ایزوتوپ‌های ایندیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر ایندیم دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۱۱۳In با فراوانی طبیعی ۴٫۳٪ است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
97In 49 48 ۹۶٫۹۴۹۵4(64)# 5# ms ۹/۲+#
98In 49 49 ۹۷٫۹۴۲۱4(21)# 45(23) ms
[32(+32-11) ms]
β+ 98Cd ۰+#
98mIn 0(500)# keV 1.7(8) s
[1.2(+12-4) s]
99In 49 50 ۹۸٫۹۳۴۲2(43)# 3.1(8) s
[3.0(+8-7) s]
β+ 99Cd ۹/۲+#
99mIn 400(150)# keV 1# s ۱/۲-#
100In 49 51 ۹۹٫۹۳۱۱1(27) 5.9(2) s β+ (96.1%) 100Cd (۶٬۷)+
β+, p (3.9%) 99Ag
101In 49 52 ۱۰۰٫۹۲۶۳4(32)# 15.1(3) s β+ 100Cd ۹/۲+#
β+, p 100Ag
101mIn 550(100)# keV 10# s ۱/۲-#
102In 49 53 ۱۰۱٫۹۲۴۰9(12) 23.3(1) s β+ (99.99%) 102Cd (۶+)
β+, p (.00929%) 101Ag
103In 49 54 ۱۰۲٫۹۱۹۹۱4(27) 60(1) s β+ 103Cd ۹/۲+#
103mIn 631.7(1) keV 34(2) s (۱/۲-)#
104In 49 55 ۱۰۳٫۹۱۸۳0(9) 1.80(3) min β+ 104Cd ۵٬۶(+)
104mIn 93.48(10) keV 15.7(5) s IT (80%) 104In (۳+)
β+ (20%) 104Cd
105In 49 56 ۱۰۴٫۹۱۴۶۷4(19) 5.07(7) min β+ 105Cd ۹/۲+
105mIn 674.1(3) keV 48(6) s IT 105In (۱/۲)-
106In 49 57 ۱۰۵٫۹۱۳۴۶5(13) 6.2(1) min β+ 106Cd ۷+
106mIn 28.6(3) keV 5.2(1) min β+ 106Cd (۳+)
107In 49 58 ۱۰۶٫۹۱۰۲۹5(12) 32.4(3) min β+ 107Cd ۹/۲+
107mIn 678.5(3) keV 50.4(6) s IT 107In ۱/۲-
108In 49 59 ۱۰۷٫۹۰۹۶۹8(10) 58.0(12) min β+ 108Cd ۷+
108mIn 29.75(5) keV 39.6(7) min β+ 108Cd ۲+
109In 49 60 ۱۰۸٫۹۰۷۱۵1(6) 4.2(1) h β+ 109Cd ۹/۲+
109m1In 650.1(3) keV 1.34(7) min IT 109In ۱/۲-
109m2In 2101.8(2) keV 209(6) ms (۱۹/۲+)
110In 49 61 ۱۰۹٫۹۰۷۱۶5(13) 4.9(1) h β+ 110Cd ۷+
110mIn 62.1(5) keV 69.1(5) min β+ 110Cd ۲+
111In[n ۴] 49 62 ۱۱۰٫۹۰۵۱۰3(5) 2.8047(5) d EC 111Cd ۹/۲+
111mIn 536.95(6) keV 7.7(2) min IT 111In ۱/۲-
112In 49 63 ۱۱۱٫۹۰۵۵۳2(6) 14.97(10) min β+ (56%) 112Cd ۱+
β- (44%) 112Sn
112m1In 156.59(5) keV 20.56(6) min β+ 112Cd ۴+
112m2In 350.76(9) keV 690(50) ns ۷+
112m3In 613.69(14) keV ۲٫۸1(3) µs ۸-
113In 49 64 ۱۱۲٫۹۰۴۰۵8(3) پایدار[n ۵] ۹/۲+ ۰٫۰۴۲9(5)
113mIn 391.699(3) keV 1.6579(4) h IT 113In ۱/۲-
114In 49 65 ۱۱۳٫۹۰۴۹۱4(3) 71.9(1) s β+ (99.5%) 114Cd ۱+
β- (0.5%) 114Sn
114m1In 190.29(3) keV 49.51(1) d IT (96.75%) 114In ۵+
β+ (3.25%) 114Cd
114m2In 501.94(3) keV 43.1(6) ms IT (96.75%) 114In (۸-)
β+ (3.25%) 114Cd
114m3In 641.72(3) keV ۴.3(4) µs (۷+)
115In[n ۶][n ۷] 49 66 ۱۱۴٫۹۰۳۸۷8(5) ۴٫۴1(25)×1014 a β- 115Sn ۹/۲+ ۰٫۹۵۷1(5)
115mIn 336.244(17) keV 4.486(4) h IT (95%) 115In ۱/۲-
β- (5%) 115Sn
116In 49 67 ۱۱۵٫۹۰۵۲۶0(5) 14.10(3) s β- 116Sn ۱+
EC 116Cd
116m1In 127.267(6) keV 54.29(17) min ۵+
116m2In 289.660(6) keV 2.18(4) s ۸-
117In 49 68 ۱۱۶٫۹۰۴۵۱4(6) 43.2(3) min β- 117Sn ۹/۲+
117mIn 315.302(12) keV 116.2(3) min β- (52.91%) 117Sn ۱/۲-
IT (47.09%) 117In
118In 49 69 ۱۱۷٫۹۰۶۳۵4(9) 5.0(5) s β- 118Sn ۱+
118m1In 100(50)# keV 4.364(7) min β- 118Sn ۵+
118m2In 240(50)# keV 8.5(3) s ۸-
119In 49 70 ۱۱۸٫۹۰۵۸۴5(8) 2.4(1) min β- 119Sn ۹/۲+
119m1In 311.37(3) keV 18.0(3) min β- (94.4%) 119Sn ۱/۲-
IT (5.6%) 119In
119m2In 654.27(7) keV 130(15) ns ۱/۲+،۳/۲+
120In 49 71 ۱۱۹٫۹۰۷۹6(4) 3.08(8) s β- 120Sn ۱+
120m1In 50(60)# keV 46.2(8) s ۵+
120m2In 300(200)# keV 47.3(5) s β- 120Sn 8(-)
121In 49 72 ۱۲۰٫۹۰۷۸۴6(29) 23.1(6) s β- 121Sn ۹/۲+
121mIn 312.98(8) keV 3.88(10) min β- (98.8%) 121Sn ۱/۲-
IT (1.2%) 121In
122In 49 73 ۱۲۱٫۹۱۰۲8(5) 1.5(3) s β- 122Sn ۱+
122m1In 40(60)# keV 10.3(6) s ۵+
122m2In 290(140) keV 10.8(4) s β- 122Sn ۸-
123In 49 74 ۱۲۲٫۹۱۰۴۳8(26) 6.17(5) s β- 123mSn (۹/۲)+
123mIn 327.21(4) keV 47.4(4) s β- 123mSn (۱/۲)-
124In 49 75 ۱۲۳٫۹۱۳۱8(5) 3.11(10) s β- 124Sn ۳+
124mIn -20(70) keV 3.7(2) s β- 124Sn (۸)(-#)
IT 124In
125In 49 76 ۱۲۴٫۹۱۳۶0(3) 2.36(4) s β- 125mSn ۹/۲+
125mIn 360.12(9) keV 12.2(2) s β- 125Sn ۱/2(-)
126In 49 77 ۱۲۵٫۹۱۶۴6(4) 1.53(1) s β- 126Sn ۳(+#)
126mIn 100(60) keV 1.64(5) s β- 126Sn ۸(-#)
127In 49 78 ۱۲۶٫۹۱۷۳5(4) 1.09(1) s β- (99.97%) 127mSn ۹/۲(+)
β-, n (.03%) 126Sn
127mIn 460(70) keV 3.67(4) s β- (99.31%) 127mSn (۱/۲-)
β-, n (.69%) 126Sn
128In 49 79 ۱۲۷٫۹۲۰۱7(5) 0.84(6) s β- (99.96%) 128Sn (۳)+
β-, n (.038%) 127Sn
128m1In 247.87(10) keV 10(7) ms (۱)-
128m2In 320(60) keV 720(100) ms β- 128Sn (۸-)
129In 49 80 ۱۲۸٫۹۲۱۷0(5) 611(4) ms β- (99.75%) 129Sn ۹/۲+#
β-, n (.25%) 128Sn
129m1In 380(70) keV 1.23(3) s β- (97.2%) 129Sn (۱/۲-)#
β-, n (2.5%) 128Sn
IT (.3%) 129In
129m2In 1688.0(5) keV ۸.5(5) µs ۱۷/۲-
130In 49 81 ۱۲۹٫۹۲۴۹7(4) 0.29(2) s β- (98.35%) 130Sn 1(-)
β-, n (1.65%) 129Sn
130m1In 50(50) keV 538(5) ms ۱۰-#
130m2In 400(60) keV 0.54(1) s (۵+)
131In 49 82 ۱۳۰٫۹۲۶۸5(3) 0.28(3) s β- (97.8%) 131Sn (۹/۲+)
β-, n (2.19%) 130Sn
131m1In 363(37) keV 0.35(5) s (۱/۲-)
131m2In 4.10(7) MeV 320(60) ms (19/2+ to ۲۳/۲+)
132In 49 83 ۱۳۱٫۹۳۲۹9(7) 206(4) ms β- (94.8%) 132Sn (۷-)
β-, n (5.2%) 131Sn
133In 49 84 ۱۳۲٫۹۳۷۸1(32)# 165(3) ms β-, n (85%) 132Sn (۹/۲+)
β- (15%) 133Sn
133mIn 330(40)# keV 180# ms IT 133In (۱/۲-)
134In 49 85 ۱۳۳٫۹۴۴۱5(43)# 140(4) ms β- (79%) 134Sn
β-, n (17%) 133Sn
β-, 2n (4%) 132Sn
135In 49 86 ۱۳۴٫۹۴۹۳3(54)# 92(10) ms ۹/۲+#
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. کاربردهای پزشکی دارد
 5. از لحاظ تئوری امکان شکافت خود به خود وجود دارد.
 6. محصول شکافت
 7. ایزوتوپ دیرینه

منابع[ویرایش]