ایزوتوپ‌های تربیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فلز تربیم دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۱۵۹Tb است. تاکنون ۳۶ ایزوتوپ پرتوزا از تربیم شناسایی شده است که پایدارترین آن ۱۵۸Tb با نیمه عمر ۱۸۰ سال است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
135Tb 65 70 0.94(+33-22) ms (۷/۲-)
136Tb 65 71 ۱۳۵٫۹۶۱۳8(64)# 0.2# s
137Tb 65 72 ۱۳۶٫۹۵۵۹8(64)# 600# ms ۱۱/۲-#
138Tb 65 73 ۱۳۷٫۹۵۳۱6(43)# 800# ms [>200 ns] β+ 138Gd
p 137Gd
139Tb 65 74 ۱۳۸٫۹۴۸۲9(32)# 1.6(2) s β+ 139Gd ۱۱/۲-#
140Tb 65 75 ۱۳۹٫۹۴۵۸1(86) 2.4(2) s β+ (99.74%) 140Gd ۵
β+, p (.26%) 139Eu
141Tb 65 76 ۱۴۰٫۹۴۱۴5(11) 3.5(2) s β+ 141Gd (۵/۲-)
141mTb 0(200)# keV 7.9(6) s β+ 141Gd ۱۱/۲-#
142Tb 65 77 ۱۴۱٫۹۳۸۷4(32)# 597(17) ms β+ 142Gd ۱+
β+, p 141Eu
142m1Tb 280.2(10) keV 303(17) ms IT (99.5%) 142Tb (۵-)
β+ (.5%) 142Gd
142m2Tb 621.4(11) keV ۱5(4) µs
143Tb 65 78 ۱۴۲٫۹۳۵۱2(6) 12(1) s β+ 143Gd (۱۱/۲-)
143mTb 0(100)# keV <21 s β+ 143Gd ۵/۲+#
144Tb 65 79 ۱۴۳٫۹۳۳۰5(3) ~1 s β+ 144Gd ۱+
β+, p (rare) 143Eu
144m1Tb 396.9(5) keV 4.25(15) s IT (66%) 144Tb (۶-)
β+ (34%) 144Gd
β+, p (<1%) 143Eu
144m2Tb 476.2(5) keV ۲.8(3) µs (۸-)
144m3Tb 517.1(5) keV 670(60) ns (۹+)
144m4Tb 544.5(6) keV <300 ns (۱۰+)
145Tb 65 80 ۱۴۴٫۹۲۹۲7(6) 20# min β+ 145Gd (۳/۲+)
145mTb 0(100)# keV 30.9(7) s β+ 145Gd (۱۱/۲-)
146Tb 65 81 ۱۴۵٫۹۲۷۲5(5) 8(4) s β+ 146Gd ۱+
146m1Tb 150(100)# keV 24.1(5) s β+ 146Gd ۵-
146m2Tb 930(100)# keV 1.18(2) ms (۱۰+)
147Tb 65 82 ۱۴۶٫۹۲۴۰۴5(13) 1.64(3) h β+ 147Gd ۱/۲+#
147mTb 50.6(9) keV 1.87(5) min β+ 147Gd (۱۱/۲)-
148Tb 65 83 ۱۴۷٫۹۲۴۲۷2(15) 60(1) min β+ 148Gd ۲-
148m1Tb 90.1(3) keV 2.20(5) min β+ 148Gd (۹)+
148m2Tb 8618.6(10) keV ۱٫۳۱0(7) µs (۲۷+)
149Tb 65 84 ۱۴۸٫۹۲۳۲۴6(5) 4.118(25) h β+ (83.3%) 149Gd ۱/۲+
α (۱۶٫۷٪) 145Eu
149mTb 35.78(13) keV 4.16(4) min β+ (99.97%) 149Gd ۱۱/۲-
α (.۰۲۲٪) 145Eu
150Tb 65 85 ۱۴۹٫۹۲۳۶۶0(8) 3.48(16) h β+ (99.95%) 150Gd (۲-)
α (.۰۵٪) 146Eu
150mTb 457(29) keV 5.8(2) min β+ 150Gd ۹+
IT (به ندرت) 150Tb
151Tb 65 86 ۱۵۰٫۹۲۳۱۰3(5) 17.609(1) h β+ (99.99%) 151Gd ۱/۲(+)
α (.۰۰۹۵٪) 147Eu
151mTb 99.54(6) keV 25(3) s IT (93.8%) 151Tb (۱۱/۲-)
β+ (6.2%) 151Gd
152Tb 65 87 ۱۵۱٫۹۲۴۰7(4) 17.5(1) h β+ 152Gd ۲-
α (۷×10−7%) 148Eu
152m1Tb 342.15(16) keV ۰٫۹۶ µs ۵-
152m2Tb 501.74(19) keV 4.2(1) min IT (78.8%) 152Tb ۸+
β+ (21.2%) 152Gd
153Tb 65 88 ۱۵۲٫۹۲۳۴۳5(5) 2.34(1) d β+ 153Gd ۵/۲+
153mTb 163.175(5) keV ۱۸6(4) µs ۱۱/۲-
154Tb 65 89 ۱۵۳٫۹۲۴۶8(5) 21.5(4) h β+ (99.9%) 154Gd ۰(+#)
β- (.1%) 154Dy
154m1Tb 12(7) keV 9.4(4) h β+ (78.2%) 154Gd ۳-
IT (21.8%) 154Tb
β- (.1%) 154Dy
154m2Tb 200(150)# keV 22.7(5) h ۷-
154m3Tb 0+Z keV 513(42) ns
155Tb 65 90 ۱۵۴٫۹۲۳۵۰5(13) 5.32(6) d EC 155Gd ۳/۲+
156Tb 65 91 ۱۵۵٫۹۲۴۷۴7(5) 5.35(10) d β+ 156Gd ۳-
β- (rare) 156Dy
156m1Tb 54(3) keV 24.4(10) h IT 156Tb (۷-)
156m2Tb 88.4(2) keV 5.3(2) h (۰+)
157Tb 65 92 ۱۵۶٫۹۲۴۰۲۴6(27) 71(7) a EC 157Gd ۳/۲+
158Tb 65 93 ۱۵۷٫۹۲۵۴۱۳1(28) 180(11) a β+ (83.4%) 158Gd ۳-
β- (16.6%) 158Dy
158m1Tb 110.3(12) keV 10.70(17) s IT (99.39%) 158Tb ۰-
β- (.6%) 158Dy
β+ (.01%) 158Gd
158m2Tb 388.37(15) keV 0.40(4) ms ۷-
159Tb[n ۴] 65 94 ۱۵۸٫۹۲۵۳۴۶8(27) پایدار[n ۵] ۳/۲+ ۱٫۰۰۰۰
160Tb 65 95 ۱۵۹٫۹۲۷۱۶۷6(27) 72.3(2) d β- 160Dy ۳-
161Tb[n ۴] 65 96 ۱۶۰٫۹۲۷۵۶۹9(28) 6.906(19) d β- 161Dy ۳/۲+
162Tb 65 97 ۱۶۱٫۹۲۹۴9(4) 7.60(15) min β- 162Dy ۱-
163Tb 65 98 ۱۶۲٫۹۳۰۶۴8(5) 19.5(3) min β- 163Dy ۳/۲+
164Tb 65 99 ۱۶۳٫۹۳۳۳5(11) 3.0(1) min β- 164Dy (۵+)
165Tb 65 100 ۱۶۴٫۹۳۴۸8(21)# 2.11(10) min β- 165mDy ۳/۲+#
166Tb 65 101 ۱۶۵٫۹۳۷۹9(11) 25.6(22) s β- 166Dy
167Tb 65 102 ۱۶۶٫۹۴۰۰5(43)# 19.4(27) s β- 167Dy ۳/۲+#
168Tb 65 103 ۱۶۷٫۹۴۳۶4(54)# 8.2(13) s β- 168Dy ۴-#
169Tb 65 104 ۱۶۸٫۹۴۶۲2(64)# 2# s β- 169Dy ۳/۲+#
170Tb 65 105 ۱۶۹٫۹۵۰۲5(75)# 3# s β- 170Dy
171Tb 65 106 ۱۷۰٫۹۵۳۳0(86)# 500# ms β- 171Dy ۳/۲+#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ محصول شکافت
  5. از نظر تئوری امکان شکافت خود به خود وجود دارد

منابع[ویرایش]