ایزوتوپ‌های نقره

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فلز نقره به طور طبیعی دارای دو ایزوتوپ طبیعی و پایدار ۱۰۷Ag و ۱۰۹Ag است. همچنین تاکنون ۲۸ ایزوتوپ پرتوزا از این عنصر شناسایی شده که ۱۰۵Ag با نیمه عمر ۴۱٫۲۹ روز، پایدارترین ایزوتوپ در این میان است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
93Ag 47 46 ۹۲٫۹۴۹۷8(64)# 5# ms
[>۱٫۵ µs]
۹/۲+#
94Ag 47 47 ۹۳٫۹۴۲۷8(54)# 37(18) ms
[26(+26-9) ms]
β+ 94Pd ۰+#
94m1Ag 1350(400)# keV 422(16) ms β+ (>99.9%) 94Pd (۷+)
β+, p (<.1%) 93Rh
94m2Ag 6500(2000)# keV 300(200) ms (۲۱+)
95Ag 47 48 ۹۴٫۹۳۵۴8(43)# 1.74(13) s β+ (>99.9%) 95Pd (۹/۲+)
β+, p (<.1%) 94Rh
95m1Ag 344.2(3) keV <0.5 s (۱/۲-)
95m2Ag 2531(1) keV <16 ms (۲۳/۲+)
95m3Ag 4859(1) keV <40 ms (۳۷/۲+)
96Ag 47 49 ۹۵٫۹۳۰۶8(43)# 4.45(4) s β+ (96.3%) 96Pd (۸+)
β+, p (3.7%) 95Rh
96m1Ag 0(50)# keV 6.9(6) s (۲+)
96m2Ag 700(200) ns
97Ag 47 50 ۹۶٫۹۲۳۹7(35) 25.3(3) s β+ 97Pd (۹/۲+)
97mAg 2343(49) keV 5 ns (۲۱/۲+)
98Ag 47 51 ۹۷٫۹۲۱۵7(7) 47.5(3) s β+ (99.99%) 98Pd (۵+)
β+, p (.0012%) 97Rh
98mAg 167.83(15) keV 220(20) ns (۳+)
99Ag 47 52 ۹۸٫۹۱۷۶0(16) 124(3) s β+ 99Pd (۹/۲)+
99mAg 506.1(4) keV 10.5(5) s IT 99Ag (۱/۲-)
100Ag 47 53 ۹۹٫۹۱۶۱0(8) 2.01(9) min β+ 100Pd (۵)+
100mAg 15.52(16) keV 2.24(13) min IT 100Ag (۲)+
β+ 100Pd
101Ag 47 54 ۱۰۰٫۹۱۲۸0(11) 11.1(3) min β+ 101Pd ۹/۲+
101mAg 274.1(3) keV 3.10(10) s IT 101Ag ۱/۲-
102Ag 47 55 ۱۰۱٫۹۱۱۶9(3) 12.9(3) min β+ 102Pd ۵+
102mAg 9.3(4) keV 7.7(5) min β+ (51%) 102Pd ۲+
IT (49%) 102Ag
103Ag 47 56 ۱۰۲٫۹۰۸۹۷3(18) 65.7(7) min β+ 103Pd ۷/۲+
103mAg 134.45(4) keV 5.7(3) s IT 103Ag ۱/۲-
104Ag 47 57 ۱۰۳٫۹۰۸۶۲9(6) 69.2(10) min β+ 104Pd ۵+
104mAg 6.9(4) keV 33.5(20) min β+ (99.93%) 104Pd ۲+
IT (.07%) 104Ag
105Ag 47 58 ۱۰۴٫۹۰۶۵۲9(12) 41.29(7) d β+ 105Pd ۱/۲-
105mAg 25.465(12) keV 7.23(16) min IT (99.66%) 105Ag ۷/۲+
β+ (.34%) 105Pd
106Ag 47 59 ۱۰۵٫۹۰۶۶۶9(5) 23.96(4) min β+ (99.5%) 106Pd ۱+
β- (0.5%) 106Cd
106mAg 89.66(7) keV 8.28(2) d β+ 106Pd ۶+
IT (4.16×10−6%) 106Ag
107Ag[n ۳] 47 60 ۱۰۶٫۹۰۵۰۹7(5) Stable[n ۴] ۱/۲- ۰٫۵۱۸۳9(8)
107mAg 93.125(19) keV 44.3(2) s IT 107Ag ۷/۲+
108Ag 47 61 ۱۰۷٫۹۰۵۹۵6(5) 2.37(1) min β- (97.15%) 108Cd ۱+
β+ (2.85%) 108Pd
108mAg 109.440(7) keV 418(21) a β+ (91.3%) 108Pd ۶+
IT (8.96%) 108Ag
109Ag[n ۵] 47 62 ۱۰۸٫۹۰۴۷۵2(3) Stable[n ۴] ۱/۲- ۰٫۴۸۱۶1(8)
109mAg 88.0341(11) keV 39.6(2) s IT 109Ag ۷/۲+
110Ag 47 63 ۱۰۹٫۹۰۶۱۰7(3) 24.6(2) s β- (99.7%) 110Cd ۱+
EC (.3%) 110Pd
110m1Ag 1.113 keV 660(40) ns ۲-
110m2Ag 117.59(5) keV 249.950(24) d β- (98.64%) 110Cd ۶+
IT (1.36%) 110Ag
111Ag[n ۵] 47 64 ۱۱۰٫۹۰۵۲۹1(3) 7.45(1) d β- 111Cd ۱/۲-
111mAg 59.82(4) keV 64.8(8) s IT (99.3%) 111Ag ۷/۲+
β- (.7%) 111Cd
112Ag 47 65 ۱۱۱٫۹۰۷۰۰5(18) 3.130(9) h β- 112Cd 2(-)
113Ag 47 66 ۱۱۲٫۹۰۶۵۶7(18) 5.37(5) h β- 113mCd ۱/۲-
113mAg 43.50(10) keV 68.7(16) s IT (64%) 113Ag ۷/۲+
β- (36%) 113Cd
114Ag 47 67 ۱۱۳٫۹۰۸۸۰4(27) 4.6(1) s β- 114Cd ۱+
114mAg 199(5) keV 1.50(5) ms IT 114Ag (<7+)
115Ag 47 68 ۱۱۴٫۹۰۸۷6(4) 20.0(5) min β- 115mCd ۱/۲-
115mAg 41.16(10) keV 18.0(7) s β- (79%) 115Cd ۷/۲+
IT (21%) 115Ag
116Ag 47 69 ۱۱۵٫۹۱۱۳6(5) 2.68(10) min β- 116Cd (۲)-
116mAg 81.90(20) keV 8.6(3) s β- (94%) 116Cd (۵+)
IT (6%) 116Ag
117Ag 47 70 ۱۱۶٫۹۱۱۶8(5) 73.6(14) s
[72.8(+20-7) s]
β- 117mCd ۱/۲-#
117mAg 28.6(2) keV 5.34(5) s β- (94%) 117mCd (۷/۲+)
IT (6%) 117Ag
118Ag 47 71 ۱۱۷٫۹۱۴۵8(7) 3.76(15) s β- 118Cd ۱-
118m1Ag 45.79(9) keV ~۰٫۱ µs 0(-) to 2(-)
118m2Ag 127.49(5) keV 2.0(2) s β- (59%) 118Cd ۴(+)
IT (41%) 118Ag
118m3Ag 279.37(20) keV ~۰٫۱ µs (۲+,۳+)
119Ag 47 72 ۱۱۸٫۹۱۵۶7(10) 6.0(5) s β- 119mCd ۱/۲-#
119mAg 20(20)# keV 2.1(1) s β- 119Cd ۷/۲+#
120Ag 47 73 ۱۱۹٫۹۱۸۷9(8) 1.23(4) s β- (99.99%) 120Cd ۳(+#)
β-, n (.003%) 119Cd
120mAg 203.0(10) keV 371(24) ms β- (63%) 120Cd 6(-)
IT (37%) 120Ag
121Ag 47 74 ۱۲۰٫۹۱۹۸5(16) 0.79(2) s β- (99.92%) 121Cd (۷/۲+)#
β-, n (.076%) 120Cd
122Ag 47 75 ۱۲۱٫۹۲۳۵3(22)# 0.529(13) s β- (>99.9%) 122Cd (۳+)
β-, n (<.1%) 121Cd
122mAg 80(50)# keV 1.5(5) s β- (>99.9%) 122Cd ۸-#
β-, n (<.1%) 121Cd
123Ag 47 76 ۱۲۲٫۹۲۴۹0(22)# 0.300(5) s β- (99.45%) 123Cd (۷/۲+)
β-, n (.549%) 122Cd
124Ag 47 77 ۱۲۳٫۹۲۸۶4(21)# 172(5) ms β- (99.9%) 124Cd ۳+#
β-, n (.1%) 123Cd
124mAg 0(100)# keV 200# ms β- 124Cd ۸-#
IT 124Ag
125Ag 47 78 ۱۲۴٫۹۳۰۴3(32)# 166(7) ms β- (>99.9%) 125Cd (۷/۲+)#
β-, n (<.1%) 124Cd
126Ag 47 79 ۱۲۵٫۹۳۴۵0(32)# 107(12) ms β- (>99.9%) 126Cd ۳+#
β-, n (<.1%) 125Cd
127Ag 47 80 ۱۲۶٫۹۳۶۷7(32)# 79(3) ms β- (>99.9%) 127Cd ۷/۲+#
β-, n (<.1%) 126Cd
128Ag 47 81 ۱۲۷٫۹۴۱۱7(32)# 58(5) ms
129Ag 47 82 ۱۲۸٫۹۴۳۶9(43)# 44(7) ms
[46(+5-9) ms]
۷/۲+#
129mAg 0(200)# keV ~160 ms ۱/۲-#
130Ag 47 83 ۱۲۹٫۹۵۰۴5(36)# ~50 ms ۰+
  1. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  2. Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
  3. Used to date certain events in the early history of the Solar System
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ Theoretically capable of spontaneous fission
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ محصول شکافت هسته‌ای

منابع[ویرایش]