ایزوتوپ‌های پالادیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز واسطه پالادیم به طور طبیعی دارای ۶ ایزوتوپ پایدار است (۱۰۲Pd, ۱۰۴Pd, ۱۰۵Pd, ۱۰۶Pd, ۱۰۸Pd, و ۱۱۰Pd) همچنین از بین ایزوتوپ‌های پرتوزای شناخته شده پالادیم، ۱۰۷Pd با نیمه عمر ۶٫۵ میلیون سال پایدارترین ایزوتوپ پرتوزا است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
91Pd 46 45 ۹۰٫۹۴۹۱1(61)# 10# ms [>۱٫۵ µs] β+ 91Rh ۷/۲+#
92Pd 46 46 ۹۱٫۹۴۰۴2(54)# 1.1(3) s [0.7(+4-2) s] β+ 92Rh ۰+
93Pd 46 47 ۹۲٫۹۳۵۹1(43)# 1.07(12) s β+ 93Rh (۹/۲+)
93mPd 0+X keV 9.3(+25-17) s
94Pd 46 48 ۹۳٫۹۲۸۷7(43)# 9.0(5) s β+ 94Rh ۰+
94mPd 4884.4(5) keV 530(10) ns (۱۴+)
95Pd 46 49 ۹۴٫۹۲۴۶9(43)# 10# s β+ 95Rh ۹/۲+#
95mPd 1860(500)# keV 13.3(3) s β+ (94.1%) 95Rh (۲۱/۲+)
IT (5%) 95Pd
β+, p (.9%) 94Ru
96Pd 46 50 ۹۵٫۹۱۸۱6(16) 122(2) s β+ 96Rh ۰+
96mPd 2530.8(1) keV ۱٫۸1(1) µs ۸+
97Pd 46 51 ۹۶٫۹۱۶۴8(32) 3.10(9) min β+ 97Rh ۵/۲+#
98Pd 46 52 ۹۷٫۹۱۲۷۲1(23) 17.7(3) min β+ 98Rh ۰+
99Pd 46 53 ۹۸٫۹۱۱۷۶8(16) 21.4(2) min β+ 99Rh (۵/۲)+
100Pd 46 54 ۹۹٫۹۰۸۵۰6(12) 3.63(9) d EC 100Rh ۰+
101Pd 46 55 ۱۰۰٫۹۰۸۲۸9(19) 8.47(6) h β+ 101Rh ۵/۲+
102Pd 46 56 ۱۰۱٫۹۰۵۶۰9(3) ایزوتوپ پایدار[n ۳] ۰+ ۰٫۰۱۰2(1)
103Pd[n ۴] 46 57 ۱۰۲٫۹۰۶۰۸7(3) 16.991(19) d EC 103Rh ۵/۲+
103mPd 784.79(10) keV 25(2) ns ۱۱/۲-
104Pd 46 58 ۱۰۳٫۹۰۴۰۳6(4) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۱۱۱4(8)
105Pd[n ۶] 46 59 ۱۰۴٫۹۰۵۰۸5(4) پایدار[n ۵] ۵/۲+ ۰٫۲۲۳3(8)
106Pd[n ۶] 46 60 ۱۰۵٫۹۰۳۴۸6(4) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۲۷۳3(3)
107Pd[n ۷] 46 61 ۱۰۶٫۹۰۵۱۳3(4) ۶.5(3)×106 a β- 107Ag ۵/۲+
107m1Pd 115.74(12) keV ۰٫۸5(10) µs ۱/۲+
107m2Pd 214.6(3) keV 21.3(5) s IT 107Pd ۱۱/۲-
108Pd[n ۶] 46 62 ۱۰۷٫۹۰۳۸۹2(4) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۲۶۴6(9)
109Pd[n ۶] 46 63 ۱۰۸٫۹۰۵۹۵0(4) 13.7012(24) h β- 109mAg ۵/۲+
109m1Pd 113.400(10) keV 380(50) ns ۱/۲+
109m2Pd 188.990(10) keV 4.696(3) min IT 109Pd ۱۱/۲-
110Pd[n ۶] 46 64 ۱۰۹٫۹۰۵۱۵3(12) Observationally Stable[n ۸] ۰+ ۰٫۱۱۷2(9)
111Pd 46 65 ۱۱۰٫۹۰۷۶۷1(12) 23.4(2) min β- 111mAg ۵/۲+
111mPd 172.18(8) keV 5.5(1) h IT 111Pd ۱۱/۲-
β- 111mAg
112Pd 46 66 ۱۱۱٫۹۰۷۳۱4(19) 21.03(5) h β- 112Ag ۰+
113Pd 46 67 ۱۱۲٫۹۱۰۱5(4) 93(5) s β- 113mAg (۵/۲+)
113mPd 81.1(3) keV 0.3(1) s IT 113Pd (۹/۲-)
114Pd 46 68 ۱۱۳٫۹۱۰۳۶3(25) 2.42(6) min β- 114Ag ۰+
115Pd 46 69 ۱۱۴٫۹۱۳۶8(7) 25(2) s β- 115mAg (۵/۲+)#
115mPd 89.18(25) keV 50(3) s β- (92%) 115Ag (۱۱/۲-)#
IT (8%) 115Pd
116Pd 46 70 ۱۱۵٫۹۱۴۱6(6) 11.8(4) s β- 116Ag ۰+
117Pd 46 71 ۱۱۶٫۹۱۷۸4(6) 4.3(3) s β- 117mAg (۵/۲+)
117mPd 203.2(3) keV 19.1(7) ms IT 117Pd (۱۱/۲-)#
118Pd 46 72 ۱۱۷٫۹۱۸۹8(23) 1.9(1) s β- 118Ag ۰+
119Pd 46 73 ۱۱۸٫۹۲۳۱1(32)# 0.92(13) s β- 119Ag
120Pd 46 74 ۱۱۹٫۹۲۴۶9(13) 0.5(1) s β- 120Ag ۰+
121Pd 46 75 ۱۲۰٫۹۲۸۸7(54)# 400# ms [>300 ns] β- 121Ag
122Pd 46 76 ۱۲۱٫۹۳۰۵5(43)# 300# ms [>300 ns] β- 122Ag ۰+
123Pd 46 77 ۱۲۲٫۹۳۴۹3(64)# 200# ms [>300 ns] β- 123Ag
124Pd 46 78 ۱۲۳٫۹۳۶۸8(54)# 100# ms [>300 ns] ۰+
126Pd[۲][۳] 46 80 ۰٫۴4(3)µs / 0.33(4)µs (2 isomers)
128Pd[۲][۳] 46 82 ۵.8(8)µs
 1. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 2. Bold for stable isotopes
 3. Believed to decay by β+β+ to 102Ru
 4. Used in medicine
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ Theoretically capable of spontaneous fission
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ محصول شکافت هسته‌ای
 7. محصول شکافت با عمر طولانی
 8. Believed to decay by β-β- to 110Cd with a نیمه‌عمر over 6×1017 years

منابع[ویرایش]