ایزوتوپ‌های لوتتیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Main isotopes of lutetium
ایزوتوپ واپاشی هسته‌ای
فراوانی طبیعی نیمه‌عمر واپاشی هسته‌ای انرژی واپاشی (الکترون‌ولت) محصول واپاشی
173Lu ایزوتوپ پرتوزای مصنوعی 1.37 y گیراندازی الکترون 0.671 173Yb
174Lu syn 3.31 y ε 1.374 174Yb
175Lu 97.401% is stable with 104 نوترونs
176Lu 2.599% 3.78×1010 y واپاشی بتا 1.193 176Hf
Standard atomic weight (Ar)

فلز لوتتیم دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۱۷۵Lu (با فراوانی طبیعی ۹۷٫۴۱٪)و یک ایزوتوپ دیرینه (۱۷۶Lu) با نیمه عمر ۳٫۷۸ × ۱۰۱۰ سال و فراوانی طبیعی ۲٫۵۹٪ است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۲][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
150Lu 71 79 ۱۴۹٫۹۷۳۲3(54)# 43(5) ms p (80%) 149Yb (۲+)
β+ (20%) 150Yb
150mLu 34(15) keV ۸0(60) µs
[30(+95-15) µs]
(۱٬۲)
151Lu 71 80 ۱۵۰٫۹۶۷۵8(43)# 80.6(19) ms β+ 151Yb (۱۱/۲-)
151mLu 77(5) keV ۱6(1) µs (۳/۲+)
152Lu 71 81 ۱۵۱٫۹۶۴۱2(21)# 650(70) ms β+ (85%) 152Yb (۵-,۶-)
β+, p (15%) 151Tm
153Lu 71 82 ۱۵۲٫۹۵۸۷7(22) 0.9(2) s β+ 153Yb ۱۱/۲-
α 149Tm
153m1Lu 80(5) keV 1# s ۱/۲+
153m2Lu 2502.5(4) keV >۰٫۱ µs ۲۳/۲-
153m3Lu 2632.9(5) keV ۱5(3) µs ۲۷/۲-
154Lu 71 83 ۱۵۳٫۹۵۷۵2(22)# 1# s β+ 154Yb (۲-)
154m1Lu 58(13) keV 1.12(8) s (۹+)
154m2Lu >2562 keV ۳5(3) µs (۱۷+)
155Lu 71 84 ۱۵۴٫۹۵۴۳۱6(22) 68.6(16) ms α (۷۶٪) 151Tm (۱۱/۲-)
β+ (24%) 155Yb
155m1Lu 20(6) keV 138(8) ms α (۸۸٪) 151Tm (۱/۲+)
β+ (12%) 155Yb
155m2Lu 1781.0(20) keV 2.70(3) ms (۲۵/۲-)
156Lu 71 85 ۱۵۵٫۹۵۳۰3(8) 494(12) ms α (۹۵٪) 152Tm (۲)-
β+ (5%) 156Yb
156mLu 220(80)# keV 198(2) ms α (۹۴٪) 152Tm (۹)+
β+ (6%) 156Yb
157Lu 71 86 ۱۵۶٫۹۵۰۰۹8(20) 6.8(18) s β+ 157Yb (۱/۲+,۳/۲+)
α 153Tm
157mLu 21.0(20) keV 4.79(12) s β+ (94%) 157Yb (۱۱/۲-)
α (۶٪) 153Tm
158Lu 71 87 ۱۵۷٫۹۴۹۳۱3(16) 10.6(3) s β+ (99.09%) 158Yb ۲-
α (.۹۱٪) 154Tm
159Lu 71 88 ۱۵۸٫۹۴۶۶3(4) 12.1(10) s β+ (99.96%) 159Yb ۱/۲+#
α (.۰۴٪) 155Tm
159mLu 100(80)# keV 10# s ۱۱/۲-#
160Lu 71 89 ۱۵۹٫۹۴۶۰3(6) 36.1(3) s β+ 160Yb ۲-#
α (10−4%) 156Tm
160mLu 0(100)# keV 40(1) s
161Lu 71 90 ۱۶۰٫۹۴۳۵7(3) 77(2) s β+ 161Yb ۱/۲+
161mLu 166(18) keV 7.3(4) ms IT 161Lu (۹/۲-)
162Lu 71 91 ۱۶۱٫۹۴۳۲8(8) 1.37(2) min β+ 162Yb (۱-)
162m1Lu 120(200)# keV 1.5 min β+ 162Yb ۴-#
IT (rare) 162Lu
162m2Lu 300(200)# keV 1.9 min
163Lu 71 92 ۱۶۲٫۹۴۱۱8(3) 3.97(13) min β+ 163Yb ۱/۲(+)
164Lu 71 93 ۱۶۳٫۹۴۱۳4(3) 3.14(3) min β+ 164Yb 1(-)
165Lu 71 94 ۱۶۴٫۹۳۹۴۰7(28) 10.74(10) min β+ 165Yb ۱/۲+
166Lu 71 95 ۱۶۵٫۹۳۹۸6(3) 2.65(10) min β+ 166Yb (۶-)
166m1Lu 34.37(5) keV 1.41(10) min EC (58%) 166Yb 3(-)
IT (42%) 166Lu
166m2Lu 42.9(5) keV 2.12(10) min 0(-)
167Lu 71 96 ۱۶۶٫۹۳۸۲7(3) 51.5(10) min β+ 167Yb ۷/۲+
167mLu 0(30)# keV >1 min ۱/۲(-#)
168Lu 71 97 ۱۶۷٫۹۳۸۷4(5) 5.5(1) min β+ 168Yb (۶-)
168mLu 180(110) keV 6.7(4) min β+ (95%) 168Yb ۳+
IT (5%) 168Lu
169Lu 71 98 ۱۶۸٫۹۳۷۶۵1(6) 34.06(5) h β+ 169Yb ۷/۲+
169mLu 29.0(5) keV 160(10) s IT 169Lu ۱/۲-
170Lu 71 99 ۱۶۹٫۹۳۸۴۷5(18) 2.012(20) d β+ 170Yb ۰+
170mLu 92.91(9) keV 670(100) ms IT 170Lu (۴)-
171Lu 71 100 ۱۷۰٫۹۳۷۹۱۳1(30) 8.24(3) d β+ 171Yb ۷/۲+
171mLu 71.13(8) keV 79(2) s IT 171Lu ۱/۲-
172Lu 71 101 ۱۷۱٫۹۳۹۰۸6(3) 6.70(3) d β+ 172Yb ۴-
172m1Lu 41.86(4) keV 3.7(5) min IT 172Lu ۱-
172m2Lu 65.79(4) keV ۰٫۳۳2(20) µs (۱)+
172m3Lu 109.41(10) keV ۴۴0(12) µs (۱)+
172m4Lu 213.57(17) keV 150 ns (۶-)
173Lu 71 102 ۱۷۲٫۹۳۸۹۳۰6(26) 1.37(1) a EC 173Yb ۷/۲+
173mLu 123.672(13) keV ۷۴.2(10) µs ۵/۲-
174Lu 71 103 ۱۷۳٫۹۴۰۳۳۷5(26) 3.31(5) a β+ 174Yb (۱)-
174m1Lu 170.83(5) keV 142(2) d IT (99.38%) 174Lu ۶-
EC (.62%) 174Yb
174m2Lu 240.818(4) keV 395(15) ns (۳+)
174m3Lu 365.183(6) keV 145(3) ns (۴-)
175Lu 71 104 ۱۷۴٫۹۴۰۷۷۱8(23) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۷/۲+ ۰٫۹۷۴1(2)
175m1Lu 1392.2(6) keV ۹۸4(30) µs (۱۹/۲+)
175m2Lu 353.48(13) keV ۱٫۴9(7) µs ۵/۲-
176Lu[n ۵][n ۶] 71 105 ۱۷۵٫۹۴۲۶۸۶3(23) ۳۸.5(7)×109 a β- 176Hf ۷- ۰٫۰۲۵9(2)
176mLu 122.855(6) keV 3.664(19) h β- (99.9%) 176Hf ۱-
EC (.095%) 176Yb
177Lu 71 106 ۱۷۶٫۹۴۳۷۵۸1(23) 6.6475(20) d β- 177Hf ۷/۲+
177m1Lu 150.3967(10) keV 130(3) ns ۹/۲-
177m2Lu 569.7068(16) keV ۱۵5(7) µs ۱/۲+
177m3Lu 970.1750(24) keV 160.44(6) d β- (78.3%) 177Hf ۲۳/۲-
IT (21.7%) 177Lu
177m4Lu 3900(10) keV 7(2) min
[6(+3-2) min]
۳۹/۲-
178Lu 71 107 ۱۷۷٫۹۴۵۹۵5(3) 28.4(2) min β- 178Hf ۱(+)
178mLu 123.8(26) keV 23.1(3) min β- 178Hf 9(-)
179Lu 71 108 ۱۷۸٫۹۴۷۳۲7(6) 4.59(6) h β- 179Hf ۷/۲(+)
179mLu 592.4(4) keV 3.1(9) ms IT 179Lu ۱/۲(+)
180Lu 71 109 ۱۷۹٫۹۴۹۸8(8) 5.7(1) min β- 180Hf ۵+
180m1Lu 13.9(3) keV ~1 s IT 180Lu ۳-
180m2Lu 624.0(5) keV >=1 ms (۹-)
181Lu 71 110 ۱۸۰٫۹۵۱۹7(32)# 3.5(3) min β- 181Hf (۷/۲+)
182Lu 71 111 ۱۸۱٫۹۵۵۰4(21)# 2.0(2) min β- 182Hf (۰٬۱,۲)
183Lu 71 112 ۱۸۲٫۹۵۷۵7(32)# 58(4) s β- 183Hf (۷/۲+)
184Lu 71 113 ۱۸۳٫۹۶۰۹1(43)# 20(3) s β- 184Hf (۳+)
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to undergo α decay to 171Tm
 5. primordial radionuclide
 6. Used in Lutetium-Hafnium dating

منابع[ویرایش]

 1. Meija, J.; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". شیمی محض و کاربردی(نشریه). 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
 2. http://www.nucleonica.net/unc.aspx