ایزوتوپ‌های لوتتیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ایزوتوپ‌های اصلی lutetium
ایزوتوپ واپاشی هسته‌ای
فراوانی طبیعی نیمه‌عمر واپاشی هسته‌ای انرژی واپاشی (الکترون‌ولت) محصول واپاشی
173Lu ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی 1.37 y گیراندازی الکترون 173Yb
174Lu syn 3.31 y ε 174Yb
175Lu 97.401% is stable with 104 نوترونs
176Lu 2.599% 3.78×1010 y واپاشی بتا 176Hf
Standard atomic weight (Ar)

فلز لوتتیم دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۱۷۵Lu (با فراوانی طبیعی ۹۷٫۴۱٪)و یک ایزوتوپ دیرینه (۱۷۶Lu) با نیمه عمر ۳٫۷۸ × ۱۰۱۰ سال و فراوانی طبیعی ۲٫۵۹٪ است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۲][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
150Lu 71 79 ۱۴۹٫۹۷۳۲3(54)# 43(5) ms p (80%) 149Yb (۲+)
β+ (20%) 150Yb
150mLu 34(15) keV ۸0(60) µs
[30(+95-15) µs]
(۱٬۲)
151Lu 71 80 ۱۵۰٫۹۶۷۵8(43)# 80.6(19) ms β+ 151Yb (۱۱/۲-)
151mLu 77(5) keV ۱6(1) µs (۳/۲+)
152Lu 71 81 ۱۵۱٫۹۶۴۱2(21)# 650(70) ms β+ (85%) 152Yb (۵-,۶-)
β+, p (15%) 151Tm
153Lu 71 82 ۱۵۲٫۹۵۸۷7(22) 0.9(2) s β+ 153Yb ۱۱/۲-
α 149Tm
153m1Lu 80(5) keV 1# s ۱/۲+
153m2Lu 2502.5(4) keV >۰٫۱ µs ۲۳/۲-
153m3Lu 2632.9(5) keV ۱5(3) µs ۲۷/۲-
154Lu 71 83 ۱۵۳٫۹۵۷۵2(22)# 1# s β+ 154Yb (۲-)
154m1Lu 58(13) keV 1.12(8) s (۹+)
154m2Lu >2562 keV ۳5(3) µs (۱۷+)
155Lu 71 84 ۱۵۴٫۹۵۴۳۱6(22) 68.6(16) ms α (۷۶٪) 151Tm (۱۱/۲-)
β+ (24%) 155Yb
155m1Lu 20(6) keV 138(8) ms α (۸۸٪) 151Tm (۱/۲+)
β+ (12%) 155Yb
155m2Lu 1781.0(20) keV 2.70(3) ms (۲۵/۲-)
156Lu 71 85 ۱۵۵٫۹۵۳۰3(8) 494(12) ms α (۹۵٪) 152Tm (۲)-
β+ (5%) 156Yb
156mLu 220(80)# keV 198(2) ms α (۹۴٪) 152Tm (۹)+
β+ (6%) 156Yb
157Lu 71 86 ۱۵۶٫۹۵۰۰۹8(20) 6.8(18) s β+ 157Yb (۱/۲+,۳/۲+)
α 153Tm
157mLu 21.0(20) keV 4.79(12) s β+ (94%) 157Yb (۱۱/۲-)
α (۶٪) 153Tm
158Lu 71 87 ۱۵۷٫۹۴۹۳۱3(16) 10.6(3) s β+ (99.09%) 158Yb ۲-
α (.۹۱٪) 154Tm
159Lu 71 88 ۱۵۸٫۹۴۶۶3(4) 12.1(10) s β+ (99.96%) 159Yb ۱/۲+#
α (.۰۴٪) 155Tm
159mLu 100(80)# keV 10# s ۱۱/۲-#
160Lu 71 89 ۱۵۹٫۹۴۶۰3(6) 36.1(3) s β+ 160Yb ۲-#
α (10−4%) 156Tm
160mLu 0(100)# keV 40(1) s
161Lu 71 90 ۱۶۰٫۹۴۳۵7(3) 77(2) s β+ 161Yb ۱/۲+
161mLu 166(18) keV 7.3(4) ms IT 161Lu (۹/۲-)
162Lu 71 91 ۱۶۱٫۹۴۳۲8(8) 1.37(2) min β+ 162Yb (۱-)
162m1Lu 120(200)# keV 1.5 min β+ 162Yb ۴-#
IT (rare) 162Lu
162m2Lu 300(200)# keV 1.9 min
163Lu 71 92 ۱۶۲٫۹۴۱۱8(3) 3.97(13) min β+ 163Yb ۱/۲(+)
164Lu 71 93 ۱۶۳٫۹۴۱۳4(3) 3.14(3) min β+ 164Yb 1(-)
165Lu 71 94 ۱۶۴٫۹۳۹۴۰7(28) 10.74(10) min β+ 165Yb ۱/۲+
166Lu 71 95 ۱۶۵٫۹۳۹۸6(3) 2.65(10) min β+ 166Yb (۶-)
166m1Lu 34.37(5) keV 1.41(10) min EC (58%) 166Yb 3(-)
IT (42%) 166Lu
166m2Lu 42.9(5) keV 2.12(10) min 0(-)
167Lu 71 96 ۱۶۶٫۹۳۸۲7(3) 51.5(10) min β+ 167Yb ۷/۲+
167mLu 0(30)# keV >1 min ۱/۲(-#)
168Lu 71 97 ۱۶۷٫۹۳۸۷4(5) 5.5(1) min β+ 168Yb (۶-)
168mLu 180(110) keV 6.7(4) min β+ (95%) 168Yb ۳+
IT (5%) 168Lu
169Lu 71 98 ۱۶۸٫۹۳۷۶۵1(6) 34.06(5) h β+ 169Yb ۷/۲+
169mLu 29.0(5) keV 160(10) s IT 169Lu ۱/۲-
170Lu 71 99 ۱۶۹٫۹۳۸۴۷5(18) 2.012(20) d β+ 170Yb ۰+
170mLu 92.91(9) keV 670(100) ms IT 170Lu (۴)-
171Lu 71 100 ۱۷۰٫۹۳۷۹۱۳1(30) 8.24(3) d β+ 171Yb ۷/۲+
171mLu 71.13(8) keV 79(2) s IT 171Lu ۱/۲-
172Lu 71 101 ۱۷۱٫۹۳۹۰۸6(3) 6.70(3) d β+ 172Yb ۴-
172m1Lu 41.86(4) keV 3.7(5) min IT 172Lu ۱-
172m2Lu 65.79(4) keV ۰٫۳۳2(20) µs (۱)+
172m3Lu 109.41(10) keV ۴۴0(12) µs (۱)+
172m4Lu 213.57(17) keV 150 ns (۶-)
173Lu 71 102 ۱۷۲٫۹۳۸۹۳۰6(26) 1.37(1) a EC 173Yb ۷/۲+
173mLu 123.672(13) keV ۷۴.2(10) µs ۵/۲-
174Lu 71 103 ۱۷۳٫۹۴۰۳۳۷5(26) 3.31(5) a β+ 174Yb (۱)-
174m1Lu 170.83(5) keV 142(2) d IT (99.38%) 174Lu ۶-
EC (.62%) 174Yb
174m2Lu 240.818(4) keV 395(15) ns (۳+)
174m3Lu 365.183(6) keV 145(3) ns (۴-)
175Lu 71 104 ۱۷۴٫۹۴۰۷۷۱8(23) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۷/۲+ ۰٫۹۷۴1(2)
175m1Lu 1392.2(6) keV ۹۸4(30) µs (۱۹/۲+)
175m2Lu 353.48(13) keV ۱٫۴9(7) µs ۵/۲-
176Lu[n ۵][n ۶] 71 105 ۱۷۵٫۹۴۲۶۸۶3(23) ۳۸.5(7)×109 a β- 176Hf ۷- ۰٫۰۲۵9(2)
176mLu 122.855(6) keV 3.664(19) h β- (99.9%) 176Hf ۱-
EC (.095%) 176Yb
177Lu 71 106 ۱۷۶٫۹۴۳۷۵۸1(23) 6.6475(20) d β- 177Hf ۷/۲+
177m1Lu 150.3967(10) keV 130(3) ns ۹/۲-
177m2Lu 569.7068(16) keV ۱۵5(7) µs ۱/۲+
177m3Lu 970.1750(24) keV 160.44(6) d β- (78.3%) 177Hf ۲۳/۲-
IT (21.7%) 177Lu
177m4Lu 3900(10) keV 7(2) min
[6(+3-2) min]
۳۹/۲-
178Lu 71 107 ۱۷۷٫۹۴۵۹۵5(3) 28.4(2) min β- 178Hf ۱(+)
178mLu 123.8(26) keV 23.1(3) min β- 178Hf 9(-)
179Lu 71 108 ۱۷۸٫۹۴۷۳۲7(6) 4.59(6) h β- 179Hf ۷/۲(+)
179mLu 592.4(4) keV 3.1(9) ms IT 179Lu ۱/۲(+)
180Lu 71 109 ۱۷۹٫۹۴۹۸8(8) 5.7(1) min β- 180Hf ۵+
180m1Lu 13.9(3) keV ~1 s IT 180Lu ۳-
180m2Lu 624.0(5) keV >=1 ms (۹-)
181Lu 71 110 ۱۸۰٫۹۵۱۹7(32)# 3.5(3) min β- 181Hf (۷/۲+)
182Lu 71 111 ۱۸۱٫۹۵۵۰4(21)# 2.0(2) min β- 182Hf (۰٬۱,۲)
183Lu 71 112 ۱۸۲٫۹۵۷۵7(32)# 58(4) s β- 183Hf (۷/۲+)
184Lu 71 113 ۱۸۳٫۹۶۰۹1(43)# 20(3) s β- 184Hf (۳+)
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to undergo α decay to 171Tm
 5. primordial radionuclide
 6. Used in Lutetium-Hafnium dating

منابع[ویرایش]

 1. Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". شیمی محض و کاربردی(نشریه). 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
 2. http://www.nucleonica.net/unc.aspx