ایزوتوپ‌های ید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
عکسبرداری از غده فئوکروموسیتوما به روش MIBG که در آن از ایزوتوپ‌های پرتوزای ید استفاده می‌شود.

تاکنون ۳۷ ایزوتوپ از عنصر ید شناسایی شده است (از ید-۱۰۸ تا ید-۱۴۴) که تنها یک ایزوتوپ ید-۱۲۷ از آن‌ها پایدار است. پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای ید ید-۱۲۹ می‌باشد که نیمه عمری حدود ۱۵٫۷ میلیون سال دارد.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
108I 53 55 ۱۰۷٫۹۴۳۴8(39)# 36(6) ms α (۹۰٪) 104Sb (۱)#
β+ (9%) 108Te
p (1%) 107Te
109I 53 56 ۱۰۸٫۹۳۸۱5(11) ۱۰3(5) µs p (99.5%) 108Te (۵/۲+)
α (.۵٪) 105Sb
110I 53 57 ۱۰۹٫۹۳۵۲4(33)# 650(20) ms β+ (83%) 110Te ۱+#
α (۱۷٪) 106Sb
β+, p (11%) 109Sb
β+, α (۱٫۰۹٪) 106Sn
111I 53 58 ۱۱۰٫۹۳۰۲8(32)# 2.5(2) s β+ (99.91%) 111Te (۵/۲+)#
α (.۰۸۸٪) 107Sb
112I 53 59 ۱۱۱٫۹۲۷۹7(23)# 3.42(11) s β+ (99.01%) 112Te
β+, p (.88%) 111Sb
β+, α (.۱۰۴٪) 108Sn
α (.۰۰۱۲٪) 108Sb
113I 53 60 ۱۱۲٫۹۲۳۶4(6) 6.6(2) s β+ (100%) 113Te ۵/۲+#
α (۳٫۳×10−7%) 109Sb
β+, α 109Sn
114I 53 61 ۱۱۳٫۹۲۱۸5(32)# 2.1(2) s β+ 114Te ۱+
β+, p (rare) 113Sb
114mI 265.9(5) keV 6.2(5) s β+ (91%) 114Te (۷)
IT (9%) 114I
115I 53 62 ۱۱۴٫۹۱۸۰5(3) 1.3(2) min β+ 115Te (۵/۲+)#
116I 53 63 ۱۱۵٫۹۱۶۸1(10) 2.91(15) s β+ 116Te ۱+
116mI 400(50)# keV ۳٫۲7(16) µs (۷-)
117I 53 64 ۱۱۶٫۹۱۳۶5(3) 2.22(4) min β+ 117Te (۵/۲)+
118I 53 65 ۱۱۷٫۹۱۳۰۷4(21) 13.7(5) min β+ 118Te ۲-
118mI 190.1(10) keV 8.5(5) min β+ 118Te (۷-)
IT (rare) 118I
119I 53 66 ۱۱۸٫۹۱۰۰7(3) 19.1(4) min β+ 119Te ۵/۲+
120I 53 67 ۱۱۹٫۹۱۰۰۴8(19) 81.6(2) min β+ 120Te ۲-
120m1I 72.61(9) keV 228(15) ns (۱+،۲+،۳+)
120m2I 320(15) keV 53(4) min β+ 120Te (۷-)
121I 53 68 ۱۲۰٫۹۰۷۳۶7(11) 2.12(1) h β+ 121Te ۵/۲+
121mI 2376.9(4) keV ۹.0(15) µs
122I 53 69 ۱۲۱٫۹۰۷۵۸9(6) 3.63(6) min β+ 122Te ۱+
123I[n ۳] 53 70 ۱۲۲٫۹۰۵۵۸9(4) 13.2235(19) h EC 123Te ۵/۲+
124I[n ۳] 53 71 ۱۲۳٫۹۰۶۲۰۹9(25) 4.1760(3) d β+ 124Te ۲-
125I[n ۳] 53 72 ۱۲۴٫۹۰۴۶۳۰2(16) 59.400(10) d EC 125Te ۵/۲+
126I 53 73 ۱۲۵٫۹۰۵۶۲4(4) 12.93(5) d β+ (56.3%) 126Te ۲-
β- (44.7%) 126Xe
127I[n ۴] 53 74 ۱۲۶٫۹۰۴۴۷3(4) پایدار[n ۵] ۵/۲+ ۱٫۰۰۰۰
128I 53 75 ۱۲۷٫۹۰۵۸۰9(4) 24.99(2) min β- (93.1%) 128Xe ۱+
β+ (6.9%) 128Te
128m1I 137.850(4) keV 845(20) ns ۴-
128m2I 167.367(5) keV 175(15) ns (۶)-
129I[n ۴][n ۶] 53 76 ۱۲۸٫۹۰۴۹۸8(3) ۱٫۵7(4)×107 a β- 129Xe ۷/۲+ Trace[n ۷]
130I 53 77 ۱۲۹٫۹۰۶۶۷4(3) 12.36(1) h β- 130Xe ۵+
130m1I 39.9525(13) keV 8.84(6) min IT (84%) 130I ۲+
β- (16%) 130Xe
130m2I 69.5865(7) keV 133(7) ns (۶)-
130m3I 82.3960(19) keV 315(15) ns -
130m4I 85.1099(10) keV 254(4) ns (۶)-
131I[n ۴][n ۳] 53 78 ۱۳۰٫۹۰۶۱۲۴6(12) 8.02070(11) d β- 131Xe ۷/۲+
132I 53 79 ۱۳۱٫۹۰۷۹۹7(6) 2.295(13) h β- 132Xe ۴+
132mI 104(12) keV 1.387(15) h IT (86%) 132I (۸-)
β- (14%) 132Xe
133I 53 80 ۱۳۲٫۹۰۷۷۹7(5) 20.8(1) h β- 133Xe ۷/۲+
133m1I 1634.174(17) keV 9(2) s IT 133I (۱۹/۲-)
133m2I 1729.160(17) keV ~170 ns (۱۵/۲-)
134I 53 81 ۱۳۳٫۹۰۹۷۴4(9) 52.5(2) min β- 134Xe (۴)+
134mI 316.49(22) keV 3.52(4) min IT (97.7%) 134I (۸)-
β- (2.3%) 134Xe
135I[n ۸] 53 82 ۱۳۴٫۹۱۰۰۴8(8) 6.57(2) h β- 135Xe ۷/۲+
136I 53 83 ۱۳۵٫۹۱۴۶5(5) 83.4(10) s β- 136Xe (۱-)
136mI 650(120) keV 46.9(10) s β- 136Xe (۶-)
137I 53 84 ۱۳۶٫۹۱۷۸۷1(30) 24.13(12) s β- (92.86%) 137Xe (۷/۲+)
β-, n (7.14%) 136Xe
138I 53 85 ۱۳۷٫۹۲۲۳5(9) 6.23(3) s β- (94.54%) 138Xe (۲-)
β-, n (5.46%) 137Xe
139I 53 86 ۱۳۸٫۹۲۶۱0(3) 2.282(10) s β- (90%) 139Xe ۷/۲+#
β-, n (10%) 138Xe
140I 53 87 ۱۳۹٫۹۳۱۰0(21)# 860(40) ms β- (90.7%) 140Xe (۳)(-#)
β-, n (9.3%) 139Xe
141I 53 88 ۱۴۰٫۹۳۵۰3(21)# 430(20) ms β- (78%) 141Xe ۷/۲+#
β-, n (22%) 140Xe
142I 53 89 ۱۴۱٫۹۴۰۱8(43)# ~200 ms β- (75%) 142Xe ۲-#
β-, n (25%) 141Xe
143I 53 90 ۱۴۲٫۹۴۴۵6(43)# 100# ms [>300 ns] β- 143Xe ۷/۲+#
144I 53 91 ۱۴۳٫۹۴۹۹9(54)# 50# ms [>300 ns] β- 144Xe ۱-#
 1. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 2. Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ Has medical uses
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ محصول شکافت
 5. Theoretically capable of spontaneous fission
 6. Can be used to date certain early events in Solar System history and some use for dating groundwater
 7. Cosmogenic nuclide, also found as nuclear contamination
 8. Produced as a decay product of 135Te in nuclear reactors, in turn decays to 135Xe, which, if allowed to build up, can shut down reactors due to the iodine pit phenomenon

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]