پرش به محتوا

ایزوتوپ‌های برکلیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برکلیم عنصری مصنوعی است و در نتیجه فاقد ایزوتوپ پایدار بوده و برای آن جرم اتمی استاندارد تعریف نمی‌شود. نخستین ایزوتوپ ردیابی شده برکلیم ۲۴۳Bk است که در سال ۱۹۴۹ میلادی کشف شد. تاکنون ۲۰ ایزوتوپ (۲۳۵Bk تا ۲۵۴Bk) و ۶ ایزومر از این عنصر شناسایی شده است. پایدارترین ایزوتوپ برکلیم ۲۴۷Bk با نیمه عمر ۱٬۳۸۰ سال است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
235Bk 97 138 ۲۳۵٫۰۵۶۵8(43)# 20# s α 231Am
β+ 235Cm
236Bk 97 139 ۲۳۶٫۰۵۷۳3(43)# 1# min α 232Am
β+ 236Cm
237Bk 97 140 ۲۳۷٫۰۵۷۰0(24)# 1# min α 233Am ۷/۲+#
β+ (rare) 237Cm
238Bk 97 141 ۲۳۸٫۰۵۸۲8(31)# 2.40(8) min α 234Am
β+, SF (.048%) (various)
β+ (rare) 238Cm
239Bk 97 142 ۲۳۹٫۰۵۸۲8(25)# 3# min α 235Am ۷/۲+#
β+ 239Cm
240Bk 97 143 ۲۴۰٫۰۵۹۷6(16)# 4.8(8) min β+ (90%) 240Cm
α (۱۰٪) 236Am
β+, SF (.002%) (various)
241Bk 97 144 ۲۴۱٫۰۶۰۲3(22)# 4.6(4) min α 237Am (۷/۲+)
β+ (rare) 241Cm
242Bk 97 145 ۲۴۲٫۰۶۱۹8(22)# 7.0(13) min β+ (99.99%) 242Cm ۲-#
β+, SF (3×10−4%) (various)
242mBk 200(200)# keV 600(100) ns
243Bk 97 146 ۲۴۳٫۰۶۳۰۰8(5) 4.5(2) h β+ (99.85%) 243Cm (۳/۲-)
α (.۱۵٪) 239Am
244Bk 97 147 ۲۴۴٫۰۶۵۱۸1(16) 4.35(15) h β+ (99.99%) 244Cm (۴-)#
α (.۰۰۶٪) 240Am
245Bk 97 148 ۲۴۵٫۰۶۶۳۶۱6(25) 4.94(3) d EC (99.88%) 245Cm ۳/۲-
α (.۱۲٪) 241Am
246Bk 97 149 ۲۴۶٫۰۶۸۶7(6) 1.80(2) d β+ (99.8%) 246Cm 2(-)
α (.۲٪) 242Am
247Bk 97 150 ۲۴۷٫۰۷۰۳۰7(6) 1.38(25)E+3 a α 243Am (۳/۲-)
SF (به ندرت) (various)
248Bk[n ۲] 97 151 ۲۴۸٫۰۷۳۰9(8)# >9 a α 244Am ۶+#
248mBk 30(70)# keV 23.7(2) h 1(-)
249Bk[n ۳] 97 152 ۲۴۹٫۰۷۴۹۸۶7(28) 330(4) d β- 249Cf ۷/۲+
α (.۰۰۱۴۵٪) 245Am
SF (4.7×10−8%) (various)
249mBk 8.80(10) keV ۳۰۰ µs (۳/۲-)
250Bk 97 153 ۲۵۰٫۰۷۸۳۱7(4) 3.212(5) h β- 250Cf ۲-
250m1Bk 35.59(5) keV ۲9(1) µs (۴+)
250m2Bk 84.1(21) keV ۲۱3(8) µs (۷+)
251Bk 97 154 ۲۵۱٫۰۸۰۷۶0(12) 55.6(11) min β- 251Cf (۳/۲-)#
α (10−5%) 247Am
251mBk 35.5(13) keV ۵8(4) µs (۷/۲+)#
252Bk 97 155 ۲۵۲٫۰۸۴۳1(22)# 1.8(5) min β- 252Cf
α 248Am
253Bk 97 156 ۲۵۳٫۰۸۶۸8(39)# 10# min β- 253Cf
254Bk 97 157 ۲۵۴٫۰۹۰۶0(32)# 1# min β- 254Cf
  1. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
    SF: شکافت خود به خود
  2. The HL is "probably greater than 300 y" [۱]
  3. Easiest isotope to synthesize

منابع[ویرایش]