ایزوتوپ‌های طلا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایزوتوپ ۱۹۷Au تنها ایزوتوپ پایدار عنصر طلا است. طلا بیش از ۳۶ ایزوتوپ پرتوزا دارد که از این میان ۱۹۵Au با نیمه عمر ۱۸۶ روز پایدارترین آن‌ها است.

نماد Z(p) N(n)
isotopic mass (u)
نیمه عمرe decay
mode(s)[۱][n ۱]
daughter
isotope(s)[n ۲]
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
۱۶۹Au ۷۹ ۹۰ ۱۶۸٫۹۹۸۰8(32)# ۱۵۰# µs ۱/۲+#
۱۷۰Au ۷۹ ۹۱ ۱۶۹٫۹۹۶۱2(22)# ۳۱0(50) µs
[۲۸۶(+۵۰-۴۰) µs]
(۲-)
۱۷۰mAu ۲۷5(14) keV 630(60) µs
[۰٫۶۲(+۶-۵) ms]
(۹+)
۱۷۱Au ۷۹ ۹۲ ۱۷۰٫۹۹۱۸۷9(28) ۳0(5) µs p ۱۷۰Pt (۱/۲+)
α (rare) ۱۶۷Ir
۱۷۱mAu ۲۵0(16) keV ۱٫۰۱4(19) ms α (۵۴٪) ۱۶۷Ir ۱۱/۲-
p (۴۶٪) ۱۷۰Pt
۱۷۲Au ۷۹ ۹۳ ۱۷۱٫۹۹۰۰4(17)# ۴.7(11) ms α (۹۸٪) ۱۶۸Ir high
p (۲٪) ۱۷۱Pt
۱۷۳Au ۷۹ ۹۴ ۱۷۲٫۹۸۶۲۳7(28) ۲5(1) ms α ۱۶۹Ir (۱/۲+)
β+ (rare) ۱۷۳Pt
۱۷۳mAu ۲۱4(23) keV ۱۴.0(9) ms α (۹۶٪) ۱۶۹Ir (۱۱/۲-)
β+ (۴٪) ۱۷۳Pt
۱۷۴Au ۷۹ ۹۵ ۱۷۳٫۹۸۴۷6(11)# ۱۳9(3) ms α ۱۷۰Ir low
β+ (rare) ۱۷۴Pt
۱۷۴mAu ۳۶0(70)# keV 171(29) ms high
۱۷۵Au ۷۹ ۹۶ ۱۷۴٫۹۸۱۲7(5) ۱۰۰# ms α (۸۲٪) ۱۷۱Ir ۱/۲+#
β+ (۱۸٪) ۱۷۵Pt
۱۷۵mAu ۲۰0(30)# keV ۱۵6(3) ms α ۱۷۱Ir ۱۱/۲-#
β+ ۱۷۵Pt
۱۷۶Au ۷۹ ۹۷ ۱۷۵٫۹۸۰۱0(11)# ۱٫۰8(17) s
[۰٫۸۴(+۱۷-۱۴) s]
α (۶۰٪) ۱۷۲Ir (۵-)
β+ (۴۰٪) ۱۷۶Pt
۱۷۶mAu ۱۵0(100)# keV 860(160) ms (۷+)
۱۷۷Au ۷۹ ۹۸ ۱۷۶٫۹۷۶۸۶5(14) ۱٫۴۶2(32) s β+ (۶۰٪) ۱۷۷Pt (۱/۲+،۳/۲+)
α (۴۰٪) ۱۷۳Ir
۱۷۷mAu ۲۱6(26) keV 1.180(12) s ۱۱/۲-
۱۷۸Au ۷۹ ۹۹ ۱۷۷٫۹۷۶۰3(6) ۲.6(5) s β+ (۶۰٪) ۱۷۸Pt
α (۴۰٪) ۱۷۴Ir
۱۷۹Au ۷۹ ۱۰۰ ۱۷۸٫۹۷۳۲۱3(18) ۷.1(3) s β+ (۷۸٪) ۱۷۹Pt ۵/۲-#
α (۲۲٪) ۱۷۵Ir
۱۷۹mAu ۹9(16) keV (۱۱/۲-)
۱۸۰Au ۷۹ ۱۰۱ ۱۷۹٫۹۷۲۵۲1(23) ۸.1(3) s β+ (۹۸٫۲٪) ۱۸۰Pt
α (۱٫۸٪) ۱۷۶Ir
۱۸۱Au ۷۹ ۱۰۲ ۱۸۰٫۹۷۰۰۷9(21) ۱۳.7(14) s β+ (۹۷٫۳٪) ۱۸۱Pt (۳/۲-)
α (۲٫۷٪) ۱۷۷Ir
۱۸۲Au ۷۹ ۱۰۳ ۱۸۱٫۹۶۹۶۱8(22) ۱۵.5(4) s β+ (۹۹٫۸۷٪) ۱۸۲Pt (۲+)
α (.۱۳٪) ۱۷۸Ir
۱۸۳Au ۷۹ ۱۰۴ ۱۸۲٫۹۶۷۵۹3(11) ۴۲.8(10) s β+ (۹۹٫۲٪) ۱۸۳Pt (۵/۲)-
α (.۸٪) ۱۷۹Ir
۱۸۳m1Au ۷۳.3(4) keV >۱ µs (۱/۲)+
۱۸۳m2Au ۲۳۰.6(6) keV <1 µs (۱۱/۲)-
۱۸۴Au ۷۹ ۱۰۵ ۱۸۳٫۹۶۷۴۵2(24) ۲۰.6(9) s β+ ۱۸۴Pt ۵+
۱۸۴mAu ۶۸٫۴6(1) keV ۴۷.6(14) s β+ (۷۰٪) ۱۸۴Pt ۲+
IT (۳۰٪) ۱۸۴Au
α (.۰۱۳٪) ۱۸۰Ir
۱۸۵Au ۷۹ ۱۰۶ ۱۸۴٫۹۶۵۷۸9(28) ۴٫۲5(6) min β+ (۹۹٫۷۴٪) ۱۸۵Pt ۵/۲-
α (.۲۶٪) ۱۸۱Ir
۱۸۵mAu ۱۰0(100)# keV 6.8(3) min ۱/۲+#
۱۸۶Au ۷۹ ۱۰۷ ۱۸۵٫۹۶۵۹۵3(23) ۱۰.7(5) min β+ (۹۹٫۹۹۹۲٪) ۱۸۶Pt ۳-
α (۸×۱۰−۴%) ۱۸۲Ir
۱۸۶mAu ۲۲۷٫۷7(7) keV 110(10) ns ۲+
۱۸۷Au ۷۹ ۱۰۸ ۱۸۶٫۹۶۴۵۶8(27) ۸.4(3) min β+ (۹۹٫۹۹۷٪) ۱۸۷Pt ۱/۲+
α (.۰۰۳٪) ۱۸۳Ir
۱۸۷mAu ۱۲۰٫۵1(16) keV 2.3(1) s IT ۱۸۷Au ۹/۲-
۱۸۸Au ۷۹ ۱۰۹ ۱۸۷٫۹۶۵۳۲4(22) ۸٫۸4(6) min β+ ۱۸۸Pt 1(-)
۱۸۹Au ۷۹ ۱۱۰ ۱۸۸٫۹۶۳۹۴8(22) ۲۸.7(3) min β+ (۹۹٫۹۹۹۷٪) ۱۸۹Pt ۱/۲+
α (۳×۱۰−۴%) ۱۸۵Ir
۱۸۹m1Au ۲۴۷٫۲3(16) keV ۴٫۵9(11) min β+ ۱۸۹Pt ۱۱/۲-
IT (rare) ۱۸۹Au
۱۸۹m2Au ۳۲۵٫۱1(16) keV 190(15) ns ۹/۲-
۱۸۹m3Au ۲۵۵۴.7(12) keV 242(10) ns ۳۱/۲+
۱۹۰Au ۷۹ ۱۱۱ ۱۸۹٫۹۶۴۷۰0(17) ۴۲.8(10) min β+ ۱۹۰Pt ۱-
α (۱۰−۶%) ۱۸۶Ir
۱۹۰mAu ۲۰0(150)# keV ۱۲5(20) ms IT ۱۹۰Au ۱۱-#
β+ (rare) ۱۹۰Pt
۱۹۱Au ۷۹ ۱۱۲ ۱۹۰٫۹۶۳۷0(4) ۳٫۱8(8) h β+ ۱۹۱Pt ۳/۲+
۱۹۱m1Au ۲۶۶.2(5) keV 920(110) ms IT ۱۹۱Au (۱۱/۲-)
۱۹۱m2Au ۲۴۹0(1) keV >۴۰۰ ns
۱۹۲Au ۷۹ ۱۱۳ ۱۹۱٫۹۶۴۸۱3(17) ۴٫۹4(9) h β+ ۱۹۲Pt ۱-
۱۹۲m1Au ۱۳۵٫۴1(25) keV 29 ms IT ۱۹۲Au (۵#)+
۱۹۲m2Au ۴۳۱.6(5) keV 160(20) ms (۱۱-)
۱۹۳Au ۷۹ ۱۱۴ ۱۹۲٫۹۶۴۱۵0(11) ۱۷٫۶5(15) h β+ (۱۰۰٪) ۱۹۳Pt ۳/۲+
α (۱۰−۵%) ۱۸۹Ir
۱۹۳m1Au ۲۹۰٫۱9(3) keV ۳.9(3) s IT (۹۹٫۹۷٪) ۱۹۳Au ۱۱/۲-
β+ (.۰۳٪) ۱۹۳Pt
۱۹۳m2Au ۲۴۸۶.5(6) keV 150(50) ns (۳۱/۲+)
۱۹۴Au ۷۹ ۱۱۵ ۱۹۳٫۹۶۵۳۶5(11) ۳۸٫۰2(10) h β+ ۱۹۴Pt ۱-
۱۹۴m1Au ۱۰۷.4(5) keV 600(8) ms IT ۱۹۴Au (۵+)
۱۹۴m2Au ۴۷۵.8(6) keV 420(10) ms (۱۱-)
۱۹۵Au ۷۹ ۱۱۶ ۱۹۴٫۹۶۵۰۳۴6(14) ۱۸۶٫۰۹8(47) d EC ۱۹۵Pt ۳/۲+
۱۹۵mAu ۳۱۸٫۵8(4) keV 30.5(2) s IT ۱۹۵Au ۱۱/۲-
۱۹۶Au ۷۹ ۱۱۷ ۱۹۵٫۹۶۶۵۷0(3) ۶٫۱۶۶9(6) d β+ (۹۳٫۰۵٪) ۱۹۶Pt ۲-
β- (۶٫۹۵٪) ۱۹۶Hg
۱۹۶m1Au ۸۴٫۶۶0(20) keV 8.1(2) s IT ۱۹۶Au ۵+
۱۹۶m2Au ۵۹۵٫۶6(4) keV 9.6(1) h ۱۲-
۱۹۷Au[n ۳] ۷۹ ۱۱۸ ۱۹۶٫۹۶۶۵۶۸7(6) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۳/۲+ ۱٫۰۰۰۰
۱۹۷mAu ۴۰۹٫۱5(8) keV 7.73(6) s IT ۱۹۷Au ۱۱/۲-
۱۹۸Au ۷۹ ۱۱۹ ۱۹۷٫۹۶۸۲۴۲3(6) ۲٫۶۹۵۱7(21) d β- ۱۹۸Hg ۲-
۱۹۸m1Au ۳۱۲٫۲۲۰0(20) keV 124(4) ns ۵+
۱۹۸m2Au ۸۱۱.7(15) keV 2.27(2) d IT ۱۹۸Au (۱۲-)
۱۹۹Au ۷۹ ۱۲۰ ۱۹۸٫۹۶۸۷۶۵2(6) ۳٫۱۳9(7) d β- ۱۹۹Hg ۳/۲+
۱۹۹mAu ۵۴۸٫۹۳۶8(21) keV 440(30) µs (۱۱/۲)-
۲۰۰Au ۷۹ ۱۲۱ ۱۹۹٫۹۷۰۷3(5) ۴۸.4(3) min β- ۲۰۰Hg 1(-)
۲۰۰mAu ۹۷0(70) keV ۱۸.7(5) h β- (۸۲٪) ۲۰۰Hg ۱۲-
IT (۱۸٪) ۲۰۰Au
۲۰۱Au ۷۹ ۱۲۲ ۲۰۰٫۹۷۱۶۵7(3) ۲6(1) min β- ۲۰۱Hg ۳/۲+
۲۰۲Au ۷۹ ۱۲۳ ۲۰۱٫۹۷۳۸1(18) ۲۸.8(19) s β- ۲۰۲Hg (۱-)
۲۰۳Au ۷۹ ۱۲۴ ۲۰۲٫۹۷۵۱۵5(3) ۵3(2) s β- ۲۰۳Hg ۳/۲+
۲۰۴Au ۷۹ ۱۲۵ ۲۰۳٫۹۷۷۷2(22)# ۳۹.8(9) s β- ۲۰۴Hg (۲-)
۲۰۵Au ۷۹ ۱۲۶ ۲۰۴٫۹۷۹۸7(32)# ۳1(2) s β- ۲۰۵Hg ۳/۲+
  1. Abbreviations:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: ایزومر هسته‌ای
  2. Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
  3. Potential material for salted bombs
  4. Believed to undergo α decay to 193Ir

منابع[ویرایش]