ایزوتوپ‌های روتنیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز روتنیم دارای ۷ ایزوتوپ پایدار و ۲۷ ایزوتوپ پرتوزای شناخته شده است که در این بین ۱۰۶Ru با نیمه عمر ۳۷۳٫۵۹ روز پایدارترین ایزوتوپ پرتوزا است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
87Ru 44 43 ۸۶٫۹۴۹۱8(64)# 50# ms [>۱٫۵ µs] β+ 87Tc ۱/۲-#
88Ru 44 44 ۸۷٫۹۴۰۲6(43)# 1.3(3) s [1.2(+3-2) s] β+ 88Tc ۰+
89Ru 44 45 ۸۸٫۹۳۶۱1(54)# 1.38(11) s β+ 89Tc (۷/۲)(+#)
90Ru 44 46 ۸۹٫۹۲۹۸9(32)# 11.7(9) s β+ 90Tc ۰+
91Ru 44 47 ۹۰٫۹۲۶۲9(63)# 7.9(4) s β+ 91Tc (۹/۲+)
91mRu 80(300)# keV 7.6(8) s β+ (>99.9%) 91Tc (۱/۲-)
IT (<.1%) 91Ru
β+, p (<.1%) 90Mo
92Ru 44 48 ۹۱٫۹۲۰۱2(32)# 3.65(5) min β+ 92Tc ۰+
93Ru 44 49 ۹۲٫۹۱۷۰5(9) 59.7(6) s β+ 93Tc (۹/۲)+
93m1Ru 734.40(10) keV 10.8(3) s β+ (78%) 93Tc (۱/۲)-
IT (22%) 93Ru
β+, p (.027%) 92Mo
93m2Ru 2082.6(9) keV ۲٫۲0(17) µs (۲۱/۲)+
94Ru 44 50 ۹۳٫۹۱۱۳۶0(14) 51.8(6) min β+ 94Tc ۰+
94mRu 2644.55(25) keV ۷1(4) µs (۸+)
95Ru 44 51 ۹۴٫۹۱۰۴۱3(13) 1.643(14) h β+ 95Tc ۵/۲+
96Ru 44 52 ۹۵٫۹۰۷۵۹8(8) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۰۵۵4(14)
97Ru 44 53 ۹۶٫۹۰۷۵۵5(9) 2.791(4) d β+ 97mTc ۵/۲+
98Ru 44 54 ۹۷٫۹۰۵۲۸7(7) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۰۱۸7(3)
99Ru 44 55 ۹۸٫۹۰۵۹۳۹3(22) پایدار[n ۵] ۵/۲+ ۰٫۱۲۷6(14)
100Ru 44 56 ۹۹٫۹۰۴۲۱۹5(22) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۱۲۶0(7)
101Ru[n ۶] 44 57 ۱۰۰٫۹۰۵۵۸۲1(22) پایدار[n ۵] ۵/۲+ ۰٫۱۷۰6(2)
101mRu 527.56(10) keV ۱۷.5(4) µs ۱۱/۲-
102Ru[n ۶] 44 58 ۱۰۱٫۹۰۴۳۴۹3(22) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۳۱۵5(14)
103Ru[n ۶] 44 59 ۱۰۲٫۹۰۶۳۲۳8(22) 39.26(2) d β- 103Rh ۳/۲+
103mRu 238.2(7) keV 1.69(7) ms IT 103Ru ۱۱/۲-
104Ru[n ۶] 44 60 ۱۰۳٫۹۰۵۴۳3(3) Observationally Stable[n ۷] ۰+ ۰٫۱۸۶2(27)
105Ru[n ۶] 44 61 ۱۰۴٫۹۰۷۷۵3(3) 4.44(2) h β- 105Rh ۳/۲+
106Ru[n ۶] 44 62 ۱۰۵٫۹۰۷۳۲9(8) 373.59(15) d β- 106Rh ۰+
107Ru 44 63 ۱۰۶٫۹۰۹۹1(13) 3.75(5) min β- 107Rh (۵/۲)+
108Ru 44 64 ۱۰۷٫۹۱۰۱7(12) 4.55(5) min β- 108Rh ۰+
109Ru 44 65 ۱۰۸٫۹۱۳۲0(7) 34.5(10) s β- 109Rh (۵/۲+)#
110Ru 44 66 ۱۰۹٫۹۱۴۱4(6) 11.6(6) s β- 110Rh ۰+
111Ru 44 67 ۱۱۰٫۹۱۷۷0(8) 2.12(7) s β- 111Rh (۵/۲+)
112Ru 44 68 ۱۱۱٫۹۱۸۹7(8) 1.75(7) s β- 112Rh ۰+
113Ru 44 69 ۱۱۲٫۹۲۲۴9(8) 0.80(5) s β- 113Rh (۵/۲+)
113mRu 130(18) keV 510(30) ms (۱۱/۲-)
114Ru 44 70 ۱۱۳٫۹۲۴۲8(25)# 0.53(6) s β- (>99.9%) 114Rh ۰+
β-, n (<.1%) 113Rh
115Ru 44 71 ۱۱۴٫۹۲۸۶9(14) 740(80) ms β- (>99.9%) 115Rh
β-, n (<..1%) 114Rh
116Ru 44 72 ۱۱۵٫۹۳۰۸1(75)# 400# ms [>300 ns] β- 116Rh ۰+
117Ru 44 73 ۱۱۶٫۹۳۵۵8(75)# 300# ms [>300 ns] β- 117Rh
118Ru 44 74 ۱۱۷٫۹۳۷۸2(86)# 200# ms [>300 ns] β- 118Rh ۰+
119Ru 44 75 ۱۱۸٫۹۴۲۸4(75)# 170# ms [>300 ns]
120Ru 44 76 ۱۱۹٫۹۴۵۳1(86)# 80# ms [>300 ns] ۰+
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to undergo β+β+ decay to 96Mo with a half-life over 6.7×1016 years
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ از نظر تئوری امکان شکافت خود به خود وجود دارد.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ محصول شکافت
 7. Believed to undergo β-β- decay to 104Pd

منابع[ویرایش]