ایزوتوپ‌های زنون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ایزوتوپ‌های زنون، 133Xe
عمومی
نماد133Xe
نام‌هاایزوتوپ‌های زنون، Xe-133
پروتون‌ها54
نوترون‌ها79
اطلاعات هسته
فراوانی طبیعیایزوتوپ پرتوزای مصنوعی
نیمه‌عمر5.243 روز (1)
محصولات واپاشی133Cs
جرم ایزوتوپ132.9059107 u
اسپین3/2+
حالت‌های واپاشی
حالت واپاشیانرژی واپاشی (MeV)
واپاشی بتا0.427
ایزوتوپ‌های زنون
جدول کامل نوکلیدها

گاز نجیب زنون دارای هشت ایزوتوپ پایدار است. این عنصر پس از قلع بیشترین تعداد ایزوتوپ پایدار را دارد. همچنین ۳۰ ایزوتوپ پرتوزا و ایزومر هسته‌ای از زنون شناخته شده است که از میان آن‌ها ۱۳۶Xe با نیمه عمر ۲٫۳۸ ± ۰٫۰۲ ± ۰٫۱۴‎×۱۰۲۱ سال پایدارترین آن‌ها است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
110Xe 54 56 ۱۰۹٫۹۴۴۲8(14) 310(190) ms
[105(+35-25) ms]
β+ 110I ۰+
α 106Te
111Xe 54 57 ۱۱۰٫۹۴۱۶0(33)# 740(200) ms β+ (90%) 111I ۵/۲+#
α (۱۰٪) 107Te
112Xe 54 58 ۱۱۱٫۹۳۵۶2(11) 2.7(8) s β+ (99.1%) 112I ۰+
α (.۹٪) 108Te
113Xe 54 59 ۱۱۲٫۹۳۳۳4(9) 2.74(8) s β+ (92.98%) 113I (۵/۲+)#
β+, p (7%) 112Te
α (.۰۱۱٪) 109Te
β+, α (.۰۰۷٪) 109Sb
114Xe 54 60 ۱۱۳٫۹۲۷۹۸0(12) 10.0(4) s β+ 114I ۰+
115Xe 54 61 ۱۱۴٫۹۲۶۲۹4(13) 18(4) s β+ (99.65%) 115I (۵/۲+)
β+, p (.34%) 114Te
β+, α (۳×10−4%) 111Sb
116Xe 54 62 ۱۱۵٫۹۲۱۵۸1(14) 59(2) s β+ 116I ۰+
117Xe 54 63 ۱۱۶٫۹۲۰۳۵9(11) 61(2) s β+ (99.99%) 117I ۵/۲(+)
β+, p (.0029%) 116Te
118Xe 54 64 ۱۱۷٫۹۱۶۱۷9(11) 3.8(9) min β+ 118I ۰+
119Xe 54 65 ۱۱۸٫۹۱۵۴۱1(11) 5.8(3) min β+ 119I ۵/۲(+)
120Xe 54 66 ۱۱۹٫۹۱۱۷۸4(13) 40(1) min β+ 120I ۰+
121Xe 54 67 ۱۲۰٫۹۱۱۴۶2(12) 40.1(20) min β+ 121I (۵/۲+)
122Xe 54 68 ۱۲۱٫۹۰۸۳۶8(12) 20.1(1) h β+ 122I ۰+
123Xe 54 69 ۱۲۲٫۹۰۸۴۸2(10) 2.08(2) h EC 123I ۱/۲+
123mXe 185.18(22) keV ۵٫۴9(26) µs ۷/2(-)
124Xe 54 70 ۱۲۳٫۹۰۵۸۹3(2) ایزوتوپ پایدار[n ۳] ۰+ ۹٫۵2(3)×10−4
125Xe 54 71 ۱۲۴٫۹۰۶۳۹۵5(20) 16.9(2) h β+ 125I ۱/۲(+)
125m1Xe 252.60(14) keV 56.9(9) s IT 125Xe ۹/2(-)
125m2Xe 295.86(15) keV ۰٫۱4(3) µs ۷/۲(+)
126Xe 54 72 ۱۲۵٫۹۰۴۲۷4(7) Observationally Stable[n ۴] ۰+ ۸٫۹0(2)×10−4
127Xe 54 73 ۱۲۶٫۹۰۵۱۸4(4) 36.345(3) d EC 127I ۱/۲+
127mXe 297.10(8) keV 69.2(9) s IT 127Xe ۹/۲-
128Xe 54 74 ۱۲۷٫۹۰۳۵۳۱3(15) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۰۱۹۱۰2(8)
129Xe[n ۶] 54 75 ۱۲۸٫۹۰۴۷۷۹4(8) Stable[n ۵] ۱/۲+ ۰٫۲۶۴۰۰6(82)
129mXe 236.14(3) keV 8.88(2) d IT 129Xe ۱۱/۲-
130Xe 54 76 ۱۲۹٫۹۰۳۵۰۸0(8) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۰۴۰۷۱0(13)
131Xe[n ۷] 54 77 ۱۳۰٫۹۰۵۰۸۲4(10) پایدار[n ۵] ۳/۲+ ۰٫۲۱۲۳۲4(30)
131mXe 163.930(8) keV 11.934(21) d IT 131Xe ۱۱/۲-
132Xe[n ۷] 54 78 ۱۳۱٫۹۰۴۱۵۳5(10) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۲۶۹۰۸6(33)
132mXe 2752.27(17) keV 8.39(11) ms IT 132Xe (۱۰+)
133Xe[n ۷][n ۸] 54 79 ۱۳۲٫۹۰۵۹۱۰7(26) 5.2475(5) d β- 133Cs ۳/۲+
133mXe 233.221(18) keV 2.19(1) d IT 133Xe ۱۱/۲-
134Xe[n ۷] 54 80 ۱۳۳٫۹۰۵۳۹۴5(9) Observationally Stable [n ۹] ۰+ ۰٫۱۰۴۳۵7(21)
134m1Xe 1965.5(5) keV 290(17) ms IT 134Xe ۷-
134m2Xe 3025.2(15) keV 5(1) µs (۱۰+)
135Xe[n ۱۰] 54 81 ۱۳۴٫۹۰۷۲۲7(5) 9.14(2) h β- 135Cs ۳/۲+
135mXe 526.551(13) keV 15.29(5) min IT (99.99%) 135Xe ۱۱/۲-
β- (.004%) 135Cs
136Xe[n ۱۱] 54 82 ۱۳۵٫۹۰۷۲۱9(8) ۲٫۳۸(۰٫۰۲, ۰٫۱۴)‎×۱۰۲۱ yr[۲] β-β- 136Ba ۰+ ۰٫۰۸۸۵۷3(44)
136mXe 1891.703(14) keV ۲٫۹5(9) µs ۶+
137Xe 54 83 ۱۳۶٫۹۱۱۵۶2(8) 3.818(13) min β- 137Cs ۷/۲-
138Xe 54 84 ۱۳۷٫۹۱۳۹5(5) 14.08(8) min β- 138Cs ۰+
139Xe 54 85 ۱۳۸٫۹۱۸۷۹3(22) 39.68(14) s β- 139Cs ۳/۲-
140Xe 54 86 ۱۳۹٫۹۲۱۶4(7) 13.60(10) s β- 140Cs ۰+
141Xe 54 87 ۱۴۰٫۹۲۶۶5(10) 1.73(1) s β- (99.45%) 141Cs ۵/۲(-#)
β-, n (.043%) 140Cs
142Xe 54 88 ۱۴۱٫۹۲۹۷1(11) 1.22(2) s β- (99.59%) 142Cs ۰+
β-, n (.41%) 141Cs
143Xe 54 89 ۱۴۲٫۹۳۵۱1(21)# 0.511(6) s β- 143Cs ۵/۲-
144Xe 54 90 ۱۴۳٫۹۳۸۵1(32)# 0.388(7) s β- 144Cs ۰+
β-, n 143Cs
145Xe 54 91 ۱۴۴٫۹۴۴۰7(32)# 188(4) ms β- 145Cs (۳/۲-)#
146Xe 54 92 ۱۴۵٫۹۴۷۷5(43)# 146(6) ms β- 146Cs ۰+
147Xe 54 93 ۱۴۶٫۹۵۳۵6(43)# 130(80) ms
[0.10(+10-5) s]
β- 147Cs ۳/۲-#
β-, n 146Cs
 1. اختصارها:
  EC: گیرانداری الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 2. Bold for stable isotopes
 3. Suspected of undergoing β+β+ decay to 124Te with a half-life over 48×1015 years
 4. Suspected of undergoing β+β+ decay to 126Te
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ Theoretically capable of spontaneous fission
 6. Used in a method of radiodating groundwater and to infer certain events in the Solar System's history
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ محصولات شکافت
 8. Has medical uses
 9. Suspected of undergoing β-β- decay to 134Ba with a half-life over 11×1015 years
 10. Most powerful known neutron absorber, produced in nuclear power plants as a decay product of 135I, itself a decay product of 135Te, a fission product. Normally absorbs neutrons in the high neutron flux environments to become 136Xe; see iodine pit for more information
 11. Primordial radionuclide

منابع[ویرایش]

 1. http://www.nucleonica.net/unc.aspx
 2. Gando, A.; Gando, Y.; Hanakago, H.; Ikeda, H.; Inoue, K.; Kato, R.; Koga, M.; Matsuda, S.; Mitsui, T.; Nakada, T.; Nakamura, K.; Obata, A.; Oki, A.; Ono, Y.; Shimizu, I.; Shirai, J.; Suzuki, A.; Takemoto, Y.; Tamae, K.; Ueshima, K.; Watanabe, H.; Xu, B. D.; Yamada, S.; Yoshida, H.; Kozlov, A.; Yoshida, S.; Banks, T. I.; Detwiler, J. A.; Freedman, S. J.; Fujikawa, B. K.; Han, K.; O’Donnell, T.; Berger, B. E.; Efremenko, Y.; Karwowski, H. J.; Markoff, D. M.; Tornow, W.; Enomoto, S.; Decowski, M. P. (2012). "Measurement of the double-βdecay half-life of136Xe with the KamLAND-Zen experiment". Physical Review C. 85 (4). doi:10.1103/PhysRevC.85.045504. ISSN 0556-2813.