷۴۵4(32)# 0.48(40) s β 48K ۰+
49Ar 18 31 ۴۸٫۹۸۰۵2(54)# 170(50) ms β 49K ۳/۲-#
50Ar 18 32 ۴۹٫۹۸۴۴3(75)# 85(30) ms β 50K ۰+
51Ar 18 33 ۵۰٫۹۹۱۶3(75)# 60# ms [>200 ns] β 51K ۳/۲-#
52Ar 18 34 ۵۱٫۹۹۶۷8(97)# 10# ms β 52K ۰+
53Ar 18 35 ۵۳٫۰۰۴۹4(107)# 3# ms β 53K (۵/۲-)#
β, n 52K
  1. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  2. Isotopic composition refers to that in air. 36Ar is actually far more abundant than 40Ar, universally. 40Ar is most abundant in air because most of it is radiogenic. Such 40Ar atoms are a decay product from 40K via electron capture, whereas 40K goes under mostly β- decay to 40Ca. 40Ar escapes the 40K-containing rocks into the atmosphere, thus making the argon in the air mostly 40Ar, not 36Ar.
  3. Believed to undergo β+β+ decay to 36S (lightest theoretically unstable nuclide for which no evidence of radioactivity has been observed)
  4. Used in argon-argon dating
  5. Cosmogenic nuclide
  6. Used in argon-argon dating and potassium-argon dating
  7. Generated from 40K in rocks. These ratios are terrestrial. Cosmic abundance is far less than 36Ar.

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]