ایزوتوپ‌های پولونیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر پولونیم به طور طبیعی فاقد ایزوتوپ پایدار است، اما ۳۳ ایزوتوپ پرتوزا از آن تاکنون شناسایی شده است که از این میان ۲۱۰Po با نیمه عمر ۱۳۸٫۳۷۶ روز پایدارترین آن‌ها می‌باشد.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد نام تاریخی Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
188Po 84 104 ۱۸۷٫۹۹۹۴۲2(21) ۴۳0(180) µs
[0.40(+20-15) ms]
۰+
189Po 84 105 ۱۸۸٫۹۹۸۴۸1(24) 5(1) ms ۳/۲-#
190Po 84 106 ۱۸۹٫۹۹۵۱۰1(14) 2.46(5) ms α (۹۹٫۹٪) 186Pb ۰+
β+ (.1%) 190Bi
191Po 84 107 ۱۹۰٫۹۹۴۵۷4(12) 22(1) ms α 187Pb ۳/۲-#
β+ (rare) 191Bi
191mPo 130(21) keV 93(3) ms (۱۳/۲+)
192Po 84 108 ۱۹۱٫۹۹۱۳۳5(13) 32.2(3) ms α (۹۹٪) 188Pb ۰+
β+ (1%) 192Bi
192mPo 2600(500)# keV ~۱ µs ۱۲+#
193Po 84 109 ۱۹۲٫۹۹۱۰3(4) 420(40) ms
[370(+46-40) ms]
α 189Pb ۳/۲-#
β+ (rare) 193Bi
193mPo 100(30)# keV 240(10) ms
[243(+11-10) ms]
α 189Pb (۱۳/۲+)
β+ (به ندرت) 193Bi
194Po 84 110 ۱۹۳٫۹۸۸۱۸6(13) 0.392(4) s α 190Pb ۰+
β+ (به ندرت) 194Bi
194mPo 2525(2) keV ۱5(2) µs (۱۱-)
195Po 84 111 ۱۹۴٫۹۸۸۱1(4) 4.64(9) s α (۷۵٪) 191Pb ۳/۲-#
β+ (25%) 195Bi
195mPo 110(50) keV 1.92(2) s α (۹۰٪) 191Pb ۱۳/۲+#
β+ (10%) 195Bi
IT (.01%) 195Po
196Po 84 112 ۱۹۵٫۹۸۵۵۳5(14) 5.56(12) s α (۹۴٪) 192Pb ۰+
β+ (6%) 196Bi
196mPo 2490.5(17) keV 850(90) ns (۱۱-)
197Po 84 113 ۱۹۶٫۹۸۵۶6(5) 53.6(10) s β+ (54%) 197Bi (۳/۲-)
α (۴۴٪) 193Pb
197mPo 230(80)# keV 25.8(1) s α (۸۴٪) 193Pb (۱۳/۲+)
β+ (16%) 197Bi
IT (.01%) 197Po
198Po 84 114 ۱۹۷٫۹۸۳۳۸9(19) 1.77(3) min α (۵۷٪) 194Pb ۰+
β+ (43%) 198Bi
198m1Po 2565.92(20) keV 200(20) ns ۱۱-
198m2Po 2691.86(20) keV 750(50) ns ۱۲+
199Po 84 115 ۱۹۸٫۹۸۳۶۶6(25) 5.48(16) min β+ (92.5%) 199Bi (۳/۲-)
α (۷٫۵٪) 195Pb
199mPo 312.0(28) keV 4.17(4) min β+ (73.5%) 199Bi ۱۳/۲+
α (۲۴٪) 195Pb
IT (2.5%) 199Po
200Po 84 116 ۱۹۹٫۹۸۱۷۹9(15) 11.5(1) min β+ (88.8%) 200Bi ۰+
α (۱۱٫۱٪) 196Pb
201Po 84 117 ۲۰۰٫۹۸۲۲۶0(6) 15.3(2) min β+ (98.4%) 201Bi ۳/۲-
α (۱٫۶٪) 197Pb
201mPo 424.1(24) keV 8.9(2) min IT (56%) 201Po ۱۳/۲+
EC (41%) 201Bi
α (۲٫۹٪) 197Pb
202Po 84 118 ۲۰۱٫۹۸۰۷۵8(16) 44.7(5) min β+ (98%) 202Bi ۰+
α (۲٪) 198Pb
202mPo 2626.7(7) keV >200 ns ۱۱-
203Po 84 119 ۲۰۲٫۹۸۱۴۲0(28) 36.7(5) min β+ (99.89%) 203Bi ۵/۲-
α (.۱۱٪) 199Pb
203m1Po 641.49(17) keV 45(2) s IT (99.96%) 203Po ۱۳/۲+
α (.۰۴٪) 199Pb
203m2Po 2158.5(6) keV >200 ns
204Po 84 120 ۲۰۳٫۹۸۰۳۱8(12) 3.53(2) h β+ (99.33%) 204Bi ۰+
α (.۶۶٪) 200Pb
205Po 84 121 ۲۰۴٫۹۸۱۲۰3(21) 1.66(2) h β+ (99.96%) 205Bi ۵/۲-
α (.۰۴٪) 201Pb
205m1Po 143.166(17) keV 310(60) ns ۱/۲-
205m2Po 880.30(4) keV ۶۴۵ µs ۱۳/۲+
205m3Po 1461.21(21) keV 57.4(9) ms IT 205Po ۱۹/۲-
205m4Po 3087.2(4) keV 115(10) ns ۲۹/۲-
206Po 84 122 ۲۰۵٫۹۸۰۴۸1(9) 8.8(1) d β+ (94.55%) 206Bi ۰+
α (۵٫۴۵٪) 202Pb
206m1Po 1585.85(11) keV 222(10) ns (۸+)#
206m2Po 2262.22(14) keV ۱٫۰5(6) µs (۹-)#
207Po 84 123 ۲۰۶٫۹۸۱۵۹3(7) 5.80(2) h β+ (99.97%) 207Bi ۵/۲-
α (.۰۲۱٪) 203Pb
207m1Po 68.573(14) keV 205(10) ns ۱/۲-
207m2Po 1115.073(16) keV ۴9(4) µs ۱۳/۲+
207m3Po 1383.15(6) keV 2.79(8) s IT 207Po ۱۹/۲-
208Po 84 124 ۲۰۷٫۹۸۱۲۴۵7(19) 2.898(2) a α (۹۹٫۹۹٪) 204Pb ۰+
β+ (.00277%) 208Bi
209Po 84 125 ۲۰۸٫۹۸۲۴۳۰4(20) 102(5) a α (۹۹٫۵۲٪) 205Pb ۱/۲-
β+ (.48%) 209Bi
210Po Radium F 84 126 ۲۰۹٫۹۸۲۸۷۳7(13) 138.376(2) d α 206Pb ۰+ ناچیز[n ۳]
210mPo 5057.61(4) keV 263(5) ns ۱۶+
211Po Actinium C' 84 127 ۲۱۰٫۹۸۶۶۵۳2(14) 0.516(3) s α 207Pb ۹/۲+ ناچیز[n ۴]
211m1Po 1462(5) keV 25.2(6) s α (۹۹٫۹۸٪) 207Pb (۲۵/۲+)
IT (.016%) 211Po
211m2Po 2135.7(9) keV 243(21) ns (۳۱/۲-)
211m3Po 4873.3(17) keV ۲.8(7) µs (۴۳/۲+)
212Po Thorium C' 84 128 ۲۱۱٫۹۸۸۸۶۸0(13) 299(2) ns α 208Pb ۰+ Trace[n ۵]
212mPo 2911(12) keV 45.1(6) s α (۹۹٫۹۳٪) 208Pb (۱۸+)
IT (.07%) 212Po
213Po 84 129 ۲۱۲٫۹۹۲۸۵7(3) ۳٫۶5(4) µs α 209Pb ۹/۲+
214Po Radium C' 84 130 ۲۱۳٫۹۹۵۲۰۱4(16) ۱۶۴.3(20) µs α 210Pb ۰+ ناچیز[n ۳]
215Po Actinium A 84 131 ۲۱۴٫۹۹۹۴۲۰0(27) 1.781(4) ms α (۹۹٫۹۹٪) 211Pb ۹/۲+ ناچیز[n ۴]
β- (2.3×10−4%) 215At
216Po Thorium A 84 132 ۲۱۶٫۰۰۱۹۱۵0(24) 0.145(2) s α 212Pb ۰+ ناچیز[n ۵]
β-β- (به ندرت) 216Rn
217Po 84 133 ۲۱۷٫۰۰۶۳۳5(7) 1.47(5) s α (۹۵٪) 213Pb ۵/۲+#
β- (5%) 217At
218Po Radium A 84 134 ۲۱۸٫۰۰۸۹۷۳0(26) 3.10(1) min α (۹۹٫۹۸٪) 214Pb ۰+ ناچیز[n ۳]
β- (.02%) 218At
219Po 84 135 ۲۱۹٫۰۱۳۷4(39)# 2# min
[>300 ns]
۷/۲+#
220Po 84 136 ۲۲۰٫۰۱۶۶0(39)# 40# s
[>300 ns]
۰+
 1. اختصارها:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
  SF: شکافت خود به خود
 2. Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ محصول میانی شکافت اورانیم-۲۳۸
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ محصول میانی شکافت اورانیم-۲۳۵
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ محصول میانی شکافت توریم-۲۳۲

منابع[ویرایش]