ایزوتوپ‌های کریپتون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

از گاز نجیب کریپتون تاکنون ۳۳ ایزوتوپ شناسایی شده است که عدد جرمی آن‌ها بین ۶۹ تا ۱۰۱ است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
69Kr 36 33 ۶۸٫۹۶۵۱8(43)# 32(10) ms β+ 69Br ۵/۲-#
70Kr 36 34 ۶۹٫۹۵۵۲6(41)# 52(17) ms β+ 70Br ۰+
71Kr 36 35 ۷۰٫۹۴۹۶3(70) 100(3) ms β+ (94.8%) 71Br (۵/۲)-
β+, p (5.2%) 70Se
72Kr 36 36 ۷۱٫۹۴۲۰۹2(9) 17.16(18) s β+ 72Br ۰+
73Kr 36 37 ۷۲٫۹۳۹۲۸9(7) 28.6(6) s β+ (99.32%) 73Br ۳/۲-
β+, p (.68%) 72Se
73mKr 433.66(12) keV 107(10) ns (۹/۲+)
74Kr 36 38 ۷۳٫۹۳۳۰۸۴4(22) 11.50(11) min β+ 74Br ۰+
75Kr 36 39 ۷۴٫۹۳۰۹۴6(9) 4.29(17) min β+ 75Br ۵/۲+
76Kr 36 40 ۷۵٫۹۲۵۹۱0(4) 14.8(1) h β+ 76Br ۰+
77Kr 36 41 ۷۶٫۹۲۴۶۷۰0(21) 74.4(6) min β+ 77Br ۵/۲+
78Kr 36 42 ۷۷٫۹۲۰۳۶۴8(12) ایزوتوپ پایدار[n ۳] ۰+ ۰٫۰۰۳۵5(3)
79Kr 36 43 ۷۸٫۹۲۰۰۸2(4) 35.04(10) h β+ 79Br ۱/۲-
79mKr 129.77(5) keV 50(3) s ۷/۲+
80Kr 36 44 ۷۹٫۹۱۶۳۷۹0(16) پایدار ۰+ ۰٫۰۲۲۸6(10)
81Kr[n ۴] 36 45 ۸۰٫۹۱۶۵۹۲0(21) ۲٫۲9(11)×105 a EC 81Br ۷/۲+ ناچیز
81mKr 190.62(4) keV 13.10(3) s IT (99.975%) 81Kr ۱/۲-
EC (.025%) 81Br
82Kr 36 46 ۸۱٫۹۱۳۴۸۳6(19) پایدار ۰+ ۰٫۱۱۵۹3(31)
83Kr[n ۵] 36 47 ۸۲٫۹۱۴۱۳6(3) پایدار ۹/۲+ ۰٫۱۱۵۰0(19)
83m1Kr 9.4053(8) keV 154.4(11) ns ۷/۲+
83m2Kr 41.5569(10) keV 1.83(2) h IT 83Kr ۱/۲-
84Kr[n ۵] 36 48 ۸۳٫۹۱۱۵۰7(3) پایدار ۰+ ۰٫۵۶۹۸7(15)
84mKr 3236.02(18) keV ۱٫۸9(4) µs ۸+
85Kr[n ۵] 36 49 ۸۴٫۹۱۲۵۲۷3(21) 10.776(3) a β- 85Rb ۹/۲+ ناچیز
85m1Kr 304.871(20) keV 4.480(8) h β- (78.6%) 85Rb ۱/۲-
IT (21.4%) 85Kr
85m2Kr 1991.8(13) keV ۱.6(7) µs
[1.2(+10-4) µs]
(۱۷/۲+)
86Kr[n ۶][n ۵] 36 50 ۸۵٫۹۱۰۶۱۰۷3(11) Observationally Stable[n ۷] ۰+ ۰٫۱۷۲۷9(41)
87Kr 36 51 ۸۶٫۹۱۳۳۵۴۸6(29) 76.3(5) min β- 87Rb ۵/۲+
88Kr 36 52 ۸۷٫۹۱۴۴۴7(14) 2.84(3) h β- 88Rb ۰+
89Kr 36 53 ۸۸٫۹۱۷۶3(6) 3.15(4) min β- 89Rb ۳/۲(+#)
90Kr 36 54 ۸۹٫۹۱۹۵۱7(20) 32.32(9) s β- 90mRb ۰+
91Kr 36 55 ۹۰٫۹۲۳۴5(6) 8.57(4) s β- 91Rb ۵/۲(+)
92Kr 36 56 ۹۱٫۹۲۶۱۵6(13) 1.840(8) s β- (99.96%) 92Rb ۰+
β-, n (.033%) 91Rb
93Kr 36 57 ۹۲٫۹۳۱۲7(11) 1.286(10) s β- (98.05%) 93Rb ۱/۲+
β-, n (1.95%) 92Rb
94Kr 36 58 ۹۳٫۹۳۴۳6(32)# 210(4) ms β- (94.3%) 94Rb ۰+
β-, n (5.7%) 93Rb
95Kr 36 59 ۹۴٫۹۳۹۸4(43)# 114(3) ms β- 95Rb ۱/۲(+)
96Kr 36 60 ۹۵٫۹۴۳۰7(54)# 80(7) ms β- 96Rb ۰+
97Kr 36 61 ۹۶٫۹۴۸۵6(54)# 63(4) ms β- 97Rb ۳/۲+#
β-, n 96Rb
98Kr 36 62 ۹۷٫۹۵۱۹1(64)# 46(8) ms ۰+
99Kr 36 63 ۹۸٫۹۵۷۶0(64)# 40(11) ms (۳/۲+)#
100Kr 36 64 ۹۹٫۹۶۱۱4(54)# 10# ms
[>300 ns]
۰+
101Kr [n ۸] ۳۶ ۶۵ ناشناخته >635 ns β-, 2n 99Rb ناشناخته
β-, n 100Rb
β- 101Rb
  1. اختصارها:
    IT: انتقال ایزومری
  2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  3. Believed to decay by β+β+ to 78Se with a half-life of more than>1.1×1020 years
  4. Used to date groundwater
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ Nuclear fission product
  6. Formerly used to define the meter
  7. Believed to decay by β-β- to 86Sr
  8. New isotope.

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]