ایزوتوپ‌های رادون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

گاز نجیب رادون دارای ۳۹ ایزوتوپ شناخته شده از ۱۹۳Rn تا ۲۳۱Rn است که پایدارترین آن‌ها ۲۲۲Rn با نیمه عمر ۳٫۸۲۳ روز است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد نام باستانی Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
195Rn 86 109 ۱۹۵٫۰۰۵۴4(5) 6 ms ۳/۲-#
195mRn 50(50) keV 6 ms ۱۳/۲+#
196Rn 86 110 ۱۹۶٫۰۰۲۱۱5(16) 4.7(11) ms
[4.4(+13-9) ms]
α 192Po ۰+
β+ (به ندرت) 196At
197Rn 86 111 ۱۹۷٫۰۰۱۵8(7) 66(16) ms
[65(+25-14) ms]
α 193Po ۳/۲-#
β+ (به ندرت) 197At
197mRn 200(60)# keV 21(5) ms
[19(+8-4) ms]
α 193Po (۱۳/۲+)
β+ (به ندرت) 197At
198Rn 86 112 ۱۹۷٫۹۹۸۶۷9(14) 65(3) ms α (۹۹٪) 194Po ۰+
β+ (1%) 198At
199Rn 86 113 ۱۹۸٫۹۹۸۳7(7) 620(30) ms α (۹۴٪) 195Po ۳/۲-#
β+ (6%) 199At
199mRn 180(70) keV 320(20) ms α (۹۷٪) 195Po ۱۳/۲+#
β+ (3%) 199At
200Rn 86 114 ۱۹۹٫۹۹۵۶۹9(14) 0.96(3) s α (۹۸٪) 196Po ۰+
β+ (2%) 200At
201Rn 86 115 ۲۰۰٫۹۹۵۶3(8) 7.0(4) s α (۸۰٪) 197Po (۳/۲-)
β+ (20%) 201At
201mRn 280(90)# keV 3.8(1) s α (۹۰٪) 197Po (۱۳/۲+)
β+ (10%) 201At
IT (<1%) 201Rn
202Rn 86 116 ۲۰۱٫۹۹۳۲۶3(19) 9.94(18) s α (۸۵٪) 198Po ۰+
β+ (15%) 202At
203Rn 86 117 ۲۰۲٫۹۹۳۳۸7(25) 44.2(16) s α (۶۶٪) 199Po (۳/۲-)
β+ (34%) 203At
203mRn 363(4) keV 26.7(5) s α (۸۰٪) 199Po ۱۳/۲(+)
β+ (20%) 203At
204Rn 86 118 ۲۰۳٫۹۹۱۴۲9(16) 1.17(18) min α (۷۳٪) 200Po ۰+
β+ (27%) 204At
205Rn 86 119 ۲۰۴٫۹۹۱۷2(5) 170(4) s β+ (77%) 205At ۵/۲-
α (۲۳٪) 201Po
206Rn 86 120 ۲۰۵٫۹۹۰۲۱4(16) 5.67(17) min α (۶۲٪) 202Po ۰+
β+ (38%) 206At
207Rn 86 121 ۲۰۶٫۹۹۰۷۳4(28) 9.25(17) min β+ (79%) 207At ۵/۲-
α (۲۱٪) 203Po
207mRn 899.0(10) keV ۱۸1(18) µs (۱۳/۲+)
208Rn 86 122 ۲۰۷٫۹۸۹۶۴2(12) 24.35(14) min α (۶۲٪) 204Po ۰+
β+ (38%) 208At
209Rn 86 123 ۲۰۸٫۹۹۰۴۱5(21) 28.5(10) min β+ (83%) 209At ۵/۲-
α (۱۷٪) 205Po
209m1Rn 1173.98(13) keV ۱۳.4(13) µs ۱۳/۲+
209m2Rn 3636.78(23) keV ۳.0(3) µs (۳۵/۲+)
210Rn 86 124 ۲۰۹٫۹۸۹۶۹6(9) 2.4(1) h α (۹۶٪) 206Po ۰+
β+ (4%) 210At
210m1Rn 1690(15) keV 644(40) ns ۸+#
210m2Rn 3837(15) keV ۱٫۰6(5) µs (۱۷)-
210m3Rn 6493(15) keV ۱٫۰4(7) µs (۲۲)+
211Rn 86 125 ۲۱۰٫۹۹۰۶۰1(7) 14.6(2) h α (۷۲٫۶٪) 207Po ۱/۲-
β+ (27.4%) 211At
212Rn 86 126 ۲۱۱٫۹۹۰۷۰4(3) 23.9(12) min α 208Po ۰+
β+β+ (به ندرت) 212Po
213Rn 86 127 ۲۱۲٫۹۹۳۸۸3(6) 19.5(1) ms α 209Po (۹/۲+)
214Rn 86 128 ۲۱۳٫۹۹۵۳۶3(10) ۰٫۲7(2) µs α 210Po ۰+
β+β+ (به ندرت) 214Po
214mRn 4595.4 keV 245(30) ns (۲۲+)
215Rn 86 129 ۲۱۴٫۹۹۸۷۴5(8) ۲٫۳0(10) µs α 211Po ۹/۲+
216Rn 86 130 ۲۱۶٫۰۰۰۲۷4(8) ۴5(5) µs α 212Po ۰+
217Rn 86 131 ۲۱۷٫۰۰۳۹۲8(5) 0.54(5) ms α 213Po ۹/۲+
218Rn 86 132 ۲۱۸٫۰۰۵۶۰۱3(25) 35(5) ms α 214Po ۰+ ناچیز[n ۲]
219Rn Actinon
Actinium emanation
86 133 ۲۱۹٫۰۰۹۴۸۰2(27) 3.96(1) s α 215Po ۵/۲+ ناچیز[n ۳]
220Rn Thoron
Thorium emanation
86 134 ۲۲۰٫۰۱۱۳۹۴0(24) 55.6(1) s α 216Po ۰+ ناچیز[n ۴]
β-β- (به ندرت) 220Ra
221Rn 86 135 ۲۲۱٫۰۱۵۵۳7(6) 25.7(5) min β- (78%) 221Fr ۷/۲(+)
α (۲۲٪) 217Po
222Rn Radon[n ۵]
Radium emanation
Emanation
Emanon
Niton
86 136 ۲۲۲٫۰۱۷۵۷۷7(25) 3.8235(3) d α 218Po ۰+ به ندرت[n ۲]
223Rn 86 137 ۲۲۳٫۰۲۱۷9(32)# 24.3(4) min β- 223Fr ۷/۲
224Rn 86 138 ۲۲۴٫۰۲۴۰9(32)# 107(3) min β- 224Fr ۰+
225Rn 86 139 ۲۲۵٫۰۲۸۴4(32)# 4.66(4) min β- 225Fr ۷/۲-
226Rn 86 140 ۲۲۶٫۰۳۰۸9(43)# 7.4(1) min β- 226Fr ۰+
227Rn 86 141 ۲۲۷٫۰۳۵۴1(45)# 20.8(7) s β- 227Fr ۵/۲(+#)
228Rn 86 142 ۲۲۸٫۰۳۷۹9(44)# 65(2) s β- 228Fr ۰+
229Rn 86 143 ۲۲۹٫۰۴۲۶۵۳6(141) 12 s
  1. اختصارها:
    IT: انتقال ایزومری
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ محصول شکافت میانی ۲۳۸U
  3. محصول شکافت میانی ۲۳۵U
  4. Intermediate decay product of 232Th
  5. Source of element's name

منابع[ویرایش]