ایزوتوپ‌های نیوبیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

عنصر نیوبیم به طور طبیعی دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار (۹۳Nb) است. همچنین پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای این فلز ۹۲Nb با نیمه عمر ۳۴٫۷ میلیون سال است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
81Nb 41 40 ۸۰٫۹۴۹۰3(161)# <44 ns β+, p 80Y ۳/۲-#
p 80Zr
β+ 81Zr
82Nb 41 41 ۸۱٫۹۴۳۱3(32)# 51(5) ms β+ 82Zr ۰+
83Nb 41 42 ۸۲٫۹۳۶۷1(34) 4.1(3) s β+ 83Zr (۵/۲+)
84Nb 41 43 ۸۳٫۹۳۳۵7(32)# 9.8(9) s β+ (>99.9%) 84Zr ۳+
β+, p (<.1%) 83Y
84mNb 338(10) keV 103(19) ns (۵-)
85Nb 41 44 ۸۴٫۹۲۷۹1(24) 20.9(7) s β+ 85Zr (۹/۲+)
85mNb 759.0(10) keV 12(5) s (۱/۲-)
86Nb 41 45 ۸۵٫۹۲۵۰4(9) 88(1) s β+ 86Zr (۶+)
86mNb 250(160)# keV 56(8) s β+ 86Zr high
87Nb 41 46 ۸۶٫۹۲۰۳6(7) 3.75(9) min β+ 87Zr (۱/۲-)
87mNb 3.84(14) keV 2.6(1) min β+ 87Zr (۹/۲+)#
88Nb 41 47 ۸۷٫۹۱۸۳3(11) 14.55(6) min β+ 88Zr (۸+)
88mNb 40(140) keV 7.8(1) min β+ 88Zr (۴-)
89Nb 41 48 ۸۸٫۹۱۳۴۱8(29) 2.03(7) h β+ 89Zr (۹/۲+)
89mNb 0(30)# keV 1.10(3) h β+ 89Zr (۱/۲)-
90Nb 41 49 ۸۹٫۹۱۱۲۶5(5) 14.60(5) h β+ 90Zr ۸+
90m1Nb 122.370(22) keV ۶3(2) µs ۶+
90m2Nb 124.67(25) keV 18.81(6) s IT 90Nb ۴-
90m3Nb 171.10(10) keV <1 µs ۷+
90m4Nb 382.01(25) keV 6.19(8) ms ۱+
90m5Nb 1880.21(20) keV 472(13) ns (۱۱-)
91Nb 41 50 ۹۰٫۹۰۶۹۹6(4) 680(130) a EC (99.98%) 91Zr ۹/۲+
β+ (.013%) 91Zr
91m1Nb 104.60(5) keV 60.86(22) d IT (93%) 91Nb ۱/۲-
EC (7%) 91Zr
β+ (.0028%) 91Zr
91m2Nb 2034.35(19) keV ۳٫۷6(12) µs (۱۷/۲-)
92Nb 41 51 ۹۱٫۹۰۷۱۹4(3) ۳٫۴7(24)×107 a[n ۴] β+ (99.95%) 92Zr (۷)+
β- (.05%) 92Mo
92m1Nb 135.5(4) keV 10.15(2) d β+ 92Zr (۲)+
92m2Nb 225.7(4) keV ۵.9(2) µs (۲)-
92m3Nb 2203.3(4) keV 167(4) ns (۱۱-)
93Nb 41 52 ۹۲٫۹۰۶۳۷۸1(26) پایدار[n ۵] ۹/۲+ ۱٫۰۰۰۰
93mNb 30.77(2) keV 16.13(14) a IT 93Nb ۱/۲-
94Nb 41 53 ۹۳٫۹۰۷۲۸۳9(26) ۲٫۰3(16)×104 a β- 94Mo (۶)+
94mNb 40.902(12) keV 6.263(4) min IT (99.5%) 94Nb ۳+
β- (.5%) 94Mo
95Nb 41 54 ۹۴٫۹۰۶۸۳۵8(21) 34.991(6) d β- 95Mo ۹/۲+
95mNb 235.690(20) keV 3.61(3) d IT (94.4%) 95Nb ۱/۲-
β- (5.6%) 95Mo
96Nb 41 55 ۹۵٫۹۰۸۱۰1(4) 23.35(5) h β- 96Mo ۶+
97Nb 41 56 ۹۶٫۹۰۸۰۹۸6(27) 72.1(7) min β- 97Mo ۹/۲+
97mNb 743.35(3) keV 52.7(18) s IT 97Nb ۱/۲-
98Nb 41 57 ۹۷٫۹۱۰۳۲8(6) 2.86(6) s β- 98Mo ۱+
98mNb 84(4) keV 51.3(4) min β- (99.9%) 98Mo (۵+)
IT (.1%) 98Nb
99Nb 41 58 ۹۸٫۹۱۱۶۱8(14) 15.0(2) s β- 99Mo ۹/۲+
99mNb 365.29(14) keV 2.6(2) min β- (96.2%) 99Mo ۱/۲-
IT (3.8%) 99Nb
100Nb 41 59 ۹۹٫۹۱۴۱۸2(28) 1.5(2) s β- 100Mo ۱+
100mNb 470(40) keV 2.99(11) s β- 100Mo (۴+,۵+)
101Nb 41 60 ۱۰۰٫۹۱۵۲۵2(20) 7.1(3) s β- 101Mo (۵/۲#)+
102Nb 41 61 ۱۰۱٫۹۱۸۰4(4) 1.3(2) s β- 102Mo ۱+
102mNb 130(50) keV 4.3(4) s β- 102Mo high
103Nb 41 62 ۱۰۲٫۹۱۹۱4(7) 1.5(2) s β- 103Mo (۵/۲+)
104Nb 41 63 ۱۰۳٫۹۲۲۴6(11) 4.9(3) s β- (99.94%) 104Mo (۱+)
β-, n (.06%) 103Mo
104mNb 220(120) keV 940(40) ms β- (99.95%) 104Mo high
β-, n (.05%) 103Mo
105Nb 41 64 ۱۰۴٫۹۲۳۹4(11) 2.95(6) s β- (98.3%) 105Mo (۵/۲+)#
β-, n (1.7%) 104Mo
106Nb 41 65 ۱۰۵٫۹۲۷۹7(21)# 920(40) ms β- (95.5%) 106Mo ۲+#
β-, n (4.5%) 105Mo
107Nb 41 66 ۱۰۶٫۹۳۰۳1(43)# 300(9) ms β- (94%) 107Mo ۵/۲+#
β-, n (6%) 106Mo
108Nb 41 67 ۱۰۷٫۹۳۴۸4(32)# 0.193(17) s β- (93.8%) 108Mo (۲+)
β-, n (6.2%) 107Mo
109Nb 41 68 ۱۰۸٫۹۳۷۶3(54)# 190(30) ms β- (69%) 109Mo ۵/۲+#
β-, n (69%) 108Mo
110Nb 41 69 ۱۰۹٫۹۴۲۴4(54)# 170(20) ms β- (60%) 110Mo ۲+#
β-, n (40%) 109Mo
111Nb 41 70 ۱۱۰٫۹۴۵۶5(54)# 80# ms [>300 ns] ۵/۲+#
112Nb 41 71 ۱۱۱٫۹۵۰۸3(75)# 60# ms [>300 ns] ۲+#
113Nb 41 72 ۱۱۲٫۹۵۴۷0(86)# 30# ms [>300 ns] ۵/۲+#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Longest نیمه‌عمر of all non-primordial radionuclides
  5. Theoretically capable of شکافت خود به خود, lightest nuclide so capable

منابع[ویرایش]