ایزوتوپ‌های تولیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز تولیم دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۱۶۹Tm است که ۱۰۰٪ فراوانی طبیعی این عنصر را تشکیل می‌دهد. تاکنون ۳۴ ایزوتوپ پرتوزا از تولیم شناسایی شده‌است که پایدارترین آن ۱۷۱Tm با نیمه عمر ۱٫۹۲ سال است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
145Tm 69 76 ۱۴۴٫۹۷۰۰7(43)# ۳.1(3) µs (۱۱/۲-)
146Tm 69 77 ۱۴۵٫۹۶۶۴3(43)# 240(30) ms p 145Er (۶-)
β+ (به ندرت) 146Er
146mTm 71(6) keV 72(23) ms p 145Er (۱۰+)
β+ (به ندرت) 146Er
147Tm 69 78 ۱۴۶٫۹۶۰۹6(32)# 0.58(3) s β+ (85%) 147Er ۱۱/۲-
p (15%) 146Er
147mTm 60(5) keV ۳۶0(40) µs ۳/۲+
148Tm 69 79 ۱۴۷٫۹۵۷۸4(43)# 0.7(2) s β+ 148Er (۱۰+)
148mTm 0.7 s
149Tm 69 80 ۱۴۸٫۹۵۲۷2(32)# 0.9(2) s β+ (99.74%) 149Er (۱۱/۲-)
β+, p (.26%) 148Ho
150Tm 69 81 ۱۴۹٫۹۴۹۹6(21)# 3# s β+ 150Er (۱+)
150m1Tm 140(140)# keV 2.20(6) s β+ (98.8%) 150Er (۶-)
β+, p (1.2%) 149Ho
150m2Tm 810(140)# keV 5.2(3) ms (۱۰+)
151Tm 69 82 ۱۵۰٫۹۴۵۴۸3(22) 4.17(10) s β+ 151Er (۱۱/۲-)
151m1Tm 92(7) keV 6.6(14) s β+ 151Er (۱/۲+)
151m2Tm 2655.67(22) keV 451(24) ns (۲۷/۲-)
152Tm 69 83 ۱۵۱٫۹۴۴۴2(8) 8.0(10) s β+ 152Er (۲#)-
152m1Tm 100(80)# keV 5.2(6) s β+ 152Er (۹)+
152m2Tm 2555.05(19)+X keV 294(12) ns (۱۷+)
153Tm 69 84 ۱۵۲٫۹۴۲۰۱2(20) 1.48(1) s α (۹۱٪) 149Ho (۱۱/۲-)
β+ (9%) 153Er
153mTm 43.2(2) keV 2.5(2) s α (۹۲٪) 149Ho (۱/۲+)
β+ (8%) 153Er
154Tm 69 85 ۱۵۳٫۹۴۱۵۶8(15) 8.1(3) s β+ (56%) 154Er (۲-)
α (۴۴٪) 150Ho
154mTm 70(50) keV 3.30(7) s α (۹۰٪) 150Ho (۹+)
β+ (10%) 154Er
155Tm 69 86 ۱۵۴٫۹۳۹۱۹9(14) 21.6(2) s β+ (98.1%) 155Er (۱۱/۲-)
α (۱٫۹٪) 151Ho
155mTm 41(6) keV 45(3) s β+ (92%) 155Er (۱/۲+)
α (۸٪) 151Ho
156Tm 69 87 ۱۵۵٫۹۳۸۹۸0(17) 83.8(18) s β+ (99.93%) 156Er ۲-
α (.۰۶۴٪) 152Er
156mTm 203.6(5) keV ~400 ns (۱۱-)
157Tm 69 88 ۱۵۶٫۹۳۶۹7(3) 3.63(9) min β+ 157Er ۱/۲+
158Tm 69 89 ۱۵۷٫۹۳۶۹۸0(27) 3.98(6) min β+ 158Er ۲-
158mTm 50(100)# keV ~20 ns (۵+)
159Tm 69 90 ۱۵۸٫۹۳۴۹8(3) 9.13(16) min β+ 159Er ۵/۲+
160Tm 69 91 ۱۵۹٫۹۳۵۲6(4) 9.4(3) min β+ 160Er ۱-
160m1Tm 70(20) keV 74.5(15) s IT (85%) 160Tm ۵(+#)
β+ (15%) 160Er
160m2Tm 98.2+X keV ~200 ns (۸)
161Tm 69 92 ۱۶۰٫۹۳۳۵5(3) 30.2(8) min β+ 161Er ۷/۲+
161m1Tm 7.4(2) keV 5# min ۱/۲+
161m2Tm 78.20(3) keV 110(3) ns ۷/۲-
162Tm 69 93 ۱۶۱٫۹۳۳۹۹5(28) 21.70(19) min β+ 162Er ۱-
162mTm 130(40) keV 24.3(17) s IT (82%) 162Tm ۵+
β+ (18%) 162Er
163Tm 69 94 ۱۶۲٫۹۳۲۶۵1(6) 1.810(5) h β+ 163Er ۱/۲+
164Tm 69 95 ۱۶۳٫۹۳۳۵6(3) 2.0(1) min β+ 164Er ۱+
164mTm 10(6) keV 5.1(1) min IT (80%) 164Tm ۶-
β+ (20%) 164Er
165Tm 69 96 ۱۶۴٫۹۳۲۴۳5(4) 30.06(3) h β+ 165Er ۱/۲+
166Tm 69 97 ۱۶۵٫۹۳۳۵۵4(13) 7.70(3) h β+ 166Er ۲+
166mTm 122(8) keV 340(25) ms IT 166Tm ۶-
167Tm 69 98 ۱۶۶٫۹۳۲۸۵۱6(29) 9.25(2) d EC 167Er ۱/۲+
167m1Tm 179.480(19) keV ۱٫۱6(6) µs (۷/۲)+
167m2Tm 292.820(20) keV ۰.9(1) µs ۷/۲-
168Tm 69 99 ۱۶۷٫۹۳۴۱۷3(3) 93.1(2) d β+ (99.99%) 168Er ۳+
β- (.01%) 168Yb
169Tm 69 100 ۱۶۸٫۹۳۴۲۱۳3(27) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۱/۲+ ۱٫۰۰۰۰
170Tm 69 101 ۱۶۹٫۹۳۵۸۰۱4(27) 128.6(3) d β- (99.86%) 170Yb ۱-
EC (.14%) 170Er
170mTm 183.197(4) keV ۴٫۱2(13) µs (۳)+
171Tm 69 102 ۱۷۰٫۹۳۶۴۲۹4(28) 1.92(1) a β- 171Yb ۱/۲+
171mTm 424.9560(15) keV ۲٫۶0(2) µs ۷/۲-
172Tm 69 103 ۱۷۱٫۹۳۸۴۰0(6) 63.6(2) h β- 172Yb ۲-
173Tm 69 104 ۱۷۲٫۹۳۹۶۰4(5) 8.24(8) h β- 173Yb (۱/۲+)
173mTm 317.73(20) keV ۱0(3) µs (۷/۲-)
174Tm 69 105 ۱۷۳٫۹۴۲۱7(5) 5.4(1) min β- 174Yb (۴)-
175Tm 69 106 ۱۷۴٫۹۴۳۸4(5) 15.2(5) min β- 175Yb (۱/۲+)
176Tm 69 107 ۱۷۵٫۹۴۶۹9(11) 1.85(3) min β- 176Yb (۴+)
177Tm 69 108 ۱۷۶٫۹۴۹۰4(32)# 90(6) s β- 177Yb (۷/۲-)
178Tm 69 109 ۱۷۷٫۹۵۲۶4(43)# 30# s β- 178Yb
179Tm 69 110 ۱۷۸٫۹۵۵۳4(54)# 20# s β- 179Yb ۱/۲+#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Believed to undergo α decay to 165Ho

منابع[ویرایش]