ایزوتوپ‌های فرمیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر فرمیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست.نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۵۵Fm بود که در سال ۱۹۵۲ میلادی تولید و ردیابی شد. تاکنون ۲۰ ایزتوپ (۲۴۱Fm تا ۲۶۰Fm) و دو ایزومر هسته‌ای ۲۵۰mFm و ۲۵۱mFm از فرمیم شناسایی شده است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۵۷Fm با نیمه عمر ۱۰۰٫۵ روز است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
241Fm 100 141 ۲۴۱٫۰۷۴۲1(32)# ۷۳0(60) µs SF(>78%) (various) ۵/۲#+
α (<14%) 237Cf
242Fm 100 142 ۲۴۲٫۰۷۳۴3(43)# 0.8(2) ms SF (various) ۰+
α (به ندرت) 238Cf
243Fm 100 143 ۲۴۳٫۰۷۴۴7(23)# 231(9) ms α (۹۱٪) 239Cf ۷/۲-#
SF (9%) (various)
β+ (rare) 243Es
244Fm 100 144 ۲۴۴٫۰۷۴۰4(22)# 3.12(8) ms SF (99%) (various) ۰+
α (۱٪) 240Cf
245Fm 100 145 ۲۴۵٫۰۷۵۳5(21)# 4.2(13) s α (۹۵٫۷٪) 241Cf ۱/۲+#
β+ (4.2%) 245Es
SF (.13%) (various)
246Fm 100 146 ۲۴۶٫۰۷۵۳۵0(17) 1.54(4) s α (۸۵٪) 242Cf ۰+
β+ (10%) 246Es
β+, SF (10%) (various)
SF (4.5%) (various)
247Fm 100 147 ۲۴۷٫۰۷۶۹5(12)# 31(1) s α (>۵۰٪) 243Cf (۷/۲+)
β+ (<50%) 247Es
248Fm 100 148 ۲۴۸٫۰۷۷۱۸6(9) 35.1(8) s α (۹۳٪) 244Cf ۰+
β+ (7%) 248Es
SF (.10%) (various)
249Fm 100 149 ۲۴۹٫۰۷۸۹۲8(7) 1.6(1) min β+ (85%) 249Es (۷/۲+)#
α (۱۵٪) 245Cf
250Fm 100 150 ۲۵۰٫۰۷۹۵۲1(9) 30.4(15) min α (۹۰٪) 246Cf ۰+
EC (10%) 250Es
SF (6.9×10−3%) (various)
250mFm 1199.2(10) keV 1.92(5) s IT 250Fm (۸-)
251Fm 100 151 ۲۵۱٫۰۸۱۵۴0(16) 5.30(8) h β+ (98.2%) 251Es (۹/۲-)
α (۱٫۸٪) 247Cf
251mFm 200.09(11) keV ۲۱.1(16) µs (۵/۲+)
252Fm 100 152 ۲۵۲٫۰۸۲۴۶7(6) 25.39(4) h α (۹۹٫۹۹٪) 248Cf ۰+
SF (.0023%) (various)
β+β+ (rare) 252Cf
253Fm 100 153 ۲۵۳٫۰۸۵۱۸5(4) 3.00(12) d EC (88%) 253Es (۱/۲)+
α (۱۲٪) 249Cf
254Fm 100 154 ۲۵۴٫۰۸۶۸۵۴4(30) 3.240(2) h α (۹۹٫۹۴٪) 250Cf ۰+
SF (.0592%) (various)
255Fm 100 155 ۲۵۵٫۰۸۹۹۶4(5) 20.07(7) h α 251Cf ۷/۲+
SF (2.4×10−5%) (various)
256Fm 100 156 ۲۵۶٫۰۹۱۷۷4(8) 157.6(13) min SF (91.9%) (various) ۰+
α (۸٫۱٪) 252Cf
257Fm[n ۲] 100 157 ۲۵۷٫۰۹۵۱۰6(7) 100.5(2) d α (۹۹٫۷۹٪) 253Cf (۹/۲+)
SF (.21%) (various)
258Fm 100 158 ۲۵۸٫۰۹۷۰8(22)# ۳۷0(14) µs SF (various) ۰+
259Fm 100 159 ۲۵۹٫۱۰۰6(3)# 1.5(3) s SF (various) ۳/۲+#
260Fm[n ۳][n ۴] 100 160 ۲۶۰٫۱۰۲۸1(55)# 1# min ۰+
  1. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
    SF: شکافت خود به خود
  2. Heaviest nuclide produced via neutron capture
  3. Discovery of this isotope is unconfirmed
  4. Not directly synthesized, occurs as decay product of 260Md

منابع[ویرایش]