ایزوتوپ‌های ایتریم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز ایتریم دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۸۹Y و پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای این عنصر (۸۸Y) با نیمه عمر ۱۰۶٫۶ روز است. تاکنون ۲۶ ایزوتوپ پزتوزای مصنوعی از ایتریم شناسایی شده است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
76Y 39 37 ۷۵٫۹۵۸۴5(54)# 500# ns [>170 ns]
77Y 39 38 ۷۶٫۹۴۹۶5(7)# 63(17) ms p (>99.9%) 76Sr ۵/۲+#
β+ (<.01%) 77Sr
78Y 39 39 ۷۷٫۹۴۳۶1(43)# 54(5) ms β+ 78Sr (۰+)
78mY 0(500)# keV 5.8(5) s ۵+#
79Y 39 40 ۷۸٫۹۳۷۳5(48) 14.8(6) s β+ (>99.9%) 79Sr (۵/۲+)#
β+, p (<.1%) 78Rb
80Y 39 41 ۷۹٫۹۳۴۲8(19) 30.1(5) s β+ 80Sr ۴-
80m1Y 228.5(1) keV 4.8(3) s (۱-)
80m2Y 312.6(9) keV ۴.7(3) µs (۲+)
81Y 39 42 ۸۰٫۹۲۹۱3(7) 70.4(10) s β+ 81Sr (۵/۲+)
82Y 39 43 ۸۱٫۹۲۶۷9(11) 8.30(20) s β+ 82Sr ۱+
82m1Y 402.63(14) keV 268(25) ns ۴-
82m2Y 507.50(13) keV 147(7) ns ۶+
83Y 39 44 ۸۲٫۹۲۲۳5(5) 7.08(6) min β+ 83Sr ۹/۲+
83mY 61.98(11) keV 2.85(2) min β+ (60%) 83Sr (۳/۲-)
IT (40%) 83Y
84Y 39 45 ۸۳٫۹۲۰۳9(10) 4.6(2) s β+ 84Sr ۱+
84mY -80(190) keV 39.5(8) min β+ 84Sr (۵-)
85Y 39 46 ۸۴٫۹۱۶۴۳3(20) 2.68(5) h β+ 85Sr (۱/۲)-
85m1Y 19.8(5) keV 4.86(13) h β+ (99.998%) 85Sr ۹/۲+
IT (.002%) 85Y
85m2Y 266.30(20) keV 178(6) ns ۵/۲-
86Y 39 47 ۸۵٫۹۱۴۸۸6(15) 14.74(2) h β+ 86Sr ۴-
86m1Y 218.30(20) keV 48(1) min IT (99.31%) 86Y (۸+)
β+ (.69%) 86Sr
86m2Y 302.2(5) keV 125(6) ns (۷-)
87Y 39 48 ۸۶٫۹۱۰۸۷۵7(17) 79.8(3) h β+ 87Sr ۱/۲-
87mY 380.82(7) keV 13.37(3) h IT (98.43%) 87Y ۹/۲+
β+ (1.56%) 87Sr
88Y 39 49 ۸۷٫۹۰۹۵۰۱1(20) 106.616(13) d β+ 88Sr ۴-
88m1Y 674.55(4) keV 13.9(2) ms IT 88Y (۸)+
88m2Y 392.86(9) keV ۳۰0(3) µs ۱+
89Y[n ۴] 39 50 ۸۸٫۹۰۵۸۴۸3(27) پایدار ۱/۲- ۱٫۰۰۰۰
89mY 908.97(3) keV 15.663(5) s IT 89Y ۹/۲+
90Y[n ۴] 39 51 ۸۹٫۹۰۷۱۵۱9(27) 64.053(20) h β- 90Zr ۲-
90mY 681.67(10) keV 3.19(6) h IT (99.99%) 90Y ۷+
β- (.0018%) 90Zr
91Y[n ۴] 39 52 ۹۰٫۹۰۷۳۰5(3) 58.51(6) d β- 91Zr ۱/۲-
91mY 555.58(5) keV 49.71(4) min IT (98.5%) 91Y ۹/۲+
β- (1.5%) 91Zr
92Y 39 53 ۹۱٫۹۰۸۹۴9(10) 3.54(1) h β- 92Zr ۲-
93Y 39 54 ۹۲٫۹۰۹۵۸3(11) 10.18(8) h β- 93Zr ۱/۲-
93mY 758.719(21) keV 820(40) ms IT 93Y ۷/۲+
94Y 39 55 ۹۳٫۹۱۱۵۹5(8) 18.7(1) min β- 94Zr ۲-
95Y 39 56 ۹۴٫۹۱۲۸۲1(8) 10.3(1) min β- 95Zr ۱/۲-
96Y 39 57 ۹۵٫۹۱۵۸۹1(25) 5.34(5) s β- 96Zr ۰-
96mY 1140(30) keV 9.6(2) s β- 96Zr (۸)+
97Y 39 58 ۹۶٫۹۱۸۱۳4(13) 3.75(3) s β- (99.942%) 97Zr (۱/۲-)
β-, n (.058%) 96Zr
97m1Y 667.51(23) keV 1.17(3) s β- (99.3%) 97Zr (۹/۲)+
IT (.7%) 97Y
β-, n (.08%) 96Zr
97m2Y 3523.3(4) keV 142(8) ms (۲۷/۲-)
98Y 39 59 ۹۷٫۹۲۲۲۰3(26) 0.548(2) s β- (99.669%) 98Zr (۰)-
β-, n (.331%) 97Zr
98m1Y 170.74(6) keV 620(80) ns (۲)-
98m2Y 410(30) keV 2.0(2) s β- (86.6%) 98Zr (۵+،۴-)
IT (10%) 98Y
β-, n (3.4%) 97Zr
98m3Y 496.19(15) keV ۷.6(4) µs (۲-)
98m4Y 1181.1(4) keV ۰٫۸3(10) µs (۸-)
99Y 39 60 ۹۸٫۹۲۴۶۳6(26) 1.470(7) s β- (98.1%) 99Zr (۵/۲+)
β-, n (1.9%) 98Zr
99mY 2141.65(19) keV ۸.6(8) µs (۱۷/۲+)
100Y 39 61 ۹۹٫۹۲۷۷6(8) 735(7) ms β- (98.98%) 100Zr ۱-،۲-
β-, n (1.02%) 99Zr
100mY 200(200)# keV 940(30) ms β- 100Zr (۳٬۴،۵)(+#)
101Y 39 62 ۱۰۰٫۹۳۰۳1(10) 426(20) ms β- (98.06%) 101Zr (۵/۲+)
β-, n (1.94%) 100Zr
102Y 39 63 ۱۰۱٫۹۳۳۵6(9) 0.30(1) s β- (95.1%) 102Zr
β-, n (4.9%) 101Zr
102mY 200(200)# keV 360(40) ms β- (94%) 102Zr high
β-, n (6%) 101Zr
103Y 39 64 ۱۰۲٫۹۳۶۷3(32)# 224(19) ms β- (91.7%) 103Zr ۵/۲+#
β-, n (8.3%) 102Zr
104Y 39 65 ۱۰۳٫۹۴۱۰5(43)# 180(60) ms β- 104Zr
105Y 39 66 ۱۰۴٫۹۴۴۸7(54)# 60# ms [>300 ns] β- 105Zr ۵/۲+#
106Y 39 67 ۱۰۵٫۹۴۹۷9(75)# 50# ms [>300 ns] β- 106Zr
107Y 39 68 ۱۰۶٫۹۵۴۱4(54)# 30# ms [>300 ns] ۵/۲+#
108Y 39 69 ۱۰۷٫۹۵۹۴8(86)# 20# [>300 ns]
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ محصول شکافت

منابع[ویرایش]