ایزوتوپ‌های استرانسیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز قلیایی خاکی استرانسیم دارای ۴ ایزوتوپ پایدار ۸۴Sr (0.56%), ۸۶Sr (9.86%), ۸۷Sr (۷٫۰٪) و ۸۸Sr (۸۲٫۵۸٪) است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
73Sr 38 35 ۷۲٫۹۶۵۹7(64)# >25 ms β+ (>99.9%) 73Rb ۱/۲-#
β+, p (<.1%) 72Kr
74Sr 38 36 ۷۳٫۹۵۶۳1(54)# 50# ms [>۱٫۵ µs] β+ 74Rb ۰+
75Sr 38 37 ۷۴٫۹۴۹۹5(24) 88(3) ms β+ (93.5%) 75Rb (۳/۲-)
β+, p (6.5%) 74Kr
76Sr 38 38 ۷۵٫۹۴۱۷7(4) 7.89(7) s β+ 76Rb ۰+
77Sr 38 39 ۷۶٫۹۳۷۹۴5(10) 9.0(2) s β+ (99.75%) 77Rb ۵/۲+
β+, p (.25%) 76Kr
78Sr 38 40 ۷۷٫۹۳۲۱۸0(8) 159(8) s β+ 78Rb ۰+
79Sr 38 41 ۷۸٫۹۲۹۷۰8(9) 2.25(10) min β+ 79Rb ۳/2(-)
80Sr 38 42 ۷۹٫۹۲۴۵۲1(7) 106.3(15) min β+ 80Rb ۰+
81Sr 38 43 ۸۰٫۹۲۳۲۱2(7) 22.3(4) min β+ 81Rb ۱/۲-
82Sr 38 44 ۸۱٫۹۱۸۴۰2(6) 25.36(3) d EC 82Rb ۰+
83Sr 38 45 ۸۲٫۹۱۷۵۵7(11) 32.41(3) h β+ 83Rb ۷/۲+
83mSr 259.15(9) keV 4.95(12) s IT 83Sr ۱/۲-
84Sr 38 46 ۸۳٫۹۱۳۴۲5(3) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۰۰۵6(1) ۰٫۰۰۵۵–۰٫۰۰۵۸
85Sr 38 47 ۸۴٫۹۱۲۹۳3(3) 64.853(8) d EC 85Rb ۹/۲+
85mSr 238.66(6) keV 67.63(4) min IT (86.6%) 85Sr ۱/۲-
β+ (13.4%) 85Rb
86Sr 38 48 ۸۵٫۹۰۹۲۶۰۷۳۰9(91) پایدار ۰+ ۰٫۰۹۸6(1) ۰٫۰۹۷۵–۰٫۰۹۹۹
86mSr 2955.68(21) keV 455(7) ns ۸+
87Sr[n ۵] 38 49 ۸۶٫۹۰۸۸۷۷۴۹۷0(91) پایدار ۹/۲+ ۰٫۰۷۰0(1) ۰٫۰۶۹۴–۰٫۰۷۱۴
87mSr 388.533(3) keV 2.815(12) h IT (99.7%) 87Sr ۱/۲-
EC (.3%) 87Rb
88Sr[n ۶] 38 50 ۸۷٫۹۰۵۶۱۲۲۵۷1(97) پایدار ۰+ ۰٫۸۲۵8(1) ۰٫۸۲۲۹–۰٫۸۲۷۵
89Sr[n ۶] 38 51 ۸۸٫۹۰۷۴۵۰7(12) 50.57(3) d β- 89Y ۵/۲+
90Sr[n ۶] 38 52 ۸۹٫۹۰۷۷۳8(3) 28.90(3) a β- 90Y ۰+
91Sr 38 53 ۹۰٫۹۱۰۲۰3(5) 9.63(5) h β- 91Y ۵/۲+
92Sr 38 54 ۹۱٫۹۱۱۰۳8(4) 2.66(4) h β- 92Y ۰+
93Sr 38 55 ۹۲٫۹۱۴۰۲6(8) 7.423(24) min β- 93Y ۵/۲+
94Sr 38 56 ۹۳٫۹۱۵۳۶1(8) 75.3(2) s β- 94Y ۰+
95Sr 38 57 ۹۴٫۹۱۹۳۵9(8) 23.90(14) s β- 95Y ۱/۲+
96Sr 38 58 ۹۵٫۹۲۱۶۹7(29) 1.07(1) s β- 96Y ۰+
97Sr 38 59 ۹۶٫۹۲۶۱۵3(21) 429(5) ms β- (99.95%) 97Y ۱/۲+
β-, n (.05%) 96Y
97m1Sr 308.13(11) keV 170(10) ns (۷/۲)+
97m2Sr 830.8(2) keV 255(10) ns (۱۱/۲-)#
98Sr 38 60 ۹۷٫۹۲۸۴۵3(28) 0.653(2) s β- (99.75%) 98Y ۰+
β-, n (.25%) 97Y
99Sr 38 61 ۹۸٫۹۳۳۲4(9) 0.269(1) s β- (99.9%) 99Y ۳/۲+
β-, n (.1%) 98Y
100Sr 38 62 ۹۹٫۹۳۵۳5(14) 202(3) ms β- (99.02%) 100Y ۰+
β-, n (.98%) 99Y
101Sr 38 63 ۱۰۰٫۹۴۰۵2(13) 118(3) ms β- (97.63%) 101Y (۵/۲-)
β-, n (2.37%) 100Y
102Sr 38 64 ۱۰۱٫۹۴۳۰2(12) 69(6) ms β- (94.5%) 102Y ۰+
β-, n (5.5%) 101Y
103Sr 38 65 ۱۰۲٫۹۴۸۹5(54)# 50# ms [>300 ns] β- 103Y
104Sr 38 66 ۱۰۳٫۹۵۲۳3(75)# 30# ms [>300 ns] β- 104Y ۰+
105Sr 38 67 ۱۰۴٫۹۵۸۵8(75)# 20# ms [>300 ns]
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Believed to decay by β+β+ to 84Kr
  5. Used in rubidium-strontium dating
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ محصول شکافت

منابع[ویرایش]