ایزوتوپ‌های کریپتون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

از گاز نجیب کریپتون تاکنون ۳۳ ایزوتوپ شناسایی شده است که عدد جرمی آن‌ها بین ۶۹ تا ۱۰۱ است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
69Kr 36 33 ۶۸٫۹۶۵۱8(43)# 32(10) ms β+ 69Br ۵/۲-#
70Kr 36 34 ۶۹٫۹۵۵۲6(41)# 52(17) ms β+ 70Br ۰+
71Kr 36 35 ۷۰٫۹۴۹۶3(70) 100(3) ms β+ (94.8%) 71Br (۵/۲)-
β+, p (5.2%) 70Se
72Kr 36 36 ۷۱٫۹۴۲۰۹2(9) 17.16(18) s β+ 72Br ۰+
73Kr 36 37 ۷۲٫۹۳۹۲۸9(7) 28.6(6) s β+ (99.32%) 73Br ۳/۲-
β+, p (.68%) 72Se
73mKr 433.66(12) keV 107(10) ns (۹/۲+)
74Kr 36 38 ۷۳٫۹۳۳۰۸۴4(22) 11.50(11) min β+ 74Br ۰+
75Kr 36 39 ۷۴٫۹۳۰۹۴6(9) 4.29(17) min β+ 75Br ۵/۲+
76Kr 36 40 ۷۵٫۹۲۵۹۱0(4) 14.8(1) h β+ 76Br ۰+
77Kr 36 41 ۷۶٫۹۲۴۶۷۰0(21) 74.4(6) min β+ 77Br ۵/۲+
78Kr 36 42 ۷۷٫۹۲۰۳۶۴8(12) ایزوتوپ پایدار[n ۳] ۰+ ۰٫۰۰۳۵5(3)
79Kr 36 43 ۷۸٫۹۲۰۰۸2(4) 35.04(10) h β+ 79Br ۱/۲-
79mKr 129.77(5) keV 50(3) s ۷/۲+
80Kr 36 44 ۷۹٫۹۱۶۳۷۹0(16) پایدار ۰+ ۰٫۰۲۲۸6(10)
81Kr[n ۴] 36 45 ۸۰٫۹۱۶۵۹۲0(21) ۲٫۲9(11)×105 a EC 81Br ۷/۲+ ناچیز
81mKr 190.62(4) keV 13.10(3) s IT (99.975%) 81Kr ۱/۲-
EC (.025%) 81Br
82Kr 36 46 ۸۱٫۹۱۳۴۸۳6(19) پایدار ۰+ ۰٫۱۱۵۹3(31)
83Kr[n ۵] 36 47 ۸۲٫۹۱۴۱۳6(3) پایدار ۹/۲+ ۰٫۱۱۵۰0(19)
83m1Kr 9.4053(8) keV 154.4(11) ns ۷/۲+
83m2Kr 41.5569(10) keV 1.83(2) h IT 83Kr ۱/۲-
84Kr[n ۵] 36 48 ۸۳٫۹۱۱۵۰7(3) پایدار ۰+ ۰٫۵۶۹۸7(15)
84mKr 3236.02(18) keV ۱٫۸9(4) µs ۸+
85Kr[n ۵] 36 49 ۸۴٫۹۱۲۵۲۷3(21) 10.776(3) a β- 85Rb ۹/۲+ ناچیز
85m1Kr 304.871(20) keV 4.480(8) h β- (78.6%) 85Rb ۱/۲-
IT (21.4%) 85Kr
85m2Kr 1991.8(13) keV ۱.6(7) µs
[1.2(+10-4) µs]
(۱۷/۲+)
86Kr[n ۶][n ۵] 36 50 ۸۵٫۹۱۰۶۱۰۷3(11) Observationally Stable[n ۷] ۰+ ۰٫۱۷۲۷9(41)
87Kr 36 51 ۸۶٫۹۱۳۳۵۴۸6(29) 76.3(5) min β- 87Rb ۵/۲+
88Kr 36 52 ۸۷٫۹۱۴۴۴7(14) 2.84(3) h β- 88Rb ۰+
89Kr 36 53 ۸۸٫۹۱۷۶3(6) 3.15(4) min β- 89Rb ۳/۲(+#)
90Kr 36 54 ۸۹٫۹۱۹۵۱7(20) 32.32(9) s β- 90mRb ۰+
91Kr 36 55 ۹۰٫۹۲۳۴5(6) 8.57(4) s β- 91Rb ۵/۲(+)
92Kr 36 56 ۹۱٫۹۲۶۱۵6(13) 1.840(8) s β- (99.96%) 92Rb ۰+
β-, n (.033%) 91Rb
93Kr 36 57 ۹۲٫۹۳۱۲7(11) 1.286(10) s β- (98.05%) 93Rb ۱/۲+
β-, n (1.95%) 92Rb
94Kr 36 58 ۹۳٫۹۳۴۳6(32)# 210(4) ms β- (94.3%) 94Rb ۰+
β-, n (5.7%) 93Rb
95Kr 36 59 ۹۴٫۹۳۹۸4(43)# 114(3) ms β- 95Rb ۱/۲(+)
96Kr 36 60 ۹۵٫۹۴۳۰7(54)# 80(7) ms β- 96Rb ۰+
97Kr 36 61 ۹۶٫۹۴۸۵6(54)# 63(4) ms β- 97Rb ۳/۲+#
β-, n 96Rb
98Kr 36 62 ۹۷٫۹۵۱۹1(64)# 46(8) ms ۰+
99Kr 36 63 ۹۸٫۹۵۷۶0(64)# 40(11) ms (۳/۲+)#
100Kr 36 64 ۹۹٫۹۶۱۱4(54)# 10# ms
[>300 ns]
۰+
101Kr [n ۸] ۳۶ ۶۵ ناشناخته >635 ns β-, 2n 99Rb ناشناخته
β-, n 100Rb
β- 101Rb
  1. اختصارها:
    IT: انتقال ایزومری
  2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  3. Believed to decay by β+β+ to 78Se with a half-life of more than>1.1×1020 years
  4. Used to date groundwater
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ Nuclear fission product
  6. Formerly used to define the meter
  7. Believed to decay by β-β- to 86Sr
  8. New isotope.

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]