ایزوتوپ‌های تلوریم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر تلوریم دارای ۳۸ ایزوتوپ شناخته شده از ۱۰۵ تا ۱۴۲ و ۱۷ ایزومر هسته‌ای است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
105Te 52 53 ۱۰۴٫۹۴۳۶4(54)# ۱ µs# ۵/۲+#
106Te 52 54 ۱۰۵٫۹۳۷۵0(14) ۷0(20) µs
[70(+20-10) µs]
α 102Sn ۰+
107Te 52 55 ۱۰۶٫۹۳۵۰1(32)# 3.1(1) ms α (۷۰٪) 103Sn ۵/۲+#
β+ (30%) 107Sb
108Te 52 56 ۱۰۷٫۹۲۹۴4(11) 2.1(1) s β+ (51%) 108Sb ۰+
α (۴۹٪) 104Sn
β+, p (2.4%) 107Sn
β+, α (.۰۶۵٪) 104In
109Te 52 57 ۱۰۸٫۹۲۷۴2(7) 4.6(3) s β+ (86.99%) 109Sb (۵/۲+)
β+, p (9.4%) 108Sn
α (۷٫۹٪) 105Sn
β+, α (.۰۰۵٪) 105In
110Te 52 58 ۱۰۹٫۹۲۲۴1(6) 18.6(8) s β+ (99.99%) 110Sb ۰+
β+, p (.003%) 109Sn
111Te 52 59 ۱۱۰٫۹۲۱۱1(8) 19.3(4) s β+ 111Sb (۵/۲)+#
β+, p (rare) 110Sn
112Te 52 60 ۱۱۱٫۹۱۷۰1(18) 2.0(2) min β+ 112Sb ۰+
113Te 52 61 ۱۱۲٫۹۱۵۸9(3) 1.7(2) min β+ 113Sb (۷/۲+)
114Te 52 62 ۱۱۳٫۹۱۲۰9(3) 15.2(7) min β+ 114Sb ۰+
115Te 52 63 ۱۱۴٫۹۱۱۹0(3) 5.8(2) min β+ 115Sb ۷/۲+
115m1Te 10(7) keV 6.7(4) min β+ 115Sb (۱/۲)+
IT 115Te
115m2Te 280.05(20) keV ۷.5(2) µs ۱۱/۲-
116Te 52 64 ۱۱۵٫۹۰۸۴6(3) 2.49(4) h β+ 116Sb ۰+
117Te 52 65 ۱۱۶٫۹۰۸۶۴5(14) 62(2) min β+ 117Sb ۱/۲+
117mTe 296.1(5) keV 103(3) ms IT 117Te (۱۱/۲-)
118Te 52 66 ۱۱۷٫۹۰۵۸۲8(16) 6.00(2) d EC 118Sb ۰+
119Te 52 67 ۱۱۸٫۹۰۶۴۰4(9) 16.05(5) h β+ 119Sb ۱/۲+
119mTe 260.96(5) keV 4.70(4) d β+ (99.99%) 119Sb ۱۱/۲-
IT (.008%) 119Te
120Te 52 68 ۱۱۹٫۹۰۴۰2(1) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ 9(1)×10−4
121Te 52 69 ۱۲۰٫۹۰۴۹۳6(28) 19.16(5) d β+ 121Sb ۱/۲+
121mTe 293.991(22) keV 154(7) d IT (88.6%) 121Te ۱۱/۲-
β+ (11.4%) 121Sb
122Te 52 70 ۱۲۱٫۹۰۳۰۴۳9(16) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۰۲۵5(12)
123Te 52 71 ۱۲۲٫۹۰۴۲۷۰0(16) Observationally Stable[n ۶] ۱/۲+ ۰٫۰۰۸9(3)
123mTe 247.47(4) keV 119.2(1) d IT 123Te ۱۱/۲-
124Te 52 72 ۱۲۳٫۹۰۲۸۱۷9(16) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۰۴۷4(14)
125Te[n ۷] 52 73 ۱۲۴٫۹۰۴۴۳۰7(16) پایدار[n ۵] ۱/۲+ ۰٫۰۷۰7(15)
125mTe 144.772(9) keV 57.40(15) d IT 125Te ۱۱/۲-
126Te 52 74 ۱۲۵٫۹۰۳۳۱۱7(16) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۱۸۸4(25)
127Te[n ۷] 52 75 ۱۲۶٫۹۰۵۲۲۶3(16) 9.35(7) h β- 127I ۳/۲+
127mTe 88.26(8) keV 109(2) d IT (97.6%) 127Te ۱۱/۲-
β- (2.4%) 127I
128Te[n ۷][n ۸] 52 76 ۱۲۷٫۹۰۴۴۶۳1(19) ۲.2(3)×1024 a[n ۹] β-β- 128Xe ۰+ ۰٫۳۱۷4(8)
128mTe 2790.7(4) keV 370(30) ns ۱۰+
129Te[n ۷] 52 77 ۱۲۸٫۹۰۶۵۹۸2(19) 69.6(3) min β- 129I ۳/۲+
129mTe 105.50(5) keV 33.6(1) d ۱۱/۲-
130Te[n ۷][n ۸] 52 78 ۱۲۹٫۹۰۶۲۲۴4(21) ۷۹0(100)×1018 a β-β- 130Xe ۰+ ۰٫۳۴۰8(62)
130m1Te 2146.41(4) keV 115(8) ns (۷)-
130m2Te 2661(7) keV ۱٫۹0(8) µs (۱۰+)
130m3Te 4375.4(18) keV 261(33) ns
131Te[n ۷] 52 79 ۱۳۰٫۹۰۸۵۲۳9(21) 25.0(1) min β- 131I ۳/۲+
131mTe 182.250(20) keV 30(2) h β- (77.8%) 131I ۱۱/۲-
IT (22.2%) 131Te
132Te[n ۷] 52 80 ۱۳۱٫۹۰۸۵۵3(7) 3.204(13) d β- 132I ۰+
133Te 52 81 ۱۳۲٫۹۱۰۹۵5(26) 12.5(3) min β- 133I (۳/۲+)
133mTe 334.26(4) keV 55.4(4) min β- (82.5%) 133I (۱۱/۲-)
IT (17.5%) 133Te
134Te 52 82 ۱۳۳٫۹۱۱۳۶9(11) 41.8(8) min β- 134I ۰+
134mTe 1691.34(16) keV 164.1(9) ns ۶+
135Te[n ۱۰] 52 83 ۱۳۴٫۹۱۶۴5(10) 19.0(2) s β- 135I (۷/۲-)
135mTe 1554.88(17) keV 510(20) ns (۱۹/۲-)
136Te 52 84 ۱۳۵٫۹۲۰۱0(5) 17.63(8) s β- (98.7%) 136I ۰+
β-, n (1.3%) 135I
137Te 52 85 ۱۳۶٫۹۲۵۳2(13) 2.49(5) s β- (97.01%) 137I ۳/۲-#
β-, n (2.99%) 136I
138Te 52 86 ۱۳۷٫۹۲۹۲2(22)# 1.4(4) s β- (93.7%) 138I ۰+
β-, n (6.3%) 137I
139Te 52 87 ۱۳۸٫۹۳۴۷3(43)# 500 ms
[>300 ns]#
β- 139I ۵/۲-#
β-, n 138I
140Te 52 88 ۱۳۹٫۹۳۸۸5(32)# 300ms
[>300 ns]#
β- 140I ۰+
β-, n 139I
141Te 52 89 ۱۴۰٫۹۴۴۶5(43)# 100ms
[>300 ns]#
β- 141I ۵/۲-#
β-, n 140I
142Te 52 90 ۱۴۱٫۹۴۹۰8(64)# 50 ms
[>300 ns]#
β- 142I ۰+
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to undergo β+β+ decay to 120Sn with a half-life over 2.2×1016 years
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ از نظر تئوری امکان شکافت خود به خود وجود دارد.
 6. Believed to undergo β+ decay to 123Sb with a half-life over 6×1014 years
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ ۷٫۶ Nuclear fission product
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ Primordial nuclide
 9. Longest measured half-life of any nuclide
 10. Very short-lived fission product, responsible for the iodine pit as precursor of 135Xe via 135I

منابع[ویرایش]