ایزوتوپ‌های ژرمانیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر ژرمانیم دارای ۵ ایزوتوپ پایدار ۷۰Ge, ۷۲Ge, ۷۳Ge, ۷۴Ge, و ۷۶Ge و ۲۷ ایزوتوپ پرتوزا با جرم اتمی ۵۸ تا ۸۹ است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
58Ge 32 26 ۵۷٫۹۹۱۰1(34)# 2p 56Zn ۰+
59Ge 32 27 ۵۸٫۹۸۱۷5(30)# 2p 57Zn ۷/۲-#
60Ge 32 28 ۵۹٫۹۷۰۱9(25)# 30# ms β+ 60Ga ۰+
2p 58Zn
61Ge 32 29 ۶۰٫۹۶۳۷9(32)# 39(12) ms β+, p (80%) 60Zn (۳/۲-)#
β+ (20%) 61Ga
62Ge 32 30 ۶۱٫۹۵۴۶5(15)# 129(35) ms β+ 62Ga ۰+
63Ge 32 31 ۶۲٫۹۴۹۶4(21)# 142(8) ms β+ 63Ga (۳/۲-)#
64Ge 32 32 ۶۳٫۹۴۱۶5(3) 63.7(25) s β+ 64Ga ۰+
65Ge 32 33 ۶۴٫۹۳۹۴4(11) 30.9(5) s β+ (99.99%) 65Ga (۳/۲)-
β+, p (.01%) 64Zn
66Ge 32 34 ۶۵٫۹۳۳۸4(3) 2.26(5) h β+ 66Ga ۰+
67Ge 32 35 ۶۶٫۹۳۲۷۳4(5) 18.9(3) min β+ 67Ga ۱/۲-
67m1Ge 18.20(5) keV ۱۳.7(9) µs ۵/۲-
67m2Ge 751.70(6) keV 110.9(14) ns ۹/۲+
68Ge[n ۴] 32 36 ۶۷٫۹۲۸۰۹4(7) 270.95(16) d EC 68Ga ۰+
69Ge 32 37 ۶۸٫۹۲۷۹۶۴5(14) 39.05(10) h β+ 69Ga ۵/۲-
69m1Ge 86.765(14) keV ۵.1(2) µs ۱/۲-
69m2Ge 397.944(18) keV ۲٫۸1(5) µs ۹/۲+
70Ge 32 38 ۶۹٫۹۲۴۲۴۷4(11) پایدار ۰+ ۰٫۲۰۳8(18)
71Ge 32 39 ۷۰٫۹۲۴۹۵۱0(11) 11.43(3) d EC 71Ga ۱/۲-
71mGe 198.367(10) keV 20.40(17) ms IT 71Ge ۹/۲+
72Ge 32 40 ۷۱٫۹۲۲۰۷۵8(18) پایدار ۰+ ۰٫۲۷۳1(26)
72mGe 691.43(4) keV 444.2(8) ns ۰+
73Ge 32 41 ۷۲٫۹۲۳۴۵۸9(18) پایدار ۹/۲+ ۰٫۰۷۷6(8)
73m1Ge 13.2845(15) keV ۲٫۹2(3) µs ۵/۲+
73m2Ge 66.726(9) keV 499(11) ms ۱/۲-
74Ge 32 42 ۷۳٫۹۲۱۱۷۷8(18) پایدار ۰+ ۰٫۳۶۷2(15)
75Ge 32 43 ۷۴٫۹۲۲۸۵۸9(18) 82.78(4) min β- 75As ۱/۲-
75m1Ge 139.69(3) keV 47.7(5) s IT (99.97%) 75Ge ۷/۲+
β- 75As
75m2Ge 192.18(7) keV 216(5) ns ۵/۲+
76Ge[n ۵] 32 44 ۷۵٫۹۲۱۴۰۲6(18) ۱٫۷8(8)×1021 a β-β- 76Se ۰+ ۰٫۰۷۸3(7)
77Ge 32 45 ۷۶٫۹۲۳۵۴۸6(18) 11.30(1) h β- 77As ۷/۲+
77mGe 159.70(10) keV 52.9(6) s β- (79%) 77As ۱/۲-
IT (21%) 77Ge
78Ge 32 46 ۷۷٫۹۲۲۸۵3(4) 88(1) min β- 78As ۰+
79Ge 32 47 ۷۸٫۹۲۵4(1) 18.98(3) s β- 79As (۱/۲)-
79mGe 185.95(4) keV 39.0(10) s β- (96%) 79As (۷/۲+)#
IT (4%) 79Ge
80Ge 32 48 ۷۹٫۹۲۵۳7(3) 29.5(4) s β- 80As ۰+
81Ge 32 49 ۸۰٫۹۲۸۸2(13) 7.6(6) s β- 81As ۹/۲+#
81mGe 679.13(4) keV 7.6(6) s β- (99%) 81As (۱/۲+)
IT (1%) 81Ge
82Ge 32 50 ۸۱٫۹۲۹۵5(26) 4.55(5) s β- 82As ۰+
83Ge 32 51 ۸۲٫۹۳۴۶2(21)# 1.85(6) s β- 83As (۵/۲+)#
84Ge 32 52 ۸۳٫۹۳۷۴7(32)# 0.947(11) s β- (89.2%) 84As ۰+
β-, n (10.8%) 83As
85Ge 32 53 ۸۴٫۹۴۳۰3(43)# 535(47) ms β- (86%) 85As ۵/۲+#
β-, n (14%) 84As
86Ge 32 54 ۸۵٫۹۴۶۴9(54)# >150 ns β-, n 85As ۰+
β- 86As
87Ge 32 55 ۸۶٫۹۵۲۵1(54)# 0.14# s ۵/۲+#
88Ge 32 56 ۸۷٫۹۵۶۹1(75)# >=300 ns ۰+
89Ge 32 57 ۸۸٫۹۶۳۸3(97)# >150 ns ۳/۲+#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Used to generate 68Ga
  5. Primordial radionuclide

منابع[ویرایش]