ایزوتوپ‌های نئودیمیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز نئودیمیم به‌طور طبیعی دارای ۵ ایزوتوپ پایدار ۱۴۲Nd, ۱۴۳Nd, ۱۴۵Nd, ۱۴۶Nd و ۱۴۸Ndاست که در این میان ۱۴۲Nd با فراوانی طبیعی ۲۷٫۲٪، فراوان‌ترین ایزوتوپ این عنصر است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
124Nd 60 64 ۱۲۳٫۹۵۲۲3(64)# 500# ms ۰+
125Nd 60 65 ۱۲۴٫۹۴۸۸8(43)# 600(150) ms ۵/۲(+#)
126Nd 60 66 ۱۲۵٫۹۴۳۲2(43)# 1# s [>200 ns] β+ 126Pr ۰+
127Nd 60 67 ۱۲۶٫۹۴۰۵0(43)# 1.8(4) s β+ 127Pr ۵/۲+#
β+, p (به ندرت) 126Ce
128Nd 60 68 ۱۲۷٫۹۳۵۳9(21)# 5# s β+ 128Pr ۰+
β+, p (به ندرت) 127Ce
129Nd 60 69 ۱۲۸٫۹۳۳۱9(22)# 4.9(2) s β+ 129Pr ۵/۲+#
β+, p (به ندرت) 128Ce
130Nd 60 70 ۱۲۹٫۹۲۸۵1(3) 21(3) s β+ 130Pr ۰+
131Nd 60 71 ۱۳۰٫۹۲۷۲5(3) 33(3) s β+ 131Pr (۵/۲)(+#)
β+, p (به ندرت) 130Ce
132Nd 60 72 ۱۳۱٫۹۲۳۳۲1(26) 1.56(10) min β+ 132Pr ۰+
133Nd 60 73 ۱۳۲٫۹۲۲۳5(5) 70(10) s β+ 133Pr (۷/۲+)
133m1Nd 127.97(11) keV ~70 s β+ 133Pr (۱/۲)+
133m2Nd 176.10(10) keV ~300 ns (۹/۲-)
134Nd 60 74 ۱۳۳٫۹۱۸۷۹0(13) 8.5(15) min β+ 134Pr ۰+
134mNd 2293.1(4) keV ۴۱0(30) µs (۸)-
135Nd 60 75 ۱۳۴٫۹۱۸۱۸1(21) 12.4(6) min β+ 135Pr ۹/2(-)
135mNd 65.0(2) keV 5.5(5) min β+ 135Pr (۱/۲+)
136Nd 60 76 ۱۳۵٫۹۱۴۹۷6(13) 50.65(33) min β+ 136Pr ۰+
137Nd 60 77 ۱۳۶٫۹۱۴۵۶7(12) 38.5(15) min β+ 137Pr ۱/۲+
137mNd 519.43(17) keV 1.60(15) s IT 137Nd (۱۱/۲-)
138Nd 60 78 ۱۳۷٫۹۱۱۹۵0(13) 5.04(9) h β+ 138Pr ۰+
138mNd 3174.9(4) keV 410(50) ns (۱۰+)
139Nd 60 79 ۱۳۸٫۹۱۱۹۷8(28) 29.7(5) min β+ 139Pr ۳/۲+
139m1Nd 231.15(5) keV 5.50(20) h β+ (88.2%) 139Pr ۱۱/۲-
IT (11.8%) 139Nd
139m2Nd 2570.9+X keV >=141 ns
140Nd 60 80 ۱۳۹٫۹۰۹۵5(3) 3.37(2) d EC 140Pr ۰+
140mNd 2221.4(1) keV ۶۰0(50) µs ۷-
141Nd 60 81 ۱۴۰٫۹۰۹۶۱0(4) 2.49(3) h β+ 141Pr ۳/۲+
141mNd 756.51(5) keV 62.0(8) s IT (99.95%) 141Nd ۱۱/۲-
β+ (.05%) 141Pr
142Nd 60 82 ۱۴۱٫۹۰۷۷۲۳3(25) پایدار[n ۳] ۰+ ۰٫۲۷2(5) ۰٫۲۶۸۰-۰٫۲۷۳۰
143Nd[n ۴][n ۵] 60 83 ۱۴۲٫۹۰۹۸۱۴3(25) ایزوتوپ پایدار[n ۶] ۷/۲- ۰٫۱۲2(2) ۰٫۱۲۱۲-۰٫۱۲۳۲
144Nd[n ۴][n ۷] 60 84 ۱۴۳٫۹۱۰۰۸۷3(25) ۲٫۲9(16)×1015 a α 140Ce ۰+ ۰٫۲۳8(3) ۰٫۲۳۷۹-۰٫۲۳۹۷
145Nd[n ۴] 60 85 ۱۴۴٫۹۱۲۵۷۳6(25) Observationally Stable[n ۸] ۷/۲- ۰٫۰۸3(1) ۰٫۰۸۲۳-۰٫۰۸۳۵
146Nd[n ۴] 60 86 ۱۴۵٫۹۱۳۱۱۶9(25) Observationally Stable[n ۹] ۰+ ۰٫۱۷2(3) ۰٫۱۷۰۶-۰٫۱۷۳۵
147Nd[n ۴] 60 87 ۱۴۶٫۹۱۶۱۰۰4(25) 10.98(1) d β- 147Pm ۵/۲-
148Nd[n ۴] 60 88 ۱۴۷٫۹۱۶۸۹3(3) Observationally Stable[n ۱۰] ۰+ ۰٫۰۵7(1) ۰٫۰۵۶۶-۰٫۰۵۷۸
149Nd[n ۴] 60 89 ۱۴۸٫۹۲۰۱۴9(3) 1.728(1) h β- 149Pm ۵/۲-
150Nd[n ۴][n ۷] 60 90 ۱۴۹٫۹۲۰۸۹1(3) ۶.7(7)×1018 a β-β- 150Sm ۰+ ۰٫۰۵6(2) ۰٫۰۵۵۳-۰٫۰۵۶۹
151Nd 60 91 ۱۵۰٫۹۲۳۸۲9(3) 12.44(7) min β- 151Pm ۳/۲+
152Nd 60 92 ۱۵۱٫۹۲۴۶۸2(26) 11.4(2) min β- 152Pm ۰+
153Nd 60 93 ۱۵۲٫۹۲۷۶۹8(29) 31.6(10) s β- 153Pm (۳/۲)-
154Nd 60 94 ۱۵۳٫۹۲۹۴8(12) 25.9(2) s β- 154Pm ۰+
154m1Nd 480(150)# keV ۱.3(5) µs
154m2Nd 1349(10) keV >۱ µs (۵-)
155Nd 60 95 ۱۵۴٫۹۳۲۹3(16)# 8.9(2) s β- 155Pm ۳/۲-#
156Nd 60 96 ۱۵۵٫۹۳۵۰2(22) 5.49(7) s β- 156Pm ۰+
156mNd 1432(5) keV 135 ns ۵-
157Nd 60 97 ۱۵۶٫۹۳۹۰3(21)# 2# s [>300 ns] β- 157Pm ۵/۲-#
158Nd 60 98 ۱۵۷٫۹۴۱۶0(43)# 700# ms [>300 ns] β- 158Pm ۰+
159Nd 60 99 ۱۵۸٫۹۴۶۰9(54)# 500# ms β- 159Pm ۷/۲+#
160Nd 60 100 ۱۵۹٫۹۴۹۰9(64)# 300# ms β- 160Pm ۰+
161Nd 60 101 ۱۶۰٫۹۵۳۸8(75)# 200# ms β- 161Pm ۱/۲-#
 1. اختصارها:
  IT: انتقال ایزومری
 2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 3. Theoretically capable of شکافت خود به خود
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴٫۵ ۴٫۶ ۴٫۷ محصول شکافت
 5. Used in Samarium-neodymium dating
 6. Theorized to undergo α decay to 139Ce
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ Primordial radionuclide
 8. Theorized to undergo α decay to 141Ce with a half-life over 6×1016 years
 9. Theorized to undergo α decay to 142Ce
 10. Theorized to undergo α decay to 144Ce with a half-life over 3.0×1018 years

منابع[ویرایش]