ایزوتوپ‌های سریم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز سریم به‌طور طبیعی دارای ۴ ایزوتوپ پایدار ۱۳۶Ce, ۱۳۸Ce, ۱۴۰Ce, و ۱۴۲Ce است که در این میان ۱۴۰Ce با فراوانی طبیعی ۸۸٫۴۸٪، فراوان‌ترین ایزوتوپ این عنصر است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
119Ce 58 61 ۱۱۸٫۹۵۲۷6(64)# 200# ms β+ 119La ۵/۲+#
120Ce 58 62 ۱۱۹٫۹۴۶۶4(75)# 250# ms β+ 120La ۰+
121Ce 58 63 ۱۲۰٫۹۴۳۴2(54)# 1.1(1) s β+ 121La (۵/۲)(+#)
122Ce 58 64 ۱۲۱٫۹۳۷۹1(43)# 2# s β+ 122La ۰+
β+, p 121Ba
123Ce 58 65 ۱۲۲٫۹۳۵۴0(32)# 3.8(2) s β+ 123La (۵/۲)(+#)
β+, p 122Ba
124Ce 58 66 ۱۲۳٫۹۳۰۴1(32)# 9.1(12) s β+ 124La ۰+
125Ce 58 67 ۱۲۴٫۹۲۸۴4(21)# 9.3(3) s β+ 125La (۷/۲-)
β+, p 124Ba
126Ce 58 68 ۱۲۵٫۹۲۳۹7(3) 51.0(3) s β+ 126La ۰+
127Ce 58 69 ۱۲۶٫۹۲۲۷3(6) 29(2) s β+ 127La ۵/۲+#
128Ce 58 70 ۱۲۷٫۹۱۸۹1(3) 3.93(2) min β+ 128La ۰+
129Ce 58 71 ۱۲۸٫۹۱۸۱0(3) 3.5(3) min β+ 129La (۵/۲+)
130Ce 58 72 ۱۲۹٫۹۱۴۷4(3) 22.9(5) min β+ 130La ۰+
130mCe 2453.6(3) keV 100(8) ns (۷-)
131Ce 58 73 ۱۳۰٫۹۱۴۴2(4) 10.2(3) min β+ 131La (۷/۲+)
131mCe 61.8(1) keV 5.0(10) min β+ 131La (۱/۲+)
132Ce 58 74 ۱۳۱٫۹۱۱۴۶0(22) 3.51(11) h β+ 132La ۰+
132mCe 2340.8(5) keV 9.4(3) ms IT 132Ce (۸-)
133Ce 58 75 ۱۳۲٫۹۱۱۵۱5(18) 97(4) min β+ 133La ۱/۲+
133mCe 37.1(8) keV 4.9(4) h β+ 133La ۹/۲-
134Ce 58 76 ۱۳۳٫۹۰۸۹۲5(22) 3.16(4) d EC 134La ۰+
135Ce 58 77 ۱۳۴٫۹۰۹۱۵1(12) 17.7(3) h β+ 135La ۱/۲(+)
135mCe 445.8(2) keV 20(1) s IT 135Ce (۱۱/۲-)
136Ce 58 78 ۱۳۵٫۹۰۷۱۷2(14) ایزوتوپ پایدار[n ۳] ۰+ ۰٫۰۰۱۸5(2) ۰٫۰۰۱۸۵-۰٫۰۰۱۸۶
136mCe 3095.5(4) keV ۲.2(2) µs ۱۰+
137Ce 58 79 ۱۳۶٫۹۰۷۸۰6(14) 9.0(3) h β+ 137La ۳/۲+
137mCe 254.29(5) keV 34.4(3) h IT (99.22%) 137Ce ۱۱/۲-
β+ (.779%) 137La
138Ce 58 80 ۱۳۷٫۹۰۵۹۹1(11) Observationally Stable[n ۴] ۰+ ۰٫۰۰۲۵1(2) ۰٫۰۰۲۵۱-۰٫۰۰۲۵۴
138mCe 2129.17(12) keV 8.65(20) ms IT 138Ce ۷-
139Ce 58 81 ۱۳۸٫۹۰۶۶۵3(8) 137.641(20) d EC 139La ۳/۲+
139mCe 754.24(8) keV 56.54(13) s IT 139Ce ۱۱/۲-
140Ce[n ۵] 58 82 ۱۳۹٫۹۰۵۴۳۸7(26) پایدار[n ۶] ۰+ ۰٫۸۸۴۵0(51) ۰٫۸۸۴۴۶-۰٫۸۸۴۴۹
140mCe 2107.85(3) keV ۷.3(15) µs ۶+
141Ce[n ۵] 58 83 ۱۴۰٫۹۰۸۲۷۶3(26) 32.508(13) d β- 141Pr ۷/۲-
142Ce[n ۵] 58 84 ۱۴۱٫۹۰۹۲۴4(3) Observationally Stable[n ۷] ۰+ ۰٫۱۱۱۱4(51) ۰٫۱۱۱۱۴-۰٫۱۱۱۱۴
143Ce[n ۵] 58 85 ۱۴۲٫۹۱۲۳۸6(3) 33.039(6) h β- 143Pr ۳/۲-
144Ce[n ۵] 58 86 ۱۴۳٫۹۱۳۶۴7(4) 284.91(5) d β- 144mPr ۰+
145Ce 58 87 ۱۴۴٫۹۱۷۲3(4) 3.01(6) min β- 145Pr (۳/۲-)
146Ce 58 88 ۱۴۵٫۹۱۸۷6(7) 13.52(13) min β- 146Pr ۰+
147Ce 58 89 ۱۴۶٫۹۲۲۶7(3) 56.4(10) s β- 147Pr (۵/۲-)
148Ce 58 90 ۱۴۷٫۹۲۴۴3(3) 56(1) s β- 148Pr ۰+
149Ce 58 91 ۱۴۸٫۹۲۸4(1) 5.3(2) s β- 149Pr (۳/۲-)#
150Ce 58 92 ۱۴۹٫۹۳۰۴1(5) 4.0(6) s β- 150Pr ۰+
151Ce 58 93 ۱۵۰٫۹۳۳۹8(11) 1.02(6) s β- 151Pr ۳/۲-#
152Ce 58 94 ۱۵۱٫۹۳۶۵4(21)# 1.4(2) s β- 152Pr ۰+
153Ce 58 95 ۱۵۲٫۹۴۰۵8(43)# 500# ms [>300 ns] β- 153Pr ۳/۲-#
154Ce 58 96 ۱۵۳٫۹۴۳۴2(54)# 300# ms [>300 ns] β- 154Pr ۰+
155Ce 58 97 ۱۵۴٫۹۴۸۰4(64)# 200# ms [>300 ns] β- 155Pr ۵/۲-#
156Ce 58 98 ۱۵۵٫۹۵۱۲6(64)# 150# ms β- 156Pr ۰+
157Ce 58 99 ۱۵۶٫۹۵۶۳4(75)# 50# ms β- 157Pr ۷/۲+#
  1. اختصارها:
    IT: انتقال ایزومری
  2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  3. Theorized to undergo β+β+ decay to 136Ba with a نیمه‌عمر over 38×1015 years
  4. Theorized to undergo β+β+ decay to 138Ba with a half-life over 150×1012 years
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ محصول شکافت
  6. Theoretically capable of spontaneous fission
  7. Theorized to undergo β-β- decay to 142Nd with a half-life over 50×1015 years

منابع[ویرایش]