ایزوتوپ‌های روی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز روی به‌طور طبیعی دارای ۵ ایزوتوپ پایدار است (۶۴Zn, ۶۶Zn, ۶۷Zn, ۶۸Zn, و ۷۰Zn) که در این میان ۶۴Zn با داشتن فراوانی طبیعی ۴۸٫۶٪ فراوان‌ترین ایزوتوپ روی است. همچنین روی ۲۵ ایزوتوپ پرتوزای شناخته شده دارد که در بین آن‌ها ۶۵Zn با نیمه عمر ۲۴۴٫۲۶ روز پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای روی است.

جدول ایزوتوپ ها

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(mکسر مولی)
excitation energy
54Zn 30 24 ۵۳٫۹۹۲۹5(43)# 2p 52Ni ۰+
55Zn 30 25 ۵۴٫۹۸۳۹8(27)# 20# ms [>۱٫۶ µs] 2p 53Ni ۵/۲-#
β+ 55Cu
56Zn 30 26 ۵۵٫۹۷۲۳8(28)# 36(10) ms β+ 56Cu ۰+
57Zn 30 27 ۵۶٫۹۶۴۷9(11)# 38(4) ms β+, p (65%) 56Ni ۷/۲-#
β+ (35%) 57Cu
58Zn 30 28 ۵۷٫۹۵۴۵9(5) 84(9) ms β+, p (60%) 57Ni ۰+
β+ (40%) 58Cu
59Zn 30 29 ۵۸٫۹۴۹۲6(4) 182.0(18) ms β+ (99%) 59Cu ۳/۲-
β+, p (1%) 58Ni
60Zn[n ۳] 30 30 ۵۹٫۹۴۱۸۲7(11) 2.38(5) min β+ 60Cu ۰+
61Zn 30 31 ۶۰٫۹۳۹۵۱1(17) 89.1(2) s β+ 61Cu ۳/۲-
61m1Zn 88.4(1) keV <430 ms ۱/۲-
61m2Zn 418.10(15) keV 140(70) ms ۳/۲-
61m3Zn 756.02(18) keV <130 ms ۵/۲-
62Zn 30 32 ۶۱٫۹۳۴۳۳0(11) 9.186(13) h β+ 62Cu ۰+
63Zn 30 33 ۶۲٫۹۳۳۲۱۱6(17) 38.47(5) min β+ 63Cu ۳/۲-
64Zn 30 34 ۶۳٫۹۲۹۱۴۲2(7) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۴۸۲۶8(321)
65Zn 30 35 ۶۴٫۹۲۹۲۴۱0(7) 243.66(9) d β+ 65Cu ۵/۲-
65mZn 53.928(10) keV ۱.6(6) µs (۱/۲)-
66Zn 30 36 ۶۵٫۹۲۶۰۳۳4(10) پایدار ۰+ ۰٫۲۷۹۷5(77)
67Zn 30 37 ۶۶٫۹۲۷۱۲۷3(10) Stable ۵/۲- ۰٫۰۴۱۰2(21)
68Zn 30 38 ۶۷٫۹۲۴۸۴۴2(10) پایدار ۰+ ۰٫۱۹۰۲4(123)
69Zn 30 39 ۶۸٫۹۲۶۵۵۰3(10) 56.4(9) min β- 69Ga ۱/۲-
69mZn 438.636(18) keV 13.76(2) h IT (96.7%) 69Zn ۹/۲+
β- (3.3%) 69Ga
70Zn 30 40 ۶۹٫۹۲۵۳۱۹3(21) Observationally Stable[n ۵] ۰+ ۰٫۰۰۶۳1(9)
71Zn 30 41 ۷۰٫۹۲۷۷۲2(11) 2.45(10) min β- 71Ga ۱/۲-
71mZn 157.7(13) keV 3.96(5) h β- (99.95%) 71Ga ۹/۲+
IT (.05%) 71Zn
72Zn 30 42 ۷۱٫۹۲۶۸۵8(7) 46.5(1) h β- 72Ga ۰+
73Zn 30 43 ۷۲٫۹۲۹۷8(4) 23.5(10) s β- 73Ga (۱/۲)-
73m1Zn 195.5(2) keV 13.0(2) ms (۵/۲+)
73m2Zn 237.6(20) keV 5.8(8) s β- 73Ga (۷/۲+)
IT 73Zn
74Zn 30 44 ۷۳٫۹۲۹۴6(5) 95.6(12) s β- 74Ga ۰+
75Zn 30 45 ۷۴٫۹۳۲۹4(8) 10.2(2) s β- 75Ga (۷/۲+)#
76Zn 30 46 ۷۵٫۹۳۳۲9(9) 5.7(3) s β- 76Ga ۰+
77Zn 30 47 ۷۶٫۹۳۶۹6(13) 2.08(5) s β- 77Ga (۷/۲+)#
77mZn 772.39(12) keV 1.05(10) s IT (50%) 77Zn ۱/۲-#
β- (50%) 77Ga
78Zn 30 48 ۷۷٫۹۳۸۴4(10) 1.47(15) s β- 78Ga ۰+
78mZn 2673(1) keV 319(9) ns (۸+)
79Zn 30 49 ۷۸٫۹۴۲۶5(28)# 0.995(19) s β- (98.7%) 79Ga (۹/۲+)
β-, n (1.3%) 78Ga
80Zn 30 50 ۷۹٫۹۴۴۳4(18) 545(16) ms β- (99%) 80Ga ۰+
β-, n (1%) 79Ga
81Zn 30 51 ۸۰٫۹۵۰۴8(32)# 290(50) ms β- (92.5%) 81Ga ۵/۲+#
β-, n (7.5%) 80Ga
82Zn 30 52 ۸۱٫۹۵۴۴2(54)# 100# ms [>300 ns] β- 82Ga ۰+
83Zn 30 53 ۸۲٫۹۶۱۰3(54)# 80# ms [>300 ns] ۵/۲+#
  1. اختصارها:
    IT: انتقال ایزومری
  2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  3. Final product of the silicon-burning process; its production is endothermic and accelerates the star's collapse
  4. Believed to undergo β+β+ decay to 64Ni with a half-life over 2.3×1018 a
  5. Believed to undergo β-β- decay to 70Ge with a half-life over 1.3×1016 a

منابع

پیوند به بیرون