ایزوتوپ‌های نیوبیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر نیوبیم به طور طبیعی دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار (۹۳Nb) است. همچنین پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای این فلز ۹۲Nb با نیمه عمر ۳۴٫۷ میلیون سال است.

جدول ایزوتوپ‌ها

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
81Nb 41 40 ۸۰٫۹۴۹۰3(161)# <44 ns β+, p 80Y ۳/۲-#
p 80Zr
β+ 81Zr
82Nb 41 41 ۸۱٫۹۴۳۱3(32)# 51(5) ms β+ 82Zr ۰+
83Nb 41 42 ۸۲٫۹۳۶۷1(34) 4.1(3) s β+ 83Zr (۵/۲+)
84Nb 41 43 ۸۳٫۹۳۳۵7(32)# 9.8(9) s β+ (>99.9%) 84Zr ۳+
β+, p (<.1%) 83Y
84mNb 338(10) keV 103(19) ns (۵-)
85Nb 41 44 ۸۴٫۹۲۷۹1(24) 20.9(7) s β+ 85Zr (۹/۲+)
85mNb 759.0(10) keV 12(5) s (۱/۲-)
86Nb 41 45 ۸۵٫۹۲۵۰4(9) 88(1) s β+ 86Zr (۶+)
86mNb 250(160)# keV 56(8) s β+ 86Zr high
87Nb 41 46 ۸۶٫۹۲۰۳6(7) 3.75(9) min β+ 87Zr (۱/۲-)
87mNb 3.84(14) keV 2.6(1) min β+ 87Zr (۹/۲+)#
88Nb 41 47 ۸۷٫۹۱۸۳3(11) 14.55(6) min β+ 88Zr (۸+)
88mNb 40(140) keV 7.8(1) min β+ 88Zr (۴-)
89Nb 41 48 ۸۸٫۹۱۳۴۱8(29) 2.03(7) h β+ 89Zr (۹/۲+)
89mNb 0(30)# keV 1.10(3) h β+ 89Zr (۱/۲)-
90Nb 41 49 ۸۹٫۹۱۱۲۶5(5) 14.60(5) h β+ 90Zr ۸+
90m1Nb 122.370(22) keV ۶3(2) µs ۶+
90m2Nb 124.67(25) keV 18.81(6) s IT 90Nb ۴-
90m3Nb 171.10(10) keV <1 µs ۷+
90m4Nb 382.01(25) keV 6.19(8) ms ۱+
90m5Nb 1880.21(20) keV 472(13) ns (۱۱-)
91Nb 41 50 ۹۰٫۹۰۶۹۹6(4) 680(130) a EC (99.98%) 91Zr ۹/۲+
β+ (.013%) 91Zr
91m1Nb 104.60(5) keV 60.86(22) d IT (93%) 91Nb ۱/۲-
EC (7%) 91Zr
β+ (.0028%) 91Zr
91m2Nb 2034.35(19) keV ۳٫۷6(12) µs (۱۷/۲-)
92Nb 41 51 ۹۱٫۹۰۷۱۹4(3) ۳٫۴7(24)×107 a[n ۴] β+ (99.95%) 92Zr (۷)+
β- (.05%) 92Mo
92m1Nb 135.5(4) keV 10.15(2) d β+ 92Zr (۲)+
92m2Nb 225.7(4) keV ۵.9(2) µs (۲)-
92m3Nb 2203.3(4) keV 167(4) ns (۱۱-)
93Nb 41 52 ۹۲٫۹۰۶۳۷۸1(26) پایدار[n ۵] ۹/۲+ ۱٫۰۰۰۰
93mNb 30.77(2) keV 16.13(14) a IT 93Nb ۱/۲-
94Nb 41 53 ۹۳٫۹۰۷۲۸۳9(26) ۲٫۰3(16)×104 a β- 94Mo (۶)+
94mNb 40.902(12) keV 6.263(4) min IT (99.5%) 94Nb ۳+
β- (.5%) 94Mo
95Nb 41 54 ۹۴٫۹۰۶۸۳۵8(21) 34.991(6) d β- 95Mo ۹/۲+
95mNb 235.690(20) keV 3.61(3) d IT (94.4%) 95Nb ۱/۲-
β- (5.6%) 95Mo
96Nb 41 55 ۹۵٫۹۰۸۱۰1(4) 23.35(5) h β- 96Mo ۶+
97Nb 41 56 ۹۶٫۹۰۸۰۹۸6(27) 72.1(7) min β- 97Mo ۹/۲+
97mNb 743.35(3) keV 52.7(18) s IT 97Nb ۱/۲-
98Nb 41 57 ۹۷٫۹۱۰۳۲8(6) 2.86(6) s β- 98Mo ۱+
98mNb 84(4) keV 51.3(4) min β- (99.9%) 98Mo (۵+)
IT (.1%) 98Nb
99Nb 41 58 ۹۸٫۹۱۱۶۱8(14) 15.0(2) s β- 99Mo ۹/۲+
99mNb 365.29(14) keV 2.6(2) min β- (96.2%) 99Mo ۱/۲-
IT (3.8%) 99Nb
100Nb 41 59 ۹۹٫۹۱۴۱۸2(28) 1.5(2) s β- 100Mo ۱+
100mNb 470(40) keV 2.99(11) s β- 100Mo (۴+,۵+)
101Nb 41 60 ۱۰۰٫۹۱۵۲۵2(20) 7.1(3) s β- 101Mo (۵/۲#)+
102Nb 41 61 ۱۰۱٫۹۱۸۰4(4) 1.3(2) s β- 102Mo ۱+
102mNb 130(50) keV 4.3(4) s β- 102Mo high
103Nb 41 62 ۱۰۲٫۹۱۹۱4(7) 1.5(2) s β- 103Mo (۵/۲+)
104Nb 41 63 ۱۰۳٫۹۲۲۴6(11) 4.9(3) s β- (99.94%) 104Mo (۱+)
β-, n (.06%) 103Mo
104mNb 220(120) keV 940(40) ms β- (99.95%) 104Mo high
β-, n (.05%) 103Mo
105Nb 41 64 ۱۰۴٫۹۲۳۹4(11) 2.95(6) s β- (98.3%) 105Mo (۵/۲+)#
β-, n (1.7%) 104Mo
106Nb 41 65 ۱۰۵٫۹۲۷۹7(21)# 920(40) ms β- (95.5%) 106Mo ۲+#
β-, n (4.5%) 105Mo
107Nb 41 66 ۱۰۶٫۹۳۰۳1(43)# 300(9) ms β- (94%) 107Mo ۵/۲+#
β-, n (6%) 106Mo
108Nb 41 67 ۱۰۷٫۹۳۴۸4(32)# 0.193(17) s β- (93.8%) 108Mo (۲+)
β-, n (6.2%) 107Mo
109Nb 41 68 ۱۰۸٫۹۳۷۶3(54)# 190(30) ms β- (69%) 109Mo ۵/۲+#
β-, n (69%) 108Mo
110Nb 41 69 ۱۰۹٫۹۴۲۴4(54)# 170(20) ms β- (60%) 110Mo ۲+#
β-, n (40%) 109Mo
111Nb 41 70 ۱۱۰٫۹۴۵۶5(54)# 80# ms [>300 ns] ۵/۲+#
112Nb 41 71 ۱۱۱٫۹۵۰۸3(75)# 60# ms [>300 ns] ۲+#
113Nb 41 72 ۱۱۲٫۹۵۴۷0(86)# 30# ms [>300 ns] ۵/۲+#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Longest نیمه‌عمر of all non-primordial radionuclides
  5. Theoretically capable of شکافت خود به خود, lightest nuclide so capable

منابع