ایزوتوپ‌های کالیفرنیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کالیفرنیم عنصری مصنوعی است که به طور طبیعی در طبیعت یافت نمی‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری ندارد و جرم اتمی استاندارد برای آن تعریف نمی‌شود. این عنصر بیست ایزوتوپ پرتوزا از ۲۳۷Cf تا ۲۵۶Cf و یک ایزومر هسته‌ای (۲۴۹mCf) دارد. نخستین ایزوتوپ کشف شده این عنصر ۲۴۵Cf بود که در سال ۱۹۵۰ تولید و ردیابی شد. پایدارترین ایزوتوپ کالیفرنیم ۲۵۱Cf می‌باشد که ۹۰۰ سال نیمه عمر دارد.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
237Cf 98 139 ۲۳۷٫۰۶۲۰7(54)# 2.1(3) s SF (various) ۵/۲+#
β+ 237Bk
α 233Cm
238Cf 98 140 ۲۳۸٫۰۶۱۴1(43)# 21.1(13) ms SF (various) ۰+
β+ (rare) 238Bk
α (به ندرت) 234Cm
239Cf 98 141 ۲۳۹٫۰۶۲۴2(23)# 60(30) s
[39(+37-12) s]
α 235Cm ۵/۲+#
β+ (rare) 239Bk
240Cf 98 142 ۲۴۰٫۰۶۲۳0(22)# 1.06(15) min α (۹۸٪) 236Cm ۰+
SF (2%) (various)
β+ (به ندرت) 240Bk
241Cf 98 143 ۲۴۱٫۰۶۳۷3(27)# 3.78(70) min β+ (75%) 241Bk ۷/۲-#
α (۲۵٪) 237Cm
242Cf 98 144 ۲۴۲٫۰۶۳۷0(4) 3.49(15) min α (۸۰٪) 238Cm ۰+
β+ (20%) 242Bk
SF (.014%) (various)
243Cf 98 145 ۲۴۳٫۰۶۵۴3(15)# 10.7(5) min β+ (86%) 243Bk (۱/۲+)
α (۱۴٪) 239Cm
244Cf 98 146 ۲۴۴٫۰۶۶۰۰1(3) 19.4(6) min α (۹۹٪) 240Cm ۰+
EC (1%) 244Bk
245Cf 98 147 ۲۴۵٫۰۶۸۰۴9(3) 45.0(15) min β+ (64%) 245Bk (۵/۲+)
α (۳۶٪) 241Cm
246Cf 98 148 ۲۴۶٫۰۶۸۸۰۵3(22) 35.7(5) h α 242Cm ۰+
EC (5×10−4%) 246Bk
SF (2×10−4%) (various)
247Cf 98 149 ۲۴۷٫۰۷۱۰۰1(9) 3.11(3) h EC (99.96%) 247Bk (۷/۲+)#
α (.۰۴٪) 243Cm
248Cf 98 150 ۲۴۸٫۰۷۲۱۸5(6) 333.5(28) d α (۹۹٫۹۹٪) 244Cm ۰+
SF (.0029%) (various)
249Cf 98 151 ۲۴۹٫۰۷۴۸۵۳5(24) 351(2) a α 245Cm ۹/۲-
SF (5×10−7%) (various)
249mCf 144.98(5) keV ۴5(5) µs ۵/۲+
250Cf 98 152 ۲۵۰٫۰۷۶۴۰۶1(22) 13.08(9) a α (۹۹٫۹۲٪) 246Cm ۰+
SF (.077%) (various)
251Cf[n ۲] 98 153 ۲۵۱٫۰۷۹۵۸7(5) 900(40) a α 247Cm ۱/۲+
252Cf[n ۳] 98 154 ۲۵۲٫۰۸۱۶۲6(5) 2.645(8) a α (۹۶٫۹٪) 248Cm ۰+
SF (3.09%)[n ۴] (various)
253Cf 98 155 ۲۵۳٫۰۸۵۱۳3(7) 17.81(8) d β- (99.69%) 253Es (۷/۲+)
α (.۳۱٪) 249Cm
254Cf 98 156 ۲۵۴٫۰۸۷۳۲3(13) 60.5(2) d SF (99.69%) (various) ۰+
α (.۳۱٪) 250Cm
β-β- (به ندرت) 254Fm
255Cf 98 157 ۲۵۵٫۰۹۱۰5(22)# 85(18) min β- (99.99%) 255Es (۷/۲+)
SF (.001%) (various)
α (10−5%) 251Cm
256Cf 98 158 ۲۵۶٫۰۹۳۴4(32)# 12.3(12) min SF (99%) (various) ۰+
β- (1%) 256Es
α (10−6%) 252Cm
β-β- (rare) 256Fm
  1. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    SF: شکافت خود به خود
  2. High neutron cross-section, tends to absorb neutrons
  3. Most common isotope
  4. High neutron emitter, average 3.7 neutrons per fission

منابع[ویرایش]