ایزوتوپ‌های وانادیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز وانادیم دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۵۱V و یک ایزوتوپ پرتوزا (۵۰V) با نیمه عمر ۱٫۵×۱۰۱۷ سال است. تاکنون ۲۴ ایزوتوپ پزتوزای مصنوعی از وانادیم شناسایی شده‌است که پایدارترین آن ۴۹V با نیمه عمر ۳۳۰ روز است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
40V 23 17 ۴۰٫۰۱۱۰9(54)# p 39Ti ۲-#
41V 23 18 ۴۰٫۹۹۹۷8(22)# p 40Ti ۷/۲-#
42V 23 19 ۴۱٫۹۹۱۲3(21)# <55 ns p 41Ti ۲-#
43V 23 20 ۴۲٫۹۸۰۶5(25)# 80# ms β+ 43Ti ۷/۲-#
44V 23 21 ۴۳٫۹۷۴۱1(13) 111(7) ms β+ (>99.9%) 44Ti (۲+)
α (<.۱٪) 40Sc
44mV 270(100)# keV 150(3) ms β+ 44Ti (۶+)
45V 23 22 ۴۴٫۹۶۵۷۷6(18) 547(6) ms β+ 45Ti ۷/۲-
46V 23 23 ۴۵٫۹۶۰۲۰۰5(11) 422.50(11) ms β+ 46Ti ۰+
46mV 801.46(10) keV 1.02(7) ms IT 46V ۳+
47V 23 24 ۴۶٫۹۵۴۹۰۸9(9) 32.6(3) min β+ 47Ti ۳/۲-
48V 23 25 ۴۷٫۹۵۲۲۵۳7(27) 15.9735(25) d β+ 48Ti ۴+
49V 23 26 ۴۸٫۹۴۸۵۱۶1(12) 329(3) d EC 49Ti ۷/۲-
50V[n ۴] 23 27 ۴۹٫۹۴۷۱۵۸5(11) ۱.4(4)×1017 a β+ (83%) 50Ti ۶+ ۰٫۰۰۲۵0(4) ۰٫۰۰۲۴۸۷–۰٫۰۰۲۵۰۲
β- (17%) 50Cr
51V 23 28 ۵۰٫۹۴۳۹۵۹5(11) پایدار ۷/۲- ۰٫۹۹۷۵0(4) ۰٫۹۹۷۴۹۸–۰٫۹۹۷۵۱۳
52V 23 29 ۵۱٫۹۴۴۷۷۵5(11) 3.743(5) min β- 52Cr ۳+
53V 23 30 ۵۲٫۹۴۴۳۳8(3) 1.60(4) min β- 53Cr ۷/۲-
54V 23 31 ۵۳٫۹۴۶۴۴0(16) 49.8(5) s β- 54Cr ۳+
54mV 108(3) keV 900(500) ns (۵+)
55V 23 32 ۵۴٫۹۴۷۲3(11) 6.54(15) s β- 55Cr (۷/۲-)#
56V 23 33 ۵۵٫۹۵۰۵3(22) 216(4) ms β- (>99.9%) 56Cr (۱+)
β-, n 55Cr
57V 23 34 ۵۶٫۹۵۲۵6(25) 0.35(1) s β- (>99.9%) 57Cr (۳/۲-)
β-, n (<.1%) 56Cr
58V 23 35 ۵۷٫۹۵۶۸3(27) 191(8) ms β- (>99.9%) 58Cr ۳+#
β-, n (<.1%) 57Cr
59V 23 36 ۵۸٫۹۶۰۲1(33) 75(7) ms β- (>99.9%) 59Cr ۷/۲-#
β-, n (<.1%) 58Cr
60V 23 37 ۵۹٫۹۶۵۰3(51) 122(18) ms β- (>99.9%) 60Cr ۳+#
β-, n (<.1%) 59Cr
60m1V 0(150)# keV 40(15) ms ۱+#
60m2V 101(1) keV >400 ns
61V 23 38 ۶۰٫۹۶۸۴8(43)# 47.0(12) ms β- 61Cr ۷/۲-#
62V 23 39 ۶۱٫۹۷۳۷8(54)# 33.5(20) ms β- 62Cr ۳+#
63V 23 40 ۶۲٫۹۷۷۵5(64)# 17(3) ms β- 63Cr (۷/۲-)#
64V 23 41 ۶۳٫۹۸۳۴7(75)# 10# ms [>300 ns]
65V 23 42 ۶۴٫۹۸۷۹2(86)# 10# ms ۵/۲-#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Primordial radionuclide

منابع[ویرایش]