ایزوتوپ‌های رادون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گاز نجیب رادون دارای ۳۹ ایزوتوپ شناخته شده از ۱۹۳Rn تا ۲۳۱Rn است که پایدارترین آن‌ها ۲۲۲Rn با نیمه عمر ۳٫۸۲۳ روز است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد نام باستانی Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
195Rn 86 109 ۱۹۵٫۰۰۵۴4(5) 6 ms ۳/۲-#
195mRn 50(50) keV 6 ms ۱۳/۲+#
196Rn 86 110 ۱۹۶٫۰۰۲۱۱5(16) 4.7(11) ms
[4.4(+13-9) ms]
α 192Po ۰+
β+ (به ندرت) 196At
197Rn 86 111 ۱۹۷٫۰۰۱۵8(7) 66(16) ms
[65(+25-14) ms]
α 193Po ۳/۲-#
β+ (به ندرت) 197At
197mRn 200(60)# keV 21(5) ms
[19(+8-4) ms]
α 193Po (۱۳/۲+)
β+ (به ندرت) 197At
198Rn 86 112 ۱۹۷٫۹۹۸۶۷9(14) 65(3) ms α (۹۹٪) 194Po ۰+
β+ (1%) 198At
199Rn 86 113 ۱۹۸٫۹۹۸۳7(7) 620(30) ms α (۹۴٪) 195Po ۳/۲-#
β+ (6%) 199At
199mRn 180(70) keV 320(20) ms α (۹۷٪) 195Po ۱۳/۲+#
β+ (3%) 199At
200Rn 86 114 ۱۹۹٫۹۹۵۶۹9(14) 0.96(3) s α (۹۸٪) 196Po ۰+
β+ (2%) 200At
201Rn 86 115 ۲۰۰٫۹۹۵۶3(8) 7.0(4) s α (۸۰٪) 197Po (۳/۲-)
β+ (20%) 201At
201mRn 280(90)# keV 3.8(1) s α (۹۰٪) 197Po (۱۳/۲+)
β+ (10%) 201At
IT (<1%) 201Rn
202Rn 86 116 ۲۰۱٫۹۹۳۲۶3(19) 9.94(18) s α (۸۵٪) 198Po ۰+
β+ (15%) 202At
203Rn 86 117 ۲۰۲٫۹۹۳۳۸7(25) 44.2(16) s α (۶۶٪) 199Po (۳/۲-)
β+ (34%) 203At
203mRn 363(4) keV 26.7(5) s α (۸۰٪) 199Po ۱۳/۲(+)
β+ (20%) 203At
204Rn 86 118 ۲۰۳٫۹۹۱۴۲9(16) 1.17(18) min α (۷۳٪) 200Po ۰+
β+ (27%) 204At
205Rn 86 119 ۲۰۴٫۹۹۱۷2(5) 170(4) s β+ (77%) 205At ۵/۲-
α (۲۳٪) 201Po
206Rn 86 120 ۲۰۵٫۹۹۰۲۱4(16) 5.67(17) min α (۶۲٪) 202Po ۰+
β+ (38%) 206At
207Rn 86 121 ۲۰۶٫۹۹۰۷۳4(28) 9.25(17) min β+ (79%) 207At ۵/۲-
α (۲۱٪) 203Po
207mRn 899.0(10) keV ۱۸1(18) µs (۱۳/۲+)
208Rn 86 122 ۲۰۷٫۹۸۹۶۴2(12) 24.35(14) min α (۶۲٪) 204Po ۰+
β+ (38%) 208At
209Rn 86 123 ۲۰۸٫۹۹۰۴۱5(21) 28.5(10) min β+ (83%) 209At ۵/۲-
α (۱۷٪) 205Po
209m1Rn 1173.98(13) keV ۱۳.4(13) µs ۱۳/۲+
209m2Rn 3636.78(23) keV ۳.0(3) µs (۳۵/۲+)
210Rn 86 124 ۲۰۹٫۹۸۹۶۹6(9) 2.4(1) h α (۹۶٪) 206Po ۰+
β+ (4%) 210At
210m1Rn 1690(15) keV 644(40) ns ۸+#
210m2Rn 3837(15) keV ۱٫۰6(5) µs (۱۷)-
210m3Rn 6493(15) keV ۱٫۰4(7) µs (۲۲)+
211Rn 86 125 ۲۱۰٫۹۹۰۶۰1(7) 14.6(2) h α (۷۲٫۶٪) 207Po ۱/۲-
β+ (27.4%) 211At
212Rn 86 126 ۲۱۱٫۹۹۰۷۰4(3) 23.9(12) min α 208Po ۰+
β+β+ (به ندرت) 212Po
213Rn 86 127 ۲۱۲٫۹۹۳۸۸3(6) 19.5(1) ms α 209Po (۹/۲+)
214Rn 86 128 ۲۱۳٫۹۹۵۳۶3(10) ۰٫۲7(2) µs α 210Po ۰+
β+β+ (به ندرت) 214Po
214mRn 4595.4 keV 245(30) ns (۲۲+)
215Rn 86 129 ۲۱۴٫۹۹۸۷۴5(8) ۲٫۳0(10) µs α 211Po ۹/۲+
216Rn 86 130 ۲۱۶٫۰۰۰۲۷4(8) ۴5(5) µs α 212Po ۰+
217Rn 86 131 ۲۱۷٫۰۰۳۹۲8(5) 0.54(5) ms α 213Po ۹/۲+
218Rn 86 132 ۲۱۸٫۰۰۵۶۰۱3(25) 35(5) ms α 214Po ۰+ ناچیز[n ۲]
219Rn Actinon
Actinium emanation
86 133 ۲۱۹٫۰۰۹۴۸۰2(27) 3.96(1) s α 215Po ۵/۲+ ناچیز[n ۳]
220Rn Thoron
Thorium emanation
86 134 ۲۲۰٫۰۱۱۳۹۴0(24) 55.6(1) s α 216Po ۰+ ناچیز[n ۴]
β-β- (به ندرت) 220Ra
221Rn 86 135 ۲۲۱٫۰۱۵۵۳7(6) 25.7(5) min β- (78%) 221Fr ۷/۲(+)
α (۲۲٪) 217Po
222Rn Radon[n ۵]
Radium emanation
Emanation
Emanon
Niton
86 136 ۲۲۲٫۰۱۷۵۷۷7(25) 3.8235(3) d α 218Po ۰+ به ندرت[n ۲]
223Rn 86 137 ۲۲۳٫۰۲۱۷9(32)# 24.3(4) min β- 223Fr ۷/۲
224Rn 86 138 ۲۲۴٫۰۲۴۰9(32)# 107(3) min β- 224Fr ۰+
225Rn 86 139 ۲۲۵٫۰۲۸۴4(32)# 4.66(4) min β- 225Fr ۷/۲-
226Rn 86 140 ۲۲۶٫۰۳۰۸9(43)# 7.4(1) min β- 226Fr ۰+
227Rn 86 141 ۲۲۷٫۰۳۵۴1(45)# 20.8(7) s β- 227Fr ۵/۲(+#)
228Rn 86 142 ۲۲۸٫۰۳۷۹9(44)# 65(2) s β- 228Fr ۰+
229Rn 86 143 ۲۲۹٫۰۴۲۶۵۳6(141) 12 s
  1. اختصارها:
    IT: انتقال ایزومری
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ محصول شکافت میانی ۲۳۸U
  3. محصول شکافت میانی ۲۳۵U
  4. Intermediate decay product of 232Th
  5. Source of element's name

منابع[ویرایش]